Problematika prieskumu a sanácie environmentálnych záťaží

Exkurzia pre študentov environmentalistiky, geológie a biológie PriF UK

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zorganizovala v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave (PRIF UK) v poradí už štvrtú exkurziu určenú študentom, doktorandom a pedagógom vysokých škôl. Terénna exkurzia sa konala v dňoch 3. až 7. júna 2019 a zahŕňala návštevu vybraných lokalít v oblasti Gemera (okolie Rožňavy a Jelšavy) a v okolí Banskej Štiavnice a Prievidze so zameraním na lokality environmentálnych záťaží (EZ) viazaných na banskú činnosť, sanované lokality či zaujímavé geologické lokality s výskytom nerastných surovín použiteľných pri sanačných opatreniach.

Študentom sa okrem pedagógov PRIF UK (Dr. Jurkovič, doc. Šottník, doc. Ivan, Dr. Lánczos, Dr. Vaculík) venovali počas exkurzie aj traja odborníci SAŽP v oblasti EZ z oddelenia environmentálnych služieb (Ing. Paluchová, Ing. arch. Bradiaková, Ing. Siska). Podobné aktivity pre študentov sa plánujú aj v niekoľkých nasledujúcich rokoch a umožnia praktickú výučbu v teréne ďalších desiatok študentov vysokých škôl v prírodovedných odboroch súvisiacich so znečistenými územiami na Slovensku. Exkurzia sa zrealizovala v rámci národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ktorý implementuje SAŽP" (projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia).

Počas exkurzie sme navštívili viaceré ložiská so surovinami zaujímavými pre stavebníctvo, priemysel a dekontamináciu zložiek životného prostredia a ich spracovateľské podniky (ložisko perlitu v Lehôtke pod Brehmi, lokalitu Gemerská Poloma - ťažba mastenca a inovatívne technológie spracovania vyťaženej suroviny, lokalita Jelšava - fáranie do podzemných banských priestorov, kde prebieha ťažba magnezitu, a následná návšteva háld a odkaliska po spracovaní suroviny (SMZ a.s. Jelšava). V rámci exkurzie sme navštívili viaceré lokality EZ historických alebo opustených areálov po ťažbe a spracovaní nerastných surovín: Čučma - ťažba nerastných surovín (Sb rudy, Mn rudy) a kontaminácia pôd a vôd Sb a As, Nižná Slaná – EZ po ťažbe sideritu a návšteva historických pecí na spracovanie železnej rudy (vysoká pec Etelka huta), Dobšiná – ťažba azbestu a negatívne dopady na životné prostredie, Kysihýbeľ – historický podzemný kameňolom na stavebné materiály (granodiorit), Banská Štiavnica - Horná Roveň – fytoremediácie a diverzita rastlín na starých banských haldách. Pre účastníkov exkurzie bola realizované ukážka kompletnej sanačnej technológie v plnej prevádzke pri sanácii EZ Prievidza – Rušňové depo (realizuje HYDRANT s.r.o. Bratislava), kde sa vyskytuje masívne znečistenie podzemných vôd a zemín ropnými látkami.

Okrem toho sme absolvovali speleologickú exkurziu do unikátnej Krásnohorskej jaskyne (informácie o geologických fenoménoch okolia Jelšavy, monitoring podzemných vôd, ukážka odberu vôd pre rôzne analytické stanovenia, in-situ meranie parametrov vôd a stanovenie vybraných ukazovateľov terénnym spektrofotometrom.

Viac na https://www.facebook.com/geochemia.prifuk/posts/2419574478082189

Obr. 1. Účastníci exkurzie v kameňolome ložiska perlitu v Lehôtke pod Brehmi.
Obr. 2. Prednáška o potenciálnej fytoremediácii na starých haldách nad Banskou Štiavnicou (doc. Vaculík).
Obr. 3. Opustené ložisko Sb v Čučme.
Obr. 4. Haldy vyťaženého mastenca v Gemerskej Polome.