8. ročník súťaže Jihočeská ratolest 2019

Absolvent PriF UK Mgr. Lukáš Lachman so svojou diplomovou prácou obsadil 1. miesto

Absolvent PriF UK Mgr. Lukáš Lachman obsadil 1. Miesto so svojou diplomovou prácou “ „Mapování invazních druhů rostlin podél liniových prvků v krajině - případová studie v CHKO Třeboňsko“ v 8. ročníku environmentálnej súťaže JIHOČESKÁ RATOLEST, v kategórii D - bakalářské a diplomové práce.

https://www.krasec.cz/aktualni-8-rocnik-souteze-2019

Magisterská práca sa zaoberá mapovaním výskytu inváznych a iných nepôvodných druhov rastlín na modelových príkladoch dvoch typov krajinných vektorov šírenia – na cestách a železniciach. Mapovanie prebiehalo na 68 lokalitách. Identifikovaných bolo celkom 77 nepôvodných druhov rastlín, z ktorých 28 je uvedených v Čiernom a šedom zozname inváznych druhov Českej republiky. Najnebezpečnejšími inváznymi druhmi, ktoré sa šírili popri cestách a železniciach  na území CHKO Třeboňsko, boli taxóny Reynoutria japonica var. japonica, Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Solidago sp., Conyza canadensis a Echinochloa crus-galli. Ďalším nepôvodným druhom, ktorý úspešne obsadzoval železničné násypy a okraje ciest bol taxon Digitaria sanguinalis subsp. sanguinalis. Preukázané bolo tiež významné šírenie expanzívneho halofilného druhu Puccinellia distans na miestnych cestách. Získané závery boli doplnené  o mapové výstupy a návrhy manažmentových opatrení, ktoré môžu pomôcť orgánom ochrany prírody v boji proti invazívnym druhom v záujmovom území.

Fotogaléria