75. výročie založenia PRIF UK

Dňa 28. októbra 2015 sa v Aule Univerzity Komenského uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti  75. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty.

Pozrite si celú fotogalériu TU

Dekan fakulty ocenil výskumné tímy a jednotlivcov za zásluhy v oblasti pedagogiky, výskumu, rozvoja a práce pre fakultu.

Zhromaždenia sa zúčastnili rektor UK, prorektori UK, dekani fakúlt Univerzity Komenského, ďalších pozvaných univerzít a výskumných inštitúcií.

Ďakovné listy kolektívom:

Kolektívu Katedry mineralógie a petrológie PRIF UK

(v zastúpení prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD., doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.)

za výskum tuhej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu  a materiálovú technológiu SOLIPHA

Kolektívu z pracovísk podieľajúcich sa na výskume geodynamického vývoja Západných Karpát

(v zastúpení prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.,  prof. RNDr. Jozef Minár, CSc., Mgr. Monika Šulc Michalková,PhD.)

za vypracovanie nových koncepcií a modelov geodynamického, paleogeografického a geomorfologického vývoja Západných Karpát, panónskeho systému paniev a okolitých oblastí

Kolektívu Katedry organickej chémie PRIF UK

(v zastúpení prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD., doc. RNDr. Martin Putala, CSc.)

za štúdium a aplikáciu metód zelenej chémie, predovšetkým katalýzy organických reakcií

Kolektívu teoretickej a počítačovej chémie

(v zastúpení prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc., prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., prof.  RNDr. Miroslav Urban, DrSc.,  doc. Mgr. Pavel Neogrády, Dr., Mgr. Michal Pitoňák, PhD., RNDr. Ján Šimunek, PhD.)

za realizáciu výpočtov elektrických a spektroskopických vlastností molekúl, chemickej reaktivity, medzimolekulových interakcií a benchmark, slúžiace ako referenčné pre menej presné výpočty v kvantovej chémii

Kolektívu Katedry ekológie PRIF UK

(v zastúpení prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., RNDr. Eva Záhorská, PhD., RNDr. Andrea Novomeská, PhD., Mgr. Daniel Gruľa, PhD., Mgr. Kristína Hôrková, PhD.)

za výskum biologických invázií a biológie rýb, najmä ontogenézy, ekomorfológii, ekológii a fenotypovej plasticite

Kolektívu Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK

(v zastúpení prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD., doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.,  RNDr. Katarína Stebelová, PhD., Mgr. Monika Okuliarová, PhD.)

za výskum v oblasti chronobiológie, integratívnej biológie s dôrazom na pochopenie endokrinných regulačných mechanizmov determinujúcich vývin a rast živočíchov a ich správanie

Kolektív Katedry fyziológie rastlín PRIF UK

(v zastúpení prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., RNDr. Michal Martinka, PhD., RNDr. Marek Vaculík, PhD)

za výskum významu kremíka v rastlinných procesoch a vplyvu stresových faktorov na rastliny

Kolektívu Katedry analytickej chémie PRIF UK

(v zastúpení doc. RNDR. Marián Masár, PhD., prof. RNDr. Milan Hutta, PhD., doc., RNDR. Radoslav Halko, PhD., doc. RNDr. Jozef Marák, PhD., RNDr. Róbert Bodor, PhD., RNDr. Róbert Góra, PhD., RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.)

za výskum v oblasti riešenia najnáročnejších problémov separácie, identifikácie a stanovenia biologicky, medicínsky a environmentálne významných látok v zložitých vzorkách

Kolektív Katedry molekulárnej biológie PRIF UK

(v zastúpení prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.,  doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD., Mgr. Andrej Ficek, PhD.)

za molekulárnu analýzu genetickej výbavy človeka (ľudského genómu) s dôrazom na tie oblasti, ktorých zmena, poškodenie štruktúry alebo funkcie zapríčiňuje závažné dedičné ochorenia

Kolektívu spoločného pracoviska Katedry biochémie PRIF UK  a Katedry genetiky PRIF UK

(v zastúpení doc. RNDr. Katarína Mikušová, PhD., doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc., doc. Mgr. Juraj Gregáň, DrSc.,  prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.)

za integrovaný výskum komplexnej analýzy eukaryotických genómov, biogenézu bunkovej steny mykobaktérií a molekulárnych mechanizmov meiózy s výstupom do oblasti modelovania neurónových sietí
 

Ďakovné listy jednotlivcom

prof. Ing. Eve Chmielewskej, CSc.
za mimoriadny prínos pre rozvoj fakulty vo vedeckej a pedagogickej oblasti.

doc. RNDr. Martin Bednárik, PhD.
za mimoriadny prínos pre rozvoj fakulty vo vedeckej a pedagogickej oblasti.

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
za mimoriadny prínos pre rozvoj fakulty vo vedeckej a pedagogickej oblasti.

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.
za mimoriadny prínos pre rozvoj fakulty vo vedeckej a pedagogickej oblasti.

Mgr. Ján Krošlák
za mimoriadny prínos pre rozvoj fakulty vo vedeckej a pedagogickej oblasti.

Mgr. Lukáš Peško, PhD.
za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov.

RNDr. Martin Urík, PhD.
za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov.

RNDr. Michal Klobučník, PhD.
za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov.

doc. Dr. Peter Vďačný, PhD.
za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov.

RNDr. Marek Vaculík, PhD.
za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov.

RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.
za významný vedecký prínos v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov.

doc. RNDr. Edgar Hiller, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

doc. RNDr. Martin Sabol, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

Mgr. Marcel Horňák, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

doc. RNDr. Mária Mečiarová, CSc.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

RNDr. Roman Dušinský, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

doc. RNDr. Soňa Jančovičová, PhD.
za vynikajúce výsledky práce vysokoškolského učiteľa, pedagogické majstrovstvo, ako aj spätnú väzbu z hodnotenia študentov.

Ing. Anna Guzmová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Zlatica Arnoldová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Mgr. Monika Dzurovčinová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Eva Lauková
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Ing. Klára Čibová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Bc. Mária Okoličányiová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Mgr. Eva Gregorová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

Mgr. Zuzana Englmanová
za dlhoročnú kvalitnú prácu pre rozvoj fakulty.

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
za významný prínos pre rozvoj fakulty, jej riadenie a strategické smerovanie.

Pozrite si celú fotogalériu tu

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.

Autor fotografií:  Vlado Kuric, kuric@upc.uniba.sk