Etická rada PriF UK a Etický kódex PriF UK

Etická rada PriF UK je poradný orgán dekana, zriadený v súlade s Etickým kódexom PriF UK. V pôsobnosti Etickej rady PriF UK je posudzovanie a prerokovávanie podnetov zo strany členov akademickej obce a zamestnancov PriF UK, týkajúcich sa porušenia Etického kódexu PriF UK.

Zloženie Etickej rady PriF UK:

  • prof. RNDr. Ján Buček, CSc. - predseda Etickej rady PriF UK
  • prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
  • prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
  • doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
  • RNDr. Katarína Stebelová, PhD.
  • PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
  • Mgr. Dominik Juračka

Rokovací poriadok Etickej rady PriF UK [.pdf]

Etický kódex PriF UK [.pdf]

Etický kódex UK, od s. 55   [.pdf]

Plán rodovej rovnosti UK (link https://uniba.sk/o-univerzite/plan-rodovej-rovnosti-uk/ )  [.pdf]

Smernica o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na UK v Bratislave    [.pdf]

Sexuálne obťažovanie - prezentácia [.pptx]