Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zoznam členov Etickej komisie

Zoznam členov Etickej komisie Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského
pre výskum s účasťou ľudských subjektov 

[.rtf]

Predseda komisie:

Doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Katedra genetiky, PriF UK

Tajomník a podpredseda komisie:    

RNDr. Katarína Stebelová, PhD., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, PriF UK

Ostatní členovia komisie:   

RNDr. Tomáš Szemes, PhD., Katedra molekulárnej biológie Prif UK
Mgr. Andrej Ficek, PhD., Katedra molekulárnej biológie PRIF UK
Ing. Pavol Sulo CSc., Katedra biochémie, PriF UK
RNDr. Andrea Vojs Staňová PhD., Katedra analytickej chémie, PriF UK
Doc. RNDr. Radoslav Beňuš PhD., Katedra antropológie, PriF UK
Mgr. Silvia Bodoriková PhD., Katedra antropológie, PriF UK
Doc. RNDr. Štefan Karolčík PhD., Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, PriF UK
Mgr. Alena Rochovská PhD., Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PriF UK
RNDr. Silvia Kúšíková, Projektové centrum PriF UK, Oddelenie národných a medzinárodných projektov
MUDr. Igor Riečanský, PhD., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, externý člen
Mgr. Mariana Máčajová, PhD., Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Centrum biovied SAV, externý člen


V Bratislave dňa 14.5.2019                   

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.
dekan PriF UK