Etická komisia

Rozhodnutím vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bola dňa 14. 5. 2019 zriadená nezávislá etická komisia pre výskum s účasťou ľudských subjektov s pôsobnosťou pre všetky pracoviská spadajúce pod organizačnú štruktúra Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej cieľom je chrániť zdravie, práva a dôstojnosť osôb dobrovoľne sa zúčastňujúcich biomedicínskeho, spoločenskovedného alebo behaviorálneho výskumu.

Komisia vykonáva kontrolu etickej prípustnosti vedeckých projektov, ktorých predmetom výskumu sú ľudské subjekty, analýza vzoriek ľudského biologického materiálu alebo dát získaných od ľudských subjektov.

Nezávislá etická komisia sa bude riadiť pri vykonávaní svojej činnosti podľa vopred vypracovaného Štatútu etickej komisie [.pdf] Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pre výskum s účasťou ľudských subjektov, ktorý schválila na svojom prvom zasadnutí dňa 12.3. 2019 a Etickým kódexom Univerzity Komenského v Bratislave. Súčasťou štatútu je aj rokovací poriadok Etickej komisie.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie potrebné k podávaniu žiadostí o schválenie projektov .

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím sekretariát Etickej komisie pre výskum s účasťou ľudských subjektov PriF UK (RNDr. Katarína Stebelová PhD. email  katarina.stebelovauniba.sk).

Zoznam členov etickej komisie PriF UK

Prílohy:

1. Písomný informovaný súhlas s účasťou vo výskume [.rtf]

2. Štatút etickej komisie PriF UK [.pdf]

3. Žiadosť o vydanie stanoviska [.rtf]
    Etickej komisie PriF UK ku projektu s účasťou ľudských subjektov

 

Vnútorné predpisy sú prístupné pre zamestnancov PriF UK:

Vnútorný predpis PriF UK č. 13/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Rokovací poriadok Etickej rady Prírodovedeckej fakulty UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 12/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Etický kódex Prírodovedeckej fakulty UK

Termín podávania žiadostí

Termíny podávania žiadosti  o vydanie stanoviska etickej komisie PriF UK ku etickým aspektom projektu výskumu s účasťou ľudských subjektov  sú každý rok do 15.3. a do 15.9.  Tieto termíny sú stanovené s ohľadom na termíny podávania projektov a vydávania schválení projektov agentúrami.