Disciplinárna komisia pre študentov

V zmysle § 33 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na fakulte ustanovená Disciplinárna komisia pre študentov.

(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.

(3) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie univerzity a príslušnými predpismi.

ZOZNAM ČLENOV DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE PRE ŠTUDENTOV

Predseda

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov 

Členovia komisie

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. prodekanka pre doktorandské štúdium a zahraničné styky 

Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Mgr. Klára Stankovianska

Mgr. Marek Hupian

Mgr. Alexander Kmeť

s účinnosťou od 27. januára 2023 do prijatia nového štatútu a ustanovenia nových organov najdlhšie do 31.8.2023.