Disciplinárna komisia pre študentov

V zmysle § 33 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola na fakulte ustanovená Disciplinárna komisia pre študentov.

(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

(2) Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.

(3) Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie univerzity a príslušnými predpismi.

ZOZNAM ČLENOV DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE PRE ŠTUDENTOV

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. (predsedníčka)

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (prodekanka)
Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD. 
(prodekan)

Mgr. Klára Stankovianska (zástupkyňa študentov)
Mgr. Marek Hupian (zástupca študentov)
Mgr. Alexander Kmeť (zástupca študentov)

Funkčné obdobie komisie je od 29.9.2023 do 28.9.2026.

Zasadnutia disciplinárnej komisie

 Zasadnutie komisie dňa 23.2.2022

Disciplinárna komisia prerokovávala disciplinárny priestupok študenta, ktorý bol uznaný podozrivým z priestupku podvádzania pri skúške v rámci predmetu FMFI.KAG/1-UMA-301/22 - Geometria (3).

Po prerokovaní priestupku za prítomnosti študenta, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľa prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia PriF UK pre študentov navrhuje v súlade s Vnútorným predpisom č. 14/2018 na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.

 Zasadnutie komisie dňa 19.2.2024

Disciplinárna komisia prerokovávala disciplinárny priestupok 2 študentiek, ktoré boli uznané podozrivými z priestupku podvádzania pri skúške v rámci predmetu PriF.KŽFE/N-bBXX-015/22 Fyziológia živočíchov a človeka.

Po prerokovaní priestupku za prítomnosti študentiek, prítomných členov disciplinárnej komisie a navrhovateľov prijali členovia komisie nasledujúce uznesenie:

Disciplinárna komisia PriF UK pre študentov navrhuje v súlade s Vnútorným predpisom č. 14/2018 na základe čl. 7 ods. 1 písm. a) uložiť disciplinárne opatrenie – pokarhanie.