Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekt "NEOSYNTÉZA"

Názov

Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát – príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz

Akronym

Neosyntéza – Databáza

Finančne podporovala

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava 

Evidenčné číslo

APVV-0625-11

Zodpovedný riešiteľ

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.   kontakt

Doba riešenia

1. 7. 2012 až 31. 12. 2015

WWW

fns.uniba.sk/Neosynteza

Riešiteľské organizácie

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Spoluriešitelia: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied

Anotácia

Projekt bol zameraný na utváranie databázy pre testovanie vybraných kľúčových hypotéz rodiacej sa novej geomorfologickej regionálnej teórie vývoja Západných Karpát. Táto je založená na syntéze novších poznatkov celého spektra geovied (geomorfológie, paleontológie a stratigrafie, geofyziky, tektoniky a geochronológie). V centre pozornosti bolo:

  • zber a vyhodnotenie potrebných dát pre definíciu iniciálneho neogénneho zarovnaného povrchu, v súlade s najnovšími výsledkami sekvenčnej stratigrafie a ňou definovanými tektono-sedimentačnými cyklami;
  • testovanie hypotéz vzniku koncentrických morfoštruktúrnych regiónov pomocou morfometrickej analýzy, komplexnej analýzy zameranej na vývoj a bilanciu materiálu vybraných typových regiónov ako aj pomocou modelu krehkej deformácie litosféry;
  • stanovenie počtu a doby formovania údolných pedimentov vo väzbe na sedimetologický záznam;
  • overenie a určenie veku a priestorovej diferenciácie akcelerácie tektonického zdvihu v pleistocéne;
  • overenie miery vplyvu tektonickej evolúcie územia na recentné fluviálne, ronové a gravitačné procesy.

Významnou súčasťou tvorby databázy bolo datovanie kľúčových prvkov morfochronologických systémov (riečne terasy, jaskynné úrovne, travertíny...). Získané poznatky prostredníctvom zvýšenej kvality regionálneho geomorfologického mapovania môžu pozitívne ovplyvniť odvodené geoekologické a environmentálne aplikácie v oblasti Západných Karpát.

Kľúčové slová

Západné Karpaty; geomorfologická história; tektonika; datovanie; geomorfometria; súčasné geomorfologické procesy.

Vybrané publikačné výstupy

2019

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef & DRAGUT, Lucian: Morphometrical-morphostructural subdivision of the Western Carpathians by object-based image analysis. In: Geomorphologia slovaca et bohemica. 2019, Vol. 19, Iss. 1, 102 s. + 2 map. príl. ISSN 1337-6799. Dostupné >

BELLA, Pavel, BOSÁK, Pavel, BRAUCHER, Régis, PRUNER, Petr, HERCMAN, Helena, MINÁR, Jozef, VESELSKÝ, Michal, HOLEC, Juraj & LÉANNI, Laëtitia: Multi-level Domica–Baradla cave system (Slovakia, Hungary): Middle Pliocene–Pleistocene evolution and implications for the denudation chronology of the Western Carpathians. In: Geomorphology. 2019, Vol. 327, s. 62-79. ISSN 0169-555X.

CALETKA, Mojmír, ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, KOLI, Martin & TRIZNA, Milan: Quality of flood extents delineated by a non-hydrodynamic GIS tool. In: Catena. 2019, Vol. 175, April, s. 367-387. ISSN 0341-8162. 

ZGLOBICKI, Wojciech, POESEN, Jean, COHEN, Marianne, DEL MONTE, Maurizio, GARCIA-RUIZ, José M., IONITA, Ion, NIASCU, Lilian, MACHOVÁ, Zora, MARTÍN-DUQUE, José F., NADAL-ROMERO, Estela, PICA, Alessia, REY, Freddy, SOLE-BENET, Albert, STANKOVIANSKY, Miloš, STOLZ, Christian, TORRI, Dino, SOMS, Juris & VERGARI, Francesca: The potential of permanent gullies in Europe as geomorphosites. In: Geoheritage. 2019, Vol. 11, Iss. 2, s. 217-239. ISSN 1867-2477. 

2018

DRUGA, Michal & MINÁR, Jozef: Exposure to human influence – a geographical field approximating intensity of human influence on landscape structure. In: Journal of Maps. 2018, Vol. 14, No. 2, s. 486-493. ISSN 1744-5647. 

KOVÁČ, Michal, RYBÁR, Samuel, HALÁSOVÁ, Eva, HUDÁČKOVÁ, Natália, ŠARINOVÁ, Katarína, ŠUJAN, Michal,  BARÁNYI, Victoria, KOVÁČOVÁ, Marianna, RUMAN, Andrej, KLUČIAR, Tomáš & ZLINSKÁ, Adriena: Changes in Cenozoic depositional environment and sediment provenance in the Danube. In: Basin Research. 2018, Vol. 30, Iss. 1, s. 97-131. ISSN 0950-091X.

ONDRUCH, Jakub, MÁČKA, Zdeněk, ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, PUTIŠKA, René, KNOT, Martin, HOLÍK, Petr, MIŘIJOVSKÝ, Jakub & JENČO, Marián: Response of channel dynamics to recent meander neck cut-off in a lowland meandering river with artificial training history: the Morava River, Czech Republic. In: Hydrological Sciences Journal. 2018, Vol. 63, Iss. 8, s. 1236-1254. ISSN 0262-6667.

2017

BANDURA, Peter, MINÁR, Jozef, DRAGUT, Lucian & HARCINÍKOVÁ, Tatiana: Evaluation of object-based image analysis for morphostructural subdivision of the Western Carpathians. In: Zeitschrift für Geomorphologie, Supplement. 2017, Vol. 61, Nr. 2, s. 121-135. ISSN 1864-1687. 

BURIAN, Libor, ŠUJAN, Michal, STANKOVIANSKY, Miloš, ŠILHAVÝ, Jakub & OKAI, Ashie: Dependence of gully networks on faults and lineaments networks, case study from Hronska Pahorkatina Hill Land. In: Open Geosciences. 2017, Vol. 9, Iss. 1, s. 101-113. 

LITTVA, Juraj, BELLA, Pavel, GAÁL, Ľudovít, HOLÚBEK, Peter & HÓK, Jozef: Extraordinary geology and fault-controlled phreatic origin of the Zápolná Cave (Kozie chrbty Mountains, Slovakia). In: Acta Geologica Slovaca. 2017, roč. 9, č. 1, s. 25-34. e-ISSN 1338-5674.

MITUSOV, A. V., BURIAN, L. & KHRISANOV, V. R.: Distribution of local landforms at head and end points of gullies on different grid spacing. In: Catena. 2017, Vol. 159, December, s. 159-170. ISSN 0341-8162. 

RUMAN, Andrej, RYBÁR, Samuel, HLAVATÁ HUDÁČKOVÁ, Natália, ŠUJAN, Michal & HALÁSOVÁ, Eva: Depositional environment changes during the early-late Serravallian boundary dated by the Central Paratethys bioevents. In: Facies. 2017, Vol. 63, No. 2, Art. No. 9. ISSN 0172-9179. 

ŠUJAN, Michal, KOVÁČ, Michal, HÓK, Jozef, ŠUJAN, Martin, BRAUCHER, Régis, RYBÁR, Samuel & DE LEEUW, Arjan: Late Miocene fluvial distributary system in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System) depositional processes, stratigraphic architecture and controlling factors of the Piešťany Member (Volkovce Formation). In: Geological Quarterly. 2017, Vol. 61, Iss. 3, s. 521-548. ISSN 1641-7291, eISSN 2082-5099. 

VOJTKO, Rastislav, KRÁLIKOVÁ, Silvia, ANDRIESSEN, Paul, PROKEŠOVÁ, Roberta, MINÁR, Jozef & JEŘÁBEK, Petr: Geological evolution of the southwestern part of the Veporic Unit (Western Carpathians): based on fission track and morphotectonic data. In: Geologica Carpathica. 2017, Vol. 68, No. 4, s. 285-302. ISSN 1335-0552. 

2016

BANDURA, Peter: Multi-scale landform-based recognition of selected mountain peaks from DEMs in Slovakia., [Viacmierkové rozpoznávanie vybraných horských vrcholov z DMR na Slovensku založené na tvare georeliéfu]. In: Geographia Cassoviensis. 2016, Vol. X., č. 2, s. 107-121. ISSN 1337-6748. 

BELLA, Pavel, LITTVA, Juraj, PRUNER, Petr, BOSÁK, Pavel, ŠLECHTA, Stanislav, HERCMAN, Helena & ČÍŽKOVÁ, Krystýna: Geologická stavba, morfológia a vývoj Važeckej jaskyne., [Geological setting, morphology and evolution of the Važecká jaskyňa Cave, Slovakia]. In: Slovenský kras. 2016, roč. 54, č. 1, s. 5-31. ISSN 0560-3137.

BELLA, Pavel, VESELSKÝ, Michal, GAÁL, Ľudovít & MINÁR, Jozef: Jósvafő paleo-polje: morphology and relation to the landform evolution of Aggtelek Karst and Jósva River valley, Hungary. In: Zeitschrift für Geomorphologie. 2016, Vol. 60, Iss. 3, s. 219-235. ISSN 0372-8854.

KLUČIAR, Tomáš, KOVÁČ, Michal, VOJTKO, Rastislav, RYBÁR, Samuel, ŠUJAN, Michal & KRÁLIKOVÁ, Silvia: The Hurbanovo-Diösjenö Fault: A crustal-scale weakness zone at the boundary between the Central Western Carpathians and Northern Pannonian Domain. In: Acta Geologica Slovaca. 2016, Vol. 8, Iss. 1, s. 59-70. ISSN 1338-0044.

KOVÁČ, M., PLAŠIENKA, D., SOTÁK, J., VOJTKO, R., OSZCZYPKO, N., LESS, G., COSOVIC, V., FÜGENSCHUH, B. & KRÁLIKOVÁ, S.: Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas. In: Global and Planetary Change. 2016, Vol. 140, May, s. 9-27. ISSN 0921-8181.

KRÁLIKOVÁ, S., VOJTKO, R., HÓK, J., FÜGENSCHUH, B. & KOVÁČ, M.: Low-temperature constraints on the Alpine thermal evolution of the Western Carpathian basement rock complexes. In: Journal of Structural Geology. 2016, Vol. 91, October, s. 144-160. ISSN 0191-8141.

MELO, Marián, PIŠÚT, Peter, MATEČNÝ, Igor & VIGLAŠ, Peter: Johann Ignaz von Felbiger and his meteorological observations in Bratislava in the period 1783-85. In: Meteorologische Zeitschrift. 2016, Vol. 25, No. 1, s. 97-115. ISSN  0941-2948.

ORSOLYA, Sz., KOVÁČ, M., MAGYAR, I., ŠUJAN, M., FODOR, L., UHRIN, A., RYBÁR, S., CSILLAG, G. & TOKÉS, L.: Late Miocene sedimentary record of the Danube / Kisalföld Basin: interregional correlation of depositional systems, stratigraphy and structural evolution. In: Geologica Carpathica. 2016, Vol. 67, No. 6, 525-542. ISSN 1335-0552. 

PIŠÚT, Peter, PROCHÁZKA, Juraj & BANDURA, Peter: Pohorie Burda na starších mapách., [Burda Mts. on historical maps]. In: Ochrana prírody. 2016, 27, s. 5-21. ISSN 2453-8183.

PIŠÚT, Peter, PROCHÁZKA, Juraj, MATEČNÝ, Igor & BANDURA, Peter: Vývoj koryta Váhu pri Leopoldove v 17. – 20. storočí a odozva rieky na zásahy človeka. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. 272 s. ISBN 978-80-223-4107-3.

RYBÁR, S., KOVÁČ, M., ŠARINOVÁ, K., HALÁSOVÁ, E., HLAVATÁ HUDÁČKOVÁ, N., ŠUJAN, M., KOVÁČOVÁ, M., RUMAN, A. & KLUČIAR, T.: Neogene changes in palaeogeography, palaeoenvironment and the provenance of sediment in the Northern Danube Basin. In: Bulletin of Geosciences. 2016, Vol. 91, No. 2, s. 367-398. ISSN 1214-1119.

STAŠKOVANOVÁ, Veronika & MINÁR, Jozef: Modelling the geomorphic history of the Tribeč Mts. and the Pohronský Inovec Mts. (Western Carpathians) with the CHILD model. In: Open Geosciences. 2016, Vol. 8, Iss. 1, s. 371-389. ISSN 2391-5447.

ŠILHAVÝ, Jakub, MINÁR, Jozef, MENTLÍK, Pavel & SLÁDEK, Ján: A new artefact resistant method for automatic lineament extraction using Multi-Hillshade Hierarchic Clustering (MHHC). In: Computers & Geosciences. 2016. Vol. 92, s. 9-20. ISSN 0098-3004.

ŠILHÁN, Karel, PROKEŠOVÁ, Roberta, MEDVEĎOVÁ, Alžbeta & TICHAVSKÝ, Radek: The  effectiveness  of dendrogeomorphic methods for reconstruction of past spatio-temporal landslide behaviour. In: Catena. 2016, Vol. 147, s. 325-333. ISSN 0341-8162. 

ŠILHÁN, Karel, RUŽEK, Ivan & BURIAN, Libor: Dynamics of gully side erosion: a case study using tree roots exposure data. In: Open Geosciences. 2016, Vol. 8, Iss. 1, s. 108-116. ISSN 2391-5447.

ŠUJAN, Michal, BRAUCHER, Régis, KOVÁČ, Michal, BOURLÈS, Didier L., RYBÁR, Samuel, GUILLOU, Valéry & HUDÁČKOVÁ, Natália: Application of the authigenic 10Be/9Be dating method to Late Miocene–Pliocene sequences in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): Confirmation of heterochronous evolution of sedimentary environments. In: Global and Planetary Change. 2016, Vol. 137, s. 35-53. ISSN 0921-8181.

ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, MIŘIJOVSKÝ, Jakub, LÓCZY, Denes, ZGŁOBICKI, Wojciech, AJKAI-ORTMANN, Adrienne, BARAN-ZGŁOBICKA, Bogusława, CZIGÁNY, Szabolcs, DEZSŐ, József, FULAJTÁR, Emil, GAJEK, Grzegorz, GAWRYSIAK, Leszek, GYENIZSE, Péter, HALÁSZ, Amadé, HALMAI, Ákos, JENČO, Marián, PIRKHOFFER, Ervin, RONCZYK, Levente, SAKSA, Martin a WAROWNA, Justyna: Interdisciplinary Studies of River Channels and UAV Mapping in the V4 Region. Bratislava: Comenius University in Bratislava, 2016. 276 s. ISBN 978-80-223-4055-7.

VOJTKO, Rastislav, KRÁLIKOVÁ, Silvia, JEŘÁBEK, Petr, SCHUSTER, Ralf, DANIŠÍK, Martin, FÜGENSCHUH, Bernhard, MINÁR, Jozef & MADARÁS, Ján: Geochronological evidence for the Alpine tectono-thermal evolution of the Veporic Unit (Western Carpathians, Slovakia). In: Tectonophysics. 2016. Vol. 666, s. 48-65. ISSN 0040-1951.

2015

BELLA, Pavel & BOSÁK, Pavel: Ceiling erosion in caves: early studies and Zdeněk Roth as author of the concept., [Stropna erozija v jamah: zgodnje raziskave in Zdeněk Roth kot avtor koncepta]. In: Acta Carsologica. 2015, Vol. 44, No 1, s. 139-144. ISSN 0583-6050.

DŽUBÁKOVÁ, Katarína, MOLNAR, Peter, SCHINDLER, Konrad & TRIZNA, Milan: Monitoring of riparian vegetation response to flood disturbances using terrestrial photography. In: Hydrology and Earth System Sciences. 2015, Vol. 19, s. 195-205. ISSN 1027-5606.

DŽUBÁKOVÁ, Katarína, PIÉGAY, Hervé, RIQUIER, Jeremy & TRIZNA, Milan: Multi-scale assessment of overflow-driven lateral connectivity in floodplain and backwater channels using LiDAR imagery. In: Hydrological Processes. 2015, Vol. 29, Iss. 10, s. 2315-2330. ISSN 0885-6087.

ENGEL, Zbyněk, MENTLÍK, Pavel, BRAUCHER, Régis, MINÁR, Jozef, LÉANNI, Laetitia & Aster Team: Geomorphological evidence and 10Be exposure ages for the Last Glacial Maximum and deglaciation of the Velká and Malá Studená dolina valleys in the High Tatra Mountains, central Europe. In: Quaternary Science Reviews. 2015, Vol. 124, s. 106-123. ISSN 0277-3791.

LITTVA, Juraj, HÓK, Jozef & BELLA, Pavel: Cavitonics: Using caves in active tectonic studies (Western Carpathians, case study). In: Journal of Structural Geology. 2015, Vol. 80, s. 47-56. ISSN 0191-8141.

MIŘIJOVSKÝ, Jakub, ŠULC MICHALKOVÁ, Monika, PETYNIAK, Otmar, MÁČKA, Zdeněk & TRIZNA, Milan: Spatiotemporal evolution of a unique preserved meandering system in Central Europe — The Morava River near Litovel. In: Catena. 2015, Vol. 127, April, s. 300-311. ISSN 0341-8162.

RIQUIER, Jérémie, PIÉGAY, Hervé & ŠULC MICHALKOVÁ, Monika: Hydromorphological conditions in eighteen restored floodplain channels of a large river: linking patterns to processes. In: Freshwater Biology. 2015, Vol. 60, Iss. 6, s. 1085-1103, [Special Issue: Towards a Predictive Restoration Ecology: A Case Study of The French Rhône River]. ISSN 0046-5070.

RYBÁR, Samuel, HALÁSOVÁ, Eva, HUDÁČKOVÁ, Natália, KOVÁČ, Michal, KOVÁČOVÁ, Marianna, ŠARINOVÁ, Katarína & ŠUJAN, Michal: Biostratigraphy, sedimentology and paleoenvironments of the northern Danube Basin: Ratkovce 1 well case study. In: Geologica Carpathica. 2015, Vol. 66, Iss. 1, s. 51-67. ISSN 1335-0552. 

ŠABO, Marián a MINÁR, Jozef: Morfograficko-morfometrická typizácia Západných Karpát a Slovenska pre potreby geoekologických aplikácií., [Morphographic-morphometric typification of the Western Carpathians and Slovakia for geoecological application use]. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica. 2015, roč. 15, č. 2, s. 20-40. ISSN 1337-6799.

VESELSKÝ, Michal, BANDURA, Peter, BURIAN, Libor, HARCINÍKOVÁ, Tatiana & BELLA, Pavel: Semi-automated recognition of planation surfaces and other flat landforms: a case study from the Aggtelek Karst, Hungary. In: Open Geosciences. 2015, Vol. 7, Iss. 1, s. 799-811. ISSN 2391-5447.

2014

BELLA, Pavel, BRAUCHER, Régis, HOLEC, Juraj & VESELSKÝ, Michal: Datovanie pochovania kremitého štrku na vrchnej vývojovej úrovni jaskyne Domica pomocou kozmogénnych nuklidov., [Cosmogenic nuclide dating of the burial of quartz gravel in the upper level of the Domica Cave, Slovak Karst]. In: Slovenský kras. 2014, roč. 52, č. 1, s. 15-24. ISSN 0560-3137.

BÓNOVÁ, Katarína, BELLA, Pavel, BÓNA, Ján, SPIŠIAK, Ján, KOVÁČIK, Martin, KOVÁČIK, Martin & PETRO, Ľubomír: Heavy minerals in sediments from the Mošnica Cave: Implications for the pre-Quaternary evolution of the middle-mountain allogenic karst in the Nízke Tatry Mts., Slovakia. In: Acta Carsologica. 2014, Vol. 43, Iss. 2-3, s. 297-317. ISSN 0583-6050.

DOSTÁL, Ivan, PUTIŠKA, René & KUŠNIRÁK, David: Determination of shear surface of landslides using electrical resistivity tomography. In: Contribution to Geophysics and Geodesy. 2014, Vol. 44, No. 2, s. 133-147. ISSN 1335-2806.

DRUGA, Michal & FALŤAN, Vladimír: Influence of environmental drivers on land cover structure and its long-term changes: A case study of the villages of Malachov and Podkonice in  Slovakia. In: Moravian Geographical Reports. 2014, Vol. 22, No. 3, s. 29-41. ISSN 1210-8812.

IVANOV, Dimiter, KOVÁČOVÁ, Marianna, BOZUKOV, Vladimir, KOVÁČ, Michal & DOLÁKOVÁ, Nela: Late Miocene palaeoenvironmental dynamics in Central and Eastern Paratethys – preliminary results based on vegetation data. In: Dоkladi na Blgarskata akademija na naukite., [Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences]. 2014, Tome 67, No 4, s. 557-562. ISSN 1310-1331.

KRÁLIKOVÁ, Silvia, VOJTKO, Rastislav, ANDRIESSEN, Paul, KOVÁČ, Michal, FÜGENSCHUH, Bernhard, HÓK, Jozef & MINÁR, Jozef: Late Cretaceous-Cenozoic thermal evolution of the northern part of the Central Western Carpathians (Slovakia): revealed by zircon and apatite fission track thermochronology. In: Tectonophysics. 2014, Vol. 615-616, s. 142-153. ISSN 0040-1951.

KRÁLIKOVÁ, Silvia, VOJTKO, Rastislav, SLIVA, Ľubomír, MINÁR, Jozef, FÜGENSCHUH, Bernhard, KOVÁČ, Michal & HÓK, Jozef: Cretaceous-Quaternary tectonic evolution of the Tatra Mts (Western Carpathians): constraints from structural, sedimentary, geomorphological, and fission track data. In: Geologica Carpathica. 2014, Vol. 65, Iss. 4, s. 307-326. ISSN 1335-0552. 

LITTVA, Juraj & HÓK, Jozef: Neotectonics of the Inner Western Carpathians: Liptovský Ján area, case study northern slopes of the Nízke Tatry Mts., Slovakia). In: Acta Geologica Slovaca. 2014, roč. 6, č. 2, s. 123-134. ISSN 1338-0044.

MELO, Marián, PIŠÚT, Peter, MELOVÁ, Katrína & VIGLAŠ, Peter: Zaniknuté značky dunajskej povodne z roku 1775 v Bratislave., [Historical flood marks from the 1775 Danube flood in Bratislava]. In: Acta Hydrologica Slovaca. 2014, roč. 15, č. 2, s. 308-319. ISSN 1335-6291.

ORVOŠ, Peter: Exhumovaný kras planiny Slovinská skala, Galmus., [Exhumed karst of the Slovinska skala plateau, Galmus]. In: Slovenský kras. 2014, roč. 52, č. 1, s. 25-37. ISSN 0560-3137.

PROKEŠOVÁ, Roberta, KARDOŠ, Miroslav, TÁBOŘÍK, Petr, MEDVEĎOVÁ, Alžbeta, STACKE, Václav & CHUDÝ, František: Kinematics behaviour of large earthflow defined by surface displacement monitoring, DEM differencing, and ERT imaging. In: Geomorphology. 2014, Vol. 224, s. 86-101. ISSN 0169-555X.

PUTIŠKA, René, KUŠNIRÁK, David, DOSTÁL, Ivan, LAČNÝ, Alexander, MOJZEŠ, Andrej, HÓK, Jozef, PAŠTEKA, Roman, KRAJŇÁK, Martin & BOŠANSKÝ, Marián: Integrated geophysical and geological investigations of karst structures in Komberek, Slovakia. In: Journal of Cave and Karst Studies. 2014, v. 76, no. 3, s. 155-163. ISSN 1090-6924.

VESELSKÝ, Michal, LAČNÝ, Alexander & HÓK, Jozef: Závrty na Dlhom vrchu: modelová štúdia ich vzniku na lineárnych diskontinuitách (Malé Karpaty)., [Dolines on Dlhý vrch hill: case study of doline evolution on linear discontinuity (Malé Karpaty Mts.)]. In: Acta Geologica Slovaca. 2014, roč. 6, č. 2, s. 159-168. ISSN 1338-0044.

2013

BELLA, Pavel: Vtokové klesajúce chodby a nevytriedené fluviálne sedimenty v jaskyniach ponorovej zóny stredohorského alogénneho krasu: na príklade Demänovskej jaskyne slobody (Demänovská dolina, Nízke Tatry)., [Inflow drawdown passages and unsorted fluvial sediments in caves of the ponor zone of middle-mountain allogenic karst: a case study from the Demänová Cave of Liberty (Demänová Valley, Nízke Tatry Mts., Slovakia)]. In: Geographia Cassoviensis. 2013, roč. VII, č. 1, s. 16-23. ISSN 1337-6748.

BELLA, Pavel & GAÁL, Ľudovít: Reliéf a hydrografia ponorovej zóny Brezovsko-kečovského podzemného hydrologického systému, Silická planina, Slovenský kras., [Landforms and hydrography of the ponor zone of Brezová-Kečovo underground hydrological system, Silica Plateau, Slovak Karst]. In: Slovenský kras. 2013, roč. 51, č. 1, s. 15-29. ISSN 0560-3137.

BELLA, Pavel & BOSÁK, Pavel: Stropná erózia v jaskyniach: počiatky skúmania a Zdeněk Roth ako autor konceptu., [Ceiling erosion in caves: early studies and Zdeněk Roth as author of the concept]. In: Aragonit. 2013, roč. 18, č. 2, s. 84-86. ISSN 1335-213X.

BURIAN, Libor & MINÁR, Jozef: Utilization of comparison of curvatures for land surface segmentation. In: Central European Journal of Geosciences. 2013, Vol. 5, Iss. 4, s. 560-569. ISSN 2081-9900.

DOTTERWEICH, Markus, STANKOVIANSKY, Miloš, MINÁR, Jozef, KOCO, Štefan & PAPČO, Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution – The Myjava Hill Land, Slovakia. In: Geomorphology. 2013, Vol. 201, s. 227-245. ISSN 0169-555X.

DRĂGUŢ, Lucian, CSILLIK, Ovidiu, MINÁR, Jozef & EVANS, Ian: Land-surface segmentation to delineate elementary forms from Digital Elevation Models. In: Geomorphometry 2013. Nanjing: Nanjing Normal University, 2013. [online]. Dostupné z http://geomorphometry.org/Dragut2013. [2013-10-11]. 4 s.

FEKETE, Kamil & VOJTKO, Rastislav: Neotectonic activity of the Pravno fault in the area of the Žiar Mts. In: Acta Geologica Slovaca. 2013, roč. 5, č. 2, s. 117-127. ISSN 1338-0044. 

HOLEC, Juraj, BEDNARIK, Martin, ŠABO, Marián, MINÁR, Jozef, YILMAZ, Isik & MARSCHALKO, Marián: A small-scale landslide susceptibility assessment for the territory of Western Carpathians. In: Natural Hazards. 2013, Vol. 69, Iss. 1, s. 1081-1107. ISSN 0921-030X.

MINÁR, Jozef, JENČO, Marián, EVANS, Ian S., MINÁR, Jozef Jr., KADLEC, Martin, KRCHO, Jozef, PACINA, Jan, BURIAN, Libor & BENOVÁ, Alexandra: Third-order geomorphometric variables (derivatives): Definition, computation and utilization of changes of curvatures. In: International Journal of Geographical Information Science. 2013, Vol. 27, Iss. 7, Special Issue, s. 1381-1402. ISSN 1365-8816.

PROCHÁZKA, Juraj: Pôdorysná vzorka riečneho koryta dolného Váhu, Nitry a Dudváhu s osobitným zreteľom na vplyv faktora tektoniky., [Planform of the lower Váh, Nitra and Dudváh river channels with particular consideration on influence of tectonics factor]. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica. 2013, roč. 13, č. 2, s. 19-30. ISSN 1337-6799.

STAŠKOVANOVÁ, Veronika: Modelovanie vývoja pohoria Tribeč prostredníctvom Channel-Hillslope Integrated Landscape Development  Model (CHILD). In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica. 2013, roč. 13, č. 2, s. 7-18. ISSN 1337-6799.

UHERČÍKOVÁ, Eva & PIŠÚT, Peter: Jarovská bažantnica – prírodný skvost aj kultúrno-historická pamiatka na slovensko-rakúskej hranici., [Jarovská bažantnica pheasantry – an unique natural piece and cultural and historical monument on the Slovak-Austrian border]. In: Acta rerum naturalium Musei nationalis slovaci Bratislava: Zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy. Bratislava: Slovenské národné múzeum. 2013, roč. LIX, s. 45-68. ISBN 978-80-8060-322-9. ISSN 0139-5424.

2012

ČAČANÝ, Juraj, ČEJKA, Tomáš & PIŠÚT, Peter: Mäkkýše Slovanského ostrova pri Bratislave a poznámky ku genéze lokality., [Molluscs of the Slovanský Ostrov Island (Bratislava City, Slovakia) and notes to the site development in the past]. In: Acta rerum naturalium Musei nationalis slovaci Bratislava: zborník Slovenského národného múzea, Prírodné vedy. Vol. LVIII. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2012. S. 103-111. ISBN 978-80-8060-303-8. ISSN 0139-5424.

KRAJŇÁK, Martin, BIELIK, Miroslav, MAKARENKO, Irina, LEGOSTAEVA, Olga, STAROSTENKO, Vitaly I. & BOŠANSKÝ, Marián: The first stripped gravity map of the Turčianska Kotlina Basin. In: Contributions to Geophysics and Geodesy. 2012, Vol. 42, Iss. 2, s. 181-199. ISSN 1335-2806.

ORVOŠ, Peter & ORVOŠOVÁ, Monika: Morfoštruktúrne pole Muránskej planiny a jeho špecifiká v rámci krasových plošín Slovenska., [Morphostructural field of the Muránska planina Plateau and its specifics within the karst plateaus of Slovakia]. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2012, roč. 12, č. 1, s. 51-60. ISSN 1337-6799.

SMETANOVÁ, Anna, GRZNÁR, Peter, BURIAN, Libor, HORÁČKOVÁ, Šárka & LÉTAL, Aleš: Geoarcheologická interpretácia pochovaného výmoľa ako súčasť geomorfologického výskumu., [Geoarchaeological interpretation of buried gully in geomorphological research]. In: Geographia Cassoviensis. 2012, roč. VI, č. 1, s. 49-58. ISSN 1337-6748.

ŠABO, Marián, MINÁR, Jozef, HOLEC, Juraj & ŽIAK, Miroslav: Syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb v oblasti Západných Karpát – prvé priblíženie., [Synthetic evaluation of selected natural hazards in the Western Carpathians area – first approximation]. In: Geografický časopis. 2012, roč. 64, č. 4, s. 335-355. ISSN 1335-1257.