Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľská mobilita

Učiteľská mobilita za účelom výučby

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Všeobecné podmienky

Realizácia pobytu

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu bude zverejnená v priebehu mesiaca November na webových stránkach fakulty.

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu (pre zimný aj letný semester nasledujúceho roka) sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje spravidla v Marci formou osobného pohovoru. 

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.

Akademický rok 2019/2020

Prihlášky na učiteľskú mobilitu za účelom výučby a kombinovanú mobilitu za účelom výučby a školenia sa  podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému sa podávajú nasledovné dokumenty k mobilite:

- Prihláška na STA mobilitu (za účelom výučby/za účelom výučby a školenia)

-  Akceptačný list prijímajúcej inštitúcie

Z dôvodu uľahčenia procesu administrácie mobilít, uchádzačov žiadame, aby v online prihláške vyplnili taktiež svoje bankové údaje.

Termín na nahratie prihlášok a príloh do systému do 30.06. 2019