Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Krátkodobé výmenné pobyty (Burza)

Výzva 2020

Podmienky pre pracovníkov Univerzity Komenského (vyslanie)

Podmienky pre pracovníkov zahraničných univerzit (prijatie)

Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými má UK zmluvy o spolupráci

V zozname partnerských zmlúv sú označené univerzity, kde je možné uchádzať sa o pobyt, heslom: "BURZA možná!". Prihlášky sa podávajú spravidla v angličtine (dve verzie - na európske a mimoeurópske univerzity); na univerzity v Nemecku a v Rakúsku v nemčine, na univerzity vo Francúzsku vo francúzštine, na univerzity v Českej republike v slovenčine.

Prihlášky sa týkajú len pedagogických a vedeckych pracovníkov fakúlt, nie doktorandov!

Prihlášku je potrebné odovzdať v troch vyhotoveniach dr. Przybylovi do 5.11.2019.

Prihlášky:

Prihláška EN verzia
Prihláška EN mimoeurópska verzia
Prihláška DE verzia
Prihláška FR verzia
Prihláška SK verzia