Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Administratívna mobilita

Mobilita pracovníkov za účelom školenia

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú Interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Všeobecné podmienky

Realizácia pobytu

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu bude zverejnená v priebehu mesiaca November na webových stránkach fakulty.

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu (pre zimný aj letný semester nasledujúceho roka) sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje spravidla v Marci formou osobného pohovoru. 

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.

Akademický rok 2019/2020

Oddelenie Medzinárodných vzťahov UK otvorilo výzvu na podávanie prihlášok na mobilitu pre administratívnych pracovníkov na ak.rok 2019/2020

Prihláška na administrativnu mobilitu

Termín pre odovzdanie prihlášky a Akceptačného listu je do: 30.06. 2019

<output>

Prihlasovanie administratívnych pracovníkov – STT ostáva bezo zmeny /v papierovej forme/

Prihláška STT

</output>