Podpora zahraničných mobilit pre doktorandov Univerzity Komenského

Univerzita Komenského každoročne vyčlení z Rozvojového fondu UK alebo aj z iných zdrojov, v rámci svojich možností, prostriedky určené na podporu zahraničných mobilít doktorandov. Takto vyčlenené prostriedky sa budú uchádzačom prideľovať raz ročne formou grantov na zahraničnú mobilitu.

O prostriedky na mobilitu sa môžu uchádzať doktorandi v dennej forme štúdia alebo študujúci v externej forme doktorandského štúdia, ak sú v zamestnaneckom pomere s univerzitou na ustanovený týždenný pracovný čas, aktívne ovládajú anglický jazyk alebo jazyk cieľovej krajiny a ak vykonali dizertačnú skúšku. Dĺžka pobytu doktoranda na zahraničnom pracovisku sa stanovuje na 3 mesiace.

Uchádzači predkladajú svoje žiadosti o grant rektorovi prostredníctvom fakulty, na ktorej pôsobia. K žiadosti musia byť priložené:

  • životopis uchádzača, vrátane osobných údajov (celé meno, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska),
  • podrobný program a cieľ pobytu s uvedením dátumu nástupu a ukončenia pobytu,
  • záväzný rozpočet grantu, t. j. rozpis položiek s výškou príspevku,
  • súhlas prijímajúceho pracoviska univerzity alebo vedeckého pracoviska v zahraničí s prijatím uchádzača za určených podmienok po prípadnom získaní grantu univerzity,
  • odporúčanie dekana fakulty a školiteľa doktoranda.

Úplné podklady uchádzačov postúpia fakulty v termíne do 31. augusta bežného roka rektorovi. Neúplné podklady vylučujú uchádzača z výberového konania. O výbere uchádzačov rozhodne rektor na základe odporúčania odbornej komisie, ktorú na tento účel vymenoval.

UK poskytne schváleným uchádzačom finančné prostriedky zodpovedajúce priemerným nákladom na trojmesačný pobyt v európskom štáte, a to:

  • príspevok na cestovné náklady do výšky 800,- €, pričom letecká doprava sa môže z grantu hradiť v rozsahu tejto sumy len v prípade, že do danej krajiny je cenovo výhodnejšia, alebo je to jediný možný spôsob dopravy,
  • príspevok na ubytovanie v akademickom zariadení do výšky 1.000,- €,
  • príspevok na stravu do celkovej výšky 1.000,- €
  • príspevok na drobné výdavky, a to podľa podmienok na hostiteľskom pracovisku (preukážky, dopravné, zhotovovanie kópií, a pod.) do výšky 200,- €. V tejto položke je možné uplatniť v mimoriadnom prípade špecifické výdavky súvisiace s pobytom.

Grant na podporu zahraničných mobilít doktorandov sa môže tej istej osobe poskytnúť iba raz. 

Vnútorný predpis č. 7/2012