Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky

Nadácia Tatra banky

V rámci grantového programu "ŠTUDENTI DO SVETA" budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia spĺňať tieto podmienky:

• študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl (Nadácia Tatra banky si vyhradzuje právo pri hodnotení transparentným spôsobom zvýhodniť študentov ekonómie, práva,
manažmentu a IT),

• byť študentmi prvého (2.- 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské),

• mať študijný priemer do 1,8 (za posledný rok štúdia),

• mať vek do 30 rokov,

• občianstvo Slovenskej republiky.

Grant môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 12. apríl 2020.

Viac informácií: 
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/

 

 

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Chceli by sme Vás informovať o možnosti získať výskumný grant Utrecht Network Young Researchers' Grant vo výške 1000 Eur. Grant má čiastočne pokryť náklady na 1-6 mesačný pobyt na študentom vybranej univerzite patriacej do siete Utrecht Network – zoznam členských univerzít UN: www.utrecht-network.org/our-members a je určený študentom, ktorí nemôžu získať grant Erasmus+ (napr. kvôli kratšiemu pobytu, ako je minimálna dľžka pobytu cez Erasmus+).

Pobyt sa musí uskutočniť v období 1. apríl 2020 – 31. marec 2021. Grant získajú študenti z univerzít združených v Utrecht Network, konečný výber robí UN.

Súčasťou prihlášky musí byť aj pozývací list (Letter of Acceptance) od prijímajúcej univerzity – študent si musí sám na vybranej univerzite nájsť školiteľa/supervízora a vybaviť si potvrdenie, že je na školu akceptovaný.

Keďže za univerzitu musíme poslať nominácie do 5. februára 2020, prihlášky + ďalšie požadované dokumenty musia študenti doručiť na Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6, do 4. februára 2020. Akceptujeme aj prihlášky poslané e-mailom na adresu michal.dzurik@rec.uniba.sk 

Prihláška a všetky bližšie informácie sú na: 
www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/ 

Bulletin SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.

Aktuálne číslo: 1/2020

Štipendium programu Aktion Österreich - Slowakei

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  • Štipendiá pre diplomantov,

  • Štipendiá Ernsta Macha pre doktorandov,

  • Výskumné štipendiá pre postdoktorandov.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3.2020.
Výber štipendistov: Máj 2020.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke:
 www.aktion.saia.sk

Štipendium Konrad-Adenauer-Stiftung

Nemecká nadácia Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje štipendiá pre magisterské a doktorandské štúdium a pre výskumné pobyty v minimálnej dĺžke 3 semestre na univerzitách a vysokých školách v NEMECKU. Štipendiá sú určené pre študentov a absolventov všetkých odborov vo veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 a dosahujú veľmi dobré študijné výsledky.

Uzávierka pre prijímanie žiadostí je 15. februára 2020. 

Viac informácií: https://www.kas.de/sk/web/slowakei/statische-inhalte-detail/-/content/stipendien-3?fbclid=IwAR1hIbgF30-LbP-mBXprfMD5YOcbqhqOVJq1HCx54M8YQXG5QiRkqn24Qvk

Kontaktná osoba: Agata.Peskova@kas.de 

Štipendium na Univerzite Innsbruck na akad. rok 2020/21

Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce (OMS) otvára na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami výzvu na jedno-semestrálne doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck na akad. rok 2020/21.

Detaily: 1 semester (4 mesiace); štipendium 900,- Eur/mesiac.

Deadline pre podávanie prihlášok je 10. 1. 2020.

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

!Prihlášky záujemcov budú do výberu zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené elektronicky (konvertované do PDF s možnosťou vyhľadávania) a zaslané na ivana.dzurikova@rec.uniba.sk, aj klasickou poštou s originálmi podpis. dokumentov na OMS RUK!

Viac informácií: 
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/doktorandske-stipendium-na-univerzite-innsbruck-1-semester-vyzva-na-202021/

Štipendium na Univerzite Wien na akad. rok 2020/21

Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce (OMS) otvára na základe bilaterálnej zmluvy medzi našimi univerzitami výzvu na jedno-semestrálne štipendium na Univerzite Wien na akad. rok 2020/21.

Táto možnosť sa týka doktorandov aj postdoktorandov UK,  do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia. Aktuálne sú v ponuke 2 miesta + 2 náhradnícke miesta pre výskumnú stáž v trvaní na obdobie 1 mesiaca s finančným krytím 1000Eur/mesiac. Záujemca si pred pobytom svojpomocne hľadá tútora na Univerzite Viedeň.

!Prihlášky záujemcov budú do výberu zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené elektronicky (konvertované do PDF s možnosťou vyhľadávania) a zaslané na ivana.dzurikova@rec.uniba.sk, aj klasickou poštou s originálmi podpis. dokumentov na OMS RUK!

Deadline pre podávanie prihlášok je 17. 1. 2020. O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Wien.

Všetky podrobnejšie informácie a linky pre stiahnutie potrebných dokumentov k tejto ponuke figurujú na:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/1-mesacny-grant-na-univerzite-vieden-vyzva-pre-2020-otvorena/  

 

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2020/2021 otvorené!

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že do 29.2.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).

ERASMUS+ ŠTÚDIUM

Prihláška na Erasmus+ sa podáva elektronicky a je dostupná cez portál moja.uniba.sk (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do systému Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty. Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29. 2. 2020 (23:59 CET).

Viac informácií: TU

ERASMUS+ STÁŽ 

Na Erasmus+ stáž študenta sa neprihlasuje elektronicky, ale zaslaním podpísanej prihlášky a ďalších potrebných dokumentov na Referát zahraničných vzťahov PriF UK. Všetky informácie o prihlásení nájdete na web stránke fakulty v sekcii Medzinárodné vzťahy. Uzávierka pre podávanie žiadostí je takisto do 29. 2. 2019.

Viac informácií: TU


Kontakt: vojtech.przybylauniba.sk

Odborná stáž pre študentov PriF UK v prírodnom parku v Nemecku

Informačný leták

Stáž je vhodná pre študentov environmentalistiky, geografie a biológie.

Kontaktná osoba: RNDr. Martin Labuda,PhD.

Miestnosť: B2-355 (Katedra krajinnej ekológie) 

email: labuda.martingmail.com

web: http://www.krajinnaekologia.sk/zahranicna-staz/

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Informačný leták Cuyahoga Valley

Ponuka je vhodná pre absolventov Mgr. stupňa štúdia v odbore environmentalistika a príbuzné odbory: ekológia, botanika, zoológia, fyzická geografia, učiteľstvo En-Bio, En-CH, Bio-GEO.

Kontaktná osoba: RNDr. Martin Labuda,PhD.

Miestnosť: B2-355 (Katedra krajinnej ekológie) 

email: labuda.martingmail.com