Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ stáž

Študentská mobilita - stáž

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii (strediská odbornej prípravy, výskumné centrá, univerzity a VŠ, národné zastupiteľstvá atď.) v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Na rozdiel od mobility - štúdium (SMS) pri mobilite - stáž (SMT) sa vyžaduje od študenta iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stážovať. Očakávame, že študent bude uprednostňovať inštitúcie a pracovné pozície, ktoré majú čo najbližšie k študovanému odboru a zvolenej profesii. V optimálnom prípade môže stáž byť prvým krokom pre získanie práce v predmetnej inštitúcii. Aj z tohto dôvodu odporúčame tento typ mobility absolvovať až pred ukončením štúdia, v nižších ročníkoch sa zamerať radšej na mobilitu - štúdium.

O Erasmus + program sa môžu uchádzať aj doktorandi alokovaní na externých vzdelávacích inštitúciách SAV.

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

PODMIENKY MOBILITY:

 • študent môže realizovať Erasmus+ stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia
 • status externého študenta na domovskej univerzite sa nemení
 • študent môže realizovať stáž v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 12 mesiacov
 • príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace 
 • je možná aj stáž pre absolventov štúdia, maximálne 12 mesiacov, stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (deň štátnic)
 • prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné
 • stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty
 • obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Traineeships - 1. časť)
 • domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement (ak stáž nie je súčasťou študijného programu)

Ako postupovať?

Všeobecné podmienky - trvanie pobytu, finančné krytie, jazyková príprava

Chcem sa prihlásiť - návod na použitie programu Erasmus+ pre záujemcov

Pred pobytom - informácie a potrebné dokumenty pre uchádzačov

Počas pobytu - informácie a potrebné dokumenty pre outcoming študentov

Po návrate - informácie a potrebné dokumenty pre absolventov mobility

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu (pre zimný aj letný semester nasledujúceho roka) sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje spravidla v Marci formou osobného pohovoru.
 

DOKUMENTY

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentské mobility na PriF UK 2020/21

Medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ na PriF UK

Mapa mobilít Erasmus+

Prihláška na Erasmus+ stáž

AKTUÁLNE TERMÍNY PRE ROK 2020

Výzva na podávanie prihlášok10. 12. 2019
Uzávierka na podávanie prihlášok29. 2. 2020
Termín jazykovej skúšky* (info)21. 2. 2020 o 12:30 (Katedra jazykov, pavilón G)
Termín výberového konania5. 3. 2020 o 9:00 (miestnosť G-224)

pre uchádzačov, ktorí nedisponujú certifikátom z cudzieho jazyka

Povinnosťou študenta pred výberovým konaním je oboznámiť garanta/vedúceho katedry/školiteľa o svojom pláne vycestovať na zahraničnú mobilitu a výberovej komisii o tom doloží písomný súhlas !

Študent, ktorý sa nezúčastní osobného pohovoru/výberu je automaticky vyradený  zo zoznamu uchádzačov o mobilitu.

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.

Absolventská stáž

Študenti Univerzity Komenského majú možnosť zúčastniť sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace Europe. Viac informácií o WorkSpace Europe ako aj prihlášku na absolventskú stáž nájdete na:

www.workspaceeurope.sk