Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Biology (Master Study Programme)

Animal Physiology and Ethology

Animal Physiology and Ethology\Chronobiology.rtf

Anthropology

Anthropology\Forensic Anthropology.rtf

Botany

Botany\Crop Plants.rtf

Botany\Hydrobotany.rtf

Botany\Introduction to Ecology of algae.rtf

Botany\Phycology.rtf

Botany\Plant Evolution.rtf

Genetics

Genetics\Advanced  laboratory course in Genetics I.rtf

Genetics\Advanced  laboratory course in Genetics II.rtf

Genetics\Introduction to molecular Biology.rtf

Microbiology and Virology

Microbiology and Virology\Antimicrobial agents.rtf

Zoology

Zoology\Ecology and Mathematics I.rtf

Zoology\Field works in Ecology.rtf