Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Učiteľská mobilita

Ak.rok 2019/2020

Prihlášky na učiteľskú mobilitu za účelom výučby a kombinovanú mobilitu za účelom výučby a školenia sa  podávajú prostredníctvom systému Mobility Online. Systém uchádzačom umožňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému sa podávajú nasledovné dokumenty k mobilite:

- Prihláška na STA mobilitu (za účelom výučby/za účelom výučby a školenia)

-  Akceptačný list prijímajúcej inštitúcie

Z dôvodu uľahčenia procesu administrácie mobilít, uchádzačov žiadame, aby v online prihláške vyplnili taktiež svoje bankové údaje.

Termín na nahratie prihlášok a príloh do systému do 30.06. 2019

Ak.rok 2018/2019

Referát pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje dodatočnú výzvu na učiteľské mobility a mobility administratívnych pracovníkov UK za účelom výučby a školenia cez program Erasmus+ na akademický rok 2018/2019.

Prihláška sa podáva prostredníctvom systému Mobility Online.  Systém uchadzáčom umozňuje vyplniť a nahrať potrebné dokumenty v elektronickej forme.

Pomocou systému sa podávajú nasledovné dokumenty k mobilite:

- Akceptačný list z prijímajúcej zahr. univerzity

Prihláška je dostupná na : www.moja.uniba.sk  do 31.03.2019

Prihlášky podané po tomto termíne nebudú akceptované

Poster

Ak.rok 2017/2018

Prihlášku na učiteľskú mobilitu na ďalší ak.r.2017/2018 je potrebné predložiť 2x originál, spolu s Akceptačným listom (môže byť aj forma skenu) zo zahraničnej univerzity do 23.05.2017, pav.CH1-107

Kritériá výberu na učiteľskú mobilitu:

- spoločný výskumný projekt, prezentácia výsledkov výskumu,

- mobilita učiteľov zo zahraničia,

- možnosti využitia v procese výučby na fakulte,

- počet prijímaných zahraničných študentov v predchádzajúcich ak.rokoch

Výsledky z výberového konania

Ak.rok. 2016/2017

Prihlášky na učiteľskú mobilitu na ak.r.2016/2017 je potrebné predložiť 2x originál spolu s Akceptačným listom zo zahraničnej univerzity/môže byť aj sken/ najneskôr do 19.05.2016 na CH-106

Zmluvy  Erasmus+

Kritériá výberu na učiteľskú mobilitu:

- spoločný výskumný projekt, prezentácia výsledkov výskumu,

- mobilita učiteľov zo zahraničia,

- možnosti využitia v procese výučby na fakulte,

- počet prijímaných zahraničných študentov v predchádzajúcich ak.rokoch

Poradie vybraných uchádzačov

* * * * * *

Mobilita s partnerskými krajinami - KA 107

Zmluvy na KA 107:

1. University of Alberta, Kanada

2.Zheijang University, Čína

Prihlášky (2x originál) na mobilitu s partnerskými krajinami predložte najneskôr do 20.novembra 2016 na CH1-106

Kritériá výberu:

- spoločný výskumný projekt

- možnosť využitia v procese výučby na fakulte

Poradie uchádzačov o mobilitu KA 107