Aktuálne ponuky-zahraničné styky

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na Univerzite Innsbruck pre rok 2017

1 magisterské štipendium na 1 semester

 - pre všetky ponúkané programy

- 400,- Eur/mesiac

-deadline na odovzdanie prihlášky je 13.1.2016

Prihláška na Mgr.stupeň

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/magisterske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

* * * * * *

1 doktorandské štipendium na 1 semester

- pre všetky ponúkané programy

- deadline na odovzdanie prihlášky je 13.1.2016

Prihláška na PhD. stupeň

uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/doktorandske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

Ďalšie podklady si vyžiada Univerzita  Innsbruck podľa potreby

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word) a zaslané priamo na OMV RUK, Mgr.  Krajčovičovej

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

Odborná stáž v prírodnom parku Nemecko

Odborná stáž

Stáž je vhodná pre študentov enviro,geografie a biológie

Kontakt:RNDr. Martin Labuda,PhD.

Katedra krajinnej ekológie; pav.B2-355

email: labuda.martin@gmail.com

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Administrativna mobilita v Brémach

Administratívna mobilita - Brémy

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty na ak.r.2017/2018

Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom), ako aj na univerzity v

Kanade (University of Ottawa),

USA (Slippery Rock University),

Gruzínsku (Tbilisi State University),

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies),

Taiwane (National Sun Yat-sen University)

Prihlášky a všetky informácie ku konkurzom na pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network nájdete webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

Deadline na podanie prihlášok na americké a austrálske univerzity cez sieť Utrecht Network: 20. október 2016

 * * * * * * 

Bližšie informácie ku konkurzom na pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, Taiwane sú aj na webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Deadline na podanie prihlášok na ostatné univerzity (USA, Kanada, Gruzínsko, Južná Kórea, Taiwan): 20. február 2017

Informácia pre študentov

Prihlášky odovzdávajte na Referáte zahraničných stykov a sociálnych záležitostí pav.CH1-107

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP SR

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicovasaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcinsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2017, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2017/2018.

Leták

Prospectus