Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky-zahraničné styky

Výzva na podávanie prihlášok na jednomesačnú stáž na Univerzite Viedeň

Táto možnosť sa týka doktorandov a postdoktorandov do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia.

Mobilita krátkodobých pobytov /Burza na Univerzitu Viedeň bola nahradená touto formou mobility so zámerom podporiť spoluprácu s mladými vedeckými pracovníkmi. Aktuálne sú v ponuke 2 miesta + 2 náhradnícke miesta pre výskumnú stáž v trvaní na obdobie 1 mesiaca s finančným krytím 1000Eur/mesiac. Záujemca si pred pobytom, v čase zverejnenia výzvy, svojpomocne hľadá tútora na Univerzite Viedeň.

Všetky podrobnejšie informácie a linky pre stiahnutie potrebných dokumentov k tejto ponuke figurujú na: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/postdoktorandsky-grant-na-univerzite-vieden-vyzva-otvorena/

Obdobie realizácie: apríl-november 2019

Dedlaine pre odovzdanie prihlášok do : 18.01.2019

Štipendium francúzskej vlády na ak.r.2018/2019

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch.

(380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo).

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

Podmienky :

Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).

Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

Formulár žiadosti o štipendium

Viac informáciíí nájdete na web stránke:

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018

V prípade doplňujúcich informácií kontaktujte:

Martina Saganová

Chargée des échanges Coopération Scientifique, Technique et Universitaire Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava

Tél.: 00 421 2 59 34 77 41
Fax: 00 421 2 59 34 77 49
Internet: www.institutfrancais.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na Univerzite Innsbruck pre rok 2019

1 magisterské štipendium na 1 semester; realizácia pobytu počas zimného semestra ak.roka 2019/2020

 - pre všetky ponúkané programy

- 600,- Eur/mesiac

-deadline na odovzdanie prihlášky je 14.01.2019

Dokumenty na stiahnutie:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-magisterske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

* * * * * *

1 doktorandské štipendium na 1 semester

- pre všetky ponúkané programy

- 900,-Eur/mesiac

- deadline na odovzdanie prihlášky je 18.01.2019

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/doktorandske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

Ďalšie podklady si vyžiada Univerzita  Innsbruck podľa potreby

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word) a zaslané priamo na OMV RUK, Mgr.  Dzúrikovej

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

Odborná stáž v prírodnom parku Nemecko

Odborná stáž

Stáž je vhodná pre študentov enviro,geografie a biológie

Kontakt:RNDr. Martin Labuda,PhD.

Katedra krajinnej ekológie; pav.B2-355

email: labuda.martin@gmail.com

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Administrativna mobilita v Brémach

Administratívna mobilita - Brémy

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty na ak.r.2018/2019

Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom), ako aj na univerzity v

Kanade (University of Ottawa),

USA (Slippery Rock University),

Gruzínsku (Tbilisi State University),

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies),

Japonsku (Waseda University,Shizuoka University,Josai International University)

Taiwane (National Sun Yat-sen University+National Cheng Kung University)

******

Prihlášky a všetky informácie ku konkurzom na pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network nájdete webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

******

Bližšie informácie ku konkurzom na pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, Japonsku a Taiwane sú aj na webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Informácia pre študentov

******

Prihlášky odovzdávajte do 01.02.2018 na Referáte zahraničných stykov a sociálnych záležitostí pav.CH1-107

Potvrdenia o jazykových skúškach (najmä pre pobyty v Austrálii,USA a Kanade) študenti musia doručiť na OMV UK v priebehu mesiaca február 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP SR

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicovasaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcinsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2017, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2017/2018.

Leták

Prospectus