Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky-zahraničné styky

Súťaž plagátov

Podmienky súťaže:

 • vytvoriť propagačný plagát v rozmere A3 alebo A2 na tému "Erasmus+"
 • odporúčame, aby bol text na plagáte v angličtine kvôli možnému postupu do medzinárodnej súťaže
 • formáty .pdf, .tif alebo .jpeg s rozlíšením minimálne 300 až 450 dpi (ak bude plagát vytvorený ručne, je nutné ho v danom rozlíšení naskenovať)
 • vyplniť formulár Prehlásenie
 • plagáty aj s vyplneným prehlásením treba zaslať na erasmusplus@rec.uniba.sk do 16.04.2019
 • hlasovanie prebieha na FB stránke UK od 17.04.2019 do 26.04.2019 do 12:00
 • plagát s najväčším počtom "like" bude zaradený do medzinárodnej súťaže na konferencii Eracon 2019 v Paphose (Cyprus)

<output>

Podmienky súťaže:

 • vytvoriť propagačný plagát v rozmere A3 alebo A2 na tému "Erasmus+"
 • odporúčame, aby bol text na plagáte v angličtine kvôli možnému postupu do medzinárodnej súťaže
 • formáty .pdf, .tif alebo .jpeg s rozlíšením minimálne 300 až 450 dpi (ak bude plagát vytvorený ručne, je nutné ho v danom rozlíšení naskenovať)
 • vyplniť formulár Prehlásenie
 • plagáty aj s vyplneným prehlásením treba zaslať na erasmusplus@rec.uniba.sk do 16.04.2019
 • hlasovanie prebieha na FB stránke UK od 17.04.2019 do 26.04.2019 do 12:00
 • plagát s najväčším počtom "like" bude zaradený do medzinárodnej súťaže na konferencii Eracon 2019 v Paphose (Cyprus)

</output>

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 – 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Podrobné kritériá, online prihlášku ako aj detailné inštrukcie nájdete na našej webovej stránke: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2020 – 2021 je 30. júna 2019

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Zuzana Kopčanová

Program and Study Officer

J. W. Fulbright Commission

Konventná 1, 811 03 Bratislava

Phone: +421 911 046 123

www.fulbright.sk

Plagát

EURAXESS UniverCITY tour 2019

V rámci služieb poskytovaných servisnými centrami EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk) bude v priebehu jari 2019 prebiehať séria neformálnych stretnutí určených pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku. Tieto podujatia sa uskutočnia v niektorých univerzitných mestách na Slovensku (Nitra, Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina). Účasť na stretnutiach je BEZPLATNÁ pre zahraničných doktorandov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a ich rodinných príslušníkov.

Viac informácií o sérii stretnutí organizovaných v rámci EURAXESS UniverCITY tour 2019, ako aj informácie o konkrétnych stretnutiach v daných mestách nájdete na webových stránkach www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-jar-2019 (informácia v slovenskom jazyku), resp. www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/euraxess-univercity-tour-spring-2019 (informácia v anglickom jazyku).

Pozvánka-Invitation

EURAXESS

EURAXESS_city tour_Nitra:12.04.2019

EURAXESS_city tour_Bratislava: 26.04.2019

EURAXESS_city tour_Košice:03.05.2019

EURAXESS_city tour_Banská Bystrica:10.05.2019

EURAXESS_city tour_Žilina:17.05.2019

Výzva na podávanie prihlášok o 2-mesačné miesto hosťujúceho profesora na Univerzite v Innsbrucku pre akademický rok 2019/2020

Výzva sa týka prednostne tých profesorov / docentov, ktorí už majú kontakt s kolegami na Univerzite Innsbruck a majú záujem vycestovať na 2 mesiace v akademickom roku 2019/2020 do Innsbrucku.

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 31. 3. 2019

Počet vybraných uchádzačov: 1

Jazyk: nemecký / anglický

Mobilita :na základe platnej bilaterálnej univerzitnej zmluvy o spolupráci medzi UK a Univerzitou Innsbruck

Potrebné dokumenty:

1) Prihláška s prílohami (1+4): v nemeckom jazyku alebo v anglickom jazyku
podpísaná uchádzačom a vedúcim katedry na prísl. fakulte UK
2) Písomný súhlas dekana príslušnej fakulty UK s nomináciou 
3) Pokyny pre uchádzača: v nemeckom alebo v anglickom jazyku Prihlášku so všetkými požadovanými dokumentami a potrebnými podpismi je potrebné poslať emailom spolu s farebnými scanmi na ivana.dzurikova@rec.uniba.sk  a súčasne klasickou poštou na Mgr. Ivana Dzúriková, OMV RUK, Šafárikovo nám.6, 814 99, Bratislava

Výzva spolu s potrebnými informáciami a dokumentami zverejnená aj na:
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-hostujuca-profesura-univerzita-innsbruck/

Ponuka pre študentov magisterského stupňa a pre doktorandov vo veku 21 – 30 rokov zúčastniť sa na tzv. regionálnej akadémii spojených národov

Téma programu: Environmental and Socioeconomic Sustainability: How to Create Lasting Impacts

Začiatok v máji 2019

Cieľová skupina: študenti so záujmom o fungovanie súčastí OSN

Súčasťou programu sú návštevy budovy OSN vo Viedni; povinná účasť na 3 workshopoch v termínoch - Bratislava/Vienna: 8-10 May 2019, Budapest: 4-6 September 2019, Vienna: 15-18 January 2020  

Deadline pre prihlášky: 31. marec 2019

Náklady: 50 Eur registračný poplatok + každý účastník si hradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Viac informácií nájdete na www.ra-un.org  a www.ra-un.org/uploads/4/7/5/4/47544571/2019-20_raun_handbook_for_applicants.pdf

RAUN_Applications

RAUN

Visegrad Scholarship Program – VSP/študijný, alebo výskumný projekt po magisterskom štúdiu/

Štipendiá vo výške 2,300 eur/semester sú určené pre študentov pochádzajúcich zo štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) v inom štáte V4, v štátoch západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko,  Kosova), alebo štátoch Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan).

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na webovej stránke https://www.visegradfund.org/news/call-applications-visegrad-scholarships-open/

Termín podávania žiadostí do 15. 3. 2019

Odborná stáž v prírodnom parku Nemecko

Odborná stáž

Stáž je vhodná pre študentov enviro,geografie a biológie

Kontakt:RNDr. Martin Labuda,PhD.

Katedra krajinnej ekológie; pav.B2-355

email: labuda.martin@gmail.com

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty na ak.r.2019/2020

Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom), ako aj na univerzity v

Kanade (University of Ottawa),

USA (Slippery Rock University),

Gruzínsku (Tbilisi State University),

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies),

Japonsku (Waseda University,Shizuoka University,Josai International University)

Taiwane (National Sun Yat-sen University+National Cheng Kung University)

******

Prihlášky a všetky informácie ku konkurzom na pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network nájdete webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

******

Bližšie informácie ku konkurzom na pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, Japonsku a Taiwane sú aj na webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Informácia pre študentov

******

Prihlášky  pre pobyty: Austrália, USA/okrem Slippery Rock University/ a na Waseda University, Japonsko odovzdávajte do 07.02.2019 na Referáte zahraničných stykov a sociálnych záležitostí pav.CH1-107

Prihlášky  pre pobyty: Gruzínsko, Južná Kórea, Japonsko /okrem Waseda University/, Taiwan a na Slippery Rock University USA odovzdávajte do 28.02.2019 na Referáte zahraničných stykov a sociálnych záležitostí pav.CH1-107

Potvrdenia o jazykových skúškach (najmä pre pobyty v Austrálii,USA a Kanade) by mali byť súčasťou prihlášky, pre niektoré univerzity môžu byť dodané do 13.03.2019 na OMV UK.

V prípade otázok kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov UK:

Dzúrik Michal; michal.dzurikrec.uniba.sk; +421 2 9010 9515

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP SR

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríl 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Daniela Remenar Kirdová(daniela.remenar.kirdova@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcinsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2019, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020.

Leták

Prospectus