Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne ponuky-zahraničné styky

Výmenné pobyty pre študentov do Brazílie

Deadline podania prihlášok je 09.02.2018 , prihlášky podávajú študenti poštou alebo osobne na OMV RUK, Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, prípadne e-mailom v jednom farebnom PDF súbore na michal.dzurikrec.uniba.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o univerzitách

Súčasti prihlášky:

  • samostatný hárok A4 s týmito údajmi:

Meno:

Priezvisko:

Fakulta:

Ročník:

Odbor:

Stupeň štúdia:

Tel. č.:

E-mail:

Trvalé bydlisko (ulica, PSČ, mesto):

Školiteľ (ak existuje):

3 preferované univerzity:

Dátum:

Podpis:

  • súhlas so spracovaním údajov (druhá príloha)
  • životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 5-krát
  • odporúčanie školiteľa diplomovej práce alebo vedúceho katedry, v slovenčine
  • kópia potvrdenia o jazykovej skúške TOEFL, IELTS a pod. (ak skúšku univerzita vyžaduje*)
  • samostatný hárok so zoznamom 3 univerzít, ktoré svojou ponukou uchádzačovi najviac vyhovujú (č. 1 – prvá preferencia, č. 2 – druhá preferencia, č. 3 – tretia preferencia)

    *univerzity majú rozdielne požiadavky na znalosť anglického/portugalského jazyka;

Niektoré univerzity ponúkajú kurzy iba v portugalčine, prípadne v kombinácii angličtina/portugalčina. Študentom preto odporúčame, aby si dôkladne preštudovali stránky univerzít a vybrali si len tie univerzity, na ktorých budú schopní sa aktívne podieľať na štúdiu a budú schopní porozumieť prednáškam.

V prílohe sa nachádza súbor xls. s detailnejšími informáciami o univerzitách vrátane odkazov na stránky univerzít.

Upozorňujeme, že pobyt je kvôli veľkej vzdialenosti od Slovenska a odlišnej kultúre, odlišnej strave, odlišným zvykom atď. vhodný pre silnejšie osobnosti schopné dobre znášať stresové situácie, ktoré vzniknú počas pobytu v neznámom prostredí.

Štipendium francúzskej vlády na ak.r.2018/2019

Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch.

(380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo).

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv cotutelle de thèse).

Podmienky :

Uchádzač musí ovládať francúzsky alebo anglický jazyk (minimálna úroveň B2).

Francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač.

Formulár žiadosti o štipendium

Viac informáciíí nájdete na web stránke:

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Uzávierka žiadostí je 28. februára 2018

V prípade doplňujúcich informácií kontaktujte:

Martina Saganová

Chargée des échanges Coopération Scientifique, Technique et Universitaire Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava

Tél.: 00 421 2 59 34 77 41
Fax: 00 421 2 59 34 77 49
Internet: www.institutfrancais.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na Univerzite Innsbruck pre rok 2017

1 magisterské štipendium na 1 semester

 - pre všetky ponúkané programy

- 400,- Eur/mesiac

-deadline na odovzdanie prihlášky je 13.1.2016

Prihláška na Mgr.stupeň

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/magisterske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

* * * * * *

1 doktorandské štipendium na 1 semester

- pre všetky ponúkané programy

- deadline na odovzdanie prihlášky je 13.1.2016

Prihláška na PhD. stupeň

uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/spolupraca-s-rakuskom-pre-studentov/doktorandske-stipendium-na-univerzite-innsbruck/

Ďalšie podklady si vyžiada Univerzita  Innsbruck podľa potreby

Prihlášky do výberu budú zaradené len obsahovo a formálne riadne vyplnené (priamo v dokumente Word) a zaslané priamo na OMV RUK, Mgr.  Krajčovičovej

O definitívnom výbere uchádzačov rozhodne Univerzita Innsbruck.

Odborná stáž v prírodnom parku Nemecko

Odborná stáž

Stáž je vhodná pre študentov enviro,geografie a biológie

Kontakt:RNDr. Martin Labuda,PhD.

Katedra krajinnej ekológie; pav.B2-355

email: labuda.martin@gmail.com

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Odborná stáž v národnom parku Cuyahoga Valley (USA)

Administrativna mobilita v Brémach

Administratívna mobilita - Brémy

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty na ak.r.2018/2019

Ide o študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network (ktorej je UK členom), ako aj na univerzity v

Kanade (University of Ottawa),

USA (Slippery Rock University),

Gruzínsku (Tbilisi State University),

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies),

Japonsku (Waseda University,Shizuoka University,Josai International University)

Taiwane (National Sun Yat-sen University+National Cheng Kung University)

******

Prihlášky a všetky informácie ku konkurzom na pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network nájdete webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

******

Bližšie informácie ku konkurzom na pobyty v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei, Japonsku a Taiwane sú aj na webovej stránke:

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/

Informácia pre študentov

******

Prihlášky odovzdávajte do 01.02.2018 na Referáte zahraničných stykov a sociálnych záležitostí pav.CH1-107

Potvrdenia o jazykových skúškach (najmä pre pobyty v Austrálii,USA a Kanade) študenti musia doručiť na OMV UK v priebehu mesiaca február 2018

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium v rámci NŠP SR

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl a výskumní pracovníci SAV, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová (silvia.kotulicovasaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin (lukas.marcinsaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2017, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2017/2018.

Leták

Prospectus