Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Department of Regional Geography, Protection and Planning of the Landscape

Katedra regionálnej geografie bola zriadená na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 1. septembra 1974 ako tretia geografická katedra, po Katedre fyzickej geografie a Katedre ekonomickej geografie, ktoré boli založené už v roku 1952. V čase vzniku bola jedinou katedrou regionálnej geografie v ČSSR.

Vedecké zameranie katedry

Vedeckovýskumná činnosť katedry zahŕňa základný, ako aj aplikovaný výskum. V rámci základného výskumu sa pracovníci od počiatku venovali predovšetkým analýze regionálnych systémov, a to na teoreticko-koncepčnej, metodologickej a empirickej úrovni. Okrem toho bola ich pozornosť zameraná aj na filozoficko-metodologické problémy celej geografie, problematiku modelovania, problematiku ochrany a tvorby krajiny, analýzu urbánnych a rurálnych systémov, problematiku regionálneho rozvoja a integračných procesov.

V súčasnosti sa vo vedeckom výskume sa katedra zameriava hlavne na:

 • komplexné štúdium regionálnych štruktúr rôznych dimenzií, na ich analýzu, syntézu a prognózu s dôrazom na racionálne a ekologické využívanie ich potenciálov
 • na problematiku domácich i zahraničných regiónov a globálne trendy vývoja Zeme
 • štúdium otázok teórie regionálnej geografie
 • na rozvoj metód a techník regionálnej a makroregionálnej analýzy a komplexného vyhodnocovania krajiny
 • problematiku politickej geografie a geopolitiky (stabilita hraníc, geopolitický vývoj regiónov)

Svojou výskumnou činnosťou katedra reaguje na súčasné a aktuálne problémy, preto do jej vedeckého profilu patrí aj

 • problematika regionálnej politiky, rozvoja a plánovania Slovenska v súčinnosti a nadväznosti na problematiku európskej integrácie
 • štúdium problematiky cezhraničnej spolupráce
 • štúdium problematiky transformácie postsocialistických krajín, ich regiónov a sídel
 • problematika kultúrnej a lokálnej identity lokalít v dôsledku nadregionálnych trendov
 • štúdium identifikácie regionálnych disparít, ako aj analýzu príčin rozdielneho regionálneho rozvoja s nadväznosťou na návrh riešení na zmiernenie najvypuklejších rozdielov medzi regiónmi
 • problematika marginálnych regiónov, ich postavenie vo vyšších regionálnych štruktúrach a perspektívy ďalšieho vývoja
 • štúdium súčasných urbánnych a rurálnych systémov a ich problémov, súčasných sídelných trendov, predovšetkým suburbanizácie
 • štúdium súčasných migračných trendov obyvateľstva, hlavne zmien v priestorovej štruktúre vnútorných migrácií na Slovensku po roku 2000
 • problematika sociálno-patogénnych javov, hlavne nezamestnanosti obyvateľstva
 • problematika trvalo udržateľného rozvoja
 • štúdium dostupnosti, jej mier a významu pre prax

Katedra v súčasnosti spolupracuje so všetkými geografickými pracoviskami v rámci vysokých škôl a univerzít, ako aj ďalšími inštitúciami v Slovenskej republike a množstvom ďalších v zahraničí. Ide o geografické pracoviská na vysokých školách a univerzitách v Českej republike: v Olomouci, Prahe, Brne, Plzni, Ostrave, Českých Budějoviciach, Liberci v Rakúsku: vo Viedni, Grazi, Klagenfurte, Salzburgu, Innsbrucku; v Nemecku: v Halle – Wittenbergu, Drážďanoch, Tübingene, Regensburgu; dôležitá je spolupráca s Maďarskom (Budapešť, Miskolc, Györ), Poľskom (Varšava), Slovinskom (Maribor), Gréckom (Solún), Holandskom (Groningen), Veľkou Britániou (Londýn), Portugalskom (Porto, Lisabon, Aveiro) ako aj s West Pointom v New Yorku.

 

Pedagogické zameranie katedry

Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Na bakalárskom stupni zabezpečuje výučbu a spolupodieľa sa na výchove študentov jednoodborového štúdia v rámci študijných odborov:

 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,
 • geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (aj externé štúdium),
 • geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie,
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • geológia vo využívaní krajiny

Program Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia katedra garantuje.

Na magisterskom stupni je katedra garantom špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia.

Na doktorandskom stupni katedra garantuje študijný program Regionálna geografia.

V neposlednom rade sa katedra podieľa aj na príprave budúcich učiteľov geografie v rámci dvojodborového štúdia – učiteľského smeru štúdia na odboroch:

 • matematika – geografia
 • biológia – geografia
 • telesná výchova – geografia
 • geografia – informatika
 • geografia – anglický jazyk
 • geografia – nemecký jazyk
 • geografia – slovenský jazyk
 • geografia – história