Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov

Department of Regional Geography and Regional Development

Katedra regionálnej geografie bola zriadená na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 1. septembra 1974 ako tretia geografická katedra, po Katedre fyzickej geografie a Katedre ekonomickej geografie, ktoré boli založené už v roku 1952. V čase vzniku bola jedinou katedrou regionálnej geografie v ČSSR.

vlastná webová stránka katedry:www.regionalnageografia.sk

Vedecké zameranie katedry

Vedeckovýskumná činnosť katedry zahŕňa základný, ako aj aplikovaný výskum. V rámci základného výskumu sa pracovníci od počiatku venovali predovšetkým analýze regionálnych systémov, a to na teoreticko-koncepčnej, metodologickej a empirickej úrovni. Okrem toho bola ich pozornosť zameraná aj na filozoficko-metodologické problémy celej geografie, problematiku modelovania, problematiku ochrany a tvorby krajiny, analýzu urbánnych a rurálnych systémov, problematiku regionálneho rozvoja a integračných procesov.

V súčasnosti sa vo vedeckom výskume sa katedra zameriava hlavne na:

 • komplexné štúdium regionálnych štruktúr rôznych dimenzií, na ich analýzu, syntézu a prognózu s dôrazom na racionálne a ekologické využívanie ich potenciálov
 • na problematiku domácich i zahraničných regiónov a globálne trendy vývoja Zeme
 • štúdium otázok teórie regionálnej geografie
 • na rozvoj metód a techník regionálnej a makroregionálnej analýzy a komplexného vyhodnocovania krajiny
 • problematiku politickej geografie a geopolitiky (stabilita hraníc, geopolitický vývoj regiónov)

Svojou výskumnou činnosťou katedra reaguje na súčasné a aktuálne problémy, preto do jej vedeckého profilu patrí aj

 • problematika regionálnej politiky, rozvoja a plánovania Slovenska v súčinnosti a nadväznosti na problematiku európskej integrácie
 • štúdium problematiky cezhraničnej spolupráce
 • štúdium problematiky transformácie postsocialistických krajín, ich regiónov a sídel
 • problematika kultúrnej a lokálnej identity lokalít v dôsledku nadregionálnych trendov
 • štúdium identifikácie regionálnych disparít, ako aj analýzu príčin rozdielneho regionálneho rozvoja s nadväznosťou na návrh riešení na zmiernenie najvypuklejších rozdielov medzi regiónmi
 • problematika marginálnych regiónov, ich postavenie vo vyšších regionálnych štruktúrach a perspektívy ďalšieho vývoja
 • štúdium súčasných urbánnych a rurálnych systémov a ich problémov, súčasných sídelných trendov, predovšetkým suburbanizácie
 • štúdium súčasných migračných trendov obyvateľstva, hlavne zmien v priestorovej štruktúre vnútorných migrácií na Slovensku po roku 2000
 • problematika sociálno-patogénnych javov, hlavne nezamestnanosti obyvateľstva
 • problematika trvalo udržateľného rozvoja
 • štúdium dostupnosti, jej mier a významu pre prax

Katedra v súčasnosti spolupracuje so všetkými geografickými pracoviskami v rámci vysokých škôl a univerzít, ako aj ďalšími inštitúciami v Slovenskej republike a množstvom ďalších v zahraničí. Ide o geografické pracoviská na vysokých školách a univerzitách v Českej republike: v Olomouci, Prahe, Brne, Plzni, Ostrave, Českých Budějoviciach, Liberci v Rakúsku: vo Viedni, Grazi, Klagenfurte, Salzburgu, Innsbrucku; v Nemecku: v Halle – Wittenbergu, Drážďanoch, Tübingene, Regensburgu; dôležitá je spolupráca s Maďarskom (Budapešť, Miskolc, Györ), Poľskom (Varšava), Slovinskom (Maribor), Gréckom (Solún), Holandskom (Groningen), Veľkou Britániou (Londýn), Portugalskom (Porto, Lisabon, Aveiro) ako aj s West Pointom v New Yorku.

 

Pedagogické zameranie katedry

Katedra zabezpečuje výučbu na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.

Na bakalárskom stupni zabezpečuje výučbu a spolupodieľa sa na výchove študentov jednoodborového štúdia v rámci študijných odborov:

 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia,
 • geografia, kartografia a geoinformatika,
 • ekonomická a politická geografia a demografia

Program Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia katedra garantuje.

Na magisterskom stupni je katedra garantom špecializácie Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia.

Na doktorandskom stupni katedra garantuje študijný program Regionálna geografia.

V neposlednom rade sa katedra podieľa aj na príprave budúcich učiteľov geografie v rámci dvojodborového štúdia – učiteľského smeru štúdia na odboroch:

 • matematika – geografia
 • biológia – geografia
 • telesná výchova – geografia
 • geografia – informatika
 • geografia – anglický jazyk
 • geografia – nemecký jazyk
 • geografia – slovenský jazyk
 • geografia – história