Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra pedológie

english

Vedecko-výskumná a pedagogická činnosť Katedry pedológie je zameraná predovšetkým na pôdu. Ide o štúdium biologických, chemických a fyzikálnych javov, vlastností a procesov, ktoré v pôde prebiehajú, alebo sa pôdy bezprostredne týkajú. Funkcie pôdy v ekosystémoch (či už prirodzených alebo pozmenených človekom), mikrobiálna a enzymatická aktivita pôd, druhové zastúpenie mikroorganizmov v pôdach, kvalita pôdy a jej degradácia, kontaminácia, acidifikácia a salinizácia (zasolenie) pôdy, infiltrácia vody do pôd, vznik povrchového odtoku a povodní, erózia, vodoretenčná schopnosť pôd, vznik a vývoj pôd (pedogenéza), klasifikácia pôd, vlastnosti a funkcie pôdnej organickej hmoty, pozemkové úpravy, hydromelioračné zásahy do krajiny, pôdna mikromorfológia, vzťah pôda-rastlina, geobotanika, štúdium rastlinných spoločenstiev, palynológia a mapovanie pôd; to všetko sú príklady tematických oblastí, v ktorých katedra realizuje výskum a vzdelávanie na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni štúdia.

  miestnosť telefón klapka
Vedúci katedry:      
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Zástupca vedúceho katedry:      
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Tajomník katedry:      
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
Sekretariát:      
Marta Almassyová B2 318 +421 2 60296 662 662
       
Učitelia, vedeckí a odborní pracovníci:      
RNDr. Juraj Balkovič, PhD. B2 317a +421 2 60296 664 664
RNDr. Malvína Čierniková, PhD. B2 12 +421 2 60296 174 174
Prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD. B2 317 +421 2 60296 574 574
Mgr. Peter Hanajík, PhD. B2 322 +421 2 60296 578 578
Mgr. Andrej Hrabovský, PhD. B2 323 +421 2 60296 550 550
Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. B2 319 +421 2 60296 573 573
Mgr. Mária Májeková, PhD. B2 323 +421 2 60296 550 550
Prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. B2 126 +421 2 60296 340 340
Doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc. B2 318 +421 2 60296 662 662
Doc. Mgr. Ivan Šimkovic, PhD. B2 322 +421 2 60296 173 173
Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc. B2 341 +421 2 60296 587 587
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. B2 321 +421 2 60296 585 585
       
Interní doktorandi:      
Mgr. Monika Benková B2 331 +421 2 60296 592 592
Mgr. Jana Gáfriková B2 317b +421 2 60296 385 385
Mgr. Zuzana Kriššáková B2 331 +421 2 60296 592 592
Mgr. Sanja Nosalj B2 331 +421 2 60296 592 592
Mgr. Frederik Sekucia B2 317b +421 2 60296 385 385
Mgr. Lenka Svobodová B2 317b +421 2 60296 385 385