Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Geografia štátov sveta / Gabriel Zubriczký
  Bartislava : MAPA Slovakia Plus, 2009
 2. AAB Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 / Peter Spišiak ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 3. ABB Analýza rurálneho priestoru Slovenska z hľadiska rozvojových perspektív jeho osídlenia / Gabriel Zubrický
  Bratislava : MAPA Slovakia, Škola, 2002
 4. ABD Suburbanizácia Bratislavy / Gabriel Zubriczký
  In: Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy = Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. - ISBN 978-80-89249-43-5. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2010. - S. 50-75
 5. ABD Regionálne členenie Slovenska z hľadiska jeho rozvoja / Gabriel Zubriczký
  In: Regionálne dimenzie Slovenska. - ISBN 978-80-223-3725-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 199-215 [1,10 AH]
 6. ACB Rurálna geografia / Gabriel Zubriczký
  Bratislava : Mapa Slovakia, 2003
 7. ADE A vidéki települések földrajzának fejlődése Szlovákiában / Gabriel Zubriczký
  In: Földrajzi értesítő. - Vol. 52, No. 1-2 (2003), s. 123-130
 8. ADE Restructuring the rural landscapes in Slovakia / Gabriel Zubriczký
  In: The European Geographer - Magazine of the European Geography Association for students and young geographers. - No. 2 (2000), s. 5-10
 9. ADF Pozícia vidieckeho osídlenia v sídelnom systéme Slovenska na začiatku 21. storočia / Gabriel Zubriczký
  In: Geografická revue. - Roč. 2, č. 2 (2006), s. 499-508
 10. ADF Regionálne členenie Slovenska podľa Lukniša (1985-2015) po tridsiatich rokoch / Michal Hladký, Gabriel Zubriczký
  In: Geografia. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 26-28
 11. ADF Príspevok k mentálnemu mapovaniu Slovenska / Gabriel Zubrický
  In: Geografický časopis. - Roč. 49, č. 3-4 (1997), s. 243-253
 12. ADF Perspektívy vidieckeho osídlenia v regióne Rožňavy v 21. storočí / Gabriel Zubriczký
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 206-208
 13. ADF Rurálna deprivácia na Gemeri / Gabriel Zubriczký
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 5, č. 1 (2011), s. 133-137
 14. ADF Geografický výskum rozptýleného vidieckeho osídlenia na príklade obce Papradno / Martiana Šardzíková, Gabriel Zubriczký
  In: Geografická revue. - Roč. 4, č. 2 (2008), s. 429-440
 15. ADM Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia / Kristína Bilková ... [et al.]
  In: Bulletin of geography. - č. 39 (2018), s. 7-20
 16. ADM Identification and mapping of food deserts in rural areas: A case study from Slovakia / František Križan ... [et al.]
  In: Geographia Technica [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 2 (2014), s. 54-59 [online]
 17. ADN Za nákupom ďaleko: Rurálne potravinové púšte na Gemeri / Kristína Bilková ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 69, č. 1 (2017), s. 3-20
 18. AEC Regionálna dynamika vidieckeho osídlenia Slovenska v transformačnom období 1991 - 2001 / Gabriel Zubriczký
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. - ISBN 80-210-3208-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 97-100
 19. AEC Dynamika vidieckeho osídlenia Slovenska po roku 1869 / Gabriel Zubriczký
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Předpoklady vstupu ČR a SR do Evropské unie. - ISBN 80-210-2664-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 213-218
 20. AED Vývoj obyvateľstva vidieckych obcí Slovenska v transformačnom období 1991-2001 / Gabriel Zubrický
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 45. - ISBN 80-223-1981-3. - Bratislava : PRIF UK, 2004. - S. 55-64
 21. AED Perspektívy slovenského sunbeltu / Gabriel Zubriczký
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Suppl. No. 3. - ISBN 80-223-2144-3. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 684-688
 22. AED Emancipácia rurálnej geografie v rámci geografických vied / Gabriel Zubriczký
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 42. - ISBN 80-223-1745-4. - Bratislava : PRIF UK, 2002. - S. 69-79
 23. AED Position of rural settlement in regional structure of Slovakia / Gabriel Zubriczký
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniae. Geographica, Suppl. No. 2/II. - ISBN 80-223-1504-4. - Bratislava : UK, 1999. - S. 287-296
 24. AED Perspectives of Rural Settlement in Slovakia from Viewpoint of Life Quality / Gabriel Zubrický
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 34. - Bratislava : UK, 1994. - S. 163-171
 25. AED Segregácia Rómskeho obyvateľstva vo vidieckych obciach Slovenska / Gabriel Zubriczký
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 42. - ISBN 80-223-1745-4. - Bratislava : UK, 1998. - S. 113-121
 26. AED Príspevok k analýze regionálnej diferenciácie Slovenska na príklade profesionálneho športu / Gabriel Zubrický
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 39. - Bratislava : UK, 1996. - S. 247-253
 27. AED Osobitosti postavenia Rožňavského regiónu v rámci Slovenska / Gabriel Zubriczký
  In: Krajina východného Slovenska v odborných a vedeckých prácach. - ISBN 80-88885-10-8. - Prešov : UPJŠ, 1997. - S. 99-102
 28. AED Osobitosti postavenia Rožňavskej kotliny / Gabriel Zubriczký
  In: Geographia Cassoviensis, roč. 1. - ISBN 978-80-7097-700-2. - Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2007. - S. 201-203
 29. AED Pozícia vidieckych obcí v systéme funkčných mestských regiónov na Slovensku / Gabriel Zubriczký
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 50. - ISBN 978-80-22-2587-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 177-183
 30. AED Hrozí preľudnenie vidieka? / Gabriel Zubriczký
  In: Geografické štúdie 7. - ISBN 80-8050-349-4. - Nitra : UKF, 2000. - S. 316-322
 31. AEF Rezidenčná segregácia Rómov v rurálnom prostredí Slovenska / Gabriel Zubriczký
  In: Národnostné menšiny na Slovensku 2004. - ISBN 80-8062-287-6. - Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2005. - S. 57-66
 32. AFC Súčasné trendy regionálneho rozvoja Slovenska / Michal Hladký
  In: 22. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický dokument] : sborník příspěvků : Roč. 22. - ISBN 978-80-210-9268-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 125-129 [online]
 33. AFC Atraktivita zázemia Bratislavy: proces suburbanizácie / Vladimír Tóth, Gabriel Zubriczký
  In: 15. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. - ISBN 978-80-210-5875-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 165-171
 34. AFC Príspevok k priestorovej polarizácii Slovenska / Gabriel Zubriczký
  In: 13th International Colloquium on Regional Sciences. - ISBN 978-80-210-5210-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - S. 263-267
 35. AFC Rurálne procesy na Slovensku na začiatku 21. storočia / Gabriel Zubriczký
  In: 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2493-4. - Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. - S. 653-657 [CD-ROM]
 36. AFD Rezidenčné a populačné tendencie suburbanizácie Bratislavy / Gabriel Zubrický
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 529-537 [CD-ROM]
 37. AFD Príspevok k mentálnemu mapovaniu Slovenska - Záhorie / Gabriel Zubriczký
  In: Geografické informácie 4: Postavenie regionálnej geografie Slovenskej republiky a Českej republiky v kontexte nových podmienok rozvoja. 2. časť. - Nitra : UKF, 1996. - S. 159-162
 38. AFD Rurálna geografia - geografia vidieka / Gabriel Zubriczký
  In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. - ISBN 80-223-1434-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 294-298
 39. AFD Rurálna téma v geografii / Gabriel Zubriczký
  In: Geografické informácie, 6: 40 rokov geografie na UKF. - ISBN 80-8050-290-0. - Nitra : UKF, 1999. - S. 66-71
 40. AFG Changed geography: changigng research object in Slovak geography / Viliam Lauko ... [et al.]
  In: Changing geographies : the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. - ISBN 978-80-87343-47-0. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 8
 41. AFH Rural geography - geography of rural settlements / Gabriel Zubriczký
  In: Theoretical-Methodological Problems of Geography, Related Disciplines and their Applications. Volume of Abstracts. - Bratislava : Comenius University, 1999. - S. 46-47
 42. AFH Regionálne členenie Slovenska (30 rokov po Luknišovi) / Gabriel Zubriczký
  In: Geografia - skromný príspevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohotvárneho. - ISBN 978-80-223-3727-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 53
 43. AFH K otázkam regionálneho rozvoja Slovenska / Gabriel Zubriczký
  In: Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4576-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 100-100
 44. AFH Niekoľko poznámok k regionálnemu rozvoju Slovenska / Gabriel Zubrický
  In: Geografia a integrovaný výskum krajiny. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-561-0048-6. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2013. - S. 75-76
 45. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 2. zv. : Bell-Czy. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2001
 46. BAB Krajiny Zeme 1 : Európa, Ázia. / Pavol Korec, Gabriel Zubriczký
  Bratislava : Q 111, 1995
 47. BAB Gemer (Malohont) - turistický sprievodca / Gabriel Zubrický, Ján Szölös
  Bratislava : Dajama, 2002
 48. BAB Krajiny Zeme 2 : Afrika. Severná a Stredná Amerika. Južná Amerika. Austrália a Oceánia. Antarktída. / Pavol Korec, Gabriel Zubriczký
  Bratislava : Q111, 1996
 49. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 3. zv. : Č-Eg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2003
 50. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 1. zv. : A-Belk. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 1999
 51. BAB Slovensko-rakúsko-maďarské Podunajsko / Mária Bizubová ... [et al.]
  Bratislava : Geoinfo; DAJAMA, 2000
 52. BAB Kraje a okresy Slovenska. Nové administratívne členenie / Pavol Korec ... [et al.]
  Bratislava : Q111, 1997
 53. BBA Felvidék/Szlovákia / Károly Kocsis ... [et al.]
  In: A Kárpát-medence földrajza. - ISBN 978-963-05-9281-9. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2012. - S. 892-941
 54. BBB Tipy na výlety / Gabriel Zubriczký
  In: Slovenský kras (Horný Gemer). - ISBN 80-88975-63-8. - Bratislava : DAJAMA, 2004. - S. 28-45
 55. BCB Zemepis 5. Človek na Zemi : Učebnica pre 5. ročník základných škôl. 2. časť. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : Litera, 1995
 56. BCB Zemepis 9. Svet na prelome tisícročí : Učebnica pre 9. ročník základných škôl. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : Poľana, 2006
 57. BCB Zemepis 9. Svet na prelome tisícročí : Učebnica pre 9. ročník základných škôl. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : Poľana, 2003
 58. BCB Zemepis 5. Človek na Zemi : Učebnica pre 5. ročník základných škôl. 2. časť. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2003
 59. BCB Zemepis 9. Svet na prelome tisícročí : Učebnica pre 9. ročník základných škôl. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : Poľana, 1999
 60. BCB Geografia sekunda. Učebnica pre osemročné gymnáziá / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2000
 61. BCI Geografia vidieka 1 / Gabriel Zubriczký
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
 62. BDF Pobrežím Queenslandu / Gabriel Zubriczký
  In: Krásy Slovenska. - Roč. 84, č. 3-4 (2007), s. 54-57
 63. BDF Gemer / Gabriel Zubriczký
  In: Krásy Slovenska. - Roč. 82, č. 1 (2005), s. 12-20
 64. BDF Zemepis v 9. ročníku základných škôl / L. Tolmáči ... [et al.]
  In: Geografia. - Roč. 6, č.4 (1998), s. 158-161
 65. BDF Regionálna geografia a geografia regiónov / Ladislav Tolmáči, Gabriel Zubriczký
  In: Geografia. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 64-65
 66. BDF New York City Only in New York / Gabriel Zubriczký
  In: Geografia. - Roč. 4, č. 1 (1996), s. 11-13
 67. BDF Afrika a jej ľudia / Gabriel Zubriczký
  In: Geografia. - Roč. 2, č. 2 (1994), s. 36-38
 68. BDF San Francisco / Gabriel Zubriczký
  In: Geografia. - Roč. 5, č. 4 (1997), s. 143-146
 69. BDF Miami / Gabriel Zubriczký
  In: Geografia. - Roč. 7, č. 2 (1999), s. 67-71
 70. BEE Rural settlement development in Slovakia in the 21st century / Viliam Lauko, Gabriel Zubriczký
  In: Global changes : their regional and local aspects. - ISBN 978-83-89502-73-5. - Warszawa : University of Warszaw, 2009. - S. 156-160
 71. BEE Malé mestá a(lebo) veľké dediny na Slovensku ? / Gabriel Zubriczký
  In: Geografie malých měst. - ISBN 80-86377-12-1. - Brno : Ústav geoniky, 2004. - S. 29-34
 72. DAI Analýza rurálneho priestoru Slovenska z hľadiska rozvojových perspektív jeho osídlenia / Gabriel Zubriczký ; školiteľ Ján Paulov
  Bratislava : [s.n.], 2001