Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADF Využitie konzorcia mikroorganizmov pri znížení obsahu niklu z pevného substrátu / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 17, č. 2 (2018), s. 6-11
 2. ADF Produkcia lipázy divých kmeňov druhu Aspergillus niger izolovaných z rôzneho prostredia / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 15-21
 3. ADF Zníženie obsahu niklu z modelového roztoku synergickým účinkom mikroskopickej vláknitej huby a zelenej riasy za statických podmienok / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon. - Roč. 18, č. 2 (2019), s. 1-7
 4. ADF Vplyv prostredia na rast a enzymatickú aktivitu kmeňov druhu Aspergillus niger / Sanja Nosali, Alexandra Šimonovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 29-32
 5. ADF Výskyt druhu Aspergillus niger / Sanja Nosali, Alexandra Šimonovičová
  In: Phytopedon. - Vol. 15, No. 2 (2016), s. 26-28
 6. ADN Responses of Aspergillus niger to selected environmental factors / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Nova Biotechnologica et Chimica. - Roč. 16, č. 2 (2017), s. 92-98
 7. AFC Reduction of nickel content from the model solution by consortium of fungal pellets and green algae / M. Remenarova ... [et al.]
  In: 2nd International Conference on Advances in Environmental Engineering [elektronický dokument]. - Bristol : Institute of Physics Publishing, 2020. - S. [1-4], Art. No. 012047 [online]
 8. AFC Retardačný vplyv jemnozrnných práškových silikátov na rast peliet druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Sborník příspěvků 19. ročníku konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. - ISBN 978-80-7560-058-5. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2017. - S. 80-83
 9. AFC Vplyv práškových foriem oxidu železitého a oxidu titaničitého na rast peliet druhu Aspergillus niger / Karol Jesenák, Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová
  In: Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech : Sborník příspěvků 21. ročníku. - ISBN 978-80-7560-222-0. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2019. - S. 73-76
 10. AFD Vplyv nanočastíc oxidu titaničitéhoa montmorillonitu na tvorbu peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1412-1416 [online]
 11. AFD Biokoagulácia riasovej suspenzie Clorella sp. v prítomnosti Aspergillus niger a následná využiteľnosť v procese dekontaminácie / Alžbeta Takáčová ... [et al.]
  In: Priemyselná toxikológia 2018. - ISBN 978-80-227-4806-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018. - S. 158-164
 12. AFD Vplyv montmorillonitu a zeolitu na veľkosť peliet druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. - ISBN 978-80-89597-61-1. - Bratislava : STU, 2017. - S. 119-124
 13. AFD Vplyv kontaminovaného prostredia na produkciu enzýmu lipázy mikroskopickou vláknitou hubou druhu Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický dokument] : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-8208-015-8. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019. - S. 311-312 [USB-key]
 14. AFD Vplyv oxidu železitého a oxidu kremičitého na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger / Sanja Nosalj, Alexandra Šimonovičová, Karol Jesenák
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 1310-1315 [print]
 15. AFD Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : zborník príspevkov. - ISBN 978-80-8208-013-4. - Bratislava : Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2019. - S. 83-88
 16. AFG Zmeny tvaru a veľkosti peliet u druhu Aspergillus niger ovplyvnené ílovým minerálom / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické. - ISBN 978-80-270-0136-1. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016. - S. 174
 17. AFH Mykologická analýza acidifikovaného územia Šobov pomocou systému "Biolog FF Microplate" / Monika Benková, Sanja Nosalj
  In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. - č. 50 (2019), s. 20-21
 18. AFH Sekundárne metabolity divých kmeňov Aspergillus niger izolovaných z rôzneho prostredia identifikované pomocou systému "Biolog FF Microplate" / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti. - č. 50 (2019), s. 26-26
 19. AFH Physiological properties and pelletization of four Aspergillus niger wild type strains in water suspencions with montmorillonite / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals. Book of Abstracts. - ISBN 978-80-89883-02-8. - Košice : Technical University in Košice, 2016. - S. 45-46
 20. AFH Environmental factors and their influence on physiological properties and pelletization of four Aspergillus niger wild type strains in water suspensions with fine-grained montmorillonite / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals. e-Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89883-01-1. - Košice : Technical University in Košice, 2016. - S. 64-69 [CD-ROM]
 21. AFH Microbial consortium in removal of nickel from environmental samples / Sanja Nosalj ... [et al.]
  In: Biotechnology and Metals 2018 : 5th International Scientific Conference on Biotechnologies and Metals. - ISBN 978-80-89883-06-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 47-49