Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Vybrané terestrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát : Hodnotenie biotických pomerov, krajinnej štruktúry a funkčnosti. / Jana Ružičková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 2. AAB Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava) / Marta Nevřelová
  Bratislava : Marta Nevřelová, 2010
 3. AAB Environmentálna výučba vo výchovno-vzdelávacom procese / Marta Nevřelová
  Bratislava : CICERO, 2008
 4. AAB Optimalizácia vodného režimu ramennej sústavy v úseku Dunaja Dobrohošť - Sap z hľadiska prírodného prostredia / Ľuboš Banský ... [et al.]
  Bratislava : Konzultačná skupina Podzemná voda, 2003
 5. ABD Vybrané skupiny stavovcov vo fragmentoch lesov urbanizovaného územia / Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. - ISBN 978-80-969678-3-4. - Bratislava : Cicero, 2007. - S. 117-171 [2,84 AH]
 6. ACB Invázne druhy živočíchov na Slovensku - pôvod, šírenie, opatrenia [elektronický zdroj] : . / Marta Nevřelová, Beáta Becková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 7. ACB Ekosozológia [elektronický zdroj] : . / Marta Nevřelová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 8. ADD Functional delimitation of ecosystems from the point of view of biodiversity protection / L. Seko ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 17, Suppl. 1 (1998), s. 279-282
 9. ADD Landuse Forms and the Sustainable Management in the Danube Lowland Area / Marta Nevřelová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 23, Suppl. 1 (2004), s. 223-230
 10. ADD Evaluation of the state of the Danube inundation area (Dobrohošť-Sap) and integrated planning for sustainable management / Mirko Bohuš ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 22, No. 2 (2003), s. 285-299
 11. ADE Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Jana Ružičková, Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Envigogika [elektronický zdroj]. - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [19 s.] [online]
 12. ADE Geoparky - potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia / Marta Nevřelová, Ivan Ružek
  In: Scientia in Educatione [elektronický zdroj]. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 1-16 [online]
 13. ADF Vplyv bariér na jarnú migráciu druhu Bufo bufo v oblasti Kučišdorfskej doliny v Malých Karpatoch / Marta Nevřelová, Claudia Vaškovičová
  In: Folia faunistica Slovaca [elektronický zdroj]. - Roč. 19, č. 3 (2014), s. 261-267 [online]
 14. ADF Cicavce lesných biotopov Trnavskej pahorkatiny / Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, No. 1 (2011), s. 56-64
 15. ADF Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov Martinského lesa a Šenkvického hája / Jana Ružičková, Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 66-76
 16. ADF Cicavce biotopov Martinského lesa (okres Senec) / Marta Nevřelová, Zuzana Kyselicová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 2 (2009), s. 66-72
 17. ADF Cicavce vybraných typov biotopov urbanizovaného územia Bratislavy / Marta Nevřelová
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 13, č. 2 (2008), s. 59-65
 18. ADF Drobné zemné cicavce nelesných biotopov Trnavskej pahorkatiny / Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 2 (2012), s. 64-70
 19. ADF Priechodnosť územia pre raticovú zver z hľadiska preferencie krajinných prvkov pri migráciách / Marta Nevřelová, Dominika Štefancová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 62-71
 20. ADF Význam náučných chodníkov v krajine a jej ochrane / Mária Bizubová, Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 2 (2006), s. 5-10
 21. ADF Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov lesa Lindava / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Marta Nevřelová
  In: Acta Universitatis Prešoviensis. Folia oecologica. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 37-51
 22. ADF Geografické aspekty tvorby náučných chodníkov na Slovensku / Mária Bizubová, Marta Nevřelová
  In: Geografická revue. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 11-18
 23. ADN Woody plants affected by ungulates in winter period, impacts and bark renewal / Marta Nevřelová, Jana Ružičková
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 34, No. 3 (2015), s. 235-248
 24. ADN Biotic invasions in Europe and the possibility of using knowledge about invasive species in education of natural sciences (geography and biology) / Marta Nevřelová, Ivan Ružek, Michal Noga
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 167-183
 25. ADN Educational potential of educational trails in terms of their using in the pedagogical process (Outdoor Learning) / Marta Nevřelová, Jana Ružičková
  In: European journal of contemporary education. - Roč. 8, č. 3 (2019), s. 550-561
 26. AEC Katalóg náučných chodníkov Slovenska - učebná pomôcka pre školy / Mária Bizubová, Marta Nevřelová
  In: Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. - ISBN 80-86561-28-3. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2006. - S. 49-52
 27. AEC Význam náučných chodníkov pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie so zameraním na biotu / Marta Nevřelová
  In: Speciální otázky odborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. - ISBN 978-80-87139-03-5. - Praha : PF UK, 2007. - S. 136-139
 28. AED Prebiehajúce zmeny vo vegetačnom kryte vybraného územia inundácie Dunaja / Marta Nevřelová, Zuzana Korduláková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 9. - Bratislava : PRIF UK, 1997. - S. 35-38
 29. AED Ekologická kvalita priestorovej štruktúry vybraného územia Podunajska / Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 261-268
 30. AED Výskyt cicavcov na urbanizovanom území Bratislavy / Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 13, No. 1. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 77-83
 31. AED Geologická exkurzia Považím (Západné Karpaty), 1. časť Sereď - Trenčín / Lídia Turanová ... [et al.]
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, Nr. 1/2007. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2007. - S. 107-121
 32. AED Geologická exkurzia Považím (Západné Karpaty), 2. časť Vršatec - Lietavská Závadka / Lídia Turanová ... [et al.]
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, Nr. 1/2007. - Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2007. - S. 123-137
 33. AED Cicavce vybraných typov biotopov na území Martinského lesa pri Senci / Marta Nevřelová
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 26. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2008. - S. 61-68
 34. AED Cicavce lesných biotopov Bratislavy a jej okolia (Malé Karpaty, Trnavská pahorkatina) / Marta Nevřelová
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 141-148 [CD-ROM]
 35. AED Cicavce biotopov Martinského lesa / Marta Nevřelová
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 208-214
 36. AED Ekologická hrozba - organocíny / Agáta Fargašová, Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 13, No. 1. - Bratislava : PRIF UK, 2005. - S. 15-24
 37. AFB Rekreácia a turizmus na inundačnom území rieky Dunaj z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja / Marta Nevřelová, Mária Bizubová
  In: International PREPARE Conference on "Voluntary Environmental Instruments and Sustainable Development". - Bratislava : [s.n.], 2003. - CD-ROM
 38. AFC Biodiversity protection in study of environmental sciences at the Faculty of Natural Sciences Comenius University / Jana Ružičková ... [et al.]
  In: Biodiversity an Issue in Higher Education. - ISBN 90-6754-507-4. - Montpellier : Agropoli, 1997. - S. 195-199
 39. AFC Biodiversity protection in study of environmental sciences at the faculty of natural sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia / Jana Ružičková ... [et al.]
  In: 3rd European Conference on Higher Education in Agriculture. Proceedings. - Montpellier : [s.n.], 2000. - S. 195-199
 40. AFC Pre-graduate preliminary training of teachers in the pedagogical study of environmental science - biology and environmental - chemistry / Marta Nevřelová
  In: Teacher and Education for Sustainable Development - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. - ISBN 80-86360-42-3. - Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 121-125
 41. AFC Lesné geobiocenózy na území CHKO Dunajské Luhy / Marta Nevřelová
  In: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. - ISBN 80-7157-787-1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - S. 239-246
 42. AFC Prehodnotenie existujúcich a návrh nových biocentier vo vybranom území Podunajskej nížiny (katastrálne územie obcí Bodíky a Baka) / Marta Nevřelová
  In: Geobiocenologické spisy, zv. 6. Ekologické sítě. - ISBN 80-7157-580-1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - S. 109-113
 43. AFC Využitie prírodovedných exkurzií na environmentálnu výchovu / Lídia Turanová ... [et al.]
  In: Teacher and Education for Sustainable Development - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. - ISBN 80-86360-42-3. - Praha : Univerzita Karlova, 2004. - S. 249-252
 44. AFD Krajinno-ekologická významnosť krajinotvorných prvkov ako dôležitý faktor pri hodnotení ekologickej kvality priestorovej štruktúry krajiny vo vybraných katastrálnych územiach Podunajskej roviny / Marta Nevřelová
  In: Krajina, človek, kultúra. - ISBN 80-88850-40-1. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 2001. - S. 121-125
 45. AFD Stupne ekologickej stability jednotlivých typov aktuálnej vegetácie vo vybranej oblasti Podunajska / Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 6. - Bratislava : PRIF UK, 1995. - S. 147-153
 46. AFD Stupne ekologickej stability jednotlivých typov aktuálnej vegetácie vo vybranej oblasti Podunajska / Marta Nevřelová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 6. - Bratislava : PRIF UK, 1996. - S. 147-153
 47. AFD K priestorovej heterogenite funkčných štruktúr krajiny z aspektu ochrany biodiverzity / Lucián Seko, Michal Sárkány, Marta Nevřelová
  In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. - ISBN 80-223-1434-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 129-132
 48. AFD Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby ochrany prírody - modelové príklady / Blanka Lehotská, Jana Ružičková, Marta Nevřelová
  In: Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No. 1 (2015), s. 69-88 [online]
 49. AFD Náučné chodníky pre environmentálne vzdelávanie a výchovu / Mária Bizubová, Marta Nevřelová
  In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. Zborník príspevkov zo 4. národnej konferencie. - ISBN 80-8050-841-0. - Nitra : UKF, 2005. - S. 43-45
 50. AFD Environmentálne minimum a pedagogická prax / Marta Nevřelová, Mária Bizubová
  In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. Zborník príspevkov zo 4. národnej konferencie. - ISBN 80-8050-841-0. - Nitra : UKF, 2005. - S. 100-102
 51. AFD Formy využitia zeme a trvalo udržateľný rozvoj vo vybranom území Podunajskej nížiny / Marta Nevřelová
  In: Zborník príspevkov z konferencie Slovensko 10 rokov po Riu. Uplatňovanie agendy 21 v SR. - Bratislava : [s.n.], 2002. - S. 202-208
 52. AFD Využitie krajinno-ekologických metód pri integračnom plánovaní udržateľného manažmentu inudačného územia Dunaja (úsek Dobrohošť - Sap) / M. Kozová ... [et al.]
  In: Nové trendy v krajinnej ekológii. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1876-0. - Bratislava : UK, 2003. - Nestr. [CD-ROM]
 53. AFG ÚSES ako stabilizačný element krajinných prvkov na príklade vybraného územia Podunajskej nížiny / Marta Nevřelová
  In: Ekologické sítě. Geobiocenologické spisy, zv. 6. - ISBN 80-7157-548-8. - Brno : Mendelova zeměděl. a lesnická univerzita, 2002. - S. 39
 54. AFG Geopark - potenciál pre exteriérovú výučbu / Ivan Ružek, Marta Nevřelová, Mária Bizubová
  In: Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-7290-886-8. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016. - S. 47
 55. AFG Náučné chodníky ako nástroj popularizácie geovied / Ivan Ružek ... [et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník Abstrakt. - ISBN 978-80-87487-24-2. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019. - S. 61-61
 56. AFH Cicavce vybraných biotopov Martinského lesa / Marta Nevřelová, Zuzana Kyselicová
  In: 15. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2009. - S. 32
 57. AFH Význam náučných chodníkov v ochrane prírody / Mária Bizubová, Marta Nevřelová
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 2
 58. AFH Výskyt cicavcov na urbanizovanom území Bratislavy / Marta Nevřelová
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 16
 59. AFH Náučné chodníky Slovenska - história, súčasnosť a budúcnosť / Mária Bizubová, Marta Nevřelová
  In: História, súčasnosť a perspektívy ochrany prírody v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. - Nitra : Štátna ochrana prírody SR - Správa CHKO Ponitrie, 2005. - S. 7-8
 60. AFH Cicavce Martinského lesa / Marta Nevřelová
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 13-14
 61. AFH Aplikácia osnov environmentálnej výchovy (environmentálneho minima) do výučby jednotlivých predmetov / Marta Nevřelová
  In: Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách. - Bratislava : MŠ SR, 2008. - S. 14-15
 62. AFH Cicavce vybraných biotopov urbanizovaného územia Bratislavy / Marta Nevřelová
  In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008. - ISBN 978-08-96929-9-0. - Bratislava : Faunima, 2008. - S. 32
 63. AFH Cicavce vybraných biotopov na území Martinského lesa / Marta Nevřelová
  In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008. - ISBN 978-08-96929-9-0. - Bratislava : Faunima, 2008. - S. 32
 64. AFH Využitie krajinno-ekologických metód pri integrovanom plánovaní udržateľného manažmentu inundačného územia Dunaja / Mária Kozová ... [et al.]
  In: Nové trendy v krajinnej ekológii. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-1876-0. - Bratislava : UK, 2002. - S. 15
 65. AFH Landuse Forms and the Sustainable Management in the Danube Lowland Area / Marta Nevřelová
  In: Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. - ISBN 80-968120-5-X. - Bratislava : Slovak Akademy of Sciences, 2003. - S. 83
 66. AFK Cicavce Martinského lesa a Šenkvického hája pri Senci / Marta Nevřelová
  In: Zoologické dny Brno 2009. - ISBN 978-80-87189-03-0. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2009. - S. 134
 67. AGI Geologické exkurzie po Slovensku : Záverečná správa projektu KEGA 03/0023/02. / Lídia Turanová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2005
 68. BCB Environmentálne vzdelávanie učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj] / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 69. BCI Didaktické aspekty v environmentálnej a ekologickej výchove : (Vybrané kapitoly s pracovnými listami). / Milan Kminiak ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 70. BCI Obrazový atlas drevín [elektronický zdroj] : . / Ivan Ružek, Jozef Brisuda, Marta Nevřelová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 71. BCK Regionálna geografia rastlinstva / L. Seko, M. Nevřelová, T. Reháčková
  In: Regionálna geografia rastlinstva. - Bratislava : PRIF UK, 1998. - S. 13-31, 48-55
 72. BDE Nová právna úprava ochrany prírody a krajiny v Slovenskej republike / Jana Ružičková, Anna Jusková, Marta Nevřelová
  In: Veronica. - Roč. 9, č. 4 (1995), s. 29-31
 73. BEC Príprava budúcich učiteľov environmentálnej výchovy na PRIF UK v Bratislave a práca s učiteľmi / Martina Hnátová, Marta Nevřelová, Mária Bizubová
  In: Environmentální výchova jako součást všeobecného základu v přípravě budoucích učitelů. - Praha : Univerzita Karlova, 2001. - S. 71-76
 74. BED Globálne environmentálne problémy / Marta Nevřelová, Viera Chrenščová
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2547-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 1468-1507 [CD-ROM]
 75. BFB Prax absolventov študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny pre potreby riešenia aktuálnych problémov v ochrane biodiverzity / Marta Nevřelová, Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: (Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách? Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-557-0787-7. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. 11-12
 76. DAI Ekologická kvalita priestorovej štruktúry vybraného územia Podunajska / Marta Nevřelová
  Bratislava : [s.n.], 2000
 77. GII Zmeny vybraných ukazovateľov v ekosystémoch inundácie Dunaja po sprevádzkovaní VD Gabčíkovo / Ľubomír Brtek ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1994
 78. GII Environmentálna výchova a vzdelávanie / Marta Nevřelová
  In: Školské vzdelávacie programy. - ISBN 978-80-89182-27-5. - Bratislava : RAABE, 2010. - S. 1-15
 79. GII Kyslý dážď : Metodická príručka k projektu. / Marta Nevřelová ... [et al.]
  Bratislava : Strom života, 2005