Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAA Pitvaroš a Pitvarošania / Štefan Maglocký ... [et al.]
  Pitvaroš : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2008
 2. AAA Pitvaroš a Pitvarošania / Štefan Maglocký ... [et al.]
  Pitvaroš : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2007
 3. AAB Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku / Mojmír Benža ... [et al.]
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011
 4. AAB Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18.-1. pol. 20. storočia) [elektronický zdroj] : . / Slavomír Čéplö ... [et al.]
  Bratislava : Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska FiF UK, 2017
 5. AAB One place - Many Worlds: Geographical variability in life strategies in Slovak society / Alena Rochovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 6. AAB Náboženský atlas Slovenska / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  Bratislava : Dajama, 2015
 7. AAB Národnostný atlas Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Dajama, 2015
 8. AAB Storočie populačného vývoja Slovenska II.: populačné štruktúry / Juraj Majo, Branislav Šprocha
  Bratislava : Univerzita Komenského, Infostat, CSPV SAV, 2016
 9. AAB Storočie populačného vývoja Slovenska I.: demografické procesy / Juraj Majo, Branislav Šprocha
  Bratislava : Univerzita Komenského, Infostat, CSPV SAV, 2016
 10. ABB Parlamentné voľby 2016 v retrospektíve: komu boli naklonené relevantné prostredia? / Vladimír Krivý, Juraj Majo
  In: Slovenské voľby 2016 : retrospektívne analýzy. - ISBN 978-80-89897-08-7. - Bratislava : Sociologický ústav, 2018. - S. 55-140
 11. ABC Mapy č. 1-12 / Juraj Majo
  In: Čabianske priezviská. - ISBN 978-615-5330-05-6. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2015. - S. 164-175 [1,08 AH]
 12. ABD Bratislava zblízka. Voľby 12 a 10 / Miloslav Bahna, Juraj Majo
  In: Slovenské voľby '12 : čo im predchádzalo, postoje a výsledky. - ISBN 978-80-85544-76-3. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2012. - S. 203-235 [1,65 AH]
 13. ABD Demografický obraz Bratislavy / Branislav Bleha, Juraj Majo, Branislav Šprocha
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 55-88 [2,21 AH]
 14. ADC Shrinking Minority? Slovak Lutherans Fighting with Secularism / Juraj Majo
  In: Journal for the Study of Religions and Ideologies. - Vol. 10, No. 30 (2011), s. 39-55
 15. ADD Giving Ethnic Diversity its Spatial and Temporal Meaning Examples from Slovakia / Juraj Majo
  In: Sociológia. - Roč. 50, č. 6 (2018), s. 672-696
 16. ADD Etnické a náboženské pomery Slovenska v polovici 19. storočia podľa geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa z roku 1851 / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 739-748
 17. ADF Premeny vekovej štruktúry vybraných konfesií Slovenska 1910-2001 / Juraj Majo, Marcela Káčerová
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 91-97
 18. ADF Niekoľko poznámok k fenoménu etnicity v súčasnej slovenskej humánnej geografii / Juraj Majo
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 58, No. 2 (2014), s. 149-172
 19. ADF Domáce je domáce, alebo už sa to pestovanie v dnešnej dobe neoplatí? (Domáce hospodárenie - stále dôležitá súčasť životných stratégií domácností slovenského postsocialistického vidieka) / Alena Rochovská, Juraj Majo
  In: Slovenský národopis. - Roč. 61, č. 1 (2013), s. 7-30
 20. ADF Externá poznatková báza humánnej geografie: pôvod, reflexie a implikácie / Jaroslav Rusnák, Juraj Majo, Roman Fila
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 59, No. 2 (2015), s. 99-143
 21. ADF Income decline in retirement in Eastern Europe: A case study in Slovakia / Slavomír Ondoš ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 62, č. 2 (2018), s. 93-108
 22. ADF Vývoj etnickej hranice v okrese Galanta / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Geografický časopis. - Roč. 59, č. 3 (2007), s. 251-263
 23. ADF Niektoré priestorové vlastnosti sociálnej hranice / Juraj Majo
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 108-111
 24. ADF Identifikácia potenciálne periférnych vidieckych obcí Trenčianskeho kraja / Radovan Hladký, Alena Rochovská, Juraj Majo
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 2 (2014), s. 5-27 [online]
 25. ADM Are there more believers among seniors in Czech republic and Slovakia than in the majority population? / Juraj Majo, Marcela Káčerová
  In: Demografie. - Roč. 61, č. 1 (2019), s. 61-70
 26. ADN Vybrané charakteristiky transformácie religiozity na Slovensku v rokoch 1950-2001 vo vzťahu k sekularizácii / Juraj Majo
  In: Geografický časopis. - Roč. 65, č. 3 (2013), s. 217-234
 27. ADN Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov / Alena Rochovská ... [et al.]
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 184-200
 28. ADN Veľké vidiecke obce na Slovensku - vybrané charakteristiky plodnosti na začiatku 21. storočia / René Drinka, Juraj Majo
  In: Geografický časopis. - Roč. 68, č. 4 (2016), s. 301-317
 29. ADN People, space and culture - dimensions of intergenerational relationships / Ľubica Voľanská, Marcela Káčerová, Juraj Majo
  In: Slovenský národopis. - Roč. 67, č. 2 (2019), s. 122-143
 30. AEC Symbiosis in Diversity: The Specific Character of Slovakia’s Religious Landscape / Juraj Majo
  In: The Changing World Religion Map : sacred places, identities, practices and politics. - ISBN 978-94-017-9375-9. - Dordrecht : Springer Science, 2015. - S. 415-438 [1,57 AH]
 31. AEC Mapy č. 1-8 / Juraj Majo
  In: Komlóšske priezviská. - ISBN 978-973-107-124-4. - Nadlac : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2017. - S. 149-156
 32. AEC Ethnic Diversity of the population of Slovakia / Juraj Majo, Marcel Horňák
  In: Regional Development in Central Europe - cohesion or competitiveness. - Warszawa : IGiPZ PAN, 2007. - S. 191-198
 33. AED Kartografia a kritická sociálna teória: o mapách, etike, praxi a moci / M. Blažek, J. Majo
  In: Kartografické listy, 16. - ISBN 978-80-89060-12-2. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2008. - S. 5-16
 34. AED Slováci a Maďari v zmiešaných rodinách - niekoľko postrehov o reprodukcii etnicít v kontaktnom priestore / Juraj Majo
  In: Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR. - ISBN 978-80-89580-02-6. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2011. - S. 69-74
 35. AED Cobwebs in pews - religion, identity, and space in Western Gemer region in Central Slovakia / Juraj Majo
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 50. Folia Geographica 15. - Prešov : Prešovská univerzita, 2010. - S. 55-68
 36. AED Projekt atlasu s historicko-religióznou tematikou / Dagmar Kusendová, Juraj Majo
  In: Kartografické listy, 15. - ISBN 80-89060-10-8. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2007. - S. 60-68
 37. AED Súčasná realita vzťahov na slovenskom vidieku: Vidiecke komunity v ohrození alebo ako kapitalizmus pretvára sociálne vzťahy na dedine / Alena Rochovská, Juraj Majo, Marcela Káčerová
  In: Miestne komunity 3. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku. - ISBN 978-80-557-0231-5. - Banská Bystrica : Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Belu, 2014. - S. 39-55 [1,5 AH]
 38. AED Etnická štruktúra obyvateľstva a demovalentné kartogramy / Juraj Majo
  In: Kartografické listy, roč. 14. - ISBN 80-89060-08-0. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2006. - S. 121-126
 39. AED Dedications within the Current Cultural Space of Slovakia / Juraj Majo
  In: Traces of the Virgin Mary in post-communist Europe. - ISBN 978-80-224-1782-2. - Bratislava : Ústav etnológie, 2019. - S. 152-203
 40. AED Dve rozdielne skúsenosti spolužitia a formovania sociálnych sietí Rómov a nerómov (... a jeden od druhého sa učíme, alebo oni sa učia od nás ...) / Alena Rochovská, Juraj Majo, Jozef Antoš
  In: Sociálna opora a sociálne siete marginalizovaných rómov. - ISBN 978-80-558-0909-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015. - S. 99-160 [1,7 AH]
 41. AED Voľby 2016 v Bratislave a v Košiciach: ako volia veľké slovenské mestá? / Miloslav Bahna ... [et al.]
  In: Slovenské voľby 2016 : retrospektívne analýzy. - ISBN 978-80-89897-08-7. - Bratislava : Sociologický ústav, 2018. - S. 141-171
 42. AFC Základné demografické súvislosti slovenských dolnozemských obcí v Maďarsku v 19. storočí / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí. - ISBN 978-615-5330-04-9. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2015. - S. 215-223
 43. AFC Orava po roku 1989 - posun od chudoby k prosperite? / Marcel Horňák, Juraj Majo
  In: 50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2493-4. - Olomouc : Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. - S. 305-315 [CD-ROM]
 44. AFC Changes of Ethnic Structure of Slovakia between 1880-1930 / Dagmar Kusendová, Juraj Majo
  In: Global changes : their regional and local aspects. - ISBN 978-83-89502-73-5. - Warszawa : University of Warszaw, 2009. - S. 36-40
 45. AFD Mapy národnostnej a náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska podľa geografického lexikónu Uhorska (1851) / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Historické mapy. Zborník referátov z vedeckej konferencie. - ISBN 80-968365-7-9. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV, 2005. - S. 98-101
 46. AFD Space and ethnic identity transmission: case study from Galanta district in Slovakia / Juraj Majo
  In: "New" Europe and challenges of sustainable development. - ISBN 978-80-89317-08-0. - Bratislava : Geografika, 2009. - S. 84-93
 47. AFD Etnická štruktúra okresov SR podľa sčítania v roku 1880 / Juraj Majo
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 1 (2006), s. 221-224
 48. AFG Historical-geographical preconditions for territorial organization formation of the lutheran church in Slovakia in 1919 / Mojmír Benža ... [et al.]
  In: 15th International Conference of Historical Geographers. - ISBN 978-80-904521-8-3. - Praha : Czech Geographical Society, 2012. - S. 123
 49. AFH Sami vo veľkom meste - domácnosti seniorov - jednotlivcov v urbánnom priestore Bratislavy a Košíc / Marcela Káčerová, Juraj Majo
  In: 16. Slovenská demografická konferencia : zborník abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-88946-77-9. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. - S. 10
 50. BAA World and its peoples : Central Europe. / Ivan Bičík ... [et al.]
  Tarrytown : Marshal Cawendish Corporation, 2010
 51. BAA Pitvaroš na starých fotografiách / Michal Kožuch ... [et al.]
  Budapešť : Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, 2015
 52. BAB Územná organizácia evanjelickej cirkvi a.v. v Uhorsku od roku 1614 / Dagmar Kusendová, Mojmír Benža, Juraj Majo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013
 53. BAB Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 54. BAB Historicko-demografický lexikón obcí Slovenska 1880-1910 [elektronický zdroj] : . / Juraj Majo
  Bratislava : Štatistický úrad SR, 2012
 55. BBA Mapky / Juraj Majo
  In: Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch. - ISBN 978-86-918373-0-3. - Nový Sad : Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku, 2017. - S. 287-297 [1,97 AH]
 56. BBB Mapky / Juraj Majo
  In: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 2018. - ISBN 978-80-7140-553-5. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2018. - S. [1-16] [1 AH], s. 29, 61, 96, 125, 143, 177, 199, 220, 240, 273, 286, 319, 347, 366
 57. BDF 65 rokov od výmeny obyvateľstva alebo kam zmizli presídlenci z Maďarska / Juraj Majo
  In: Cirkevné listy. - Roč. 136, č. 9 (2012), s. 10-16
 58. BEF "The one-child pest is now affecting the body of the Slovak nation" (Bazovský 1929): on restricted reproduction in Southern Slovakia in the first half of the 20th century / Juraj Majo, Ľubica Voľanská
  In: Ethnologia Slovaca et Slavica 37. - ISBN 978-80-223-4113-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 41-58
 59. CIB Jedno miesto - veľa svetov / Alena Rochovská ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 60. DAI Etnicita, rodina a priestor : Vybrané geografické súvislosti. / Juraj Majo ; školiteľka Dagmar Kusendová
  Bratislava : [s.n.], 2010
 61. EDI Nová publikácia z dielne Prif UK rozvíja čitateľskú gramotnosť doktorandov / Juraj Majo
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 4 (2016), s. 20
 62. FAI Pitvaroš a Pitvarošania / Zost. Michal Kožuch, Juraj Majo
  Pitvaroš : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2007
 63. GHG Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011 / Juraj Majo, Miroslav Tížik
  In: Katalóg dát [elektronický dokument]. - (2017), s. [1-11] [online]
 64. GHG Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011 / Juraj Majo, Miroslav Tížik, Pavol Škápik
  In: Katalóg dát [elektronický dokument]. - (2017), s. [1-4], SASD 2011003 [online]
 65. GII Knowledge for ageing society - contextualising ageing [elektronický dokument] : . / zost. Juraj Majo
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018