Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Organická chémia / Pavol Zahradník, Mária Mečiarová, Peter Magdolen
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 2. ACB Praktikum z organickej chémie / Peter Magdolen ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 3. ACB Organická chémia / Pavol Zahradník, Mária Mečiarová, Peter Magdolen
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 4. ADC Inhibition of UV-Induced mutagenesis in Euglena gracilis by benzothiazole derivatives / Pavlína Foltínová, Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: Pharmazie. - Vol. 58, No. 5 (2003), s. 360-361
 5. ADC Ultrasound effect on the aromatic nucleophilic substitution reactions on some haloarenes / Mária Mečiarová, Štefan Toma, Peter Magdolen
  In: Ultrasonics Sonochemistry. - Vol. 10, No. 4-5 (2003), s. 265-270
 6. ADC On the 3-Aminophenothiazine Synthesis / Mária Mečiarová, Štefan Toma, Peter Magdolen
  In: Synthetic Communications. - Vol. 33, No. 17 (2003), s. 3049-3054
 7. ADC Broadband two-photon absorption cross sections of benzothiazole derivatives and benzobisthiazolium salts / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: Chemical Physics Letters. - č. 700 (2018), s. 22-26
 8. ADC Monocyclic, Substituted Imidazoles as Glycosidase Inhibitors / Peter Magdolen, Andrea Vesella
  In: Helvetica Chimica Acta. - Vol. 88, Iss. 9 (2005), s. 2454-2469
 9. ADC Evidence for the involvement of a 66 kDa membrane protein in the synthesis of sterolglucoside in Saccharomyces cerevisiae / Urszula Lenart ... [et al.]
  In: Acta Biochimica Polonica. - Vol. 42, No. 2 (1995), s. 269-274
 10. ADC Some observations on effect of fluorescent substances on lucigenin chemiluminescent reaction / Viera Tomová, Peter Magdolen
  In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications. - Vol. 59, No. 2 (1994), s. 330-335
 11. ADC Photophysical properties and photostability of novel benzothiazole-based D-pi-A-pi-D systems / Marek Cigáň ... [et al.]
  In: Spectrochimica Acta, Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - Vol. 77, No. 5 (2010), s. 984-993
 12. ADC Synthesis and study of new antimicrobial benzothiazoles substituted on heterocyclic ring / Ivica Sigmundová ... [et al.]
  In: ARKIVOC. - Part 8 (2008), s. 183-192
 13. ADC Donor-pí-acceptor benzothiazole-derived dyes with an extensed heteroaryl-containing conjugated system: synthesis, DFT study and antimicrobial activity / Marián Zajac ... [et al.]
  In: Tetrahedron. - Vol. 64, No. 40 (2008), s. 10605-10618
 14. ADC Synthesis, electrochemical, spectral and DFT study of novel thiazole-annelated subphthalocyanines with inherent chirality / Mária Michalková Nečedová ... [et al.]
  In: Dyes and Pigments. - Vol. 130, July (2016), s. 24-36
 15. ADC Phthalocyanine-triphenylamine dyads: Synthesis, electrochemical, spectral and DFT study / Mária Michalková Nečedová ... [et al.]
  In: Dyes and Pigments. - Vol. 141, June (2017), s. 448-456
 16. ADC Synthesis and Antimicrobial Activity of New 2-Phenylethynylbenzothiazoles and Related Salts / Peter Magdolen, Pavol Zahradník, Pavlína Foltínová
  In: Arzneimittel-Forschung/Drug Research. - Vol. 50, No. 11 (2000), s. 1023-1027
 17. ADC Synthesis, antimicrobial testing and QSAR study of new 2-phenylethenylbenzothiazolium salts substituted by cyclic amines / Peter Magdolen, Pavol Zahradník, Pavlína Foltínová
  In: Pharmazie. - Vol. 55, No. 11 (2000), s. 803-810
 18. ADC Ultrasound effect on the synthesis of 4-alkyl-(aryl)aminobenzaldehydes / Peter Magdolen, Mária Mečiarová, Štefan Toma
  In: Tetrahedron. - Vol 57, No. 22 (2001), s. 4781-4785
 19. ADC Spectroscopic study of 2-[2-(4-cyclaminophenyl)ethen-1-yl] benzothiazoles and their N-allylbenzothiazolium bromides Solvent and substituent effects on their ultraviolet - visible and fluorescence spectra / Anton Gáplovský ... [et al.]
  In: Spectrochimica Acta, Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy. - Vol. 58, No. 2 (2002), s. 363-371
 20. ADC Benzotristhiazole based chromophores for nonlinear optics / Andrea Fülöpová ... [et al.]
  In: Journal of Molecular Structure. - Vol. 1027 (2012), s. 70-80
 21. ADC Dicationic and monocationic benzobisthiazolium salts as potential NLO chromophores / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Dyes and Pigments. - Roč. 149 (2018), s. 597-611
 22. ADC New series of N-aryl- and N-heteroaryl-D-glucuronamides as potential anticancer agents: synthesis and spectroscopic analysis / Zuzana Hricovíniová ... [et al.]
  In: Tetrahedron - Asymmetry. - Vol. 27, No. 7-8 (2016), s. 361-368
 23. ADC New conjugated benzothiazole-N-oxides: Synthesis and biological activity / Peter Gajdoš ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 14, No. 12 (2009), s. 5382-5388
 24. ADC Thiazolo[4,5-d]thiazole-a new domain for potential optoelectronic application / Peter Zahradník, Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: Tetrahedron Letters. - Vol. 51, No. 44 (2010), s. 5819-5821
 25. ADC Push-pull molecular structures based on angular benzobisthiazolium acceptor: synthesis, photophysical properties and theoretical studies / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Tetrahedron. - Vol. 71, No. 2 (2015), s. 315-323
 26. ADC Unsymmetrical Benzotristhiazole: A New Electron-Withdrawing Core for Octupolar Chromophores / Andrea Fülöpová ... [et al.]
  In: Journal of Heterocyclic Chemistry. - Vol. 50, No. 3 (2013), s. 563-567
 27. ADC Synthesis and Photophysical, Electrochemical and Theoretical Study of Thiazole-Annelated Phthalocyanines / Mária Nečedová ... [et al.]
  In: European Journal of Organic Chemistry. - Vol. 32, November (2015), s. 7053-7068
 28. ADD Conjugated push-pull salts derived from linear benzobisthiazole: preparation and optical properties / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 67, No. 1 (2013), s. 110-116
 29. ADF Rýchla prenatáldna diagnostika cystickej fibrózy metódou polymerázovej režazovej reakcie /PCR/ / J. Gecz ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 93, č. 2 (1992), s. 75-81
 30. ADF Solid hydrocarbons in the Hauptdolomit of the Čachtické Karpaty Mts. (Slovakia) / Jozef Salaj ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 34, No. 3-4 (2002), s. 211-218
 31. ADM Early pleistocene age of fluvial sediment in the Stará Garda cave revealed by 26Al/10Be burial dating: Implications for geomorphic evolution of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians) / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Acta Carsologica. - Vol. 46, No. 2 (2017), s. 251-264
 32. AED Holocénne osteologické nálezy v novoobjavenej Jaskyni 60. výročia v Borinskom krase / Peter Magdolen, Peter Holec
  In: Slovenský kras, roč. 45. - ISBN 80-88924-28-6. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007. - S. 177-184
 33. AEG Benzothiazolium salts with conjugated electronodonor substituents - synthesis and biological activity / Peter Magdolen ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 97, No. 8 (2003), s. 774
 34. AFA Evaluation of newly synthesized potential NLO-phores for 2-photon and SHG imaging / Alžbeta Marček Chorvátová ... [et al.]
  In: Multiphoton Microscopy in the Biomedical Sciences 20 [elektronický dokument]. - ISBN 9781510632523. - Bellingham : SPIE - International Society Optical Engineering, 2020. - S. [1-14], art. no. 1124410 [online]
 35. AFD Syntéza a spektrálne vlastnosti benzobistiazolových solí s potenciálnymi nelineárno-optickými vlastnosťami / Alexandra Čibová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 917-921 [CD-ROM]
 36. AFD Syntéza fluórovaných elektrónakceptorných jednotiek určených pre organické polovodiče n-typu / Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 911-916 [CD-ROM]
 37. AFD Syntéza a štúdium vlastností kondenzovaných tiazolových derivátov ako perspektívnych materiálov pre fotoniku a optoelektroniku / Peter Magdolen ... [et al.]
  In: Fotonika 2012. - ISBN 978-80-970493-3-1. - Bratislava : Medzinárodné laserové centrum, 2012. - S. 29-31
 38. AFD Fluorescenčné farbivá na báze 4,7-bis(fenyletinyl)benzotiazolu pre bioimaging / Patrik Osuský, Peter Hrobárik, Peter Magdolen
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 877-883 [print]
 39. AFD Príprava prekurzorov nových derivátov ftalokyanínu s možným optoelektronickým využitím / Mária Nečedová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 936-941 [CD-ROM]
 40. AFD Príprava a štúdium nanoštruktúrnych heterocyklických zlúčenín s potenciálnym využitím vo fotonike a optoelektronike / Pavol Záhradník, Peter Magdolen, Ivica Sigmundová
  In: Fotonika 2010. - ISBN 978-80-227-3252-9. - Bratislava : STU, 2010. - S. 41-43
 41. AFD Príprava a identifikácia 4-(benzylsulfonyl)-N-fenyltiazol-5-amínu / Ľudmila Gabrišová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 931-936 [CD-ROM]
 42. AFD Návrh a syntéza derivátov bitiazolou určených pre organické tranzistory n-typu / Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 941-944 [CD-ROM]
 43. AFD Lineárne benzobistiazolové soli a od nich odvodené konjugované deriváty s nelineárno optickými vlastnosťami / Alexandra Čibová, Peter Magdolen, Pavol Záhradník
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 946-949 [CD-ROM]
 44. AFD Účinky novosyntetizovaných 2-styrylbenzotiazóliových solí na Euglena gracilis / P. Foltínová ... [et al.]
  In: Biologické dni 2002. - ISBN 80-8050-520-9. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2002. - S. 246-247
 45. AFG Hyperpolarizability of Benzothiazolium Salts for Integrated Micro/Nano Optics / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: NANOCON 2014. - ISBN 978-80-87294-55-0. - Ostrava : TANGER, 2014. - S. 117
 46. AFG Účinný prierez dvojfotónovej absorpcie nových derivátov benzotiazolu v infračervenej oblasti / Marek Pribus ... [et al.]
  In: Elektronický sborník příspěvků multioborové konference LASER56 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87441-19-0. - Brno : Ústav prístrojové techniky AV ČR, 2016. - S. 57-58 [online]
 47. AFH 4,7-Bis (phenylethynyl)- substituted benzothiazoles and benzothiadiazoles as fluorescent dyes for biomaging / Patrik Osuský, Peter Hrobárik, Peter Magdolen
  In: ChemZi [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. 1 (2019), s. 190-190 [print]
 48. AFH Synthesis of subphthalocyanine derivatives with annulated heterocyclic rings / Mária Nečedová, Peter Magdolen
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 49. AFH Rôzne izomérne benzobistiazolové soli ako potenciálne NLO materiály / Alexandra Čibová, Peter Magdolen
  In: ChemZi. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 195
 50. AFH Návrh a syntéza derivátov bitiazolu určených pre OFET N-typu / Ľuboš Cehlárik, Peter Magdolen
  In: ChemZi. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 195
 51. AFH Stanovenie účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie derivátom benzotiazolu / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 52. AFH Účinné prierezy dvojfotónovej absorpcie perspektívnych zlúčenín na báze derivátov benzotiazolu / Eva Noskovičová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 116
 53. AFH Condensed thiazolen with nonlinear responses – synthesis andoptoelectronic application / Peter Magdolen, Ivica Sigmundová, Pavol Zahradník
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2010. - S. 38
 54. AFH Syntéza a štúdium optických vlastností konjugovaných derivátov benzobistiazolových solí / Alexandra Čibová, Peter Magdolen
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-4-0. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 50-51 [CD-ROM]
 55. AFH Syntéza nových derivátov ftalokyanínu na báze heterocyklov / Mária Nečedová, Peter Magdolen
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-4-0. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 55 [CD-ROM]
 56. AFH 2-Styryl a 2-fenyletinyl benzotiazóliové soli ako účinné antimikróbne látky / Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: 51. zjazd chemických spoločností. - Bratislava : STU, 1999. - S. H-P18
 57. AFH Inhibition of UV-Induced Mutagenesis in Euglena gracilis by the Benzothiazole Derivatives / Pavol Magdolen ... [et al.]
  In: 26th Conference of Organic Chemists "New Trends in Organic Synthesis". - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - PO23
 58. AFH New Annelated Porphyrazines as Heteroanalogues of Phthalocyanines / Jana Uričáková, Peter Magdolen, Klaudia Jakusová
  In: Advances in Organic Chemistry. - ISBN 978-80-89867-00-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 65
 59. AFK Preparation of new conjugate 2-methylbenzothiazole-N-oxide systems and their biological activity / P. Gajdoš, P. Magdolen, P. Zahradník
  In: 48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. - ISBN 83-89936-07-0. - Poznań : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2005. - S. S12-P61
 60. AFK Novel Highly Fluorescent Benzothiazole-Derived Chromophores with Donor-pí-Acceptor-pí-Donor Constitution / Veronika Hrobáriková ... [et al.]
  In: 19th IUPAC Conference on Physical Organic Chemistry. - Santiago de Compostela : Universidad de Santiago de Compostela, 2008. - S. 331
 61. AFK Novel highly fluorescent pí-conjugated benzothiazole derivatives with donor-acceptor-donor constitution / Veronika Starinská ... [et al.]
  In: 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE´2007. Chemistry, Environment and Human Activcity in Civilization Development. - Toruň : Nicolas Copernicus University, 2007. - S. 94
 62. AFL Angular benzobisthiazoles with high fluorescence / Peter Magdolen, Judita Némethová, Pavol Zahradník
  In: 14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. - ISBN 978-80-227-3529-2. - Bratislava : STU, 2011. - S. 85
 63. AFL Conjugated quadrupolar derivatives of condensed thiazoles / Alexandra Čibová, Peter Magdolen
  In: 14th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. - ISBN 978-80-227-3529-2. - Bratislava : STU, 2011. - S. 45
 64. AFL Konjugované kvadrupolárne deriváty kondenzovaných tiazolov / Alexandra Čibová, Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 210-211
 65. AFL Subphthalocyanines with annulated thiazole ring / Mária Nečedová, Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: Advances in Organic Chemistry. - ISBN 978-80-970648-5-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 70
 66. AFL Novel highly fluorescent pí-conjugated benzothiazole derivatives with donor-acceptor-donor constitution / Veronika Hrobáriková ... [et al.]
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 58
 67. AFL Benzotristhiazole - a new domain for non linear optical materials / Miroslava Károlyiová, Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: Advances in Organic Chemistry. 28th Conference of Organic Chemists. - Bratislava : Katedra organickej chémie PRIF UK, 2007. - S. PO-23
 68. AFL Synthesis, Antimicrobial Activity and Theoretical Study of Conjugated Benzothiazole-2-yl-Heteroaryl Systems / Marián Zajac ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. 28th Conference of Organic Chemists. - Bratislava : Katedra organickej chémie PRIF UK, 2007. - S. PO-24
 69. AFL Synthesis of phthalodinitriles with annelated thiazole ring for preparation of a new class of phthalocyanines / Mária Nečedová ... [et al.]
  In: Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : PRIF UK, 2012. - Nestr. [PO-34] [1 s.]
 70. AFL Antimicrobial 2-Styryl benzothiazolium Salts / P. Magdolen ... [et al.]
  In: 22nd Conference of Organic Chemists on Advances in Organic Chemistry. - Bratislava : STU, 1997. - Poster PO-54
 71. BAB Poďme experimentovať... / Eliška Gálová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 72. BCB Vybrané úlohy z chémie pre študentov stredných škôl s prírodovedným zameraním / Mária Mečiarová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 73. BCB Poďme experimentovať... / Eliška Gálová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 74. BCI Organická syntéza I [elektronický zdroj] : . / Peter Magdolen
  Bratislava : Omega Info, 2005
 75. BCI Laboratórne sústredenie z chémie 2006-2008 [elektronický dokument] : . / Mária Mečiarová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 76. BCI Laboratórne cvičenia z organickej chémie pre nechemické odbory [elektronický zdroj] : . / Peter Magdolen ... [et al.]
  Bratislava : Omega info, 2013
 77. BDF Nové jaskyne v Novom vrchu / Petronela Filipčíková, Peter Magdolen
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 49, č. 2 (2018), s. 47-49
 78. BED Metódy separácie a určenia štruktúry organických zlúčenín / Peter Magdolen
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl. - ISBN 978-80-223-2547-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 223-236
 79. BFA Synthesis of new phthalocyanine macrocycles with annulated heterocyclic rings / Mária Nečedová, Peter Magdolen, Pavol Zahradník
  In: 8th International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines. - Istanbul : [s.n.], 2014. - S. 631
 80. GII Laboratórne sústredenie z chémie - študijný materiál / Mária Mečiarová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006