Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Vybrané hydrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Eva Kalivodová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 2. AAB Hodnotenie biotopov vybraných biocentier v Piešťanoch / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Eva Kalivodová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 3. AAB Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť [elektronický zdroj] / Mirko Bohuš, Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 4. AAB Vybrané terestrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát : Hodnotenie biotických pomerov, krajinnej štruktúry a funkčnosti. / Jana Ružičková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 5. ABD Podkovár malý - Rhinolophus hipposideros / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 286-293 [1,01 AH]
 6. ABD Netopier veľký - Myotis myotis / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 329-337 [1,15 AH]
 7. ABD Netopiere / Peter Kaňuch ... [et al.]
  In: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeo významu. Manuál k programom starostlivosti o územia NATURA 2000. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2005. - S. 516-541
 8. ABD Vybrané skupiny stavovcov vo fragmentoch lesov urbanizovaného územia / Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. - ISBN 978-80-969678-3-4. - Bratislava : Cicero, 2007. - S. 117-171 [2,84 AH]
 9. ACB Ochrana a využívanie krajiny [elektronický zdroj] : . / Jana Ružičková, Zuzana Moravčíková, Blanka Lehotská
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 10. ADC Status of Savi's pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) and range expansion in Central and south-eastern Europe: a review / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Mammalian Review. - Vol. 46, No. 1 (2016), s. 1-16
 11. ADC Determining As, Cd, Cu, Pb, Sb, and Zn in Leaves of Trees Collected near Mining Locations of Male Karpaty Mts. in the Slovak Republic / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Polish Journal of Environmental Studies [elektronický dokument]. - Roč. 27, č. 5 (2018), s. 2179-2191 [online]
 12. ADD Geomyces destructans associated with bat disease WNS detected in Slovakia / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 66, No. 3 (2011), s. 562-564
 13. ADD Morphometry of alien species Pistia stratiotes L. in natural conditions of the Slovak Republic / Jana Ružičková ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 75, č. 1 (2020), s. 1-10
 14. ADD First record of Hypsugo savii (Chiroptera) in Slovakia / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Biologia. - Vol. 61, No. 2 (2006), s. 192-193
 15. ADE Increasing incidence of Geomyces destructans fungus in bats from the Czech Republic and Slovakia / Natália Martínková ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Vol. 5, No. 11 (2010), Art. No. e13853 [online]
 16. ADE Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Jana Ružičková, Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Envigogika [elektronický zdroj]. - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [19 s.] [online]
 17. ADE Vorkommen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) in der West.Slowakei / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Nyctalus. - Roč. 8, č. 6 (2003), s. 603-607
 18. ADE Možnosti zapojenia žiakov do praktickej ochrany prírody v rámci akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave (1986-2015) / Blanka Lehotská, Alena Magyarics
  In: Envigogika [elektronický zdroj]. - Roč. 10, č. 4 (2015), nestr. [10 s.] [online]
 19. ADF Dreviny vybraných parkov Nových Zámkoch / Peter Kucman, Blanka Lehotská
  In: Životné prostredie. - Roč. 44, č. 4 (2010), s. 209-210
 20. ADF Netopiere (Chiroptera) podzemných delostreleckých kavern v okolí Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 19, č. 3 (2014), s. 243-250
 21. ADF Spoločenstvá obnaženého dna vodných nádrží na území Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny / Jana Ružičková, Katarína Hegedüšová, Blanka Lehotská
  In: Phytopedon. - Vol. 13, No. 2 (2014), s. 39-45
 22. ADF Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov Martinského lesa a Šenkvického hája / Jana Ružičková, Marta Nevřelová, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 66-76
 23. ADF Priestorová aktivita salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) v povodí Vydrice (Malé Karpaty) / Ján Kaľavský, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 20, No. 2 (2012), s. 32-38
 24. ADF Zhrnutie poznatkov o výskyte netopierov v Pružinskej Dúpnej jaskyni / Blanka Lehotská, Jozef Ondruška
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 269-279
 25. ADF Zhodnotenie funkčnosti podchodov pre zver popod diaľnicu D2 v k. ú. Rusovce a Čunovo / Blanka Lehotská, Barbora Horváthová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 1 (2009), s. 71-78
 26. ADF Vplyv premenných prostredia na dynamiku hibernujúcej kolónie Rhinolophus hipposideros v Plaveckej jaskyni (Malé Karpaty) / Tomáš Mihál, Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 36-45
 27. ADF Roštúnska priepasť - jedna z najvýznamnejších chiropterologických lokalít na západnom Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 101-108
 28. ADF Rozšírenie a ekologické nároky netopierov rodu Pipistrellus v nížinných oblastiach západného Slovenska v mimohibernačnom období / Blanka Lehotská, Mária Petrášová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 16, No. 2 (2008), s. 11-21
 29. ADF Zhrnutie poznatkov o reprodukčnej kolónii druhu Myotis myotis v Plaveckej jaskyni (Malé Karpaty) / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Naturae tutela. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 139-148
 30. ADF Výskyt netopierov na sídliskách, ich ohrozenie a možnosti ochrany / Blanka Lehotská
  In: Životné prostredie. - Roč. 49, č. 2 (2015), s. 106-110
 31. ADF Netopiere (Chiroptera) urbanizovaného prostredia Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 2 (2006), s. 55-63
 32. ADF Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov lesa Lindava / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Marta Nevřelová
  In: Acta Universitatis Prešoviensis. Folia oecologica. - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 37-51
 33. ADF Jaskyňa Klenová - významné zimovisko podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) v Malých Karpatoch / Blanka Lehotská
  In: Naturae tutela. - Roč. 19, č. 1 (2015), s. 53-56
 34. ADF Výskyt plesne Geomyces destructans na netopieroch zo zimovísk západného Slovenska / Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 19, No. 2 (2011), s. 28-35
 35. ADM The influence of landscape structure to the activity of bats / Zuzana Haceková, Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii. - Vol. 24, No. 2 (2014), s. 257-263
 36. ADN Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 51-69
 37. ADN Assessment of ornithochory in the north-western part of the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia) / Jana Ružičková, Blanka Lehotská, Eva Kalivodová
  In: Folia Oecologica. - Vol. 43, No. 1 (2016), s. 50-63
 38. AEC Zhrnutie poznatkov o netopieroch Myjavskej pahorkatiny / Blanka Lehotská, Mária Petrášová
  In: Vespertilio 13-14. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2010. - S. 103-112
 39. AEC Bat diversity in various types of hibernacula in the Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic / Blanka Lehotská
  In: The influence of environmental conditions on the bat hibernaculum choice. - ISBN 83-83-916842-1-3. - Bytom : ZPW Plik, 2008. - S. 65-74
 40. AEC Netopiere Malých Karpát / Blanka Lehotská
  In: Lynx, roč. 33. - Praha : Národní muzeum, 2002. - S. 141-184
 41. AED Večernica pozdná - Eptesicus serotinus / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 353-359
 42. AED Uchaňa čierna - Barbastella barbastellus / Štefan Danko ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 386-392
 43. AED Večernica Saviho - Hypsugo savii / Blanka Lehotská ... [et al.]
  In: Cicavce Slovenska - rozšírenie, bionómia a ochrana. - ISBN 978-80-224-1264-3. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 403-405
 44. AED Výskyt netopierov v oblasti navrhovanej CHKO Burda / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 2. - ISBN 80-967385-9-3. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov (S.O.N.) ; Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů (CESON), 1997. - S. 97-104
 45. AED Rozšírenie netopierov na Slovensku. Časť 3. Miniopterus schreibersi / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Vespertilio 2. - ISBN 80-967385-9-3. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov (S.O.N.) ; Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů (CESON), 1997. - S. 113-130
 46. AED Letné výsledky netopierov (Chiroptera) v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a jej okolí / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Rosalia 13. - ISBN 80-900489-3-5. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1998. - S. 215-223
 47. AED Netopiere Martinského lesa a Šenkvického hája / Blanka Lehotská
  In: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). - ISBN 978-80-970326-2-3. - Bratislava : Ústav zoológie SAV, 2012. - S. 219-224
 48. AED Netopiere (Chiroptera) / Blanka Lehotská
  In: Fauna Devínskej Kobyly. - ISBN 80-968217-1-7. - Bratislava : Asociácia priemyslu a ochrany prírody, 2005. - S. 161-163
 49. AED Zimoviská netopierov (Chiroptera) v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Rosalia 14. - ISBN 80-900489-4-3. - Nitra : Správa CHKO Ponitrie, 1999. - S. 187-194
 50. AED Hodnotenie a pasport podchodov na železničnej trati medzi Pezinkom a Báhoňom / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3728-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 159-169 [CD-ROM]
 51. AED Lúka - Hrádok / Dušan Šácha, Katarína Rajcová, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 76
 52. AED Bodovka I - Bodovský rybník / Dušan Šácha, Katarína Rajcová, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 77
 53. AED Hlavné faktory ohrozenia obojživelníkov / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 6-9
 54. AED Ekosozologický status našich druhov obojživelníkov / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 10-14
 55. AED Možnosti praktickej ochrany obojživelníkov počas jarných migrácií / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 18-28
 56. AED História vzniku akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciach" / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 29-40
 57. AED Zapojenie mimovládnych organizácií a škôl do ochrany migrujúcich obojživelníkov / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 41-46
 58. AED Záverečné zhodnotenie situácie v ochrane obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 157-159
 59. AED Železná studienka / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 54-55
 60. AED Krásno / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 71
 61. AED VN Baranec / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 74
 62. AED VN Dubník / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 75
 63. AED Bodovka II - Zemník / Dušan Šácha ... [et al.]
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 78-79
 64. AED Zamarovce - Skalka / Dušan Šácha, Katarína Rajcová, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 82-83
 65. AED Námestovo - Skalka / Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 101
 66. AED Zemplínska Teplica - Veľké Ozorovce / Jozef Kratochvíla, Blanka Lehotská
  In: Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017. - ISBN 978-80-223-4463-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 154
 67. AED Akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave / Blanka Lehotská
  In: Ekologické štúdie IV, Vol. 20. - ISBN 80-967883-6-1. - Bratislava : [s.n.], 2001. - S. 273-277
 68. AED Príspevok k poznaniu rozšírenia netopierov v Liptovskej kotline / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 4. - ISBN 80-88850-20-7. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2000. - S. 149-150
 69. AEE Promotion of bats and environmental activities for public / Daniel Horáček, Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: A Tribute to Bats. - ISBN 978-80-87154-44-1. - Prague : Charles University, 2010. - S. 59-64
 70. AEE Bat fauna of Bratislava: review of last 15 years / Blanka Lehotská
  In: A Tribute to Bats. - ISBN 978-80-87154-44-1. - Prague : Charles University, 2010. - S. 308-310
 71. AFC Ťažké kovy v balote čiernej, múrovníku lekárskom a čiernohlávku obyčajnom na lokalitách bývalých baní v Malých Karpatoch / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 [elektronický dokument] : sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 22-24 [print]
 72. AFC Pistia stratiotes jako dôkaz znečistenia vodných plôch / Alžbeta Takáčová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 160-163
 73. AFC Akumulácia ťažkých kovov v pálke širolistej, ostrici pobrežnej, trsti obyčajnej a bahničke močiarnej z lokalít při vodných nádržiach v Malých Karpatoch / Agáta Fargašová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 22-24
 74. AFC Ťažké kovy v rastlinách z lokalít zaťažených starou banskou činnosťou / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-89408-27-6. - Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2017. - S. 82-85
 75. AFD Ťažké kovy v pŕhľave dvojdomej (Urtica dioica) a netýkavke malokvetej (Impatiens parviflora) z lokalít v Malých Karpatoch zaťažených starou banskou činnosťou / Marianna Molnárová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 : Sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-213-2863-1. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2018. - S. 31-35
 76. AFD Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersi) opäť v Malých Karpatoch / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 2. - ISBN 80-967385-6-9. - Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1995. - S. 87-92
 77. AFD Prvé výsledky systematického výskumu chiropterofauny Strážovských vrchov / Blanka Lehotská, Jozef Ondruška
  In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. - ISBN 80-88723-88-4. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 1998. - S. 70-74
 78. AFD Výskyt letných kolónií netopierov na území západného Slovenska / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio, 3. - ISBN 80-88850-19-3. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov (S.O.N.), Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů (CESON), 1998. - S. 57-64
 79. AFD Výsledky výskumu chiropterofauny na území bývalého okresu Trenčín / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 3. - ISBN 80-88850-13-4. - Bratislava, Banská Bystrica : SAZP, Centrum ochrany prírody a krajiny, Ministerstvo životného prostredia SR, 1998. - S. 69-78
 80. AFD Budovanie prvkov ekologických sietí z aspektu trvalo udržateľného rozvoja - modelové lokality / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju na slovenských vysokých školách. - ISBN 978-80-223-2581-3. - Bratislava : UK, 2008. - S. 87-90
 81. AFD Terénne exkurzie ako aktívna forma vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju - modelové príklady / Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju na slovenských vysokých školách. - ISBN 978-80-223-2581-3. - Bratislava : UK, 2008. - S. 46-49
 82. AFD Možnosti zmiernenia negatívneho vplyvu cestných komunikácií na migračné trasy živočíchov / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VII. - ISBN 978-80-227-3127-0. - Bratislav : STU, 2008. - S. 61-74
 83. AFD Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby ochrany prírody - modelové príklady / Blanka Lehotská, Jana Ružičková, Marta Nevřelová
  In: Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj]. - Vol. 2, No. 1 (2015), s. 69-88 [online]
 84. AFD Aplikácia poznatkov o drevinách v mestskom prostredí do pedagogickej praxe / Peter Kucman, Blanka Lehotská
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 2. zväzok - geografická, geologická, environmentálna, chemická a didaktická sekcia. - ISBN 978-80-89238-17-0. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 286-288
 85. AFD The most widespread forest biotopes in the eastern part of the Myjavská pahorkatina hilly country / Hubert Žarnovičan, Blanka Lehotská, Richard Mičuda
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - ISBN 978-80-89325-03-0. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2008. - S. 507-510
 86. AFD Aktivita netopierov v rôznych typoch habitatov na lokalite Martinský les (k.ú. Senec) / Zuzana Haceková, Blanka Lehotská
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 1301-1306
 87. AFD Akcia "Pomoc ropuchám pri jarných migráciach" na Železnej studienke v Bratislave / Blanka Lehotská
  In: Prehľad ekologického výskumu na Slovensku. - ISBN 80-967883-8-8. - Banská Štiavnica : SEKOS, 2001. - S. 301-306
 88. AFD Zhrnutie poznatkov o zimovaní netopierov v Plaveckej jaskyni / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Ochrana prírody, 26. - ISBN 978-80-89310-57-9. - Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2010. - S. 71-74
 89. AFD Comparison between anthropometric and natural landscape elements used as bat roosts / Blanka Lehotská
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 111-114 [CD-ROM]
 90. AFD Netopiere Plaveckého krasu a ich praktická ochrana / Blanka Lehotská
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 10. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 207-213
 91. AFD Doplnkové učebné materiály prírodovedných predmetov pre SŠ v elektronickej forme ako nástroj motivácie mladých ľudí pre štúdium prírodovedných disiplín / Ján Benko, Blanka Lehotská, Viera Chrenščová
  In: Využívanie IKT v prírodovednom vzdelávaní [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8094-032-0. - Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2006. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 92. AFD Identification of Geomyces destructans through PCR amplification and sequencing / Domenico Pangallo ... [et al.]
  In: Moderné metódy v biomedicínskom výskume. - ISBN 978-80-89354-05-4. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2011. - S. 87-90
 93. AFD Zhrnutie poznatkov o chiropterofaune jaskyne Driny / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. - Liptovský Mikuláš : Správa slovenských jaskýň, 2000. - S. 130-134
 94. AFD Plavecká jaskyňa - jedna z najvýznamnejších chiropterologických lokalít západného Slovenska / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Fauna jaskýň/Cave fauna. - ISBN 80-968304-1-4. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2000. - S. 99-108
 95. AFG Monitoring and Conservation of Bats in the Male Karpaty Mountains, Slovakia / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Bat Research News. - Vol. 37, No. 2-3 (1996), s. 78
 96. AFG Bat Colony Survay in Lofts in Slovakia 1994-1995 / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Bat Research News. - Holandsko. - 37 (1996) 2-3, s. 94
 97. AFG The Status of Miniopterus schreibersi in Slovakia / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Bat Research News. - Holandsko. - 37 (1996) 22-3, s. 95
 98. AFG The influence of landscape structure to the activity of bats / Zuzana Haceková, Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: 15th IBRC. 15th International Bat Research Conference. - ISBN 978-80-87154-46-5. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010. - S. 160
 99. AFG Výskyt druhu Geomyces destructans potvrdený na Slovensku / Alexandra Šimonovičová ... [et al.]
  In: Mykologické listy. - No. 114 (2010), s. 60
 100. AFG Bats in the Bratislava city, Slovakia / Blanka Lehotská
  In: 15th IBRC. 15th International Bat Research Conference. - ISBN 978-80-87154-46-5. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2010. - S. 205-206
 101. AFG Assessment of changes of riparian biocorridor Stoličný stream from the end of 19th century / Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: International Conference in Landscape Ecology. Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-254-8064-9. - Brno : Mendel University , 2010. - S. 104
 102. AFG Trend početnosti netopierov zimujúcich vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Peter Bačkor ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2011. - ISBN 978-80-87189-09-2. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2011. - S. 24-25
 103. AFG Patterns of Hypsugo savii (Chiroptera) range changes in the frame of the Pannonian basin and the Carpathians / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-14-6. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2013. - S. 240
 104. AFG Current status and distribution of Savi´s pipistrelle Hypsugo savii (Chiroptera) in Central Europe / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Mammalian Biology. - Vol. 78, Suppl. (2013), s. 24-25
 105. AFG Experience with the functionality of underpasses for amphibians and mammals in Bratislava territory in the two different types of landscape / Blanka Lehotská, Jana Ružičková
  In: Landšaftovedenie: Teorija, metody, regionaľnyje issledovanija, praktika. - ISBN 5-89575-104-0. - Moskva : Geografičeskij fakultet MGU, 2006. - S. 532-533
 106. AFG Patterns of Hypsugo savii (Mammalia: Chiroptera: Vespertilionidae) range changes in the frame of the Pannonian basin and the Carpathians / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Proceedings of the International Symposium on the Importance of Bats as Bioindicators. - ISBN 978-84-87790-69-0. - Granollers : Granollers Museum of Natural Sciences, 2012. - S. 90
 107. AFH Projekt netopieria záchranka / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 13-14. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2010. - S. 313
 108. AFH Nahradí v panelových domoch večernica malá alebo Leachova raniaka hrdzavého? / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 12. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2008. - S. 134-135
 109. AFH Jedna z možností ochrany netopierov počas zatepľovania panelových domov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 12. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2008. - S. 134
 110. AFH Chiropterologický splav / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 12. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2008. - S. 133
 111. AFH Indikátory fragmentácie a izolácie v krajinnoekologickom výskume a plánovaní / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Súčasný stav krajinnej ekológie na Slovensku. - Bratislava : Univerzita Komenského , 2008. - S. 15-16
 112. AFH Characteristics and connectivity of the riparian biocorridor Gidra / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Lanscape - Theory and Practice. - Bratislava : SAV, 2009. - S. 66
 113. AFH 15 rokov zimného monitoringu netopierov v jaskyni Driny / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Aragonit. - Roč. 14, č. 2 (2009), s. 171-172
 114. AFH Zhrnutie poznatkov o chiropterofaune Martinského lesa a Šenkvického hája / Blanka Lehotská, Zuzana Haceková
  In: Príroda Martinského lesa: stav a perspektívy. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-3317-7. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - S. 10
 115. AFH Netopiere (Chiroptera) urbanizovaného prostredia Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 14
 116. AFH Zimní spáči - víkend v prírode zameraný na spoznávanie života netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Environmentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike. Zborník príspevkov zo 4. národnej konferencie. - ISBN 80-8050-841-0. - Nitra : UKF, 2005. - S. 178
 117. AFH Súčasné poznatky o výskyte Pseudogymnascus destructans na západnom Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský, Zuzana Haceková
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 186
 118. AFH Monitoring a ochrana netopierov na území Plaveckého krasu / Blanka Lehotská
  In: Ochrana biodiverzity na Slovensku II. - Bratislava : PRIF UK, 2000. - S. 31
 119. AFH Netopiere Myjavskej pahorkatiny - súčasný stav poznania / Blanka Lehotská, Mária Mikulová
  In: 12. Feriancove dni. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006. - S. 31
 120. AFH Sklenené steny v panelových domoch - nebezpečná pasca pre netopiere / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 9-10. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2006. - S. 242
 121. AFH Netopiere Myjavskej pahorkatiny / Blanka Lehotská, Mária Mikulová
  In: Vespertilio 9-10. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2006. - S. 242
 122. AFH The evaluation of favourable conservation status of forest biotops in selected parts of Myjava upland / Blanka Lehotská, Hubert Žarnovičan, Richard Mičuda
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 76
 123. AFH Ecological quality of a selected part of the Myjava Hills / Eva Pauditšová, Blanka Lehotská, Bohumila Hudecová
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 82
 124. AFH Ochrana prírodného a kultúrneho genofondu - modelová exkurzia / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Seminár "Krajina - objekt výskumu" a 12. kolokvium krajinárskych katedier "Krajina - predmet výučby". Zborník abstraktov. - Bratislava : PRIF UK, 2007. - S. 37-38
 125. AFH Kováčov (Kovácspatak) - nedokončená podzemná rafinéria? / Roman Lehotský, Blanka Lehotská
  In: Aragonit. - Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 79
 126. AFH Zhrnutie poznatkov o netopieroch v sprístupnených jaskyniach na Slovensku / Blanka Lehotská ... [et al.]
  In: Aragonit. - Roč. 16, č. 1-2 (2011), s. 76-77
 127. BAB Anglicko-slovenský a slovensko anglický slovník environmentálnych termínov [elektronický zdroj] : . / Jarmila Cihová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 128. BCB Letná škola v prírode. Pracovné listy [elektronický zdroj] / Marcel Adam... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2008
 129. BCB Environmentálne vzdelávanie učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj] / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 130. BCI Zbierka vybraných úloh z medzinárodnej biologickej olympiády / Miroslava Slaninová ... [et al.]
  Bratislava : Iuventa, 2005
 131. BDE Netopieria záchranka / Blanka Lehotská
  In: Veronica. - Roč. 23, č. 6 (2009), s. 5
 132. BDE Najvýznamnejšie chiropterologické lokality západného Slovenska / Blanka Lehotská
  In: Veronica. - Roč. 9, č. 4 (2005), s. 2
 133. BDF Zaujímavejšie floristické nálezy / Pavol Eliáš, ml. ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 35, č. 1 (2013), s. 77-85
 134. BDF Niekoľko poznámok k výskytu netopierov v ľudských stavbách na Slovensku a problematika ich ochrany / Marcel Uhrin ... [et al.]
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 27 (1996), s. 24-26
 135. BDF Rozšírenie netopierov (Chiroptera) na západnom Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Daphne. - Bratislava : Daphne - Centrum pre aplikovanú ekológiu, 1999. - Vol. 6, No. 1 (1999), s. 22-25
 136. BDF Netopiere a syndróm bieleho nosa / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2010), s. 46-47
 137. BDF Ako vytvoriť poster v PowerPointe / Blanka Lehotská
  In: BioSpravodaj. - Roč. 7, príloha (2005), s. 1-4
 138. BDF Večernica Saviova už aj na Slovensku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 66 (2005), s. 19
 139. BDF Prvé skúsenosti s praktickou ochranou netopierov na území Bratislavy / Blanka Lehotská
  In: Chránené územia Slovenska. - Č. 46 (2000), s. 15-17
 140. BED Kriticky ohrozené lokality s výskytom netopierov v Malých Karpatoch / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Netopiere 1. - ISBN 80-967385-1-8. - Skupina pre ochranu netopierov SZOPK : SAZP Banská Bystrica, Správa CHKO Muránska planina Revúca a Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, 1995. - S. 65-69
 141. BED Ekosytémy / Viera Chrenščová
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2547-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 1508-1545 [CD-ROM]
 142. BED Ochrana prírody a ekologické siete / Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: Vybrané kapitoly z prírodných vied pre študentov a učiteľov stredných škôl. - ISBN 978-80-223-2547-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 1546-1596 (CD)
 143. BED Skúsenosti z ochrany zimnej kolónie raniaka hrdzavého (Nyctalus noctula) v panelovom dome na bratislavskom sídlisku Dlhé diely / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 4. - ISBN 80-88850-20-7. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2000. - S. 105-110
 144. BEF Zimoviská netopierov v pohorí Burda / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 23-25
 145. BEF Príspevok k poznaniu zimovísk netopierov na Trnavskej pahorkatine / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 176
 146. BEF Zimoviská netopierov pod Nitrianskym hradom / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 144
 147. BEF Katalóg zimovísk netopierov Slovenskej republiky / Marcel Uhrin, Blanka Lehotská, Štefan Matis
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 3-6
 148. BEF Zimoviská netopierov v Bielych Karpatoch / Blanka Lehotská, Jozef Ondruška
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 13-14
 149. BEF Zimovisko netopierov v Malej nad Hronom / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 28
 150. BEF Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch I / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 65-71
 151. BEF Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch II / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 73-86
 152. BEF Zimoviská netopierov v Malých Karpatoch III / Blanka Lehotská, Michal Noga
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 87-97
 153. BEF Príloha katalógu zimovísk netopierov Slovenska: Prehľad skontrolovaných lokalít bez nálezu netopierov / Blanka Lehotská, Štefan Matis, Marcel Uhrin
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 349-356
 154. BEF Netopiere zimujúce v štôlňach bývalých rudných ložísk v strednej časti Malých Karpát / Blanka Lehotská, Pavol Valachovič
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 99-102
 155. BEF Zimoviská netopierov v jaskyniach Pri ceste v Považskom podolí / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 155-156
 156. BEF Zimoviská netopierov v Považskom Inovci / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 157-158
 157. BEF Zimoviská netopierov v pohorí Tríbeč / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 299-302
 158. BEF Netopiere zimujúce v jaskyniach v okolí Zemianskej Závady / Jozef Ondruška, Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 6. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2002. - S. 275-276
 159. BEF Druhý nález večernice Saviho (Hypsugo savii) na Slovensku / Blanka Lehotská
  In: Vespertilio 9-10. - Revúca : Skupina pre ochranu netopierov, 2006. - S. 225-226
 160. BFB Zimovanie raniaka hrdzavého na sídlisku Dlhé Diely v Bratislave / Blanka Lehotská
  In: Ochrana netopierov v panelových domoch. Zborník abstraktov zo seminára. - Bratislava : ZO SZOPK, 2002. - S. 8-9
 161. BFB Netopiere a iné živočíchy v logách speleologických skupín a inštitúcií na Slovensku a v zahraničí / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 192
 162. BFB Postrehy z návštev edukačných netopierích centier v Belgicku a Rakúsku / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 193
 163. BFB Bývalé delostrelecké kaverny v Bratislave ako zimoviská netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 184
 164. BFB Noc kostolov - nová príležitosť na propagáciu ochrany netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 185
 165. BFB Ďalšie nálezy Hypsugo savii na území Bratislavy / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Vespertilio 18. - Praha : Česká společnost pro ochranu netopýrů, 2016. - S. 184
 166. BFB Prax absolventov študijného programu Ochrana a využívanie prírody a krajiny pre potreby riešenia aktuálnych problémov v ochrane biodiverzity / Marta Nevřelová, Jana Ružičková, Blanka Lehotská
  In: (Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách? Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-557-0787-7. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - S. 11-12
 167. EAI Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791 and 2017 [elektronický dokument] : . / Marcel Uhrin ... [et al.]
  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019
 168. FAI Biodiversity Protection and Environmental Management : Proceeding of the workshops organised during TEMPUS Phare S-JEP-09176-95 Project. / zost. B. Lehotská, T. Reháčková, J. Ružičková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999
 169. FAI Seminár Ochrana netopierov v panelových domoch, Modra-Piesky, 26.-29.9.2002 : Zborník abstraktov. / Zost. Blanka Lehotská
  Bratislava : ZO SZOPK, 2002
 170. FAI Landscape Planning in the Enlarged European Union, Bratislava, 14.-15.3.2005 / zost. Mária Kozová, Blanka Lehotská
  In: Landscape Planning in the Enlarged European Union [elektronický zdroj]. - ISBN 80-223-2197-4. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - CD-ROM (220 s.)
 171. FAI Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume, Bratislava, 24.11.2006 Zborník abstraktov / zost. Blanka Lehotská
  In: Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - 36 s.
 172. FAI Ochrana obojživelníkov pri jarných migráciach na Slovensku v rokoch 1986-2017 / zost. Blanka Lehotská, Ivana Havranová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
 173. FAI Žaby - naše druhy, ich ohrozenie a možnosti ochrany : 15 rokov akcie "Pomoc ropuchám pri jarných migráciách" na Železnej studienke v Bratislave. / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  Bratislava : Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, 2000
 174. GII Veterné elektrárne a netopiere / Martin Ceľuch ... [et al.]
  Bratislava : ENVIS, 2009
 175. GII Súťaž o nové logo Biologickej olympiády / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 1
 176. GII Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov INEPO 2005 / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 7, č. 1 (2005), s. 13
 177. GII Malokarpatský seminár o problematike ochrany "panelákových" netopierov / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 7. - Bratislava : SON, 2002. - S. 12
 178. GII Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov INEPO 2006 / Blanka Lehotská, Miroslava Slaninová
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 8, č. 1 (2006), s. 15-16
 179. GII Medzinárodná olympiáda environmentálnych projektov INEPO / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 14
 180. GII Projekt ESF - letná škola v prírode / Blanka Lehotská
  In: Spravodaj BiO. Informačný bulletin Slovenskej komisie Biologickej olympiády. - Roč. 9, č. 1 (2007), s. 18
 181. GII Letná škola v prírode / Blanka Lehotská
  In: Quark. - Roč. 14, č. 9 príl. (2008), s. 6
 182. GII Výskum netopierov na Podunajskej nížine / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 5. - Bratislava : SON, 2000. - S. 3
 183. GII Aktivity ZO SZOPK Miniopterus v roku 1999 / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 5. - Bratislava : SON, 2000. - S. 4-5
 184. GII Netopier na cestách / Blanka Lehotská
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 4. - Bratislava : SON, 1999. - S. 4-5
 185. GII Quo vadis "Sčítanie netopierov v zimoviskách SR?" / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 3. - Bratislava : SON, 1998. - S. 6-9
 186. GII Zur Situation der Mopsfledermaus Barbastella barbastellus in Europa / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 3. - Bratislava : SON, 1998. - S. 15
 187. GII ZO SZOPK Miniopterus / Blanka Lehotská, Roman Lehotský
  In: Trúlelek. Informačné správy Skupiny pre ochranu netopierov (SON), č. 3. - Bratislava : SON, 1998. - S. 10-11
 188. GII Žabky na Železnej studienke oslavujú / Blanka Lehotská
  In: Interné informácie bratislavských ochranárov. - Č. 2 (2000), s. 3
 189. GII Jaskyne Schulerloch v Nemecku / Blanka Lehotská
  In: Aragonit. - Roč. 6, č. 1 (2000), s. 43-44