Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ABA Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians / Dušan Plašienka ... [et al.]
  In: Swiss Journal of Geosiences. - Roč. 112, č. 1 (2019), s. 55-91 [3,41 AH]
 2. ADC Integrated Geophysical and Geological Investigations of Karst Structures in Komberek, Slovakia / René Putiška ... [et al.]
  In: Journal of Cave and Karst Studies. - Vol. 76, No. 3 (2014), s. 155-163
 3. ADD Structural evolution of the Turna Unit constrained by fold and cleavage analyses and its consequences for the regional tectonic models of the Western Carpathians / Alexander Lačný, Dušan Plašienka, Rastislav Vojtko
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 67, No. 2 (2016), s. 177-193
 4. ADF Penovce a travertíny Malých Karpát / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Slovenský kras. - Roč. 56, č. 2 (2018), s. 133-146
 5. ADF Genéza závrtov vplyvom tektoniky - oblasť Dlhého vrchu (Malé Karpaty, Kuchynsko-orešanský kras) / Tomáš Potočný, Tamás Csibri, Alexander Lačný
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 54, č. 2 (2016), s. 139-148
 6. ADF Závrty na krasovej plošine Biela skala a ich morfometrická analýza, Kuchynsko-orešanský kras, Malé Karpaty / Michal Veselský ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 52, č. 2 (2014), s. 127-139
 7. ADF Vplyv tektoniky a litológie na genézu jaskýň v oblasti vrchu Veterlín (Malé Karpaty, Plavecký kras) / Tamás Csibri, Alexander Lačný
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 52, č. 1 (2014), s. 55-66
 8. ADF Využitie metódy ERT pri prieskume jaskýň v Havranej skale (Plavecký kras) / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 50, č. 1 (2012), s. 41-60
 9. ADF Nový súhrn poznatkov o Smolenickom krase (Malé Karpaty) / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 55, č. 1 (2017), s. 23-46
 10. ADF Nález mikrofauny z klastov karbonátovo-silicitových brekcií pri Bohúňove (Slovenský kras, Západné Karpaty) / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 47, No. 2 (2015), s. 189-199
 11. ADM Early pleistocene age of fluvial sediment in the Stará Garda cave revealed by 26Al/10Be burial dating: Implications for geomorphic evolution of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians) / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Acta Carsologica. - Vol. 46, No. 2 (2017), s. 251-264
 12. ADN The depth range and possible continuation of the Havranická jaskyňa cave system revealed by geological methods and Electrical-Resistivity Tomography (ERT), the Malé Karpaty Mts., Slovakia / Tamás Csibri ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 50, č. 1 (2018), s. 37-46
 13. ADN The Komberek karst area - an example of the basement rock influence on the morphology of karst sinkholes (Malé Karpaty mts., Slovakia) / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 151-164
 14. ADN New structural and lithological concept of the Turňa Unit in the vicinity of Striežovce (Hrušovo village; Revúcka vrchovina Highlands) / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 50, č. 2 (2018), s. 125-136
 15. ADN Vplyv litológie a tektoniky na vznik jaskýň v Kuchynsko-orešanskom krase / Alexander Lačný
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 97-105
 16. ADN Reinterpretácia výskytov meliatika v oblasti Brádna a Rákoša (Revúcka vrchovina, Západné Karpaty) / Alexander Lačný, Milan Sýkora, Dušan Plašienka
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 85-92
 17. ADN Speleogenéza Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu (Malé Karpaty) / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 83-96
 18. ADN A petrographic and sedimentologic analysis of clasts in the Kržla Breccia of the Malé Karpaty Mountains (Western Carpathians, Slovakia) / Petronela Nováková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 139-147
 19. ADN Závrty na Dlhom vrchu: Modelová štúdia ich vzniku na lineárnych diskontinuitách (Malé Karpaty) / Michal Veselský, Alexander Lačný, Jozef Hók
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 2 (2014), s. 159-168
 20. AFD Petrografický a biostratigrafický rozbor klastov kržlianskej brekcie – významného paleokrasového fenoménu Malých Karpát / Alexander Lačný, Jakub Havrila, Milan Sýkora
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 1265-1270 [CD-ROM]
 21. AFD Komplexný pohľad na speleogenézu Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu v Malých Karpatoch / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 107-110
 22. AFD Nová nomenklatúra závrtov krasovej plošiny Biela skala, Kuchynskoorešanský kras / Lukáš Ágh, Michal Veselský, Alexander Lačný
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1349-1354 [CD-ROM]
 23. AFD Genéza Fe-Mn-Ca-Mg karbonátov (dvornícke vrstvy, striežovská synklinála, turnaikum) - sedimentačné prostredie, diagenéza a metamorfóza / Štefan Méres ... [et al.]
  In: Geochémia 2016. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-023-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2016. - S. 110-113
 24. AFG Two stages of blueschists exhumation in the Western Carpathians constrained by the sedimentary age of their erosional products (Klape Unit, Pieniny Klippen Belt) / Štefan Méres ... [et al.]
  In: CETEG 2015. - ISBN 978-80-7075-880-9. - Praha : Česká geologická služba, 2015. - S. 60
 25. AFG Occurrence of three monazite age groups in the metamorphosed deep-marine sediments of the Dvorníky Formation (Turňa Unit, Western Carpathians) - preliminary results / Štefan Méres ... [et al.]
  In: Acta Mineralogica-Petrographica. Field guide series, Vol. 32. - Szeged : University of Szeged, 2017. - S. 27
 26. AFG Structural pattern of deformation in the Turňa Nappe constrained by fold and cleavage analysis (Western Carpathians) / Alexander Lačný, Rastislav Vojtko, Dušan Plašienka
  In: CETEG 2015. - ISBN 978-80-7075-880-9. - Praha : Česká geologická služba, 2015. - S. 50
 27. AFH Geological and geophysical investigation of Havranická jaskyňa cave in Malé Karpaty Mts., Slovakia / Tamás Csibri ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 23-24 [online]
 28. AFH Occurrence of brecciated crystalline carbonate in association with deep-marine metamorphosed sediments of the Turnaic Unit / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 48-49 [online]
 29. AFH Genéza krasových závrtov vzniknutých vplyvom tektoniky v oblasti Dlhého vrchu (Malé Karpaty, Kuchynsko-orešanský kras) / Tomáš Potočný, Tamás Csibri, Alexander Lačný
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 47 [online]
 30. AFH Výskum vrásových štruktúr v západnej časti príkrovu Slovenskej skaly (turnaikum) / Alexander Lačný
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 45, No. 4 Geovestník (2013), s. 28-29
 31. AFH Occurrence of a Meliatic polygenic mélange complex south-west of town Jelšava (Western Carpathians): lithology and petrography / Štefan Méres, Dušan Plašienka, Alexander Lačný
  In: CETEG 2016. - ISBN 978-80-223-4071-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 61
 32. AFH Triassic microfauna from the clasts of carbonate - silicite breccias found near Bohúňovo (Slovak Karst, Western Carpathians) / Alexander Lačný ... [et al.]
  In: CETEG 2016. - ISBN 978-80-223-4071-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 52
 33. AFH Reinterpretation of occurrences of the Meliata and Bôrka units near villages Brádno and Rákoš (southern Slovakia) / Alexander Lačný, Milan Sýkora, Dušan Plašienka
  In: Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians : 9th ESSEWECA conference. - ISBN 978-80-85754-31-5. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. - S. 31-32
 34. AFH Nový pohľad na lokalitu Striežovce (Revúcka vrchovina, turnaikum) / Alexander Lačný, Rastislav Vojtko, Milan Sýkora
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2016), s. 24-25 [online]
 35. AFH Nové poznatky k reinterpretácii meliatika v oblasti Brádna a Rákoša (Revúcka vrchovina) / Alexander Lačný, Milan Sýkora, Dušan Plašienka
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 46, No. 3-4 Geovestník (2014), s. 26
 36. BDF Využitie digitálnych teplomerov v speleologickej praxi II / Alexander Lačný
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 43, č. 4 (2012), s. 66-68
 37. BDF 10 rokov prieskumu Havranickej jaskyne / Alexander Lačný
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 45, č. 3 (2014), s. 13-17
 38. BEF Z činnosti Speleoklubu Trnava / Alexander Lačný
  In: Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji. - ISBN 978-80-971245-0-2. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2012. - S. 349-351