Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 / Peter Spišiak ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 2. AAB Vývoj využitia kultúrnej krajiny Myjavskej pahorkatiny (modelový príklad k. ú. Krajné) / Martin Labuda, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. ADC Comparison of SPI and SPEI applicability for drought impact assessment on crop production in the Danubian Lowland and the East Slovakian Lowland / Lívia Labudová, Martin Labuda, Jozef Takáč
  In: Theoretical and Applied Climatology. - Vol. 128, No. 1-2 (2017), s. 491-506
 4. ADE Astro-tourism as new measure of nature tourism in the protected areas / Martin Labuda
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 6, No. 1 (2015), s. 34-40
 5. ADE Contribution to the knowledge of orchard meadows in the western part of Slovakia / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda, Branislav Varga
  In: Journal of International Research Publications: Ecology & Safety. - Vol. 6, No. 1 (2012), s. 212-224
 6. ADE Evaluation of the environmental services of agriculture / Martin Labuda, András Šebök
  In: Journal of International Scientific Publication: Ecology & Safety. - Vol. 7, No. 2 (2013), s. 138-155
 7. ADF Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny / Martin Labuda, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 1 (2006), s. 65-75
 8. ADF Environmentálne hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva (komparačná analýza) / Martin Labuda, Sonja Murtinová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 24-35
 9. ADF Multifunkčné poľnohospodárstvo ako nástroj ekologickej ochrany kultúrnej krajiny / Martin Labuda
  In: Životné prostredie. - Roč. 45, č. 1 (2011), s. 38-42
 10. ADF Hodnotenie recentného stavu mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva (modelový príklad) / Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 1 (2009), s. 53-70
 11. ADF Lesné spoločenstvá okolia Starej Myjavy / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 59-66
 12. ADF Vývoj územia a aktuálne problémy manažmentu špeciálnej prírodnej rezervácie Carska Bara (Srbsko) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia Environmentálne manažérstvo. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 45-56
 13. ADF Spoločná agrárna politika Európskej únie od roku 2014 - perspektíva lepších environmentálnych služieb poľnohospodárstva (na príklade Nemecka) / Martin Labuda
  In: Životné prostredie. - Roč. 47, č. 4 (2013), s. 223-226
 14. ADF Priestorová databáza štruktúry dostupnosti mestských zelených plôch v Bratislave a jej využitie pri výskume preferencií obyvateľov v ich návštevnosti / Peter Baus, Eva Pauditšová, Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 5-13
 15. ADF Invázne druhy rastlín v špeciálnej prírodnej rezervácii (ŠPR) "Carska Bara" / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 48-54
 16. ADM Dark Sky Parks - New Impulse for Nature Tourism Development in Protected Areas (National Park Muranska Planina, Slovakia) / Martin Labuda, Katarína Pavličková, Jana Števová
  In: e-Review of Tourism Research [elektronický zdroj]. - Vol. 13, No. 5/6 (2016), s. 536-549 [online]
 17. ADM Sternenparks als Maßnahme zu Unterstützung des Naturtourismus in den Großschutzgebieten : eine Fallstudie im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide /
  In: Naturschutz und Landschaftsplanung. - Vol. 47, No. 12 (2015), s. 380-388
 18. ADN Meteorological drought in the parts of Slovakia with lowland features in 1981 - 2010 / Terézia Janáčová, Lívia Labudová, Martin Labuda
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 53-64
 19. AEC Historische militärische Aufnahmen - Brucke zwischen der Landschaft von Gestern und Morgen in Landschaftsokologischer Sicht / Martin Labuda
  In: Die schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692–1709. - ISBN 978-3-86935-240-4. - Kiel : Verlag Ludwig, 2015. - S. 55-62
 20. AED Reálna lesná vegetácia - jeden z predpokladov rozvoja vidieckej turistiky vo východnej časti Myjavskej pahorkatiny / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda
  In: Geografické informácie 13. Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii. - ISBN 978-80-8094-637-1. - Nitra : UKF, 2009. - S. 242-247
 21. AED Sadové lúky - špecifický typ biotopu a ich význam v kultúrnej krajine / Martin Labuda
  In: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, Vol. 24-25. - Zvolen : Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, 2011. - S. 79-89
 22. AFA Beskiden Methode: Bekämpfung der Knöterich-Arten (Fallopia sp.) in der Tschechischen Republik / Martin Labuda
  In: 15. Tiroler Grünraumtagung. Neophyten – vom exotischen Gartenschmuck zur ökologischen Problempflanze. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - S. 17-21
 23. AFC Utilization of Dark Sky Parks in Nature Tourism / Martin Labuda
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-251-9. - Brno : Mendelova univerzita, 2015. - S. 280-285
 24. AFC Identifikácia krajinných prvkov významných pre ekologickú stabilitu krajiny s využitím historických mapových diel / Martin Labuda
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. - ISBN 80-210-3759-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 555-563
 25. AFC Land use as a part of social-economic analysis of Myjava dispersed settlement / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st century. - ISBN 978-80-210-4600-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 217-220
 26. AFC Biosférické rezervácie-inkubátory tur-problematika ich evaluácie v medzinárodnom meradle / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2009. - ISBN 978-80-87154-65-6. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009. - S. 330-335
 27. AFC Multifunkčné poľnohospodárstvo a jeho úloha pri zachovaní vidieckej krajiny / Alexandra Sasková, Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2011. - ISBN 978-80-7458-001-7. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2011. - S. 82-87
 28. AFC Ekoturizmus ako nástroj rozvoja marginálnych (prihraničných) regiónov / Angelika Tamásová, Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2011. - ISBN 978-80-7458-001-7. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2011. - S. 191-195
 29. AFC Nature conservation and bike tourism (case study in Germany) / Martin Labuda
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-408-7. - Brno : Mendelova univerzita, 2016. - S. 132-136
 30. AFC Problematika manažmentu chránených území v krajinách mimo EÚ (špeciálna prírodná rezervácia Carska bara) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2013. - ISBN 978-80-7458-040-6. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2013. - S. 62-66
 31. AFC Ekologická kvalita priestorovej štruktúry v poľnohospodárskej krajine / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2004. - ISBN 80-239-2822-8. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004. - S. 87-92
 32. AFC Ekologická kvalita priestorovej štruktúry v poľnohospodárskej krajine / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2004. - ISBN 80-239-2822-8. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004. - S. 87-92
 33. AFC Myjavská kopaničiarska oblasť a alternatívy jej ďalšieho vývoja / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2005. - ISBN 80-239-4963-2. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2005. - S. 76-79
 34. AFD Charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín, ich rozšírenie a spôsoby ich odstraňovania na území Špeciálnej prírodnej rezervácie „Carska bara“ (Srbsko) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1650-1655 [CD-ROM]
 35. AFD Švédske katastrálne mapy (1692-1709) a ich význam na výskum krajiny / Martin Labuda
  In: Historické mapy. - ISBN 978-80-89060-14-6. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 2009. - S. 116-123
 36. AFD Cultural land use changes as the reflexion of agroindustrial agricultural systems integration into the praxis / Martin Labuda
  In: Research and management of the historical agricultural landscape. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2011. - S. 50-64
 37. AFD Perspektívy rozvoja vidieckej krajiny na príklade Myjavskej pahorkatiny / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: Regióny - Vidiek - Životné prostredie 2004. - ISBN 80-8069-437-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. - S. 40-47
 38. AFD Mapy vojenských mapovaní a ich využitie v krajinnoekologickom výskume / Martin Labuda
  In: Historické mapy. - ISBN 80-968365. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2005. - S. 86-91
 39. AFD Usporiadanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ekologická stabilita v poľnohospodárskej krajine / Martin Labuda
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 295-301 [CD-ROM]
 40. AFD Historické mapové diela vojenských mapovaní, ako "nový" zdroj informácií pre krajinno-ekologický výskum / Martin Labuda
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 2. zväzok - didaktická, environmentálna, geografická, geologická a chemická sekcia. - ISBN 80-88870-47-X. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 39
 41. AFD Formy využitia zeme v extraviláne obce Rusovce a návrhy ekosozologických opatrení / Peter Tremboš
  In: Slovensko rok po Johannesburgu. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. - S. 167-169
 42. AFG Could be "Green projects" in a Discrepancy with Landscape protection ? / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009, 70 years of Landscape Ecology in Europe. - Salzburg : [s.n.], 2009. - S. 134
 43. AFH Historické mapové diela vojenských mapovaní ako "nový" zdroj informácií pre krajinno-ekologický výskum / Martin Labuda
  In: Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 7
 44. AFH Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny / Martin Labuda, Katarína Pavličková
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 14
 45. AFH Krajinno-ekologický výskum - podporný nástroj riešenia stretov záujmov v biosférických rezerváciách / Martin Labuda
  In: Seminár "Krajina - objekt výskumu" a 12. kolokvium krajinárskych katedier "Krajina - predmet výučby". Zborník abstraktov. - Bratislava : PRIF UK, 2007. - S. 10-11
 46. BDF Pobrežné a ostrovné ekosystémy strednej Európy - odborná exkurzia / Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 21, No. 2 (2013), s. 75-76
 47. BEE Vplyv výskytu sucha na výnosy poľnohospodárskych plodín na Podunajskej nížine / Lívia Labudová, Martin Labuda, Jozef Takáč
  In: Půdní a zemědělské sucho. - ISBN 978-80-87361-55-9. - Praha : VÚMOP, 2016. - S. 178-189
 48. GHG Slowakei - ein kleines Land, wo die grossen Raubtiere zu Hause sind / Martin Labuda
  In: Grünes Blätt'l - http://www.gruenes-blaettl.de. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 1 s.