Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Atlas obyvateľstva Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006
 2. AAB Demogeografická analýza Slovenska / zost. Anton Bezák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 3. AAB Demogeographical analysis of Slovakia / Anton Bezák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 4. AAB Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku / Mojmír Benža ... [et al.]
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2011
 5. AAB Demografický atlas Slovenskej republiky / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2014
 6. AAB Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 / Peter Spišiak ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 7. AAB Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku / Štefan Poláčik ... [et al.]
  Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, 2005
 8. AAB Náboženský atlas Slovenska / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  Bratislava : Dajama, 2015
 9. AAB Národnostný atlas Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Dajama, 2015
 10. ABB Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Geografické spektrum, Vol. 3. - ISBN 80-968146-3-X. - Bratislava : Geo-grafika, 2001. - S. 1-210
 11. ABB Geografické informačné systémy a humánna geografia - vybrané teoreticko-metodologické a aplikačné aspekty / Dagmar Kusendová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 44. - ISBN 80-223-1886-8. - Bratislava : UK, 2003. - S. 89-140 [3,7 AH]
 12. ABC Changes in the Spatial Distribution of the Population in Slovakia and Japan / Dagmar Kusendová
  In: Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. - ISBN 978-4-8176-0326-5. - Gifu : Gifu University, 2008. - S. 17-26 [1 AH]
 13. ABC Application Tools of Geographic Information Systems in Demogeography / Dagmar Kusendová
  In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. - ISBN 978-5-94646-227-3. - Ekaterinburg : Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, 2009. - S. 158-180
 14. ACB Aplikovaná kartografia / Ján Pravda, Dagmar Kusendová
  Bratislava : Geografika, 2007
 15. ACB Počítačová tvorba tematických máp / Ján Pravda, Dagmar Kusendová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2004
 16. ADD Historická podmienenosť regionálnych demografických rozdielov na Slovensku / Michal Roupa, Dagmar Kusendová
  In: Historický časopis. - Vol. 61, No. 2 (2013), s. 343-375
 17. ADD Ecological stability of agri-structures in submountain region / Katarína Pavličková, Peter Spišiak, Dagmar Kusendová
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 23, Suppl. 1 (2004), s. 264-273
 18. ADD Etnické a náboženské pomery Slovenska v polovici 19. storočia podľa geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa z roku 1851 / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Historický časopis. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 739-748
 19. ADE Objektovo-topologická digitalizácia máp / Dagmar Kusendová, Martin Kamenský
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Roč. 39, č. 8, (1993), s. 166-170
 20. ADE Hodnotenie kartografických nástrojov vo vybraných produktoch GIS / Dagmar Kusendová
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Roč. 43/85, č. 8-9 (1997), s. 170-176
 21. ADE Vedecká vizualizácia geoúdajov / Dagmar Kusendová
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Vol. 49(91), No. 7-8 (2003), s. 121-124
 22. ADF Opis a porovnanie národných atlasov z územia Slovenska / Dagmar Kusendová, Ondrej Faith
  In: Kartografické listy. - Roč. 24, č. 2 (2016), s. 81-96
 23. ADF Geomorfologický informačný systém Komplexné geomorfologické informácie o území v prostredí GIS / Jozef Minár, Dagmar Kusendová
  In: GEOINFO. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. 23-24
 24. ADF Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach / Martin Plešivčák ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 60, No. 2 (2016), s. 151-170
 25. ADF Využitie satelitného monitoringu Zeme v geografických informačných systémoch / Dagmar Kusendová
  In: Životné prostredie. - Roč. 43, č. 4 (2009), s. 235-237
 26. ADF Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 56, No. 2 (2012), s. 161-176
 27. ADF Spatial scale, organic and designed nature of road networks / Slavomír Ondoš, Ivica Paulovičová, Dagmar Kusendová
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 60, No. 1 (2016), s. 19-35
 28. ADF Kartografické diela Jána Mateja Korabinského / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy. - Roč. 21, č. 2 (2013), s. 24-34
 29. ADF Analýza druhostupňovej územnej správy Slovenska na báze mier dostupnosti / Dagmar Kusendová
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 4, č. 2 (2010), s. 62-67
 30. ADF Emerging adulthood and later parenthood / Michal Roupa, Dagmar Kusendová
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 61, No. 1 (2017), s. 3-26
 31. ADF Stav a skúsenosti z pozemkových úprav na Slovensku / Dagmar Kusendová
  In: GEOINFO. - Roč. 11, č. 1 (1994), s. 33-35
 32. ADF Geografia a kartografické modelovanie v GIS Prehľad metód / Dagmar Kusendová
  In: GEOINFO. - Roč. 3, č. 2 (1996), s. 18-20
 33. ADF Vývoj etnickej hranice v okrese Galanta / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Geografický časopis. - Roč. 59, č. 3 (2007), s. 251-263
 34. ADF Aplikácia geoinformačných systémov v štatistike / Dagmar Kusendová
  In: Slovenská štatistika a demografia. - Roč. 13, č. 4 (2003), s. 39-54
 35. ADF Národná geografická informačná infraštruktúra Slovenska / Dagmar Kusendová
  In: Životné prostredie. - Roč. 37, č. 1 (2003), s. 15-18
 36. ADM Creation population raster of the city of Bratislava using spatial disaggregation / Dagmar Kusendová, Pavol Ďurček
  In: Demografie. - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 222-230
 37. ADN Spatial development of residential market in Bratislava region / Slavomír Ondoš ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 69, č. 2 (2017), s. 95-112
 38. ADN Časovo-priestorové diferencie v zahraničnej návštevnosti Slovenska / Ingrid Bučeková, Gabriela Nováková, Dagmar Kusendová
  In: Geografický časopis. - Roč. 68, č. 4 (2016), s. 333-351
 39. AEC Benutzung des GIS bei grossmastäbigem Flächenkartieren des Stadtgebietes / Dagmar Kusendová, Viliam Lauko
  In: Angewandte geographische Informationstechnologie IV. - Salzburg : Institut für Geographie der Universität Salzburg, 1992. - S. 195-201
 40. AEC Urban Heartbeats (Daily Cycle of Public Transport Intensity) / Ivica Paulovičová ... [et al.]
  In: Geoinformatics for Intelligent Transportation. - ISBN 978-3-319-11462-0. - Cham : Springer, 2015. - S. 201-212
 41. AEC Modelling of the spatial distribution of population on Slovakia with the help of geoinformation techniques / Dagmar Kusendová
  In: Theoretical and Methodological Aspects of Geographical Space at The Turn of Century. - ISBN 83-89502-00-3. - Warszawa : Warszaw University, 2003. - S. 41-50
 42. AED Geoinformačný model urbanizovanej krajiny a jeho využitie / Dagmar Kusendová
  In: Geoinformačný model krajiny a registre územných informácií. - ISBN 80-227-1450-X. - Bratislava : STU, 2000. - S. 127-136
 43. AED Digitálna legenda pre geomorfologické mapy / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy 8. - ISBN 80-966978-7-0. - Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 2000. - S. 23-32
 44. AED Niektoré aspekty kartografického modelovania / Dagmar Kusendová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 30. - ISBN 80-223-01421-0. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 27-38
 45. AED The Realization of Database and the System of its Managament in Geoinformational systems / Dagmar Kusendová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 33. - ISBN 80-223-0626-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1992. - S. 155-183
 46. AED Spolupráca pri tvorbe digitálnej bázy údajov IS MONTAN / Dagmar Kusendová, Martin Kamenský
  In: Kartografické listy 1. - ISBN 80-966978-0-3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 1993. - S. 113-117
 47. AED Zhodnotenie stavu a vývoja nezamestnanosti v ČSFR / Eva Rajčáková, Dagmar Kusendová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 32. - ISBN 80-223-0689-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 271-285
 48. AED Kartografické spracovanie výsledkov komplexného geomorfologického výskumu v prostredí GIS-u / Dagmar Kusendová, Jozef Minár
  In: Kartografické listy 3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 1995. - S. 109-122
 49. AED Projekt atlasu s historicko-religióznou tematikou / Dagmar Kusendová, Juraj Majo
  In: Kartografické listy, 15. - ISBN 80-89060-10-8. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2007. - S. 60-68
 50. AED Hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech / Zdenka Dobešová, Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy, 17. - ISBN 978-80-89060-15-3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009. - S. 41-47
 51. AED Kartografická funkcionalita geograficky orientovaných webových riešení v prostredí internetu / Dagmar Kusendová, Peter Hoblík
  In: Kartografické listy, 19. - ISBN 978-80-89060-18-4. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2011. - S. 97-104
 52. AED Kartografická prezentácia údajov o obyvateľstve / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy, 16. - ISBN 978-80-89060-12-2. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2008. - S. 94-100
 53. AED Projekt atlasu katolíckej cirkvi na Slovensku / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy, roč. (č.) 13. - ISBN 80-89060-07-2. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2005. - S. 77-82
 54. AED Zastúpenie gréckokatolíkov z celkového počtu obyvateľstva v okresoch Mapa č. 12.1 a 12.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 118
 55. AED Zastúpenie rímskokatolíkov z celkového počtu obyvateľstva v okresoch Mapa 17.1 a 17.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 123
 56. AED Zastúpenie príslušníkov reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 21.1 a 21.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 126
 57. AED Zastúpenie pravoslávnych z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 24.1 a 24.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 129
 58. AED Zastúpenie príslušníkov židovských náboženských obcí z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 25.1 a 25.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 130
 59. AED Zastúpenie príslušníkov evanjelickej cirkvi metodistickej, slovenská oblasť z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 26.1 a 26.2 v mierke 1: 1 250 000. 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 131
 60. AED Zastúpenie príslušníkov Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 28.1 a 28.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 133
 61. AED Zastúpenie príslušníkov cirkvi adventistov siedmeho dňa z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 30.1 a 30.2 v mierke 1: 1 250 000. 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 135
 62. AED Zastúpenie príslušníkov cirkvi bratskej z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 29.1 a 29.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 134
 63. AED Zastúpenie príslušníkov Apoštolskej cirkvi na Slovensku z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 32.1 a 32.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 137
 64. AED Zastúpenie príslušníkov Starokatolíckej cirkvi z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 33.1 a 33.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 138
 65. AED Zastúpenie príslušníkov kresťanských zborov na Slovensku z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 35.1 a 35.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 140
 66. AED Zastúpenie príslušníkov Cirkvi československej husitskej na Slovensku z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 36.1 a 36.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 141
 67. AED Zastúpenie kresťanov z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 38.1 a 38.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 143
 68. AED Zastúpenie rímskokatolíkov z celkového počtu obyvateľstva v okresoch Mapa č. 8.1 a 8.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 115
 69. AED Zastúpenie príslušníkov náboženskej spoločnosti Jehovových svedkov z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch. Mapa 37.1 a 37.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 142
 70. AED Zastúpenie ateistov z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 40.1 a 40.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 145
 71. AED Zastúpenie tých, čo vieru nepriznali, z celkového počtu obyvateľstva v okresoch a krajoch Mapa 39.1 a 39.2 v mierke 1: 1 250 000 a 1: 2 500 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 144
 72. AED Počet cirkví a náboženských spoločností v obciach Mapa 44 v mierke 1: 1 250 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 149
 73. AED Druhé najvýznamnejšie vierovyznanie v obciach Mapa 43 v mierke 1: 1 250 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 148
 74. AED Výberová digitalizácia máp / Marián Jenčo, Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy 1. - ISBN 80-966978-0-3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 1993. - S. 123-127
 75. AED Dominanté vierovyznanie v obciach Mapa 42 v mierke 1: 1 250 000 / Štefan Poláčik, Dagmar Kusendová
  In: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska. - ISBN 80-967860-8-3. - Bratislava : Chronos, 2000. - S. 147
 76. AED Creation of environmental maps in GIS context - on the basis of complex geomorphological research / Dagmar Kusendová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 4-5. - Bratislava : UK, 1995. - S. 255-260
 77. AED Netradičné formy kartografických modelov a ich použitie v geografii / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy 4. - ISBN 80-966978-0-3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 1996. - S. 89-100
 78. AED Vzdialenostné a sieťové analýzy - analytické nástroje GIS / Dagmar Kusendová, Martina Szabová
  In: Kartografické listy 6. - ISBN 80-966978-3-8. - Bratislava: Kartografická spoločnosť, 1998. - S. 101-110
 79. AED Aplikácia GIS vo vybraných humánno-geografických štúdiách / Dagmar Kusendová
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 30. Folia Geographica 2. - ISBN 80-88722-44-6. - Prešov: FHPV PU, 1998. - S. 177-186
 80. AED Identifikácia prvkov krajiny z hľadiska pozemkových úprav / Dagmar Kusendová, Mladen Kolény
  In: Pedagogické listy. Zošit 6. Geoinformačný model poľnohospodárskeho regiónu. - ISBN 80-227-1283-3. - Bratislava: STU, 1999. - S. 164-174
 81. AED Modelling of the Spatial Distribution of Population in Slovakia and Japan / Dagmar Kusendová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 43. - ISBN 80-223-1830-2. - Bratislava : PRIF UK, 2003. - S. 179-204
 82. AED Tvorba geoinformačných systémov v Slovenskej republike / Dagmar Kusendová
  In: Kompendium Panel-GI: Využitie geografických informácií a goegrafických informačných systémov. - ISBN 80-7100-915-6. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - S. 133-148
 83. AFB Geoinformačné systémy na Slovensku / Milan Hájek ... [et al.]
  In: Štátny informačný systém a Armáda Slovenskej republiky. - ISBN 80-968-232-0-5. - Banská Bystrica : Topografický ústav Armády SR, 1999. - S. 111-125
 84. AFB Priestorové modelovanie a GIS - história, súčasné trendy a perspektívy / Dagmar Kusendová
  In: Geoinformatika v službách Armády Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: Topografický ústav Armády SR, 1998. - S. 149-164
 85. AFC Aktuálny stav výučby geoinformatiky na Slovensku / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-4029-1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2017. - Nestr. [10 s.] [online]
 86. AFC Využitie geografických informačných systémov v humánno-geografickom výskume / Dagmar Kusendová
  In: GIS 2000. Roč. 7. - Ostrava : VŠB, TU, 2000. - S. 236-245
 87. AFC Využitie geoinformatiky v odboroch geografie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2010 (CD ROM). - ISBN 978-80-248-2171-9. - Ostrava : VŠB-TU, 2010. - nestr. [6 s.]
 88. AFC Geoinformatika na vysokých školách v SR - vývojové trendy / Dagmar Kusendová
  In: 8. setkání uživatelů IDRISI. - ISBN 978-80-7375-078-7. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. - S. 67-75
 89. AFC Goal-Question-Metric method for evaluation of cartographic functionality in GIS software / Zdenka Dobešová, Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2009 (CD-ROM). - ISBN 978-80-87294-00-0. - Ostrava : TANGER, 2009. - Nestr. [4 s.]
 90. AFC Testovanie priestorovej autokorelácie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl okresov Slovenska / Dagmar Kusendová, Jana Solčianska
  In: Sympózium GIS Ostrava 2007. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - Nestr. [8 s.] http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2007/sbornik/Referaty/Sekce6/solcianska_kusendova_po_recenzii.pdf
 91. AFC Výučba geoinformatiky na Slovensku / Dagmar Kusendová
  In: Sympózium GIS Ostrava 2007. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - Nestr. [6 s.]
 92. AFC Základné demografické súvislosti slovenských dolnozemských obcí v Maďarsku v 19. storočí / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí. - ISBN 978-615-5330-04-9. - Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2015. - S. 215-223
 93. AFC The Bratislava public transport in network analysis / Slavomír Ondoš ... [et al.]
  In: GIS Ostrava 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-2951-7. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2013. - Nestr. [8 s.] [online]
 94. AFC Aplikácia vzdialenostných operátorov GIS v demogeografických analýzach / Dagmar Kusendová
  In: GIS... Ostrava 2002. - Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2002. - Nestr. [3 s.]
 95. AFC The Demographic Information System as a Metainformation and Geographic Censual Database b / Vladimíra Tomášiková, Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2002 - sborník konference. - Ostrava : [s.n.], 2002. - Nestr.
 96. AFC Urban Heartbeats (Daily Cycle of Public Transport Intensity) / Slavomír Ondoš ... [et al.]
  In: GIS Ostrava 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-3311-8. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2014. - Nestr. [9 s.] [online]
 97. AFC Geografické informačné systémy v kontexte humánnej geografie / Dagmar Kusendová
  In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků Výroční konference České geografické společnosti (CD ROM). - ISBN 80-244-0365-X. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. - S. 206-212
 98. AFC Hodnotenie vybraných mapových portálov verejnej správy v Slovenskej republike / Dagmar Kusendová, Peter Hoblík
  In: GIS Ostrava 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-2366-9. - Ostrava : VŠB-TU, 2011. - Nestr. [4 s.] [CD-ROM]
 99. AFC Stav práce na Atlase slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi / Dagmar Kusendová, Mojmír Benža
  In: Vplyv evanjelického náboženstva na udržanie národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho vízia do budúcnosti. - ISBN 978-80-7140-303-6. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2008. - S. 51-53
 100. AFC Budovanie národnej geoinformačnej infraštruktúry Slovenska / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2005 (CD ROM). Sborník sympozia. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 2005. - Nestr. [8 s.]
 101. AFC Nástroje geografických informačných systémov v demogeografickom výskume a praxi / Dagmar Kusendová, Ivica Paulovičová
  In: GIS Ostrava 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-2558-8. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2012. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 102. AFC Changes of Ethnic Structure of Slovakia between 1880-1930 / Dagmar Kusendová, Juraj Majo
  In: Global changes : their regional and local aspects. - ISBN 978-83-89502-73-5. - Warszawa : University of Warszaw, 2009. - S. 36-40
 103. AFC Monitoring of the Gabčíkovo Waterworks from GIS point of view / Marián Jenčo, Dagmar Kusendová, Igor Matečný
  In: GIS for Environment. Conference Proceedings. - ISBN 83-233-0710-5. - Kraków : Jagiellonian University, 1993. - S. 99-103
 104. AFC Monitorovanie vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie - štruktúra a funkcie LI GIS-u "Biota" / Marián Jenčo, Dagmar Kusendová, Igor Matečný
  In: Sborník 10. kartografické konference. - Brno : Kartografická společnost ČR, 1993. - S. 32-39
 105. AFC Použitie nástrojov GIS v obchodno-služobnej aplikácii - bankomatové prevádzky v centre Bratislavy / Dagmar Kusendová, Dana Štepitová
  In: GIS. Ostrava 2001. Sborník konference. - ISSN 1213-239X. - Ostrava : VŠB - TUO, 2001. - S.
 106. AFC The GIS as a source of inspiration for the digital mapping / Dagmar Kusendová, Igor Matečný
  In: ICC 97. - ISBN 80-966978-8-9. - Gävle : Swedish Cartographic Society, 1997. - S. 319-325
 107. AFC Educational models of cartography teaching in universities of the Slovak Republic / Dagmar Kusendová
  In: E-mail seminar of cartography 2000 - 2001. Vol. 3. Cartographic education. - Sofia : University of architecture, civil engineering and geodesy, 2001. - S. 53-61
 108. AFC Kartografická vizualizácia rozmiestnenia obyvateľstva Slovenska / Dagmar Kusendová
  In: Geografie a proměny poznání geografické reality. - ISBN 80-7042-788-4. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - S. 488-497
 109. AFD Tvorba mapy využitia zeme integráciou dát v prostredí GIS / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii 2000. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2000. - S. 55-68
 110. AFD Priestorové štatistické jednotky a ich aplikácia / Dagmar Kusendová
  In: Slovenská štatistika : súčasnosť a perspektívy. - ISBN 80-88946-06-9. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2000. - S. 209-214
 111. AFD Mapa využitia plôch a tvorba databázy kartografického modelu územia mesta / Dagmar Kusendová, Viliam Lauko
  In: Zborník referátov z 10. zjazdu SGS pri SAV. - Bratislava : SAV, 1992. - S. 104-115
 112. AFD Komplexná geomorfologická mapa ako súčasť GIS-u / Jozef Minár, Dagmar Kusendová
  In: Geographia Slovaca 10 : 11. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 1995. - S. 157-162
 113. AFD Vzdialenostné operátory - geoinformačné nástroje priestorovej štatistiky / Dagmar Kusendová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 2, č. 1 (2006), s. 125-130
 114. AFD Národná infraštruktúra geografických informácií Slovenska / Dagmar Kusendová
  In: Zborník príspevkov GIS 2005. - ISBN 80-228-1581-0. - Zvolen : Technická univerzita, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, 2006. - S. 65-79
 115. AFD Historický atlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku - informácia o projekte / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii 2010. - ISBN 978-80-89060-17-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2010. - S. 76-81
 116. AFD Vizualizácia prognostických dát v prostredí Internetu / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 5 (2009), s. 75-80
 117. AFD Metainformačné systémy a metadáta - aktuálne témy / Dagmar Kusendová
  In: Geodetické siete a priestorové informácie. - ISBN 978-80-969757-5-4. - Bratislava : Geodetický a kartografický ústav, 2007. - S. 189-195
 118. AFD Národopisná mapa Uhorska od Alexaja L. Petrova / Dagmar Kusendová, Ivica Paulovičová
  In: Historické mapy. - ISBN 978-80-89060-14-6. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009. - S. 109-115
 119. AFD Aktivity Jána Pravdu v kartografickom vzdelávaní / Dagmar Kusendová, Alexandra Bendová
  In: Aktivity v kartografii 2012. - ISBN 978-80-89060-21-4. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2012. - S. 132-136
 120. AFD Gravitačné modelovanie dochádzky za prácou v okrese Veľký Krtíš / Dagmar Kusendová, Roman Labuda
  In: Geografické informácie 7: Slovensko a integrujúca sa Európa. 1. diel. - ISBN 80-8050-542-X. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. - s. 126-139
 121. AFD Demografické a demogeografické programové aplikácie / Dagmar Kusendová, Branislav Kubo
  In: Štatistické metódy v praxi. 11. slovenská štatistická konferencia. - ISBN 80-88946-19-0. - Nitra : SŠDS, 2002. - S. 130-137
 122. AFD Kartografická prezentácia demogeografických dát / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii 2002. - ISBN 80-89060-01-3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2002. - S. 79-144
 123. AFD Geografická informácia - poznámky k vybraným termínom / Dagmar Kusendová
  In: Geografická informácia. Terminológia v normách ISO a CEN. - ISBN 80-968365-5-2. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2002. - S. 41-48
 124. AFD Geografické informačné systémy na Slovensku - vývoj, súčasný stav a riešenia / Dagmar Kusendová
  In: Vojenský informačný systém o území a prax. - Banská Bystrica : Topografický ústav, 2002. - S. 117-131
 125. AFD Zavádzanie geoinformačných systémov v samospráve miest - realita alebo vízia? / Dagmar Kusendová
  In: Enviro-i-Fórum 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2659-4. - Zvolen : Technická univerzita, 2014. - S. 82-90 [online]
 126. AFD Digitálna evidencia a prezentácia starých máp / Dagmar Kusendová
  In: Historické mapy 2017. Zborník z medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89060-24-5. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2017. - S. 90-99 [CD-ROM]
 127. AFD Problematika vyhraničenia urbánneho a vidieckeho priestoru - geografický výskum a prax / Dagmar Kusendová
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 7, č. 6 (2011), s. 97-104
 128. AFD Mapy národnostnej a náboženskej štruktúry obyvateľstva Slovenska podľa geografického lexikónu Uhorska (1851) / Juraj Majo, Dagmar Kusendová
  In: Historické mapy. Zborník referátov z vedeckej konferencie. - ISBN 80-968365-7-9. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV, 2005. - S. 98-101
 129. AFD Analýza dochádzky do zamestnania za prácou na báze interakčného modelu v regióne Bratislavy a Trnavy / Katarína Čintalová, Dagmar Kusendová
  In: Naša demografia - súčasnosť a perspektívy. - ISBN 80-88946-39-5. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2005. - S. 38-42
 130. AFD Národná infraštruktúra geografických informácií / Dagmar Kusendová, Milan Koreň
  In: Geodetické siete a priestorové informácie. - ISBN 80-88842-88-3. - Banská Bystrica : Topografický ústav Banská Bystrica, 2005. - S. 59-66
 131. AFD Vyučovanie štatistiky a demografie na Univerzite Komenského v Bratislave / Dagmar Kusendová ... [et al.]
  In: 50 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISBN 978-80-88946-82-3. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. - S. 63-80
 132. AFD Štruktúry dát pre aplikáciu GIS v evidencii archeologických a záchranných výskumov / Ivica Kravjanská, Dagmar Kusendová
  In: GIS v archeológi (CD ROM). - ISBN 978-80-227-3028-6. - Bratislava : STU, 2009. - nestr. [10 s.]
 133. AFD Problematika geokódovania štatistických údajov / Dagmar Kusendová
  In: 8. medzinárodný seminár Výpočtová štatistika. Zborník príspevkov. - ISBN 80-88946-03-4. - Bratislava : SŠDS, 1999. - S. 46-52
 134. AFD Terminológia počítačovej tvorby máp / Dagmar Kusendová
  In: Kartografická terminológia. Zborník referátov zo seminára. - ISBN 80-966978-8-9. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2001. - S. 85-94
 135. AFD Spracovanie a mapová prezentácia historických dát o obyvateľstve Šarišskej stolice z atlasu J.M.Korabinského / Dagmar Kusendová, Anna Medveďová
  In: Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2014. - ISBN 978-80-89060-23-8. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2014. - S. 36-44
 136. AFD Použitie modelu populačného potenciálu vo výskume regionálnej diferenciácie Slovenska / Dagmar Kusendová
  In: Súčasný populačný vývoj na Slovensku v európskom kontexte. Zborník príspevkov z 8. demografickej konferencie. - ISBN 80-88946-11-5. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2001. - S. 90-94
 137. AFD Niekoľko poznámok o kartografickom modelovaní a nových formách kartografických modelov / Dagmar Kusendová
  In: Nové trendy v geografii. Zborník referátov z 3. teoreticko-metodologickej konferencie Slovenskej geografickej spoločnosti. - Bratislava : SAV, 1989. - S. 19-22
 138. AFD Napĺňanie údajovej bázy GIS automatickou vektorizáciou rastrovej predlohy / Marián Jenčo, Dagmar Kusendová
  In: Mapa - podklad k novým informáciám. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 1995. - S. 191-196
 139. AFD Koncepcie a modely výučby GIS / Dagmar Kusendová
  In: Školy pre GIS - GIS pre prax. Aktuálne problémy vo výučbe GIS a DPZ. - ISBN 80-228-0744-3. - Zvolen : TU, 1998. - S. 7-14
 140. AFD Demogeografický informačný systém Slovenska - cenzálna geografická a metainformačná báza dát / Vladimíra Tomášiková, Dagmar Kusendová
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 256-263 [CD-ROM]
 141. AFD Geoinformatika v demogeografii / Dagmar Kusendová
  In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. - ISBN 80-223-1431-X. - Bratislava : UK, 1999. - S. 33-40
 142. AFD Skúsenosti z výberovej digitalizácie máp / Dagmar Kusendová
  In: Rastrovanie a vektorizácia máp. Zborník prednášok z výučbového seminára. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 1994. - S. 89-98
 143. AFD Projekt atlasu obyvateľstva Slovenskej republiky / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii 2004. - ISBN 80-89060-06-4. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, 2004. - S. 73-77
 144. AFD Analýza dostupnosti obcí Slovenska / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii ´96. Zborník referátov zo seminára. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 1996. - S. 29-49
 145. AFD Štátne geoinformačné systémy z pohľadu geografa / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii ´98. Zborník referátov zo seminára. - Bratislava: Kartografická spoločnosť SR, 1998. - S. 39-51
 146. AFD Populačný potenciál Slovenska v roku 2001 / Gabriela Gregorová, Dagmar Kusendová
  In: Naša demografia - súčasnosť a perspektívy. - ISBN 80-88946-39-5. - Bratislava : SŠDS, 2005. - S. 48-52
 147. AFG Nový demografický atlas Slovenskej republiky / Dagmar Kusendová
  In: Sborník abstraktů 21. kartografické konference "Všechny tváře kartografie". - ISBN 978-80-260-8586-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2015. - S. 42
 148. AFG Historical-geographical preconditions for territorial organization formation of the lutheran church in Slovakia in 1919 / Mojmír Benža ... [et al.]
  In: 15th International Conference of Historical Geographers. - ISBN 978-80-904521-8-3. - Praha : Czech Geographical Society, 2012. - S. 123
 149. AFG The population Atlas of Slovakia - the example of comprehensive national population Atlas / Branislav Bleha, Dagmar Kusendová, Jozef Mládek
  In: Building together our territories/Construire ensemble nos territories. - Tunis : IGC, 2008. - S. 70-71
 150. AFH Vývoj pohlavnej a vekovej štruktúry obyvateľov v okrese Trenčín v období 1996 až 2015 / Alžbeta Garajová, Dagmar Kusendová
  In: Zborník abstraktov a príspevkov zo 16. Slovenskej demografickej konferencie : Regióny v demografickej perspektíve. - ISBN 978-80-88946-78-6. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. - S. 9-9
 151. AFH The ecological stability of the agri-structure in the border submountain region (Chvojnica Upland) / Katarína Pavličková, Peter Spišiak, Dagmar Kusendová
  In: Landscape Ecology - an International Integrating Tool in Environmental Issues. - ISBN 80-968120-5-X. - Bratislava : Slovac Academy of Sciences, 2003. - S. 91
 152. AFH Nová terminológia k migrácii obyvateľstva podmienenej zmenou klímy / Dagmar Kusendová, Lukáš Belušák
  In: Zborník abstraktov zo 17. Slovenskej demografickej konferencie SŠDS. - ISBN 978-80-88946-85-4. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. - S. 8-8
 153. AFH Štatistické mapy a atlasy / Dagmar Kusendová
  In: Výpočtová štatistika 2018 : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-88946-83-0. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2018. - S. 13-13
 154. AFH Analýza charakteristík študentov v prieskume čítania máp v období 2009-2018 / Alexandra Benová, Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2019 : zborník abstraktov zo seminára. - ISBN 978-80-89060-26-9. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2019. - S. 6-6
 155. AFH Slovenská atlasová produkcia v rokoch 2010 až 2015 / Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi. Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-8152-433-2. - Bratislava : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2016. - S. 23
 156. AFH Národnostný a náboženský obraz Slovenska v priereze novodobých sčítaní obyvateľstva / Dagmar Kusendová
  In: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-319-9. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2015. - S. 21-22
 157. AFH Územné plánovanie s využitím geografických informačných systémov / Dagmar Kusendová
  In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-646-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 20-21
 158. AFH Slovensko a jeho regióny na starých mapách - tvorba on-line katalógu / Dagmar Kusendová, Eduard Brychta
  In: GeoKARTO 2018 : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 987-80-89060-25-2. - Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2018. - S. 18-18
 159. AFH Komparácia národných atlasov z územia Slovenska / Ondrej Faith, Dagmar Kusendová
  In: Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi. Zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-8152-433-2. - Bratislava : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2016. - S. 12
 160. AFH Populačný raster Bratislavy - aktuálna forma prezentácie dát zo sčítania / Dagmar Kusendová
  In: 16. Slovenská demografická konferencia : zborník abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-88946-77-9. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. - S. 11
 161. AFL Aplikácia vzdialenostných a sieťových analýz na vybranom území pomocou nástrojov GIS. / D. Kusendová, M. Szabová
  In: Školy pre GIS - GIS pre prax. (Aktuálne problémy vo výučbe GIS a DPZ). - ISBN 80-228-0744-3. - Zvolen : TU, 1998. - S. 107-110
 162. BAB Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 163. BAB Územná organizácia evanjelickej cirkvi a.v. v Uhorsku od roku 1614 / Dagmar Kusendová, Mojmír Benža, Juraj Majo
  Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2013
 164. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 5. zv. : Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 165. BCB Školský atlas : Geografia pre stredné školy. / Michal Zaťko ... [et al.]
  Harmanec : VKÚ, 2002
 166. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií : 1. diel. / Ľudovít Mičian ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1993
 167. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií / Mária Bizubová ... [et al.]
  Bratislava : SPN, 2008
 168. BCB Školský zemepisný atlas sveta / Ivan Barka ... [et al.]
  Harmanec : VKÚ, 2005
 169. BCB Geografia pre 4. ročník gymnázií / Lucián Seko ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 170. BCB Geografia pre 4. ročník gymnázií / Lucián Seko ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998
 171. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií : 1. diel. / Mária Bizubová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
 172. BCB Földrajz a gimnázium 1. osztálya számára : 1. rézs. / Mária Bizubová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004
 173. BCI Počítačová tvorba máp. Cvičenia v programe MapInfo Professional / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  Bratislava : Geo-grafika, 2009
 174. BCI Počítačová tvorba tematických máp. Cvičenia v MapInfo Professional / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 175. BDE GIS v bankovníctve Bankomatové prevádzky v centre Bratislavy / Dagmar Kusendová, Dana Štepitová
  In: GEOINFO. - Roč. 8, č. 2 (2001), s. 8-13
 176. BDF Analýza trhu bankomatov v centre Bratislavy v prostredí geoinformačných technológií / Dagmar Kusendová, Dana Štepitová
  In: Biatec. - Roč. 9, č. 11 (2001), s. 24-27
 177. BED Výučba kartografie a geoinformatiky na univerzitách Slovenskej republiky / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy 7. - ISBN 80-966978-4-6. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 1999. - S. 109-116
 178. BED Štúdium kartografie na univerzitách v Bratislave / Dagmar Kusendová, Jozef Čižmár
  In: Kartografické listy 6. - ISBN 80-966978-3-8. - Bratislava: Geografický ústav SAV, 1998. - S. 123-126
 179. BEE Register adries Slovenskej republiky - hodnotenie a potenciál registra / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2018 [elektronický dokument] : GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení. - ISBN 978-80-248-4166-3. - Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2018. - S. [1-13] [online]
 180. BEE Čo sa udialo v SAGI / Dagmar Kusendová, Miloslav Ofúkaný
  In: Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2006 (CD ROM). - Brno : Česká asociace pro geoinformatiku a SYMNA, 2006. - Nestr.
 181. BEE Napredovanie geoinformatizácie vo verejnej správe Slovenska - klady a zápory / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-2951-7. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2013. - Nestr. [8 s.] [online]
 182. BEE Štatistické atlasy v ére novej kartografie (neokartografie) / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2016 [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2016. - Nestr. [8 s.] [online]
 183. BEE Aplikácia geografických informačných systémov v samospráve Slovenska – vybrané príklady použitia / Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-3310-1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2014. - Nestr. [7 s.] [online]
 184. BEE Sprístupňovanie zdravotníckych databáz geoinformačnými nástrojmi / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-3678-2. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2015. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]
 185. BEE Aktivity SAGI v roku 2005 / Miloslav Ofúkaný, Dagmar Kusendová
  In: Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2005 (CD ROM). - Brno : Česká asociace pro geoinformatiku a SYMNA, 2005. - Nestr.
 186. BEE Geoinformatizácia verejnej správy v Slovenskej republike - aktuálny stav / Dagmar Kusendová
  In: Geoinformatika ve veřejné správě Brno 2005. - Brno : Česká asociace pro geoinformatiku a SYMNA, 2005. - CD ROM
 187. BEF Trendy využívania GIS v samospráve / Dagmar Kusendová
  In: Geografické informačné systémy pre samosprávu. - Bratislava : Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI), 2006. - [8 s.]
 188. BEF Hodnotenie vybraných mapových portálov verejnej správy / Dagmar Kusendová, Peter Hoblík
  In: Enviro-i-fórum 2012. - ISBN 978-80-89503-21-6. - Banská Bystrica : SAŽP, 2012. - S. 40-43
 189. BFA Aplikácia komunitných dát v oblasti správy verejných priestorov na Slovensku / Milan Takáč, Dagmar Kusendová
  In: GIS Ostrava 2019 [elektronický dokument] : Smart City, Smart Region. - ISBN 978-80-248-4286-8. - Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019. - S. [1-3], Nestr. [online]
 190. DAI Kartografické modelovanie v prostredí geoinformačných systémov: teoretická báza a geografické aplikácie : Kandidátska dizertačná práca. / Dagmar Kusendová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 191. DAI Humánna geografia a geografické informačné systémy, teoreticko-metodologická báza a aplikácie : Habilitačná práca. / Dagmar Kusendová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002
 192. EDJ Profil Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Dagmar Kusendová
  In: Kartografické listy 2. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 1994. - S. 140-142
 193. EDJ Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a jej aktivity : 15 rokov členstva v ICA. / J. Feranec ... [et al.]
  Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2011
 194. FAI Demogeographic analysis of Slovakia / Zost. Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 195. FAI Demogeografická analýza Slovenska / Zost. Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 196. FAI Kartografické listy 14 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Milan Hájek, Ján Pravda
  Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2006
 197. FAI Kartografické listy 15 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Milan Hájek, Ján Pravda
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Geografický ústav SAV, 2007
 198. FAI Kartografické listy 10 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Ján Pravda, Milan Hájek, Dagmar Kusendová
  Bratislava : Geografický ústav SAV, 2002
 199. FAI Mapa - produkt geoinformačných technológií : Zborník z 13. kartografickej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 9.-10.9.1999. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 1999
 200. FAI Kartografické listy 9 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda, Milan Hájek
  Bratislava : Geografický ústav SAV, 2001
 201. FAI Kartografické listy 8 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda, Milan Hájek
  Bratislava : Geografický ústav SAV, 2000
 202. FAI Kartografické listy 16 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda, Alexandra Benová
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Geografický ústav SAV, 2008
 203. FAI Kartografické listy 19 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Feranec, Alexandra Benová
  Bratislava : Veda, 2011
 204. FAI Kartografické listy 13 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda
  Bratislava : Geografický ústav SAV, 2005
 205. FAI Kartografické listy 11 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda
  Bratislava : Veda, 2003
 206. FAI Kartografické listy 12 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Pravda
  Bratislava : Veda, 2004
 207. FAI Kartografické listy 17 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Feranec, Alexandra Benová
  Bratislava : Veda, 2009
 208. FAI Kartografické listy 18 : Ročenka Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky. / Zost. Dagmar Kusendová, Ján Feranec, Alexandra Benová
  Bratislava : Veda, 2010
 209. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 1996. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 210. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 1997. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 211. GAI Čiastkový monitorovací systém "Biota" / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Ústav zoológie a ekosozológie SAV, 1992
 212. GHG GIS applications in the regional studies - accessibility of settlements in Slovakia [elektronický dokument] : . / Dagmar Kusendova
  [s.l.] : [s.n.], 2000