Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Sladkovodné ekosystémy [elektronický zdroj] : . / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 2. ADD Effect of the Gabcikovo Waterworks (Slovakia) on riparian floodplain forest ecosystems in the Danube inland delta: vegetation dynamics and trends / Maria Petrášová-Šibíková ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 72, No. 7 (2017), s. 722-734
 3. ADF Mokraďné vegetácie rybníkov pod Rakytovcom (Stupava, Malé Karpaty Mts.) / Katarína Mišíková ... [et al.]
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 41, č. 2 (2019), s. 221-229
 4. ADF Vodná a močiarna vegetácia alúvia dolného Hrona (jz. Slovensko) / Silvia Kubalová
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 31, č. 1 (2009), s. 73-82
 5. ADN Fyzickogeografické aspekty dynamiky populácie hlaváčika jarného (Adonis vernalis L.): Modelové územie v NPR Devínska Kobyla / Marián Jenčo, Silvia Kubalová, Igor Matečný
  In: Geografický časopis. - Roč. 66, č. 4 (2014), s. 417-434
 6. AED Status of hermaphroditic plants in slovak morphological terminology / Silvia Kubalová ... [et al.]
  In: Acta Botanica Universitatis Comenianae : 54. - ISBN 978-80-223-4818-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 3-6
 7. AFL Vodné makrofyty Veľkolélskeho ramena (Dunaj) / Silvia Kubalová, Anna Sýkorová
  In: 16. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - ISBN 978-80-971056-0-0. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť, 2012. - S. 195
 8. BDF Vegetácia prietržových jazier pri Medveďove a Číčove (JZ Slovensko) / Šárka Horáčková, Silvia Kubalová
  In: Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. - Roč. 34, č. 2 (2012), s. 183-188
 9. BEF Hydrofyty v meandroch dolného Hrona / Silvia Kubalová
  In: Limnologický spravodajca, roč. 3, č.2. - Bratislava : SLS pri SAV, 2009. - S. 56-58
 10. GAI Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie : Správa za rok 2019. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 11. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2013 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2016
 12. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2017 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2018
 13. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2012 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 14. GAI Monitoring prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo - monitorovanie biotických a abiotických ukazovateľov v roku 2012 (odborná skupina "biota"). Monitorovacie lokality MP 2, MP 3, MP 4, MP 23 : správa za rok 2012. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 15. GAI Strategické posudzovanie vplyvov sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie: vyhodnotenie uvažovaných riešení koryta Dunaja v úseku Čunovo - Sap : (Podkladový dokument pre rokovanie slovenskej a maďarskej strany). / Bystrík Ambruš ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 16. GAI Návrh experimentálnej správy pre úsek Dunaja Sap-Budapešť (Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na životné prostredie) / Ľubomír Banský ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 17. GAI Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie : SEA - vysokokvalifikované odborné výskumné práce. Scenáre možných opatrení. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 18. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2013 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2013
 19. GAI Štúdia vplyvov uvažovaných opatrení na výskyt a kvalitu akvatických biotopov terestrickej vegetácie na území SR v úseku Dunaja Čunovo-Sap / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2011
 20. GAI "Odborné štúdie a účelové monitorovanie bioty v úseku Dunaja Bratislava - Chľaba v rámci strategického posudzovania vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie" : (2. priebežná správa). / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2011
 21. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou vodného diela Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2011. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 22. GAI Monitoring prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo - monitorovanie biotických a abiotických ukazovateľov v roku 2011 (odborná skupina "biota"). Monitorovacie lokality MP 2, MP 3, MP 4, MP 23 : správa za rok 2011. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 23. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2014 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2014
 24. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota". Floristická inventarizácia : správa za rok 2013 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2014
 25. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota" : správa za rok 2015 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2015
 26. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota": správa za rok 2018 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 27. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina "biota": správa za rok 2019 / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2020
 28. GAI Strategické posudzovanie vplyvov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na životné prostredie : Správa za rok 2018. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2018
 29. GAI Monitoring prírodného prostredia dotknutého výstavbou a prevádzkou VD Gabčíkovo - odborná skupina „biota“ : Správa za rok 2009. / Igor Matečný ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009