Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Kontaminácia vôd v oblastiach opustených antimónových ložísk Slovenska / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2015
 2. AAB Hydrogeologické sucho / Miriam Fendeková ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010
 3. AAB Moderné výpočtové aplikácie v hydrogeológii / David Krčmář
  Bratislava : Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2002
 4. AAB Výskyt, pohyb a využitie tepla plytkých zvodnených kolektorov / Dávid Krčmář ... [et al.]
  Banská Bystrica : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2019
 5. ADC Groundwater aggressiveness assessment according to EN 206-1: data, methods and application on groundwater in the Horna Nitra basin, Slovakia / Miriam Fendeková ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 64, Iss. 2 (2011), s. 461-470
 6. ADC Heat contamination in groundwater sourced from heat pump for heating in Bratislava (Slovakia)'s historic centre / Marian Marschalko ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Roč. 77, č. 3 (2018), s. [1-12]
 7. ADC Unique documentation, analysis of origin and development of an undrained depression in a subsidence basin caused by underground coal mining (Kozinec, Czech Republic) / Marian Marschalko ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 72, No. 1 (2014), s. 11-20
 8. ADC GIS-based multicriteria evaluation of foundation conditions / Lucia Dunčková ... [et al.]
  In: Bulletin of Engineering Geology and the Environment. - Roč. 78, č. 4 (2019), s. 2903-2917
 9. ADC Monitoring of heat transmission from buildings into geological environment and evaluation of soil deformation consequences in foundation engineering / Isik Yilmaz ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 72, No. 8 (2014), s. 2947-2955
 10. ADC Potential pollution risk in natural environment of golf courses: an example from Rusovce (Slovakia) / David Krčmář ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 72, No. 10, Sp. Iss. SI (2014), s. 4075-4084
 11. ADC MODFLOW-USG: the New Possibilities in Mine Hydrogeology Modelling (or What is Not Written in the Manuals) / David Krčmář, Ondřej Šráček
  In: Mine Water and the Environment. - Vol. 33, No. 4 (2014), s. 376-383
 12. ADC The behavior of arsenic and antimony at Pezinok mining site, southwestern part of the Slovak Republic / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences. - Vol. 66, No. 4 (2012), s. 1043-1057
 13. ADC A small-scale map analysis of the engineering-geological zone and landscape element dependencies for the land-use planning purposes in the Czech Republic / Marian Marschalko ... [et al.]
  In: Environmental Earth Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 78, č. 1 (2019), s. [1-10], art. no. 29 [print]
 14. ADC The Distribution of Antimony and Arsenic in Waters of the Dúbrava Abandoned Mine Site, Slovak Republic / Ivana Ondrejková ... [et al.]
  In: Mine Water and the Environment. - Vol. 32, No. 3 (2013), s. 207-221
 15. ADE Influence of hydrological drought on surface and groundwater quantitative and qualitative parameters in Torysa River catchment, Eastern Slovakia / Miriam Fendeková ... [et al.]
  In: Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologycznego. - nr. 436 (2009), s. 109-114
 16. ADE Súčasný stav hodnotenia agresívnych vlastností podzemných vôd na Slovensku / Miriam Fendeková ... [et al.]
  In: Geotechnika. - Roč. 15, č. 1-2 (2012), s. 21-25
 17. ADF Modelovanie transportu znečistenia na opustenom ložisku Dúbrava / David Krčmář, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková
  In: Podzemná voda. - Roč. 16, č. 2 (2010), s. 204-213
 18. ADF Hydraulický model a transport znečistenia v okolí ložiska Pezinok / Dávid Krčmář, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková
  In: Podzemná voda. - Roč. 13, č. 1 (2007), s. 29-43
 19. ADF Vplyv hydrogeologických faktorov na kvalitu života v oblasti Horná Nitra / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 13, č. 1 (2007), s. 1-12
 20. ADF Kontaminácia vôd antimónom a arzénom na opustenom ložisku Čučma (Slovenské rudohorie) / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 57-74
 21. ADF Štúdium interakcie povrchových a podzemných vôd pomocou teploty na príklade dunajskej ramennej sústavy / Dávid Krčmář, Kamila Hodasová, Katarína Holubová
  In: Podzemná voda. - Roč. 24, č. 2 (2018), s. 153-166
 22. ADF Využitie diagnostických grafov pri vyhodnocovaní čerpacích skúšok / David Krčmář
  In: Podzemná voda. - Roč. 20, č. 1 (2014), s. 111-119
 23. ADF Kontaminácia vôd arzénom a antimónom v okolí opusteného ložiska Poproč / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 15, č. 2 (2009), s. 132-148
 24. ADF Kontaminácia vôd antimónom a arzénom v okolí opusteného ložiska Dúbrava / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 1-19
 25. ADF Kontaminácia vôd, pôd a riečnych sedimentov arzénom a antimónom na opustenom ložisku Pernek - Križnica / Ivana Jašová ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 16, č. 1 (2010), s. 33-53
 26. ADF Chemické zloženie a kvalita banských vôd lignitového ložiska Gbely / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 18, č. 1 (2012), s. 89-103
 27. ADF Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd / Dávid Krčmář
  In: Podzemná voda. - Roč. 18, č. 1 (2012), s. 1-13
 28. ADF Modelovanie interakcie povrchových i podzemných vôd / David Krčmár
  In: Podzemná voda. - Vol. 8, No. 2 (2003), s. 79-90
 29. ADF GIS - aplikácie v hydrogeológii / Dávid Krčmář
  In: Podzemná voda. - Vol. 3, No. 2 (1997), s. 56-59
 30. ADF Vplyv sprietočnenia meandrov na zmenu hladiny podzemnej vody / Dávid Krčmář
  In: Podzemná voda. - Vol. 14, No. 1 (2008), s. 88-95
 31. ADF Kvantitatívne a kvalitatívne parametre vody prameňov v hornej časti povodia Tople / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 17, č. 2 (2011), s. 189-199
 32. ADF Kontaminácia prírodných vôd, pôd a riečnych sedimentov na opustenom Sb ložisku Medzibrod / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 43, No. 4 (2011), s. 419-430
 33. ADF Výsledky výskumu interakcie povrchových a podzemných vôd v povodí dolného Hrona / David Krčmář
  In: Journal of Hydrology and Hydromechanics. - Vol. 53, No. 3 (2005), s. 193-204
 34. ADF Stanovenie zátopovej oblasti pomocou GIS a modelovania / Dávid Krčmář, Ján Chovanec
  In: Podzemná voda. - Vol. 11, No. 2 (2005), s. 203-208
 35. ADF Vzťah povrchových a podzemných vôd v národnej prírodnej rezervácii Šúr / Marek Tomasch ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 25, č. 2 (2019), s. 120-153
 36. ADF Analýza teploty podzemnej vody v Bratislave / David Krčmář ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 113-123
 37. ADF Modelovanie teplotného ovplyvnenia podzemnej vody prevádzkou technológie tepelných čerpadiel pomocou programu TOUGH2 / David Krčmář ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 23, č. 2 (2017), s. 124-136
 38. ADF Protiprievalová prevencia na ložisku lignitu Gbely / Jozef Kováč, David Krčmář
  In: Podzemná voda. - Roč. 18, č. 2 (2012), s. 148-155
 39. ADF Zraniteľnosť podzemných vôd na území Hornej Nitry / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 12, č. 1 (2006), s. 19-26
 40. ADF Metodika hodnotenia agresívnych vlastností podzemnej vody v zmysle slovenskej technickej normy STN EN 206-1 a jej aplikácia v pohorí Vtáčnik / Miriam Fendeková ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 101-111
 41. ADF Využitie matematického modelovania na posúdenie miery vplyvu vybudovania tesniacej clony na zmenu hladinového režimu podzemných vôd v čiastkovom povodí Moravy / Dávid Krčmář, Marek Hudáček
  In: Podzemná voda. - Vol. 12, No. 2 (2006), s. 123-135
 42. ADF Stopové prvky v podzemných a povrchových vodách Štiavnicko-hodrušského rudného revíru / Marek Hudáček, Peter Štefanko, David Krčmář
  In: Podzemná voda. - Vol. 12, No. 2 (2006), s. 185-197
 43. ADF Využitie GISu pre stanovenie zóny inundácie / David Krčmář
  In: Podzemná voda. - Vol. 8, No. 2 (2002), s. 197-202
 44. ADF Stanovenie základných tepelných parametrov horninového prostredia pomocou parametrov transformácie harmonickej okrajovej podmienky / David Krčmář ... [et al.]
  In: Podzemná voda. - Roč. 22, č. 1 (2016), s. 63-72
 45. ADM Occurrence of antimony and arsenic at mining sites in Slovakia: Implications for their mobility / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. - Vol. 12, No. 1 (2017), s. 41-48
 46. AEF Využitie modelovania a GIS pri hodnotení nepriaznivých dopadov zmien parametrov podzemnej a povrchovej vody na kvalitu života / David Krčmář
  In: Nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát. - ISBN 80-969338-5-X. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2006. - S. 151-154
 47. AFA Chemické zloženie banských vôd na ložisku Gbely (Borská nížina, Slovensko) / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Hydrogeochémia '11. - ISBN 978-80-248-2441-3. - Ostrava : Vysoká škola báňská TU, 2011. - S. 31-34
 48. AFA Vzťah povrchových a podzemných vôd v oblasti areálu Apolka v Bratislave / Alena Bágelová, David Krčmář
  In: 10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres. - ISBN 978-80-248-2026-2. - Ostrava : VŠB-TU, 2009. - S. 159-162
 49. AFC Hydraulická ochrana územia okolia areálu Slovnaft - Vojany / David Krčmář, Tomáš Lánczoš
  In: Hydrogeochémia ´04. - ISBN 80-248-0584-7. - Ostrava : Vysoká škola báňská-TU, 2004. - S. 49-52
 50. AFC Arsenic contamination of groundwater in a mining zone Pezinok - Male Karpaty Mts. / Zlatica Ženišová ... [et al. ]
  In: Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemyslowionych, tom 2. - ISBN 83-87431-72-9. - Sosnowiec : Wydzial Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego, 2005. - S. 181-188
 51. AFC Kontaminácia vôd, sedimentov a pôd na opustenom Sb ložisku Medzibrod (južná časť Nízkych Tatier, Slovensko) / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Hydrogeochémia '11. - ISBN 978-80-248-2441-3. - Ostrava : Vysoká škola báňská TU, 2011. - S. 35-38
 52. AFC Kvalita a antropogénne ovplyvnenie povrchových a podzemných vôd v povodí hornej Nitry (Slovensko) / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Hydrogeochémia '11. - ISBN 978-80-248-2441-3. - Ostrava : Vysoká škola báňská TU, 2011. - S. 47-50
 53. AFC Použitie mapovej algebry na hodnotenie základových pomerov pre územný plán obce Vajnory / Lucia Kurtiniaková, Martin Bednárik, Dávid Krčmář
  In: Inžinierska geológia 2016 : Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike : Zborník 8. konferencie inžinierska geológia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4573-4. - Bratislava : STU, 2016. - 192-203 [USB kľúč]
 54. AFC The interrelationship between groundwaters and streamflow - quantitative and qualitative problems and anthropogenic influences, Eastern Slovakia / Miriam Fendeková ... [et al.]
  In: Gambling with Groundwater - Physical, Chemical and Biological Aspects of Aquifer - Stream Relations. - St. Paul : American Institute of Hydrology, 1998. - S. 689-695
 55. AFC Príklady využitia GISu v hydrogeológii / Dávid Krčmář
  In: GIS Ostrava 98. - Ostrava : VŠB TU, 1998. - S. 149-152
 56. AFC Using of GPS for Data Collecting for GIS / Dávid Krčmář
  In: GIS: Information Infrastructures and Interoperability for 21st Century information Society, 1. - ISBN 80-210-1841-0. - Brno : Masaryk University, 1998. - S. B2-1, B2-6
 57. AFC Design limits of reinforced soil structures in difficult geological conditions / Marián Drusa ... [et al.]
  In: SGEM 2013. - ISBN 978-619-954-9181-87-6. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. - S. 71-78
 58. AFD Znečistenie podzemných vôd na lokalite Dúbrava zo starých banských záťaží / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Hydrogeochémia ´09. - ISBN 978-80-969342-5-6. - Bratislava : Slovenská asociácia geológov, 2009. - S. 66-68
 59. AFD Využitie nástrojov GIS pri tvorbe máp zraniteľnosti / Dávid Krčmář, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 135-138
 60. AFD Antimón v banských vodách na vybraných ložiskách Slovenska / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Hydrochémia 2010 "Nové analytické metódy v chémii vody". - ISBN 978-80-89062-68-3. - Bratislava : SVS, 2010. - S. 189-194
 61. AFD Arzén a antimón v banských vodách v oblastiach opustených antimónomých ložísk Slovenska / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: 16. slovenská hydrogeologická konferencia "Aktuálne hydrogeologické problémy regiónov Slovenska". - ISBN 978-80-971126-0-8. - Bratislava : SAH, 2012. - S. 67-72
 62. AFD Meranie vlícovacích bodov pre tvorbu digitálnej ortofotomapy s využitím metód GPS / Jozef Čerňanský, David Krčmář, Miroslav Kožuch
  In: Význam kozmických metód pre súčasnú geodéziu. Pri príležitosti 70-tych narodenín prf. Ing. Jána Melichera, PhD.. - ISBN 80-227-1985-4. - Bratislava : STU, 2003. - S. 131-138
 63. AFD Možnosti využitia GISu pri hodnotení kvality podzemných a povrchových vôd, grafické znázornenie / Dávid Krčmář, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
  In: Hydrogeochémia ´97. - Bratislava : Katedra hydrogeochémie PRIF UK, 1997. - S. 129-138
 64. AFD Interpretácia výsledkov hodnotenia kvalitatívnych parametrov povrchových vôd / Renáta Fľaková, Dávid Krčmář, Zlatica Ženišová
  In: Hydrogeochémia ´98. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 1998. - S. 189-200
 65. AFD Ochranné pásma vodných zdrojov v medzizrnovom prostredí / Peter Némethy, David Krčmář
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-85314-90-8. - Bratislava : Vydavateľstvo Dionýza Štúra, 1998. - S. 71-72
 66. AFD Kontaminácia vôd vplyvom banskej činnosti v rudnej oblasti Pernek a Pezinok / Ivana Jašová ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 202-206
 67. AFD Chemické zloženie banských vôd aktívneho ťažobného úseku lignitového ložiska Gbely / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  In: Geochémia 2011. - ISBN 978-80-89343-59-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. - S. 141-142
 68. AFD Energetický potenciál Bratislavy na využívanie tepelných čerpadiel / Daniela Rusnáková, Jaroslav Buša, Dávid Krčmář
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1317-1322 [online]
 69. AFD Hydraulický model vodného zdroja - Brezovička / David Krčmář
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-40-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 66-69
 70. AFG Analýza antropogénneho ovplyvnenia teploty podzemnej vody pod Bratislavou / David Krčmář, Renáta Fľaková, Zlatica Ženišová
  In: 15. hydrogeologický kongres : Podzemní voda a společnost. - ISBN 978-80-903635-5-7. - Brno : PřF MU, ČAH, ČAIG, 2017. - S. 151-153
 71. AFG An asessment of the open loop heat pump operation by the tough2 modelling software / Dávid Krčmář ... [et al.]
  In: New approaches to Groundwater vulnerability. - ISBN 978-83-61644-50-7. - Sosnowiec : University of Silesia, 2018. - S. 40-40
 72. AFH Mineralogické a geochemické štúdium zdrojov kontaminácie a návrh na remediáciu - environmentálna záťaž Pezinok Kolársky vrch / Bronislava Lalinská ... [et al.]
  In: Znečistené územia Banská Štiavnica 2011. - ISBN 978-80-969958-7-5. - Bratislava : Ekotoxikologické centrum, 2011. - S. 151
 73. AFH Mapa zraniteľnosti podzemných vôd v území dolného Hrona / Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, David Krčmář
  In: Hydrogeochémia ´03. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 2003. - S. 44
 74. AFH Prepojenie GIS s programom pre hydrogeologické modelovanie - MULAT / Dávid Krčmář
  In: GIS v geovedách ´93. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1993. - S. 4
 75. AFH Vývoj a prehľad modelovania tepla v zvodnenom prostredí / Kamila Hodasová, Dávid Krčmář
  In: Zborník 19. Slovenská hydrogeologická konferencia : "Hydrogeológia - vzdelávanie, veda a prax" : Roč. 19. - ISBN 978-80-972651-1-3. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2018. - S. 44-45
 76. AFH Analýza vzťahu medzi využitím krajiny a podzemnou vodou v Bratislave (predbežné výsledky) / Daniela Rusnáková, Dávid Krčmár
  In: Zborník 19. Slovenská hydrogeologická konferencia : "Hydrogeológia - vzdelávanie, veda a prax" : Roč. 19. - ISBN 978-80-972651-1-3. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2018. - S. 46-47
 77. AFH Kontaminácia vôd na opustenom ložisku Čučma (Slovenské Rudohorie) / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Ochrana zdrojov podzemnej vody v krasových oblastiach : 3. terénny hydrogeologický seminár. - ISBN 978-80-971126-8-4. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2015. - S. 10
 78. AGI Zhodnotenie vplyvu banskej činnosti na okolie opustených Sb ložísk Slovenska s návrhmi na remediáciu : Záverečná správa projektu APVV-0268-06. / Martin Chovan ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 79. AGI Hydrogeologický výskum podzemných vôd s vypracovaním progresívnych metodík kvantitatívneho, kvalitatívneho hodnotenia a ochrany podzemných vôd v pohoriach Západných Karpát : Téma 3: Metodické postupy pre návrhy vytyčovania ochranných pásiem podzemných vôd v kolektoroch s medzizrnovou priepustnosťou. / Miriam Fendeková ... [et al.]
  Bratislava : Geologická služba SR, 1997
 80. AGI Mapy zraniteľnosti a mapy ohrozenia podzemných vôd pre oblasť kvartérnych kolektorov s medzizrnovou priepustnosťou : Záverečná správa. / Zlatica Ženišová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998
 81. AGI Stanovenie rizika kontaminácie okolia Sb, Au, S ložiska Pezinok a návrh na remediáciu: toxicita As a Sb, acidifikácia : záverečná správa. / Martin Chovan ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 82. AGI Hydrogeologický výskum podzemných vôd s vypracovaním progresívnych metodík kvantitatívneho, kvalitatívneho hodnotenia a ochrany podzemných vôd v pohoriach Západných Karpát : Téma 2: Výskum možností optimalizácie exploatácie vodných zdrojov kombinovaným využívaním zdrojov a zásob podzemných vôd. / Peter Némethy, Miriam Fendeková, Dávid Krčmář
  Bratislava : Geologická služba SR, 1997
 83. BEE Hodnotenie agresivnych vlastností podzemnej vody v mestskej časti Bratislava - Vajnory / Lucia Kurtiniaková ... [et al.]
  In: 3. inženýrskogeologický kongres - Význam inženýrské geologie ve výstavbě [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - S. 1-5 [USB kľúč]
 84. BEE Potential mining waste from Au-porphyry deposit Biely Vrch (Slovakia) Verification of the results of the geotechnical monitoring using finite element method / Marián Drusa ... [et al.]
  In: SGEM 2013. - ISBN 978-619-954-9181-87-6. - Sofia : STEF92 Technology, 2013. - S. 533-540
 85. BEF Štúdium hydrogeológie v rámci geologického vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / Renáta Fľaková ... [et al.]
  In: Zborník 19. Slovenská hydrogeologická konferencia : "Hydrogeológia - vzdelávanie, veda a prax" : Roč. 19. - ISBN 978-80-972651-1-3. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2018. - S. 1-11
 86. GAI Mapa kvality prírodných vôd regiónu Ružomberok - Liptovský Mikuláš / Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Dávid Krčmář
  In: Súbor regionálnych máp geofaktorov životného prostredia regiónu Vysoké Tatry a Ružomberok - Liptovský Mikuláš v mierke 1:50 000. - Bratislava : MŽP : GS SR, PRIF UK, 1997. - S. 1-34