Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAA Pitvaroš a Pitvarošania / Štefan Maglocký ... [et al.]
  Pitvaroš : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2008
 2. AAA Pitvaroš a Pitvarošania / Štefan Maglocký ... [et al.]
  Pitvaroš : Slovenská samospráva Pitvaroš, 2007
 3. ABB Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Geografické spektrum, Vol. 3. - ISBN 80-968146-3-X. - Bratislava : Geo-grafika, 2001. - S. 1-210
 4. ACB Špecializované informačné technológie v prírodovedenom výskume: Geoinformačné technológie / Eva Mičietová ... [et al.]
  Bratislava : Elita, 2008
 5. ACB Základy fotogrametrie / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch, Hana Stanková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 6. ADE Spracovanie obrazových záznamov s veľmi vyským rozlíšením pre kontrolu dotácií viazaných na poľnohospodársku pôdu / Miroslav Kožuch
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Roč. 51 (93), č. 6-7 (2005), s. 140-144
 7. ADE Monitorovanie zmien Národného parku Nízke Tatry metódami digitálnej fotogrametrie / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Roč. 47 (89), č. 8-9 (2001), s. 242-249
 8. ADE Digitálna automatická aerotriangulácia vo vysokohorskej krajine / Miroslav Kožuch, Jozef Čerňanský
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Roč. 53/95, č. 7-8 (2007), s. 168-175
 9. ADF Výkon mapového klienta a zobrazovacích služieb ZBGIS® / Richard Feciskanin ... [et al.]
  In: Kartografické listy. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 3-20
 10. ADF The land use changes in 20th century and their geomorphological implications in lowland agricultural area (Voderady, Trnavská Hill Land, Slovakia) / Anna Smetanová ... [et al.]
  In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 57-63
 11. ADF Index kvality ovzdušia v Slovenskej republike ako faktor environmentálneho zdravia / Hana Stanková ... [et al.]
  In: Meteorologický časopis. - Roč. 18, č. 2 (2015), s. 55-61
 12. ADF Operačné možnosti integrovanej geografickej bázy údajov environmentálneho zdravia / Tomáš Schmidt ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 59, No. 1 (2015), s. 53-66
 13. ADF Správa z prieskumu Jaskyne v tuneli v Kraľovanoch / Peter Holúbek ... [et al.]
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 38, č. 2 (2007), s. 22-27
 14. ADF Využitie ortofotomáp v prieskume urýchlenej plošnej vodnej erózie / Mladen Kolény, Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Kartografické listy. - Roč. 12 (2004), s. 29-36
 15. ADF Hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku v rokoch 2004 až 2012 podľa metodiky Európskej únie / Hana Stanková ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 60, No. 2 (2016), s. 131-149
 16. ADF Kompozičná syntax na vybraných starých mapách obce Senec / Alexandra Benová, Miroslav Kožuch
  In: Kartografické listy. - Roč. 20, č. 2 (2012), s. 3-15
 17. ADF Mapové vyjadrenie vybraných skupín údajov o environmentálnom zdraví / Alexandra Benová ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 61, No. 1 (2017), s. 85-95
 18. ADM Data styling in web mapping applications with a focus on environmental health / Tatiana Harciníková ... [et al.]
  In: Geodesy and Cartography. - Roč. 43, č. 4 (2017), s. 131-141
 19. ADM Environmental risk from the contamination of groundwater with toxic elements in the Slovak Republic and Bratislava region / Tomáš Schmidt ... [et al.]
  In: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. - Vol. 12, No. 2 (2017), s. 541-548
 20. ADN Essential elements in groundwaters and cardiovascular diseases among the population of the Bratislava self-governing region from the point of view of medical geography and medical geochemistry / Vladimír Pelech ... [et al.]
  In: Geografický časopis. - Roč. 68, č. 4 (2016), s. 353-369
 21. AEC Influence of site conditions on the windstorm impact: A case study of the High Tatras foothills in 2004 / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Landform Analysis, Vol. 10. - Poznan : Association of Polish Geomorphologists, 2009. - S. 95-101
 22. AED Využitie archívnych leteckých snímok pre tvorbu východiskovej priestorovej databázy v prostredí imagestation SSK / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Pedagogické listy 7. Geoinformačný model krajiny a registre územných informácií. - ISBN 80-227-1450-X. - Bratislava : STU, 2000. - S. 137-143
 23. AED Automatizácia zberu polohových prvkov krajiny s využitím detektorov hrán / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Pedagogické listy. Zošit 6. Geoinformačný model poľnohospodárskeho regiónu. - ISBN 80-227-1283-3. - Bratislava : STU, 1999. - S. 91-97
 24. AED Ortofotosnímka bez perspektívneho skreslenia výškových objektov / Miroslav Kožuch
  In: Kartografické listy, 17. - ISBN 978-80-89060-15-3. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009. - S. 93-99
 25. AED Digitálne letecké kamery – významný pokrok v kvalite fotogrametrických výstupov / Miroslav Kožuch
  In: Kartografické listy, 19. - ISBN 978-80-89060-18-4. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2011. - S. 72-79
 26. AED Štatistické zhodnotenie výsledkov Digitálnej automatickej aerotriangulácie / Miroslav Kožuch
  In: Pedagogické listy. Zošit 14. Aktivity v katastri nehnuteľností, pozemkových úpravách a kartografii. - ISBN 978-80-227-2832-4. - Bratislava : STU, 2007. - S. 51-60
 27. AED Využitie digitálnych ortofotomáp v geografii / Miroslav Kožuch, Jozef Čerňanský
  In: Acta geographica Universitatis Comenianae, No. 47. - ISBN 80-223-2251-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. - S. 177-185
 28. AED Digitálna fotogrametria - efektívna metóda zberu údajov do GIS / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Pedagogické listy 9. Geoinformačný model krajiny a jeho kartografická podpora. - Bratislava : Výskumný ústav pedagogický, 2002. - S. 7-20
 29. AED Využitie ortofotomáp na tvorbu GIS / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Pedagogické listy 11. Kartografické modelovanie geoobjektov v prostredí GIS. - ISBN 80-227-2166-2. - Bratislava : STU, Kartografická spoločnosť SR, 2004. - S. 21-29
 30. AEF Využitie digitálneho fotogrametrického systému imagestation SSK pri tvorbe priestorovej databázy v oblasti Chopok-Jasná / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Kartografické listy 8. - ISBN 80-966978-7-0. - Bratislava : Kartograf. spol. SR a Geograf. ústav SAV, 2000. - S. 71-82
 31. AFC Identifikácia reálnych hraníc obhospodarovaných pozemkov z digitálnych ortofotomáp / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ. - ISBN 80-01-03171-3. - Praha : ČVUT, 2004. - CD-ROM, nestr.
 32. AFC Digitálna automatická aerotriangulácia - využitie v geoinformatike a v kartografii / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Geodetický a kartografický obzor. - Vol. 49(91), No. 7-8 (2003), s. 157-165
 33. AFC Aplikácia metód digitálnej fotogrametrie pri hodnotení zmien vysokohorskej krajiny / Hana Stanková, Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Sborník konference Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ. - ISBN 80-01-02832-1. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 49-54
 34. AFC Výuka fotogrametrie na Katedre kartografie, geoinformatiky a DPZ, Prif UK v Bratislave / Miroslav Kožuch, Jozef Čerňanský, Hana Stanková
  In: Sborník konference Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ. - ISBN 80-01-02832-1. - Praha : ČVUT, 2003. - S. 1-4
 35. AFC Prvá digitálna ortofotomapa a problémy pri jej tvorbe / Miroslav Kožuch
  In: Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ. - ISBN 978-80-01-04199-4. - Praha : ČVUT, 2008. - S. 1-6
 36. AFC Updating of position the objects in the agricultural geoinformation system / I. Mitášová, R. Fencík, M. Kožuch
  In: GI in Europe: Integrative Interoperable Interactive. - Brno : AGILE, 2001. - S. 768-775
 37. AFC Vytvorenie fotomapy povodia rieky Kysuca na podklade obrazových záznamov družice SPOT / Jozef Čerňanský ... [et al.]
  In: Mezinárodní symposium GIS Ostrava. - ISSN 1213-2454. - Ostrava : VŠB, 2004. - S. 1-5
 38. AFD Tvorba priestorovej databázy pre oblasť Chopok - Jasná s využitím digitálneho fotogrametrického systému imagestation SSK / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Aplikácia diaľkového prieskumu Zeme v lesníctve. - ISBN 80-968494-0-9. - Zvolen : Lesnícka fakulta TU, 2000. - S. 135-160
 39. AFD Senec na mapách z 18. storočia / Miroslav Kožuch, Alexandra Benová
  In: Historické mapy. Zborník referátov z vedeckej konferencie. - ISBN 80-968365-7-9. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV, 2005. - S. 71-77
 40. AFD Možnosti digitálnej fotogrametrie ako metódy zberu výškového bodového poľa pre modelovanie reliéfu / Miroslav Kožuch
  In: Aktivity v kartografii 2010. - ISBN 978-80-89060-17-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2010. - S. 65-75
 41. AFD Sledovanie a hodnotenie zmien vysokohorskej krajiny s využitím ortofotomáp / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch, Hana Stanková
  In: Geoinformatizácia kartografie. Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-89060-04-8. - Zvolen : Kartografická spoločnosť SR, 2003. - S. 93-100
 42. AFD Využitie ortofotomáp poľnohospodárskej krajiny na stanovenie hraníc reálne obhospodarovaných pozemkov / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch, Hana Stanková
  In: Geoinformatizácia kartografie. Zborník referátov z 15. kartografickej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-89060-04-8. - Zvolen : Kartografická spoločnosť SR, 2003. - S. 102-109
 43. AFD Metódy priameho geodetického zberu priestorových údajov o teréne / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Zber údajov pre územné informačné systémy. Zborník z 3. ročníka seminára. - Prešov : Progres CAD Engineering, 1999. - S. 31-46
 44. AFD Metódy aktuálneho zberu polohovo lokalizovaných údajov o krajine ako podklad pre tvorbu databázy GIS / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. - ISBN 80-223-1434-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 11-21
 45. AFD Železničná trať Pohronská Polhora - Tisovec, Národná kultúrna pamiatka / Jiří Kubáček, Ivan Wlachovský, Miroslav Kožuch
  In: 5. fórum koľajovej dopravy. - ISBN 978-80-88973-50-8. - Bratislava : FO ART, 2009. - S. 181-185
 46. AFD Meranie vlícovacích bodov pre tvorbu digitálnej ortofotomapy s využitím metód GPS / Jozef Čerňanský, David Krčmář, Miroslav Kožuch
  In: Význam kozmických metód pre súčasnú geodéziu. Pri príležitosti 70-tych narodenín prf. Ing. Jána Melichera, PhD.. - ISBN 80-227-1985-4. - Bratislava : STU, 2003. - S. 131-138
 47. AFD Čierna voda a jej okolie v katastri Senca na historických mapách / Alexandra Benová, Miroslav Kožuch
  In: Historické mapy. - ISBN 978-80-89060-14-6. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009. - S. 17-24
 48. AFD Základný nivelačný bod Strečno / Miroslav Kožuch
  In: Historické mapy. - ISBN 978-80-89060-14-6. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2009. - S. 100-108
 49. AFD Tvorba železničnej mapy Slovenska z historických máp / Miroslav Kožuch
  In: Historické mapy. - ISBN 80-966978-9-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2001. - S. 123-127
 50. AFD Historické cestné prechody cez rieku Váh od Žiliny po Komárno spracovávané nástrojmi GIS / Miroslav Kožuch, Dominik Kollár
  In: Historické mapy 2017. Zborník z medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89060-24-5. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2017. - S. 71-88 [CD-ROM]
 51. AFD Tradičná a pravá digitálna ortofotomapa / Miroslav Kožuch
  In: Aktivity v kartografii 2008. - ISBN 978-80-89060-13-9. - Bratislava : KS SR, GÚ SAV, 2008. - S. 108-114
 52. AFD Digitálne fotogrametrické kamery / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Pedagogické listy. Zošit 13. - ISBN 80-227-2480-7. - Bratislava : STU, 2006. - S. 41-49
 53. AFD Využitie digitálnej automatickej aerotriangulácie pri tvorbe ortofotomapy národného parku Nízke Tatry / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch, Hana Stanková
  In: Aktivity v kartografii 2006. - ISBN 80-89060-09-94. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, 2006. - S. 66-73
 54. AFD Collegium oeconomicum v Senci a staré mapy z obdobia jeho existencie / Alexandra Benová, Miroslav Kožuch
  In: Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89060-22-1. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2013. - S. 27-38
 55. AFD Fotogrametrický zber priestorových informácií dolného úseku rieky Hron / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Aktivity v kartografii 2002. - ISBN 80-89060-01-3. - Bratislava : Kartografická spol. SR a Geograf. ústav SAV, 2002. - S. 29-38
 56. AFD Digitálny fotogrametrický systém ImageStation SSK - možnosti a prvé skúsenosti s jeho využitím pri zbere údajov do geografického informačného systému / J. Čerňanský, M. Kožuch
  In: Mapa - produkt geoinformačných systémov. - Bratislava : STU, 1999. - S. 82-91
 57. AFD Využitie digitálnej automatickej aerotriangulácie pri tvorbe ortofotomapy Národného parku Nízke Tatry pre monitorovanie zmien vysokohorskej krajiny / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
  In: Aktuálne problémy lesníckeho mapovania. Sympózium. - ISBN 80-228-1406-7. - Zvolen : LF TU, 2004. - S. 32-40
 58. AFG Porovnanie výkonu webových mapových aplikácií a zobrazovacích služieb / Richard Feciskanin ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů 21. kartografické konference "Všechny tváře kartografie". - ISBN 978-80-260-8586-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2015. - S. 50
 59. AFG Intervalové stupnice kartogramov pre údaje o environmentálnom zdraví / Alexandra Benová ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů 21. kartografické konference "Všechny tváře kartografie". - ISBN 978-80-260-8586-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2015. - S. 65
 60. AFG GIS perspective on the evolution of bright patches and relief of Trnavská pahorkatina Hill Land in the second half of 20th century / Anna Smetanová, Miroslav Kožuch, Jozef Čerňanský
  In: Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo - (metody badań, dynamika i skutki)". - Lublin : PAN, 2009. - S. 22
 61. AFG Mapové štýly pre mapový portál s tematikou environmentálneho zdravia / Alexandra Benová ... [et al.]
  In: Sborník abstraktů 21. kartografické konference "Všechny tváře kartografie". - ISBN 978-80-260-8586-7. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2015. - S. 49
 62. AFH Digitálne fotoplány a ortofotomapy / Miroslav Kožuch
  In: Študentská vedecká konferencia 2001. - Bratislava : PRIF UK, 2001. - S. 5
 63. AFH Recentný vývoj suchej doliny pri osade Luskovica / Ondřej Bábek ... [et al.]
  In: Geografia a integrovaný výskum krajiny. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-561-0048-6. - Ružomberok : Katolícka univerzita, 2013. - S. 55-56
 64. AHI Metódy priameho geodetického zberu priestorových údajov o teréne / Jozef Čerňanský, Miroslav Kožuch
 65. BAA Pitvaroš na starých fotografiách / Michal Kožuch ... [et al.]
  Budapešť : Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, 2015
 66. BAB Senec - bránou do tretieho milénia / Peter J. Fedor ... [et al.]
  Senec : Sinex, 2004
 67. BCB Školský zemepisný atlas sveta / Ivan Barka ... [et al.]
  Harmanec : VKÚ, 2005
 68. BCB Senec - od návršia k horizontom : Regionálna výchova 1. Dejiny (1. časť). / Katarína Bariaková ... [et al.]
  Senec : Mestské múzeum v Senci, 2016
 69. BCB Szenc - A síkságtól a dombtetőig. Regionális nevelés I. Torténelem (1. rész) / Katarína Bariaková ... [et al.]
  Senec : Mestské múzeum v Senci, 2016
 70. BCB Senec od návršia k horizontom. Regionálna výchova : 3. Príroda. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 71. BCB Szenc - A síkságtól a dombtetőig. Regionális nevelés : 3. Természet. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 72. BCB Školský atlas : Geografia pre stredné školy. / Michal Zaťko ... [et al.]
  Harmanec : VKÚ, 2002
 73. BDF Tunely a viadukty. Gorgeiho tunel na Skalke pri Kremnici / Katarína Haberlandová, Miroslav Kožuch
  In: Krásy Slovenska. - Roč. 85, č. 11-12 (2008), s. 41-43
 74. BEF Index kvality ovzdušia ako nástroj komplexného hodnotenia environmentálneho rizika zo znečistenia ovzdušia / Hana Stanková ... [et al.]
  In: Environmentálne indexy, oblasti ekologického záujmu a ekosystémové služby v krajine : zborník príspevkov z vedeckého seminára [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8163-009-5. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum ; Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2015. - S. 38-42 [online]
 75. BEF Časopriestorové zhluky výskytu kliešťom prenášaných infekcií u človeka / Tatiana Harciníková ... [et al.]
  In: Zborník z konferencie Vedeckého parku UK v rámci realizácie projektu "Univerzitný vedecký park UK v Bratislave - 2. fáza" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4455-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 57-62 [online]
 76. BEF Architektúra na báze webovej procesnej služby pre dostupnosť analýz v oblasti environmentálneho zdravia / Richard Feciskanin ... [et al.]
  In: Zborník z konferencie Vedeckého parku UK v rámci realizácie projektu "Univerzitný vedecký park UK v Bratislave - 2. fáza" [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4455-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 35-43 [online]
 77. BEF Význam faktora pitná voda pre environmentálne zdravie / Miroslav Kožuch ... [et al.]
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 74-95 [online]
 78. BEF Geografický informačný systém pre environmentálne zdravie / Eva Mičietová ... [et al.]
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 56-74 [online]
 79. BEF Faktor čistoty ovzdušia v GIS environmentálneho zdravia / Hana Stanková ... [et al.]
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 97-112 [online]
 80. DAI Digitálne ortofomapy - zdroj aktuálnych informácií o krajine / Miroslav Kožuch ; školiteľ Jozef Čerňanský
  Bratislava : [s.n.], 2003
 81. EDJ Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky a jej aktivity : 15 rokov členstva v ICA. / J. Feranec ... [et al.]
  Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2011
 82. FAI Špecializované informačné technológie v prírodovedenom výskume: Geoinformačné technológie / Zost. Eva Mičietová, Miroslav Kožuch
  Bratislava : Elita, 2008
 83. GHG Železnica ako ju nepoznáme. Železničnými tunelmi Slovenska / Štefan Ratkovský
  In: Geovedy pre každého [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - Nestr. [12 s. A4] [online]
 84. GII Prehľad lesných železníc na Slovensku / Miroslav Kožuch
  In: Zaujímavosti z histórie železníc na území Slovenska. - [s.l.] : [s.n.], 2002. - Nestr.
 85. GII Železničné tunely na Slovensku / Miroslav Kožuch
  In: Zaujímavosti z histórie železníc na území Slovenska. - [s.l.] : [s.n.], 2001. - Nestr.