Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Demogeografia Slovenska : Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : UK, 1998
 2. AAB Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004 : Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska. / Pavol Korec ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 3. AAB Priemysel v Nitre: globálny, národný a regionálny kontext / Pavol Korec, Dagmar Popjaková
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2019
 4. AAB Atlas obyvateľstva Slovenska / Mojmír Benža ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006
 5. AAB Demogeografická analýza Slovenska / zost. Anton Bezák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 6. AAB Demogeographical analysis of Slovakia / Anton Bezák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006
 7. ABB Diaľnica D61 Bratislava, Mierová ulica - Senecká cesta / Milan Trizna ... [et al.]
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Suppl. No. 1. - ISBN 80-223-1208-8. - Bratislava : UK, 1997. - S. 1-171
 8. ABC General and individual reasons of development of regional structure of the Slovak Republic / Pavol Korec
  In: Russia and Slovakia: Modern Tendencies of Demographic and Socioeconomic Processes. - ISBN 978-5-94646-227-3. - Ekaterinburg : Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Ural Branch, 2009. - S. 50-70
 9. ABC Bratislava - Slovakia / Pavol Korec, Ingrid Bučeková
  In: Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe. - Lodz : Lodzkie Towarzystwo Naukowe, 2012. - S. 69-102
 10. ABD Poloha mesta Bratislava / Pavol Korec
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 7-25 [1,35 AH]
 11. ABD Pozícia Bratislavy a jej regiónu v regionálnej štruktúre Slovenska / Pavol Korec
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 27-54
 12. ABD Ekonomická báza Bratislavy, jej vývoj a perspektívy / Pavol Korec
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 119-145
 13. ACB Región Poprad, geografické štruktúry socioekonomických aktivít / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 14. ACB Prístupy humánnej geografie - filozofia, teória, kontext / Pavol Korec, Jaroslav Rusnák
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 15. ADC Transformation of the Border Transport System in the Vienna-Bratislava-Györ Region / Pavol Korec
  In: European Planning Studies. - Vol. 6, No. 5 (1998), s. 599-609
 16. ADD Alternatívne koncepcie postsocialistickej transformácie / Jaroslav Rusnák, Pavol Korec
  In: Ekonomický časopis. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 396-418
 17. ADD Resident's Perception of Festivals - a Case Study of Lodz / Waldemar Cudny, Pavol Korec, Rafal Rouba
  In: Sociológia. - Vol. 44, No. 6 (2012), s. 704-728
 18. ADD Súčasné dimenzie sociálno-demografickej priestorovej štruktúry Bratislavy / Slavomír Ondoš, Pavol Korec
  In: Sociológia. - Roč. 38, č. 1 (2006), s. 49-82
 19. ADE The influence of border location of a city quarter of Bratislava on the transformation of Petrzalka`s social and economic structure / Pavol Korec, Jozef Mládek, Ján Buček
  In: Region and Regionalism. - Vol. 3, No. 1 (1998), s. 278-284
 20. ADE Historical Aspects and Current Development of Relations in the Bratislava-Vienna Space / Jozef Mládek, Ján Buček, Pavol Korec
  In: Region and Regionalism. - Vol. 3, No. 1 (1998), s. 264-269
 21. ADE Slovensko v kontexte vývoja spoločného štátu / Pavol Korec, Branislav Bleha
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 18, č. 1 (2008-2009), s. 4-6
 22. ADE The transformation of basic functions of Bratislava after 1989: trends and spatial consequences / Pavol Korec
  In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 37, No. 2 (2002), s. 85-103
 23. ADE The Influence of Transformation Processes and Border Location on the Development of the Transportation System in the Bratislava Region / Pavol Korec, Eva Smatanová, Marcek Horňák
  In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 32, Suppl. (1997), s. 335-342
 24. ADE Population development, urbanization and regional disparities of Slovakia / Pavol Korec
  In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica. - Vol. 38, No. 1 (2003), s. 167-180
 25. ADF Vývoj rozmiestnenia bytového fondu na území Bratislavy, zákonitosti a osobitosti tohto procesu / Pavol Korec, Eva Smatanová
  In: Geografický časopis. - Roč. 52, č.1 (2000), s. 51-65
 26. ADF Geografická poloha Bratislavy v nových hospodársko-politických podmienkach / Pavol Korec, Scarlet Galasová
  In: Geografický časopis. - Roč. 46, č. 1 (1994), s. 75-86
 27. ADF The rediscovered city: A case study of post-socialist Bratislava / Slavomír Ondoš, Pavol Korec
  In: Geografický časopis. - Roč. 60, č. 2 (2008), s. 199-213
 28. ADF Regionálne disparity na Slovensku; niekoľko poznámok k ich bádaniu / Pavol Korec, Slavomír Ondoš, Jaroslav Rusnák
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 60, No. 2 (2016), s. 257-293
 29. ADF Cestovný ruch ako významná súčasť rozvojového potenciálu regiónu Východné Slovensko / Bohuslava Gregorová, Pavol Korec
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 61, No. 2 (2017), s. 183-200
 30. ADF Niekoľko poznámok k hodnoteniu a interpretácii heterogenity regionálnej štruktúry Banskobystrického samosprávneho kraja / Pavol Korec, Bohuslava Gregorová, Vladimír Baran
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 61, No. 1 (2017), s. 113-144
 31. ADF Dynamika hierarchickej organizácie regionálnej štruktúry Slovenska / Pavol Korec, Silvia Bystrická
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 80-87
 32. ADF K všeobecnému rámcu výskumných metód v humánnej geografii / Pavol Ďurček, Pavol Korec
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 62, č. 2 (2018), s. 135-150
 33. ADF Regionálna konkurencieschopnosť v kontexte globalizácie, novej ekonomickej geografie a inovačných procesov / Pavol Korec, Martin Mačanga, Andrej Sopkuliak
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 5, č. 2 (2011), s. 57-66
 34. ADF Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska: teoreticko-metodologické poznámky / Pavol Korec, Eva Polonyová, Filip Lehocký
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 2 (2012), s. 68-77
 35. ADF Kríza kapitalizmu, globalizácia a post-industriálny vývoj spoločnosti a ich vplyv na politický vývoj na Slovensku / Pavol Korec, Vojtěch Przybyla
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 69-102
 36. ADF Priemysel v Nitre, od parného mlynu Arpád, cez Plastiku, n.p., k Jaguaru Land Rover Slovakia / Pavol Korec, Dagmar Popjaková
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 63, č. 1 (2019), s. 103-134
 37. ADF Prístupy k regionálnej typizácii územia Slovenska vo vzťahu k úrovni jeho sociálno-ekonomického rozvoja / Pavol Korec, Silvia Bystrická, Slavomír Ondoš
  In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč.9, č. 4B (2009), s. 116-133
 38. ADF Prehľad a interpretácia stavebného vývoja centra Bratislavy v postsocialistickom období / Slavomír Ondoš, Pavol Korec
  In: Geografický časopis. - Roč. 56, č. 2 (2004), s. 153-168
 39. ADF Univerzity ako aktér regionálneho rozvoja: teoretické poznámky / Ema Mišúnová, Pavol Korec
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Roč. 63, č. 2 (2019), s. 193-215
 40. ADF Geografická podmienenosť regionálneho vývoja Slovenska v období spoločenskej transformácie / Pavol Korec, Katarína Kozáková
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, roč. 45. Folia Geographica 10. - Prešov : Prešovská univerzita, 2006. - S. 250-265
 41. AEC Entwicklung der Verkehrstruktur in den grenznahen Gebieten am Beispiel von Bratislava un seinem Umland / Pavol Korec
  In: Territoriale Probleme der sozialistischen ökonomischen Integration. - Halle : Martin-Luther-Universität, 1981. - S. 212-227
 42. AEC Formirovanie magistralej i polimagistralej na territorii Slovakii / Pavol Korec
  In: Problemy sociaľno-ekonomičeskogo i ekologičeskogo razvitija teritoriaľnych sistem/ Problems of social-economical and ecological development of territorial systems. - Tbilisi : Izdateľstvo Tbiliskogo Universiteta, 1988. - S. 174-192
 43. AEC Hodnotenie novej geopolitickej a geoekonomickej polohy regiónu Bratislavy / Pavol Korec, Eva Smatanová
  In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 7. - ISBN 80-7082-543-X. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. - S. 128-141
 44. AEC The development of urban structure of Bratislava in the time of post-socialist transformation / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Quaestiones Geographicae, Vol. 28B, No. 2. - ISBN 978-83-232-2183-8. - Poznan : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 31-43
 45. AEC Lagging regions of Slovakia in the context of their competitiveness / Pavol Korec
  In: The social and economic growth vs. The emergence of economic growth and stagnation areas. - ISBN 978-83-7986-019-7. - Poznan : Bugucki Wydawnictvo Naukove, 2014. - S. 107-128 [1,65 AH]
 46. AEC Areas economic growth and areas of stagnation as objects of special intervention in the regional policies of European Union member states: an international comparison Pawel Churski, Donatas Burneika, Pavol Korec /
  In: The social and economic growth vs. The emergence of economic growth and stagnation areas. - ISBN 978-83-7986-019-7. - Poznan : Bugucki Wydawnictvo Naukove, 2014. - S. 151-187 [2,38 AH]
 47. AEC Bratislava, Capital of Slovakia - Changes in the Transformation Period / Pavol Korec
  In: Comparative Study of Family, Lifestyle and Population: Slovakia and Japan. - ISBN 978-4-8176-0326-5. - Gifu : Ninomiya-Shoten publishing, 2008. - S. 155-166
 48. AEC Hodnotenie rozvojového potenciálu Bratislavy: úloha pre regionálnu geografiu / Pavol Korec
  In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 9. - ISBN 80-7082-805-6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - S. 73-81
 49. AEC Problémy lokalizácie priemyslu v Bratislave / Pavol Korec
  In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 4. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. - S. 155-162
 50. AEC New tendencies of manufacturing development in Bratislava / Pavol Korec
  In: Prozesse und Perspektiven der Stadtetwicklung in Ostmitteleuropa. - ISBN 3-932820-00-2 ISSN 0580-1443. - Passau : L.I.S. Verlag, 1997. - S. 131-140
 51. AEC Štrukturálne zmeny ekonomiky Slovenska v prvej etape spoločenskej transformácie v regionálnom kontexte / Pavol Korec
  In: Geographia Moravica 1. Sborník prací k šedesátinám doc. RNDr. Václava Touška, CSc.. - ISBN 978-80-244-2464-4. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - S. 11-25
 52. AEC Nové územnosprávne členenie Slovenskej republiky z pohľadu vývoja počtu obyvateľov / Pavol Korec, Eva Smatanová, Marcel Horňák
  In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 6. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1998. - S. 80-93
 53. AEC Bratislava´s Perspective in Europe / Pavol Korec
  In: Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, Reihe A: Geographie und Geoökologie, Band 25. - Halle : Institut für Geographie der Universität Halle, 2003. - S. 7-17
 54. AEC Big Cities of Slovakia, the Laws and Specific Features of their Development after 1989 / Pavol Korec, Alena Rochovská
  In: Geographical space at the turn of the century. Theoretical and methodological challenges. - ISBN 83-89502-00-3. - Warszawa : Warszaw University, 2003. - S. 65-73
 55. AEC New pattern of the regional structure of Slovakia / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, VIII/1. Regionalny wymiar integracji europejskiej. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2004. - ISBN 83-921877-0-9. - S. 173-184
 56. AEC Analýza cestnej dopravy ako prvku existujúcej ekonomickej štruktúry regiónu / Pavol Korec
  In: Geographica Slovenica, 7. - ISBN 518000-603-30853. - Ljubljana : Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, 1978. - S. 85-100
 57. AED Geografické aspekty výstavby diaľničnej siete v ČSSR / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 17. - Bratislava : SPN, 1979. - S. 233-240
 58. AED Postavenie magistrál a polymagistrál v dopravnej sieti územia / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 22. - Bratislava : SPN, 1983. - S. 57-67
 59. AED Possibilities and Problems of the Systems Approach in Geography / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 24. - Bratislava : SPN, 1984. - S. 79-92
 60. AED Niekoľko poznámok k používaniu pojmu dopravný systém / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 25. - Bratislava : SPN, 1986. - S. 101-111
 61. AED Some Tendencies in the Development of Transport Geography / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 29. - Bratislava : SPN, 1988. - S. 47-65
 62. AED Hierarchia uzlov cestnej siete v regióne Východných Tatier / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 32. - ISBN 80-223-0689-4. - Bratislava : SPN, 1993. - S. 125-146
 63. AED System of Transport in Petržalka, its Function and Problems / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 34. - ISBN 80-223-0827-7. - Bratislava : UK, 1994. - S. 13-21
 64. AED Changing urban structure of Bratislava at the beginning of 21st century / Pavol Korec
  In: Acta geographica Universitatis Comenianae, No. 46. - ISBN 80-223-1936-8. - Bratislava : UK, 2006. - S. 141-159
 65. AED Vývoj funkčnej intraurbánnej štruktúry Bratislavy / Pavol Korec
  In: Urbánne a krajinné štúdie Nr. 3. - ISBN 80-88885-80-9. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. - S. 90-98
 66. AED Vplyv post-industriálneho štádia vývoja spoločnosti a globalizácie na regionálny vývoj Slovenska / Pavol Korec
  In: Geographia Cassoviensis, roč. 1. - ISBN 978-80-7097-700-2. - Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká dakulta UPJŠ, 2007. - S. 75-80
 67. AED Less developed regions of Slovakia: Identification and Characteristics / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Acta geographica Universitatis Comenianae, No. 46. - ISBN 80-223-1936-8. - Bratislava : UK, 2006. - S. 55-74
 68. AED Spoločensko-ekonomické zmeny - impulzy rozvoja humánnej geografie / Pavol Korec
  In: Geografické informácie, 2. - ISBN 80-8050-041-4. - Nitra : VŠPg., 1993. - S. 20-22
 69. AED Vplyvy výstavby a prevádzky VD Gabčíkovo na socioekonomický systém jeho zázemia / P. Korec, P. Mariot, J. Mládek
  In: Dunaj - tepna Európy. - ISBN 80-233-0282-5. - Bratislava : Dom techniky ZSTVS, 1993. - S. 48-55
 70. AED Teoretické a metodologické aspekty štúdia interakcie prírody a spoločnosti / Pavol Korec, Ivan Trnovský
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Formatio et Protectio Naturae, 11. - Bratislava : SPN, 1986. - S. 143-156
 71. AED K niektorým problémom štúdia interakcie prírody a spoločnosti / Pavol Korec, Ivan Trnovský
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comeniane. Človek a príroda. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 65-75
 72. AED Analýza dopravy Horehronia a tendencie jej vývoja / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 28. - Bratislava : SPN, 1990. - S. 99-166
 73. AED Hodnotenie vplyvu ľudskej aktivity na kvalitu životného prostredia v regióne Horehronie / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 13/1990. - ISBN 80-08-01422-9. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 147-154
 74. AED Regional structure of the Slovak Republic in the works of Slovak geographers / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Geographia Slovaca 26 : Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. - ISBN 978-80-970076-3-8. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. - S. 121-141
 75. AED Urban structures and their transformation (the contribution of Slovak geography) / René Matlovič ... [et al.]
  In: Geographia Slovaca 26 : Slovak Geography at the Beginning of the 21st Century. - ISBN 978-80-970076-3-8. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2009. - S. 71-99
 76. AED Regionálny vývoj Slovenska v kontexte dekompozície ekonomického agregátu 1997-2005 / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, No. 50. - ISBN 978-80-22-2587-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 117-133
 77. AED Bratislava, hlavné mesto Slovenskej Republiky: potenciál, dlhodobé trendy a scenáre vývoja / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 42. - ISBN 80-223-1745-4. - Bratislava : UK, 2002. - S. 53-68
 78. AED Regional Development of the Slovak Republic from 1997-2006 / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Regional disparities in Central Europe. - ISBN 978-80-85544-56-5. - Bratislava : SK pre Unesco, NK-Most, 2008. - S. 135-155
 79. AED Pozícia Bratislavy v regionálnej štruktúre Slovenska / Pavol Korec, Zuzana Kováčiková, Alena Rochovská
  In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belii. Geografické štúdie Nr. 8. - ISBN 80-8055-583-4. - Banská Štiavnica : UMB, 2001. - S. 122-130
 80. AED Geografická podmienenosť regionálnej heterogenity jednotiek NUTS 2 na Slovensku / Pavol Korec, Silvia Bystrická, Slavomír Ondoš
  In: Geografické informácie 12. Stredoeurópsky priestor. Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. - ISBN 978-80-8094-541-1. - Nitra : UKF, 2008. - S. 91-96
 81. AED Vývoj funkčnej intraurbánnej štruktúry Bratislavy po dobudovaní diaľnice na území mesta / Pavol Korec, Zuzana Kováčiková
  In: Geografické spektrum, Vol. 2. - ISBN 80-968146-1-3. - Bratislava : Geo-grafika, 2000. - S. 13-20
 82. AED Geografické aspekty rozvoja cestnej dopravy na Slovensku / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 23. - Bratislava : SPN, 1984. - S. 183-196
 83. AED Methodological Aspects in the Research of Transitional Period in Bratislava / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 37. - ISBN 80-223-1042-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 155-162
 84. AED Význam hierarchizácie cestných komunikácií v Bratislave / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 39. - ISBN 80-223-1131-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1996. - S. 169-182
 85. AED Directly elected large cities’ mayors during transition: advantages, risks, leadership style and governance in Slovakia / Ján Buček, Pavol Korec
  In: Geography of Governance: Dynamics for Local Development. - ISBN 978-9937-2-6508-9. - Bratislava : International Geographical Union Commission on Geography of Governance, 2013. - S. 67-76
 86. AED Predpoklady zmien sociálno-priestorovej štruktúry slovenských miest / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy 32. Folia Geographica 3. - ISBN 80-88722-64-0. - Prešov : Prešovská univerzita, 1999. - S. 28-35
 87. AED Pozícia Bratislavy v regionálnej štruktúre Slovenska (dôsledky pozície Bratislavy pre vývoj jej priestorovej štruktúry / Pavol Korec, Lucia Burdová
  In: Geografické informácie 13. Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii. - ISBN 978-80-8094-637-1. - Nitra : UKF, 2009. - S. 94-101
 88. AED Súčasné tendencie vo vývoji železničnej dopravy / Pavol Korec, Marcel Horňák
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 40. - ISBN 80-223-1252-5. - Bratislava : UK, 1998. - S. 3-16
 89. AED Faktory podmieňujúce regionálnu diferenciáciu Slovenska / Pavol Korec
  In: Reflexie geografických výskumov v strednej Európe s dôrazom na ich využitie v praxi. Geografické štúdie Nr. 12. - ISBN 80-8083-061-4. - Banská Bystrica : UMB, 2004. - S. 76-90
 90. AED Porovnanie zmien vo vývoji železničných sietí na území Západoslovenského a Východoslovenského kraja pomocou grafových metód / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 19. - Bratislava : SPN, 1981. - S. 65-83
 91. AED Možnosti znižovania negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et Protectio Naturae, 9. - Bratislava : SPN, 1984. - S. 245-257
 92. AED Vyjadrenie vzťahov a väzieb medzi prvkami socioekonomických systémov (na príklade dopravného systému ČSSR) / Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 26. - Bratislava : SPN, 1987. - S. 117-132
 93. AED Perception of housing quarters quality in Bratislava by its inhabitants / Pavol Korec, Eva Smatanová
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, Suppl. No. 2/II. - ISBN 80-223-1503-6. - Bratislava : PRIF UK, 1999. - S. 223-234
 94. AED Dynamika dopravných systémov európskych socialistických štátov, členov RVHP / Pavol Korec
  In: Acta geographica Universitatis Comenianae Economico-geographica, 14. - Bratislava : SPN, 1976. - S. 67-86
 95. AEF Zaostávajúce regióny Slovenska - pokus o identifikáciu a poukázanie na príčiny / Pavol Korec, Eva Polónyová
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 55, No. 2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 165-190
 96. AEF Biodiverzita a poľnohospodárstvo / Pavol Korec, Peter Spišiak
  In: Biodiverzita Slovenska. - Bratislava : HG PFUK, 1994. - S. 281-310
 97. AEF Možnosti a úlohy geografie dopravy / Pavol Korec
  In: Současný stav a perspektivy dopravní geografie. - Brno : GÚ ČSAV, 1988. - 80-91
 98. AEF Príspevok k problematike dopravno-geografickej regionalizácie / Erika Jakúbková, Pavol Korec
  In: K aktuálnym otázkam geografie dopravy. - Žilina : ČSVTS, 1989. - S. 7-19
 99. AFC Regionálny vývoj a ľudský kapitál na Slovensku - súčasnosť a budúcnosť / Branislav Bleha, Pavol Korec, Boris Vaňo
  In: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti (CD-ROM). - ISBN 978-80-245-1577-9. - Praha : Oeconomica, 2009. - Nestr. [21 s.]
 100. AFC Historické a geografické aspekty regionálnej divergencie na Slovensku / Pavol Korec, Slavomír Ondoš
  In: Česká geografie v evropském prostoru. 21. sjezd České geografické společnosti. Sekce 3: Lokální a regionální rozvoj/politika [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7040-986-2. - S. 626-632 [CD-ROM]
 101. AFC Regional development under post-communism: several methodological remarks / Pavol Korec
  In: Global changes : their regional and local aspects. - ISBN 978-83-89502-73-5. - Warszawa : University of Warszaw, 2009. - S. 269-278
 102. AFD Transformácia socioekonomickej a priestorovej štruktúry mestskej časti Petržalka / Jozef Mládek ... [et al.]
  In: Geographia Slovaca 10 : 11. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 1995. - S. 173-180
 103. AFD Centrum ako objekt výskumu geografie mesta / Slavomír Ondoš, Pavol Korec
  In: Geografické informácie 7: Slovensko a integrujúca sa Európa. 1. diel. - ISBN 80-8050-542-X. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2002. - S. 199-211
 104. AFD Využitie metód teórie grafov pri štúdiu hierarchie dopravných uzlov / Pavol Korec
  In: Nové trendy v geografii. - Bratislava : SAV, 1989. - S. 65-70
 105. AFD Územie Bratislavy z hľadiska perspektívy jeho využívania / Pavol Korec
  In: Geographia Slovaca 7 : 50 rokov Geografického ústavu SAV. - Bratislava : GÚ SAV, 1994. - S. 61-73
 106. AFD Vplyv transformačných procesov na zmeny priestorovo-funkčných vzťahov v regióne Bratislavy / Pavol Korec, Eva Smatanová
  In: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja. - ISBN 80-8055-052-2. - Banská Bystrica : IROMAR, Ekonomická fakulta UMB, 1997. - S. 162-169
 107. AFD Zaostávajúce regióny Slovenska v kontexte nového (európskeho) regionalizmu / Pavol Korec, Jaroslav Rusnák
  In: Geografické informácie. - Roč. 20, č. 2 (2016), s. 216-230
 108. AFD Vývoj administratívnych hraníc a počtu obyvateľov Bratislavy / Pavol Korec, Katarína Husárová
  In: Geographia Slovaca 10 : 11. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 1995. - S. 107-118
 109. AFG Regions of Slovakia in the context of their competitiveness / Pavol Korec
  In: Changing geographies : the transformation of subject and object orientation in geographical research. Abstract book. - ISBN 978-80-87343-47-0. - Prague : Charles University in Prague, 2015. - S. 81
 110. AFH Možnosti regiónov Slovenska vo svetle súčasných teórií regionálneho rozvoja / Pavol Korec
  In: Zborník abstraktov zo 7. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-319-9. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 2015. - S. 17-18
 111. AFH Territory of Bratislava from the aspects of its perspectives / Pavol Korec
  In: Anniversary conference IG SAS. - Bratislava : GÚ SAV, 1993. - S. 35-36
 112. AFH Regions of Slovakia, from neoliberalism to state capitalism / Pavol Korec
  In: 11th Slovak-Czech-Polish Seminarium "Flows, Spaces and Societies in Central Europe". - ISBN 978-80-223-4350-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 50
 113. AFH Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska / Pavol Korec, Eva Polonyová, Filip Lehocký
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 111
 114. AFH Odkaz prof. Paulova slovenskej (humánnej a regionálnej) geografii / Pavol Korec
  In: Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4576-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 114-114
 115. AFH Možnosti a úlohy humánnej a regionálnej geografie / Pavol Korec
  In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-646-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 17-17
 116. AGI Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme : Záverečná správa. / Jozef Krcho ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1999
 117. AGI Štruktúrna a priestorová organizácia hospodárstva regiónu stredné Považie : HZ-83-VČ/1991. / Pavol Korec ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1991
 118. AGI Fyzickogeografická charakteristika geomorfologických celkov Slovenska : HZ/83-VČ 1983. / Michal Zaťko ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1983
 119. AGI Sociogeografická regionalizácia SSR II. : Hierarchia sídelného systému a vymedzenie aglomerácií SSR. / Oliver Bašovský ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1987
 120. AGI Diaľnica D61 Bratislava : Mierová ulica - Senecká cesta. Zámer. / Milan Trizna ... [et al.]
  Bratislava : Gemini, 1996
 121. AGI Diaľnica D2 Bratislava : Lamačská cesta - Staré Grunty. Zámer. / Milan Trizna ... [et al.]
  Bratislava : PRICOM, 1996
 122. AGI Zásady a metodika hodnotenia kvality životného prostredia s aplikáciou na región Horehronia : Správa pre Slovenskú komisiu pre vedecko-technický a investičný rozvoj. / Michal Zaťko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1984
 123. BAB Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty : Environmentálna štúdia. / Milan Trizna ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 1998
 124. BAB Kraje a okresy Slovenska. Nové administratívne členenie / Pavol Korec ... [et al.]
  Bratislava : Q111, 1997
 125. BAB Malá slovenská vlastiveda 1 / Pavol Plesník ... [et al.]
  Bratislava : Obzor, 1989
 126. BAB Krajiny Zeme 2 : Afrika. Severná a Stredná Amerika. Južná Amerika. Austrália a Oceánia. Antarktída. / Pavol Korec, Gabriel Zubriczký
  Bratislava : Q111, 1996
 127. BAB Krajiny Zeme 1 : Európa, Ázia. / Pavol Korec, Gabriel Zubriczký
  Bratislava : Q 111, 1995
 128. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií : 2. diel. / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994
 129. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií : 2. diel. / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997
 130. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií : 2. diel. / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003
 131. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázií : 2. diel (Humánna geografia). / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006
 132. BCI Cvičenia zo socioekonomickej geografie / Jozef Mládek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1983
 133. BCI Ekonomická geografia I : Metódy, priemysel, doprava, regióny. / Pavol Korec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1989
 134. BCI Humánna geografia 1 : Metódy, priemysel, doprava, regióny. / Pavol Korec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 135. BDF Dillí / Pavol Korec
  In: Geografia. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 49-54
 136. BDF Doprava v Indii / Pavol Korec
  In: Přírodní vědy ve škole. - Roč. 41, č. 6 (1990), s. 196-198
 137. BEC Dynamics of regional development of Slovakia by economic sectors / Pavol Korec, Marcel Horňák, Slavomír Ondoš
  In: The changes in functional and spatial regional structures. Europe without borders - the new quality of space / Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. - ISBN 978-83-928255-1-7. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2008. - S. 231-241
 138. BED Obyvateľstvo Bratislavy / Pavol Korec
  In: Bratislava: Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave III. - Bratislava : BIPS, 1988. - S. 15-18
 139. BED Prírodné a geografické pomery Bratislavy / Pavol Korec
  In: Bratislava: Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave III. - Bratislava : BIPS, 1988. - S. 3-7
 140. BED Priemysel Bratislavy / Pavol Korec
  In: Bratislava: Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave III. - Bratislava : BIPS, 1988. - S. 29-48
 141. BED Doprava / Pavol Korec
  In: Bratislava: Učebné texty pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave III. - Bratislava : BIPS, 1988. - S. 59-72
 142. BEE Transformation Processes in Bratislava after 1989 / Pavol Korec, Ján Buček
  In: Market Economy and Changing Regional Structure: the Case of Central Europe. Project Number 08041053. - Gifu : Gifu University, Faculty of Education, 1999. - S. 488-509
 143. BFA Suburbanization, myths and facts / Pavol Korec, Katarína Matejová
  In: Accessibility and Participation as Fields of Geographical Research : 9th Polish-Czech-Slovak Geographical Seminar. - [s.n.] : [s.l.], 2013. - S. 10
 144. DAI Geografia dopravy : Jej stav a perspektívy. / Pavol Korec
  Bratislava : [s.n.], 1993
 145. DAI Funkcie magistrál v dopravnom systéme Slovenska / Pavol Korec
  Bratislava : [s.n.], 1980
 146. EDJ Tvorivá vedecká práca študentov geografie na PRIF UK / Michal Zaťko, Pavol Korec
  In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica, 31. - ISBN 80-08-01572-1. - Bratislava : SPN, 1991. - S. 223-229
 147. FAI Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy / zost. Ján Buček, Pavol Korec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 148. GAI Regionálna demografia. Analytická prognosticá štúdia sociálnych demografických trendov SR / Jozef Mládek, Pavol Korec, Peter Spišiak
  Bratislava : Úrad stratégie rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, 1997
 149. GAI Ekonomika a podnikanie / Ján Buček, Pavol Korec, Ingrid Bučeková
  In: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020. - Bratislava : Academia Istropolitana Nova, 2010. - S. 170-232
 150. GAI Vyhľadávacia štúdia pre skládky pevných a spáliteľných odpadov n. p. Slovakofarma Hlohovec / Michal Zaťko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1986