Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Základy tvorby a využitia didaktických testov a interaktívnych cvičení vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 2. ACB Vonkajšie prostredie ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015
 3. ACB MapKer 3. Softvérový editor podkladových a špeciálnych obrysových máp pre študentov a absolventov učiteľských kombinácií vysokých škôl [elektronický zdroj] : . / Štefan Karolčík
  Bratislava : STUDIO MAX MEDIA SK, 2016
 4. ADC Quality parameterization of educational resources from the perspective of a teacher / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: British Journal of Educational Technology. - Vol. 48, No. 2 (2017), s. 313-331
 5. ADC Are secondary school graduates prepared for the studies of natural sciences? - evaluation and analysis of the result of scientific literacy levels achieved by secondary school graduates / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Lucia Scholzová
  In: Research in Science & Technological Education. - Roč. 38, č. 2 (2020), s. 146-167
 6. ADE Interaktívne elektronické dokumenty a pracovné listy / Štefan Karolčík
  In: Moderní vyučování. - Roč. 12, č. 10 (2008), s. 18-19
 7. ADE Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 2 (2017), s. 2-10
 8. ADE Pregradual Preparation of Teachers in Slovakia / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry, Environment and Human Activity in Civilization Development. - Vol. 17, Iss. 1-2 (2012), s. 41-47
 9. ADE Úspešnosť zaradenia pojmových máp do programu výučby geografie na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania (1. časť) / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Moderní vyučování. - Roč. 18, č. 5-6 (2013), s. 40-41
 10. ADE Pojmové mapy a nástroje na ich tvorbu / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 23, č. 4 (2013-2014), s. 12-14
 11. ADE Tvorba mapového náčrtku a pojmové mapovanie vo výučbe geografie / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 23, č. 4 (2013-2014), s. 20-21
 12. ADE Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím meracích systémov / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Moderní vyučování. - Roč. 21, č. 5-6 (2015), s. 39-41
 13. ADE Využitie edukačnej softvérovej aplikácie MapKer vo výučbe / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografické rozhledy. - Roč. 27, č. 3 (2017), s. 22-25
 14. ADE Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 24-34
 15. ADE Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať grafy? / Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková
  In: Biologie, chemie, zeměpis. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 31-42
 16. ADE LMS Claroline is as seen by future teachers / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Vol. 5, No. 2 (2013), s. 44-50
 17. ADE Standardization of Quality Evaluation of Educational Software and Electronic Learning Tools - Analysis of Opinions of Selected Experts / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Journal of Software Engineering and Applications [elektronický zdroj]. - Vol. 3, No. 11 (2013), s. 571-581 [online]
 18. ADE Teacher Attitudes to Professional Development of Proficiency in the Classroom Application of Digital Technologies / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Ian Kinchin
  In: International Education Studies [elektronický zdroj]. - Vol. 9, No. 4 (2016), s. 9-19 [online]
 19. ADF Multimediálny CD-ROM (DVD-ROM) vo vyučovaní geografie (2. časť) / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 15, č. 1 (2007), s. 33-38
 20. ADF Návrh koncepcie hodnotenia kvality edukačných softvérov / Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. Príloha Slovenský učiteľ. - Roč. 16, č. 5 (2008), s. 10-14
 21. ADF Slovensko v digitálnom formáte / Ladislav Tolmáči, Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 16, č. 2 (2008), s. 79-82
 22. ADF Interaktívne elektronické dokumenty / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Informatika v škole (on-line). - Č. 35 (2008), s. 44-49
 23. ADF Majú videokonferencie miesto vo vyučovaní biológie? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 17, č. 8 (2009), s. 3-6
 24. ADF Edukačný softvér na tvorbu a úpravu obrysových máp s príkladmi využitia vo výčbe geografie / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 4-8
 25. ADF Využitie metódy Peer instruction vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Geografia. - Roč. 19, č. 1 (2011), s. 16-20
 26. ADF Využitie bádateľsky orientovaných metód vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 11, č. 1 (2015), s. 15-30 [online]
 27. ADF Multimediálny CD-ROM (DVD-ROM) vo vyučovaní geografie (1. časť) / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 14, č. 4 (2006), s. 165-169
 28. ADF Geografia pre Štátny vzdelávací program (ŠVP), ŠVP pre geografiu / Štefan Karolčík, Ladislav Tolmáči
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1 (2013), s. 93-111 [online]
 29. ADF Pojmové mapy v programe výučby regionálnej geografie / Štefan Karolčík, Libuša Murtinová
  In: Geografia. - Roč. 22, č. 1 (2014), s. 17-25
 30. ADF Inovovaný ŠVP - evolúcia v procese vyučovania geografie na základných školách / Štefan Karolčík, Ladislav Tolmáči
  In: Geografia. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 76-79
 31. ADF Využitie videokonferencií vo vzdelávaní budúcnosti / Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 12-15
 32. ADF Vlastiveda propedeutika geografie / Ladislav Tolmáči, Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 22, č. 3 (2014), s. 80-82
 33. ADF GPS vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík, Roman Riška
  In: Geografia. - Roč. 20, č. 1 (2012), s. 25-31
 34. ADF Excursions in live broadcast / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 20, č. 1 (2013), s. 9-14
 35. ADF Školská geografia - od informácií a poznatkov k postojom? / Štefan Karolčík
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 20-31 [online]
 36. ADF Vývoj a konštrukcia geoegrafického kurikula - porovnanie prístupov k tvorbe základných pedagogických dokumentov na príklade Estónska a Singapuru / Štefan Karolčík, Lenka Mrvová
  In: Geografia. - Roč. 25, č. 2 (2017), s. 40-45
 37. ADF Hodnotenie edukačného softvéru z hľadiska rešpektovania individuálnych rozdielov medzi žiakmi / Helena Hrubišková, Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 20, č. 6 (2013), s. 10-14
 38. ADF Ako hodnotiť kvalitu edukačných softvérov a elektronických učebných pomôcok / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Pán učiteľ. - Roč. 5, č. 5 (2013), s. 9-11
 39. ADF Profil absolventa učiteľského štúdia geografie a rámcový návrh nového študijného programu / Štefan Karolčík, Peter Likavský, Ladislav Tolmáči
  In: Geografia. - Roč. 21, č. 1 (2013), s. 21-23
 40. ADF Ako žiaci základnej školy rozumejú geografickému učivu o typoch krajín na Zemi - Identifikácia miskoncepcií v učive geografie pre 5. ročník základných škôl / Štefan Karolčík, Terézia Grešnerová
  In: Geografia. - Roč. 27, č. 1 (2019), s. 4-12
 41. ADF Digitálne technológie vo vyučovaní geografie / Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 18, č. 3 (2010), s. 106-112
 42. ADF Kľúčové kompetencie (vedomosti) a ich zásadný význam pri formovaní geografického curricula / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Geografia. - Roč. 23, č. 1 (2015), s. 4-8
 43. ADF CLAROLINE LMS in the Lower Secondary Education / Ľuboš Balážovič, Štefan Karolčík
  In: Geografická revue [elektronický zdroj]. - Roč. 12, č. 2 (2016), s. 13-22 [online]
 44. ADF Experimentovanie v geografickom vzdelávaní / Veronika Mozoľová, Štefan Karolčík
  In: Geografia. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 4-9
 45. ADF Mobilná aplikácia MapPie a možnosti jej využitia vo výučbe geografie / Iveta Csicsolová ... [et al.]
  In: Geografia. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 10-12
 46. ADM Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers / Elena Čipková, Štefan Karolčík
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Roč. 23, č. 1-2 (2018), s. 71-80
 47. ADM What is the level of scientific literacy among geography students studying bachelor's studies in natural sciences? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 295-310
 48. ADM What is the students' interest in biology after the biology curriculum modification? / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Curriculum Journal. - Roč. 23, č. 3 (2018), s. 370-386
 49. ADM Application of digital technologies in the geography teaching process from the teachers’ perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková, Henrieta Mázorová
  In: International Research in Geographical and Environmental Education. - Vol. 25, No. 4 (2016), s. 328-343
 50. ADM Analysis of e-Learning Environment for Geography: Opportunities for Personalized Active Learning / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Baltic Journal of Modern Computing. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 405-418
 51. ADM The comprehensive evaluation of electronic learning tools and educational software (CEELTES) / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Informatics in Education. - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 243-264
 52. ADM Attitudes among chemistry teachers towards increasing personal competencies in applying ICT / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. - Vol. 22, No. 1-2 (2017), s. 99-121 [online]
 53. ADN Attitudes of Pupils in Lower Secondary Education towards Geography Subject / Štefan Karolčík ... [et al.]
  In: Geographia Cassoviensis [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 21-35 [print]
 54. ADN Vývoj vyučovania geografie na základných školách a gymnáziách na Slovensku po roku 1989 a návrh základných koncepčných prvkov nového modelu geografického vzdelávania / Štefan Karolčík, Peter Likavský, Henrieta Mázorová
  In: Geografický časopis. - Roč. 67, č. 3 (2015), s. 261-284
 55. AEC Current Geography Education in Slovakia: Conversions and Conditions / Ladislav Tolmáči, Štefan Karolčík
  In: Current Topics in Czech and Central European Geography Education. - ISBN 978-3-319-43613-5. - Cham : Springer, 2017. - S. 33-44 [1,2 AH]
 56. AFC Digital technologies in the education process from the slovak teachers perspective / Štefan Karolčík, Elena Čipková
  In: Conference Proceedings SGEM2014. Book 1: SGEM Conference on Psychology and psychiatry, sociology and Healthcare, Education, Vol. 1. - ISBN 978-619-7105-22-3. - Albena : STEF92 Technology, 2014. - S. 681-692
 57. AFC Využitie videokonferencií v príprave budúcich učiteľov / Štefan Karolčík, Miroslav Prokša
  In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. - ISBN 80-7042-960-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 295-299
 58. AFD Claroline - informačný systém na správu a riadenie vzdelávacích projektov / Štefan Karolčík, Henrieta Mázorová
  In: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov. - ISBN 978-80-88707-90-5. - Bratislava : UK, 2007. - S. 385-388
 59. AFD RAFT exkurzie vo vyučovaní biológie / Kristína Gardavská ... [et al.]
  In: INFOVEK. - ISBN 80-7098-422-8. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2005. - S. 58-64
 60. AFD Konkrétne využitie videokonferencie vo vyučovaní geografie v základných a stredných školách / Štefan Karolčík
  In: Zborník príspevkov zo 4. celoštátnej konferencie INFOVEK. - ISBN 80-7098-381-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. - S. 227-234
 61. AFD Online Excursions / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Kristína Michalcová
  In: ICETA 2011. 9th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - ISBN 978-1-4577-0050-7. - Košice : Elfa, 2011. - S. 35-39
 62. AFD Inovácie v príprave budúcich uciteľov na demonštrovanie chemických pokusov / Miroslav Prokša, Štefan Karolčík, Anna Drozdíková
  In: Súčastnosť a perspektívy didaktiky chémie II. - ISBN 978-80-8083-751-8. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 41-45
 63. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom / Peter Likavský ... [et al.]
  Bratislava : EXPOL PEDAGGIKA, 2018
 64. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom : Planéta Zem. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2006
 65. BCB Zemepis 5. Príroda Zeme : Učebnica pre 5. ročník základných škôl. 1. časť. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 2002
 66. BCB Geografia pre 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom : Planéta Zem. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : IMPRO, Litera, 1998
 67. BCB Zemepis 5. Príroda Zeme : Učebnica pre 5. ročník základných škôl. 1. časť. / Ladislav Tolmáči ... [et al.]
  Bratislava : OG - Vydavateľstvo Poľana, 1995
 68. BCB Digitálne technológie pre učiteľa 2 : Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. / Roman Hrušecký ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009
 69. BCI Digitálna gramotnosť učiteľa : Učebný materiál k modulu 1. / Rastislav Adámek ... [et al.]
  Košice : elfa, 2009
 70. BCI Zábavne i záhadne o Slovensku [elektronický zdroj] : Multimediálna encyklopédia. / Štefan Karolčík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 71. BCI Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného laboratória [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 72. BCI Integrácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania geografie : Študijný materiál pre učiteľov geografie, Letnú školu Infovek a kurzy organizované metodickými centrami. / Henrieta Mázorová, Peter Likavský, Štefan Karolčík
  Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003
 73. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy : Učebný materiál - modul 3. / Henrieta Mázorová ... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 74. BCI Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre základné školy : Učebný materiál - modul 3. / Katarína Kubaliaková ... [et al.]
  Košice : elfa, 2010
 75. BCI Moderná didaktická technika v práci učiteľa : Učebný materiál k modulu 2. / Rastislav Adámek ...[et al.]
  Košice : elfa, 2010
 76. BDF RAFT - vzdelávanie budúcnosti / Štefan Karolčík
  In: Technológia vzdelávania. - Vol. 10, No. 8 (2002), s. 11-13
 77. BEF Projektové vyučovanie / Elena Čipková ... [et al.]
  In: Zborník príspevkov z 3. celoštátnej konferencie INFOVEK 2002. - ISBN 80-7097-487-7. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2003. - S. 121-127
 78. CAH Zábavne i záhadne o Slovensku na Zemi / Štefan Karolčík
  Bratislava : Max Media, 2003
 79. GII Moderné digitálne technológie v edukačnom procese : Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. / Roman Hrušecký... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2009