Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAA Tour de France - geographical aproach to the history of sport event / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014
 2. AAB Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky / Vladimír Slavík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 3. AAB Demografický atlas Slovenskej republiky / Branislav Bleha ... [et al.]
  Bratislava : Geo-Grafika, 2014
 4. ABD Poloha uzla Bratislava v dopravných sieťach / Marcel Horňák, Vladimír Bačík
  In: Moderná humánna geografia mesta Bratislava: priestorové štruktúry, siete a procesy. - ISBN 978-80-223-3516-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 195-228 [1,84 AH]
 5. ADC Local self-government structure in the EU member states in 2011 / Michal Klobučník, Vladimír Bačík
  In: Journal of Maps. - Vol. 12, No. 4 (2016), s. 671-675
 6. ADC Stage finishes - mapping the locations and results of Tour de France (1903-2016) / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Journal of Maps. - Vol. 13, No. 1 (2017), s. 82-89
 7. ADC Socio-economic changes in the borderlands of the Visegrad Group (V4) countries / Lucia Máliková ... [et al.]
  In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 26-37
 8. ADD Negative Aspects of Municipal Amalgamation within the Municipal Reform - the Perspective on the Example of the Slovak Republic / Michal Klobučník ... [et al.]
  In: Sociológia. - Roč. 50, č. 4 (2018), s. 448-481
 9. ADE Využitie vybraných technológií pre distribúciu výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov (na príklade bratislavských mestských častí) / Vladimír Bačík
  In: Demografie. - Roč. 49, č. 4 (2007), s. 321-333
 10. ADE Big cities in Slovakia: development, planning, contemporary transformation / Vladimír Slavík, Michal Kožuch, Vladimír Bačík
  In: European Spatial Research and Policy. - Vol. 12, No. 2 (2005), s. 47-69
 11. ADE History of Tour de France from the geographical point of view / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Sport science review [elektronický dokument]. - Vol. 22, No. 3-4 (2013), s. 255-277 [online]
 12. ADF Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí internetu / Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 5-16
 13. ADF Theoretical and methodological notes on current options related to examination of voting behaviour - The geographical approach / Martin Plešivčák ... [et al.]
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 60, No. 2 (2016), s. 151-170
 14. ADF Internetové stránky samospráv v SR / Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 11-15
 15. ADF Geokódovanie a jeho aplikácia na obce Slovenska - prípadová štúdia regiónu Liptov / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Vol. 56, No. 2 (2012), s. 161-176
 16. ADF Google API a ich využitie pri tvorbe internetovej stránky obcí Slovenskej republiky / Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 6, č. 1 (2012), s. 5-10
 17. ADF Možnosti využitia vektorových formátov SVG a KML pri vizualizácii cenzových dát / Vladimír Bačík
  In: Kartografické listy. - Roč. 20, č. 1 (2012), s. 5-13
 18. ADF Príklady využitia JavaScript knižníc v oblasti tvorby tematických máp na internete / Michal Rybár, Vladimír Bačík
  In: Kartografické listy. - Roč. 23, č. 2 (2015), s. 74-91
 19. ADM Population distribution by selected road network elements - Comparison of centroids, geocoded addresses, built-up areas and total areas on the example of Slovak communes / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Bulletin of Geography. - Vol. 28, No. 28 (2015), s. 7-20
 20. ADM Development of local authorities in EU-member states between 1950-2011 / Michal Klobučník, Vladimír Bačík
  In: Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. - Vol. 116, No. 2 (2016), s. 159-175
 21. ADM The spatial equity principle in the administrative division of the Central European countries / Marián Halás ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Vol. 12, No. 11 (2017), Art. No. e0187406 [online] [18 s.]
 22. ADM Spatial autocorrelation of communes websites: A case study of the region Stredné Považie in Slovakia / Michal Klobučník, Vladimír Bačík
  In: Bulletin of Geography. - Vol. 22 (2013), s. 65-80
 23. ADM Possibilities of using selected visualization methods for historical analysis of sporting event - An example of stage cycling race Tour de France / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Quaestiones geographicae. - Roč. 37, č. 3 (2018), s. 5-24
 24. AED Mikroregióny ako podklad ku komunálnej reforme v SR / Vladimír Slavík, Vladimír Bačík
  In: Geographia Cassoviensis, roč. 1. - ISBN 978-80-7097-700-2. - Košice : Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2007. - S. 169-174
 25. AFC Informatizácia a internetizácia vo verejnej správe / Vladimír Bačík
  In: Geografie XIV. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Sv. 169, řada přírodních věd č. 22. Zborník z konferencie Geografické aspekty středoevropského prostoru. - ISBN 80-210-3208-1. - Brno : MU, 2003. - S. 66-70
 26. AFC Creating Thematic maps online using PHP, KML and Google Earth, an example of visualizing selected indicators for the Slovak republic / Vladimír Bačík
  In: Service-Oriented Mapping SOMAP 2012. - ISBN-13: 978-3-9502039-2-3. - Wien : Jobstmedia Management Verlag, 2012. - S. 163-180
 27. AFC WebGIS a verejná správa na Slovensku / Vladimír Bačík
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Svazek 183, řada přírodních věd č. 25. Geografie XVI. - ISBN 80-210-3759-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 134-143
 28. AFD WebGIS ako jedna z významných technológii pri zavádzaní egovernmetnu / Vladimír Bačík
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 179-184 [CD-ROM]
 29. AFD Vizualizácia prognostických dát v prostredí Internetu / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 5, č. 5 (2009), s. 75-80
 30. AFD Vizualizácia štatistických dát pomocou "Google Chart Tools" / Vladimír Bačík
  In: Forum Statisticum Slovacum. - Roč. 8, č. 5 (2012), s. 9-15
 31. AFH Cirkulárna vizualizácia dát dochádzky za prácou na príklade obcí bratislavského VÚC / Vladimír Bačík, Michal Klobučník, Dominika Chvosteková
  In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-646-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 5-5
 32. AGI Vizualizácia geodát v prostredí internetu - teoretické východiská a praktické riešenia na vybranom príklade / Vladimír Bačík
  Bratislava : INFOSTAT, 2008
 33. AGI Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky : Projekt riešený pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy. / Vladimír Slavík ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2005
 34. BAB Demografia populárne / Vladimír Bačík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 35. BCI Počítačová tvorba máp. Cvičenia v programe MapInfo Professional / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  Bratislava : Geo-grafika, 2009
 36. BCI Počítačová tvorba tematických máp. Cvičenia v MapInfo Professional / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 37. BDF Tour de France - najvýznamnejší etapový cyklistický pretek očami geografov / Vladimír Bačík, Michal Klobučník
  In: Geografia. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 20-25
 38. BEE Sprístupňovanie zdravotníckych databáz geoinformačnými nástrojmi / Dagmar Kusendová, Vladimír Bačík
  In: GIS Ostrava 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-248-3678-2. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2015. - Nestr. [9 s.] [CD-ROM]