Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Lekárska chémia / J. Muchová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2012
 2. ADC DNA/BSA binding ability and genotoxic effect of mono- and binuclear copper (II) complexes containing a Schiff base derived from salicylaldehyde and D, L-glutamic acid / L. Andrezálová ... [et al.]
  In: Journal of Organometallic Chemistry. - Vol. 827 (2017), s. 67-77
 3. ADC Nuclease-like Activity of a Cyclic Tetrameric Schiff Base (Tetraanhydroaminobenzaldehyde) N-Coordinated Copper Complex / Zdeňka Ďuračková ... [et al.]
  In: International Journal of Biochemistry & Cell Biology. - Vol. 27, No. 12 (1995), s. 1341-1347
 4. ADC DNA damage induction and antiproliferative activity of vanadium(V) oxido monoperoxido complex containing two bidentate heteroligands / L. Andrezálová, H. Gbelcová, Z Ďuračková
  In: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. - Vol. 27, No. 1 (2013), s. 21-26
 5. ADC High density lipoprotein subfractions and paraoxonase 1 in children / J. Muchová ... [et al.]
  In: Acta Biochimica Polonica. - Vol. 63, No. 3 (2016), s. 555-563
 6. ADC X-ray and DFT studies of a mono- and binuclear copper(II) ionic compound containing a Schiff base / V. Langer ... [et al.]
  In: Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. - Vol. 68, Part 11 (2012), s. m326-m328
 7. ADC Copper(II) complexes of N-salicylideneglutamate type as superoxide dismutase mimetics / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: Pharmazie. - Vol. 53, No. 5 (1998), s. 338-342
 8. ADC Effect of the Schiff base complex diaqua-(N-salicylidene-L-glutamato) copper(II) monohydrate on human tumor cells / K. Koňariková ... [et al.]
  In: European Journal of Pharmacology. - Vol. 721, No. 1-3 (2013), s. 178-184
 9. ADC Oxidative stress in women with perimenopausal symptoms / I. Žitňanová... [et al.]
  In: Menopause. - Vol. 18, No. 11 (2011), s. 1249-1255
 10. ADD Influence of oak wood polyphenols on cysteine, homocysteine and glutathione total levels and PON1 activities in human adult volunteers - a pilot study / Z. Deáková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 34, No. 1 (2015), s. 73-80
 11. ADD Redox Behaviour of Some Superoxide Dismutae-Mimetic Copper (II) Complexes of N-Salicylideneaminoalkanoate Type with Diazoles / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 49, No. 1 (1995), s. 24-27
 12. ADE Paraoxonáza a ateroskleróza / Z. Ďuračková, L. Andrezálová
  In: Klinická biochemie a metabolismus. - Roč. 17, č. 4 (2009), s. 220-226
 13. ADF Antimikróbna aktivita vybraných akva-karboxylátomeďnatých komplexov / Jozef Sokolík ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 41, č. 2 (1992), s. 40-46
 14. ADF Beta-glukány a ich biomodulačná aktivita / Lucia Andrezálová
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 78, č. 10 (2009), s. 259-264
 15. ADM Oxidative stress markers and their dynamic changes in patients after acute ischaemic stroke / I. Žitňanová ... [et al.]
  In: Oxidative Medicine and Cellular Longevity [elektronický zdroj]. - Vol. 2016 (2016), Art. No. 9761697 [7 s.] [online]
 16. ADM Autophagy in MCF-7 cancer cells induced by copper complexes / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Pharmacological Reports. - Vol. 68, No. 6 (2016), s. 1221-1224
 17. ADM Effect of Schiff base Cu(II) complexes on signaling pathways in HT-29 cells / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Molecular Medicine Reports. - Vol. 14, No. 5 (2016), s. 4436-4444
 18. AED Interakcia koordinačných zlúčenín prechodných kovov s DNA / Lucia Andrezálová
  In: Anatómia - prvý krok do medicíny. - ISBN 978-80-89747-08-5. - Bratislava : Proprint, 2017. - S. 111-116
 19. AED Beta-glukány ako výživový doplnok / Lucia Andrezálová
  In: Príroda a zdravie človeka (Prírodné látky a ich význam v prevencii a liečbe ochorení). - ISBN 978-80-8095-032-3. - Bratislava : SAP, 2008. - S. 235-249
 20. AED Inhibícia proteazómu v bunkách A549 / Katarína Koňariková ... [et al.]
  In: Horizonty anatómie. - ISBN 978-80-89747-10-8. - Bratislava : Proprint, 2018. - S. 168-171
 21. AED Vplyv podávania fenofibrátov na aktivitu paraoxonázy 1 (PON1) / L. Andrezálová ... [et al.]
  In: Anatómia v obrazoch histórie. - ISBN 978-80-89747-07-8. - Bratislava : Proprint, 2016. - S. 80-85
 22. AED Vplyv meďnatých komplexov na nádorovú bunkovú líniu hrubého čreva / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie III.. - ISBN 978-80-970589-6-8. - Bratislava : ÚNIA, 2012. - S. 141-144
 23. AED Vplyv hypertenzie na oxidačný stres u jedincov vystavených sociálnemu stresu / Z. Kralovičová ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II.. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 101-104
 24. AED Biologický efekt N-salicylidénglutamáto meďnatých komplexov na ľudskú nádorovú a nenádorovú bunkovú líniu / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Anatomické štruktúry a laparoskopia. - ISBN 978-80-970589-8-2. - Bratislava : ÚNIA, 2013. - S. 83-86
 25. AED Vplyv novosyntetizovaného monohydrát diakva-(N-salicylidén-L-glutamáto) meďnatého komplexu na nádorovú a nenádorovú bunkovú líniu / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Odkaz Ladzianskeho pre budúce generácie II.. - ISBN 978-80-970589-3-7. - Bratislava : ÚNIA, 2011. - S. 185-1878
 26. AED Aktivita PON1 a subfrakcie HDL-cholesterolu u detí a adolescentov / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: Od anatómie po kliniku - od Vesalia po súčasnosť. - ISBN 978-80-89747-04-7. - Bratislava : Proprint, 2014. - S. 115-118
 27. AED Sú N-salicylidénglutamánomeďnaté komplexy inhibítormi proteazómu? / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Od anatómie po kliniku - od Vesalia po súčasnosť. - ISBN 978-80-89747-04-7. - Bratislava : Proprint, 2014. - S. 134-138
 28. AEG Superoxiddizmutáze podobná aktivita Cu(II) komplexov odvodených od trojfunkčných Schiffových zásad / A. Valent ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 87, č. 9a (1993), s. 97-98
 29. AEG Some structural aspects of mononuclear and binuclear copper(II) ionic compound containing schiff base / V. Langer ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 104, č. 6 (2010), s. 413
 30. AFD Biological activity of some Schiff base Cu(II) complexes 1 / Ľ. Feníková ... [et al.]
  In: Current Trends in Coordination Chemistry. - Bratislava : STU Press, 1995. - S. 401-406
 31. AFD Molekulový mechanizmus účinku meďnatého komplexu na bunkovú líniu ľudského nádoru hrubého čreva / K. Koňariková ... [et al.]
  In: 51. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 7. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-223-3286-6. - Bratislava : LF UK, 2012. - S. 117-122
 32. AFD Superoxide dismutase like activity of some diazole-(N-salicylidene-S-glutamato)copper(II) complexes / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: 14th Conference on Coordination Chemistry. Proceedings. - Bratislava : STU, 1993. - S. 443-448
 33. AFD Copper(II) Complexes with Benzilbis(thiosemicarbazone) and their Biological Activity Monograph series of the International Conferences on Coordination Chemistry Held Periodically at Smolenice in Slovakia / A. Valent ... [et al.]
  In: International Conference on Coordination Organometallic Chemistry. Monograph series of the International Conferences on Coordination Chemistry Held Periodically at Smolenice in Slovakia 3. - Bratislava : Slovak Technical University Press, 1997. - S. 245-250
 34. AFD Biomodulačné vlastnosti [Cu(N-sal-D,L-glu)(2-metylimidazol)] meďnatého komplexu na nádorových bunkových líniách / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-3648-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 135-139
 35. AFG Paraoxonase 1 and HDL subfractions in hypercholesterolemic children and adolescents / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: Free Radical Biology & Medicine. - Vol. 75, Suppl. 1 (2014), s. S29
 36. AFG Antioxidant properties of synthetic Schiff bases type Cu(II) complexes / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: International Symposium on Antioxidants and Disease Prevention. - Stockholm : ILSI, 1993. - S. 94
 37. AFG Hypercholesterolemic children, lipid and antioxidant status / Z. Nagyová ... [et al.]
  In: Journal of International Society of Antioxidants in Nutrition & Health [elektronický zdroj]. - Vol. 3, No. 1 (2016), s. 76 [online]
 38. AFG Meďanté komplexy Schiffových zásad a ich superoxiddismutázová aktivita / Lucia Andrezálová, Aladár Valent, Zdeňka Ďuračková
  In: 22. konference "Syntéza a analýza léčiv". - Praha : [s.n.], 1993. - S. 7
 39. AFG Biological Activites of Some Schiff Bases Type Cu-Complexes / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: Chemistry of Metals Biological Systems. - [s.l.] : [s.n.], 1995. - S. 2
 40. AFG Meďnaté komplexy Schiffových zásad ako biologicky aktívne látky / A. Valent ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza léčiv : 24. konference. - Praha : [s.n.], 1995. - S. 51
 41. AFG Štúdium SOD podobnej aktivity Cu(II) komplexov s ligandom zo skupiny tiosemikarbazónov / A. Valent ... [et al.]
  In: 50. sjezd chemických společností. Sborník abstrakt příspěvků. - Olomouc : Vydavatelství University Palackeho, 1997. - S. 49-50
 42. AFG Superoxiddismutáze podobná aktivita N-salicydénglutamátomeďnatých komplexov / Lucia Andrezálová, Zdena Ďuračková, Aladár Valent
  In: Pokroky v anorganické chemii. - ISBN 80-210-2951-X. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - S. 13-14
 43. AFG Antioxidant properties of some Schiff base copper (II) complexes / A. Valent ... [et al.]
  In: 8th Winter School on Coordination Chemistry. - Karpacz : [s.n], 1995. - S. 97
 44. AFG Copper (II) complexes of Schiff bases and their biological activities / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: 31st International Conference on Coordination Chemistry. - Vancouver : [s.n.], 1996. - S. 26
 45. AFH Výučba Lekárskej chémie na lekárskych fakultách u nás a v zahraničí / J. Muchová ... [et al.]
  In: Laboratórna diagnostika. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 46-47
 46. AFH SOD mimetické diazol(N-salicylidénglutamáto)-meďnaté komplexy / Lucia Andrezálová, Aladár Valent, Zdeňka Ďuračková
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Modra : [s.n.], 1992. - S. 18
 47. AFH Antioxidačné účinky (N-Salicylidénglutamáto)-meďnatých komplexov s ligandami diazolového typu / Lucia Andrezálová, Zdeňka Ďuračková, Aladár Valent
  In: 13. celostátní biochemické dny. - České Budějovice : [s.n.], 1992. - S. 49
 48. AFH Štúdium superoxiddismutáze podobnej aktivity Schiffovych meďnatých komplexov / Ľ. Feníková ... [et al.]
  In: 49. zjazd chemických spoločností. - Bratislava : [s.n.], 1995. - S. 395-396
 49. AFH Syntéza a štúdium vlastností N-salicylidénglutamátomeďnatých komplexov / Aladár Valent ... [et al.]
  In: Sborník 47. sjezdu ČSSCh, 1. - Praha : ČSSCh, 1991. - S. 54
 50. AFH Antioxidačné vlastnosti meďnatých komplexov Schiffových báz / A. Valent ... [et al.]
  In: Zborník z 23. konferencie "Syntéza a analýza liečiv". - Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť, 1994. - S. 61
 51. AFH Biological effect of cooper complex on human colon carcinoma cell line / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Lifestyle, Oxidative Stress and Diabetes Mellitus. - ISBN 978-80-970345-2-8. - Bratislava : Mind and Health, 2012. - S. 30
 52. AFH Application of some chemical methods to the investigation of metal complex-DNA interactions / L. Andrezálová, Z. Ďuračková
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Roč. 106, Suppl. (2012), s. s251
 53. AFH Autofágia indukovaná Cu-komplexami v ľudských nádorových bunkách prsníka MCF-7 / K. Koňariková ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 111-112
 54. AFH SOD - podobná aktivita meďnatých zlúčenín / A. Valent ... [et al.]
  In: Syntéza a analýza liečiv. - Bratislava : [s.n.], 1996. - S. 34
 55. AFH Influence of N-salicylidene-L-glutamato copper (II) complex on human colon carcinoma cell line HT-29 and breast carcinoma cell line MCF-7 / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-8-5. - Bratislava : Cancer Research Institute of Slovak Academy of Sciences, 2013. - S. 42
 56. AFH Význam výučby lekárskej chémie pre ďalšie štúdium budúcich lekárov / L. Andrezálová, Z. Országhová
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 68
 57. AFK Biological effects of copper complexes on human colon carcinoma and mouse embryonic fibroblast cell lines / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Molecular Life Sciences 2011. - Frankfurt am Main : [s.n.], 2011. - S. O39
 58. AFK Cytotoxic and genotoxic effect of copper complex on human colon carcinoma and mouse embryonic fibroblast cell lines / L. Laubertová ... [et al.]
  In: Molecular Life Sciences 2011. - Frankfurt am Main : [s.n.], 2011. - S. O42
 59. AFL Interakcia oxo-peroxokomplexu vanádu (V) s DNA / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 1, č. 1 (2005), s. 164
 60. AFL Cytostatic effect of vanadium (V) compoud / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: Oxidative stress in diseases. - ISBN 978-80-969919-7-6. - Bratislava : Mind and health, 2008. - S. 60
 61. AFL Biomodulative activities of synthetic compounds on selected types of cancer lines / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Formy a prostriedky vzdelávania na podporu prevencie chorôb 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7167-169-5. - Bratislava : Asklepios, 2012. - S. 45 [CD-ROM]
 62. AFL Aktivita paraoxonázy a jej ovplyvnenie podávaním fenofibrátu / Lucia Andrezálová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 7, č. 13 (2011), s. 204-205
 63. AFL Účinok meďnatých komplexov typu Schiffových zásad na mechanizmus poškodenia DNA / L. Andrezalová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 5, č. 9 (2009), s. 168
 64. AFL Effect of omega-3 fatty acids on PON 1 arylesterase and lactonase activity in children suffering from hypercholesterolemia / L. Andrezálová ... [et al.]
  In: 22. biochemický zjazd. - ISBN 978-80-88866-83-1. - Martin : JLF UK, 2010. - S. 214
 65. AFL Cytotoxic and genotoxic effect of copper complexes on human colon carcinoma cell line / K. Koňariková ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-970128-5-4. - Bratislava : Cancer Research Institute SAS, 2011. - S. 73
 66. AGI Biologické zmeny spôsobené alternáciou metabolizmu kyslíka a ich ovplyvnenie / T. Turský ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1994
 67. AGI Štúdium ochranného účinku Schiffových zásad a ich chelátov vo vývoji patofyziologických zmien organizmu charakterizovaných voľnými radikálmi a neenzýmovou glykáciou bielkovín / J. Čársky ... [et al.]
  Bratislava : LF UK, 1997
 68. AGI Štúdium skorej a neskorej glykácie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu vo vzťahu ku zmenám v metabolickom profile / Ved. projektu V. Jakuš ; člen výsk. tímu V. Mojto ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2012
 69. AGI Využitie genomiky a proteomiky v štúdiu uplatnenia oxidačného stresu vo fyziológii a patológii niektorých ochorení / Ved. projektu Z. Ďuračková ; člen výsk. tímu J. Muchová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 70. AGI Oxidačný stres u diabetes mellitus a jeho vplyv na funkciu endotelu. Možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými a syntetickými látkami / Ved. projektu Jana Muchová ; člen výsk. tímu Z. Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 71. AGI Oxidačný stres a jeho účasť v patogenéze vybraných voľnoradikálových ochorení (Crohnova choroba, ADHD) a možnosti jeho ovplyvnenia prírodnými polyfenolovými látkami / Ved. projektu Z. Paduchová ; člen výsk. tímu Z. Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 72. AGI The influence of omega fatty acids (CardioWise) on lipid profile of moderately hypercholesterolemic children / Ved. projektu Jana Muchová; člen výsk. tímu Z. Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 73. AGI Moderné trendy vo výučbe a zosúladenie programu výučby lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie na lekárskych fakultách / Ved. projektu J. Muchová ; člen výsk. tímu Z. Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 74. BAB Podklady na prijímacie skúšky z chémie / M. Brechtlová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 75. BEF Vyhľadávanie nových protinádorových liečiv / K. Koňariková ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 97-98
 76. BEF Activities of a Schiff Base copper(II) complex on growth inhibition and apopties induction toward MCF-7 human breast cancer cells and HT-29 human colon cancer cells / G. A. Perdikaris ... [et al.]
  In: 52. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 8. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-223-3467-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 21-26
 77. BEF Porovnanie účinku vybraných meďnatých komplexov na ľudskú nádorovú líniu hrubého čreva / K. Koňariková ... [et al.]
  In: 52. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 8. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-223-3467-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 171-175
 78. BEF HDL subfrakcie a ich vzťah k aktivite PON1 u detí s hypercholesterolémiou / Z. Ďuračková ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : ÚMFG SAV, 2014. - S. 131-133
 79. BFA Effect of copper complexes on human colon carcinoma cell line and human breast carcinoma cell line / K. Koňariková ... [et al.]
  In: International Science Index. - Vol. 8, No. 8, Part. 2 (2014), s. 407
 80. BFA Ischemia-induced changes in antioxidative status in patients after stroke / M. Chomová ... [et al.]
  In: 1st Congress in Health Sciences Research: Towards Innovation and Entrepreneurship - Trends in Endocrinology and Neurosciences. - Covilha : University of Beira Interior, 2015. - S. 54
 81. BFA Molecular mechanism of action of N-salicylidene-L-glutamato copper (II) complex on HT-29 / K. Koňariková ... [et al.]
  In: EMBL Conference: Cancer Genomics. - Heidelberg : EMBL, 2013. - S. 102
 82. BFA Porovnanie mulekulového mechanizmu N-salicylidénglutamátomeďnatých komplexov na ľudskú nádorovú líniu hrubého čreva / K. Koňariková ... [et al.]
  In: 14. vědecko-pedagogická konference učitelů biochemických oborů lékařských fakult v ČR a SR. - Plzeň : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2013. - S. 27-28
 83. BFB Antioxidant enzymes in patients after ischemic stroke / M. Chomová ... [et al.]
  In: Eleventh Symposium on Catecholamines and other Neurotransmitters in Stress. - Bratislava : Ústav Experimentalnej Endokrinologie SAV, 2015. - S. 11
 84. DAI Superoxiddismutáze podobná aktivita N-salicylidénglutamátomeďnatých komplexov / Lucia Andrezálová
  Bratislava : [s.n.], 1995
 85. EDI Učebnica pre päť fakúlt / Vladimír Fajnor, Lucia Andrezálová
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 2 (2012), s. 22
 86. GAI Crohnova choroba u detí - význam imunologických a redoxných mechanizmov, Crohnped / Ved. projektu Zdeňka Ďuračková ; člen výsk. tímu Jana Muchová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2011
 87. GAI Crohnova choroba u detí - význam imunologických a redoxných mechanizmov, Crohnped / Ved. projektu Zdeňka Ďuračková ; člen výsk. tímu Jana Muchová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2009
 88. GII Porovnávacie štúdium glykácie, oxidačného stresu a zápalu u pacientov s diabetes mellitus 1. a 2. typu / Ved. projektu Vladimír Jakuš ; člen výsk. tímu Michal Sapák ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2015
 89. GII Crohnova choroba u detí - význam imunologických a redoxných mechanizmov, Crohnped / Ved. projektu Zdeňka Ďuračková ; člen výsk. tímu Jana Muchová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2013
 90. GII Biomodulačné účinky prírodných látok v podmienkach experimentálneho diabetu a cirhózy pečene / Ved. projektu Jana Muchová ; člen výsk. tímu Zdeňka Ďuračková ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2014