Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ABB Retardation capability of mineral linings of waste disposal sites / Renáta Adamcová
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 57. - Bratislava : UK, 2002. - S. 5-33 [3AH]
 2. ACB Inžinierska geológia I. : Geologické prostredie a jeho hodnotenie. / Rudolf Ondrášik ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 3. ADC Effect of gamma-irradiation on adsorption properties of Slovak bentonites / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 292, No. 2 (2012), s. 481-492
 4. ADC First shrinkage parameters of Slovak bentonites considered for engineered barriers in the deep geological repository of high-level radioactive waste and spent nuclear fuel / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 302, No. 1 (2014), s. 737-743
 5. ADC Heavy metal distribution in karst soils from Croatia and Slovakia / Slobodan Miko ... [et al.]
  In: Environmental Geology. - Vol. 45, No. 2 (2003), s. 262-272
 6. ADC Adsorption equilibrium and kinetic studies of strontium on Mg-bentonite, Fe-bentonite and illite/smectite / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 298, No. 2 (2013), s. 1031-1040
 7. ADC Cesium sorption on bentonites and montmorillonite K10 / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 284, No. 1 (2010), s. 55-64
 8. ADE Problems of Hydraulic Conductivity Estimation in Clayey Karst Soils / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geologia Croatica. - Vol. 58, No. 2 (2005), s. 1-9
 9. ADE Švajčiarsky príklad modernej koncepcie odpadového hospodárstva / Renáta Adamcová
  In: Odpady. - Roč. 8, č. 9 (2006), s. 17-18
 10. ADE Hodnotenie otvorenej pórovitosti hornín pomocou héliového pyknometra / Renáta Adamcová
  In: Geotechnika. - Roč. 15, č. 4 (2012), s. 26-31
 11. ADE Retention of inorganic pollutants in clayey base sealings of municipal landfills / H. Kugler ... [ et al. ]
  In: Applied Clay Science. - Vol. 21, No. 1-2 (2002), s. 45-58
 12. ADE Sorpčné vlastnosti bentonitových bariér / Michal Galamboš ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 18, č. 1/2 (2010), s. 37-39
 13. ADF Vybrané fyzikálne vlastnosti bentonitu pre úložisko rádioaktívneho odpadu / Renáta Adamcová, Zuzana Haasová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 37, No. 3 (2005), s. 387-389
 14. ADF Vlhkosť - negatívny faktor deteriorácie horninového masívu / Martin Brček ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 1-8
 15. ADF Engineering geological clay research for a radioactive waste repository in Slovakia / Renáta Adamcová, Jana Frankovská, Tatiana Durmeková
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 71-82
 16. ADF Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšiej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska / Renáta Adamcová, Peter Wagner
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 17, No. 6 (1985), s. 535-548
 17. ADF Heavy metal retardation in some Slovak clays and clayey soils / Renáta Adamcová, Fritz T. Madsen
  In: Geologica Carpathica - Clays. - Vol. 5, No. 1-2 (1996), s. 13-20
 18. ADF Posúdenie vplyvu degradačných laboratórnych skúšok na kamene pomocou optickej porozimetrie / Tatiana Durmeková, Andrej Janega, Renáta Adamcová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 42, No. 2 (2010), s. 217-228
 19. ADF Analýza využiteľnosti dnových sedimentov zo Slnečných jazier v Senci / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 2 (2010), s. 85-94
 20. ADF Minerálne zloženie a fyzikálne vlastnosti alterovaného ryolitového tufu z vybraných ložísk južnej časti Tokajských vrchov (Maďarsko) / Tomáš Kratochvíl ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 40, No. 1-2 (2008), s. 45-52
 21. ADN Engineering geological research of andesite alteration related to the revitalization of the Šášov Castle (Central Slovakia) / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 29-40
 22. AEC Kartierung und Risikobeurteilung von instabilen Hängen in der Slowakei / Renáta Adamcová
  In: Instabile Hänge und andere risikorelevante natürliche Prozesse. - ISBN 3-7643-5472-0. - Basel : Birkhäuser Verlag, 1996. - S. 67-72
 23. AEC Untersuchungen zum Adsorptionsverhalten der Basisdichtschichten der Deponien Gmünd und Horn - Eine Funktionsanalyse nach mehrjährigem Deponiebetrieb / Bernd Schwaighofer ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Österreichischen Geologischen Gesellschaft, Band 90. - Wien : Österreichische Geologische Gesellschaf, 1997. - S. 185-200
 24. AED Inžinierskogeologický výskum pre riešenie problémov s environmentálnymi záťažami / Renáta Adamcová, Mirko Matys
  In: Aktuálne problémy geológie. Inovácia odborno-predmetových kompetencií. - ISBN 978-80-89238-21-7. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 190-201
 25. AED Geology and engineering geological problems of the Trenčín castle rock / Milan Mišík, Renáta Adamcová, Petra Sobotková
  In: Acta geologica Universitatis Comenianae, 54. - ISBN 80-223-1449-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 53-63
 26. AFB Adsorpcia kontaminantov z vodných roztokov na ílové minerály / Renáta Adamcová
  In: Zborník prednášok 24. júna 2008. - ISBN 978-80-223-2575-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 27-41
 27. AFB Hodnotenie retardačných schopností podložia skládok odpadu - perspektívne pole pôsobnosti geochemika / Renáta Adamcová
  In: Hydrogeochémia '95. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 1995. - S. 46-52
 28. AFC Schadstoffbarriere Ton in technischen Abdichtungen und in der Natur / Renáta Adamcová
  In: Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik. - Erlangen : Deutsche Gesellschaft für Geotechnik, 2005. - S. 211-216
 29. AFC Sludge deposits around te mining town of Banská Štiavnica - environmental and geotechnical problems / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: GREEN 2 Contaminated and derelict land. - ISBN 0-7277-2633-1. - London : Thomas Telford Publishing, 1997. - S. 150-158
 30. AFC Consideration about elementary remedial action at old deposits of flotation sludge around the mining town of Banská Bystrica / Renáta Adamcová
  In: 4th Conference on Environment and Mineral Processing. - ISBN 80-7078-565-9. - Ostrava : VŠB TU, 1998. - S. 279-286
 31. AFC Debris flow near Stambach (Austria) - a successful example of bioengineering stabilisation / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Constructionism 2018 [elektronický dokument] : Constructionism, Computational Thinking and Educational Innovation : Conference Proceedings. - ISBN 978-609-95760-1-5. - London : Taylor & Francis Group, 2010. - S. 435-442
 32. AFC Adsorption of uranium from aqueous solution using Slovak HDTMAA-bentonite / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: European Nuclear Conference 2014. - ISBN 978-92-95064-21-8. - Brussels : European Nuclear Society, 2014. - S. 119-126
 33. AFC Soil cover as pollution barrier in karst areas - brief summary of research results / Renáta Adamcová ... [ et al. ]
  In: Groundwater quality and vulnerability. - ISBN 83-87431-48-6. - Sosnowiec : Uniwersytet Slaski, 2002. - S. 9-17
 34. AFC Environmental impact of sludge from ore dressing - an example from Slovakia / Renáta Adamcová, Fritz Thule Madsen
  In: Enviweath 96. - ISBN 80-210-1906-9. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - S. 19-28
 35. AFC Hochplastische Tone im Deponiebau / Renáta Adamcová, Marcela Kišová, Franz Ottner
  In: Berichte der DTTG 2000. Beiträge zur Jahrestagung 7. - ISSN 1432-7007. - Zürich : DTTG, 2000. - S. 1-11
 36. AFC Assessment and Prediction of Vertical Transport of Pollutants in Clayey Barriers / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: 5th International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe [elektronický zdroj]. - Tallahassee : Florida State University, 2001. - S. 1-5 [CD-ROM]
 37. AFC Evaluation of land suitability for waste disposal in Slovakia / Miroslav Hrašna, Renáta Adamcová
  In: Geological Engineering and Geoenvironment Protection. - Constanza : Romanian Association of Engineering Geology, 1994. - S. 167-171
 38. AFC Heavy metal retention capacity of natural clay liners of landfills / Renáta Adamcová
  In: Geoenvironmental Engineering. Ground contamination : pollutant management and remediation. - ISBN 0-7227-2840-7. - London : Thomas Telford Publishing, 1999. - S. 247-254
 39. AFC Migration von Schwermetallen und Anionen in der kaolinitreichen Basisdichtschicht der Deponie Horn (Österreich) - eine Studie nach 10-jährigem Deponiebetrieb / Hannes Kugler ... [et al.]
  In: Tone in der Geotechnik und Baupraxis - Beiträge zur Jahrestagung Greifswald, DTTG 1998, Berichte der DTTG, Band 6. - S. 38-49
 40. AFD Fyzikálne vlastnosti bentonitov a ich zmesí ako inžinierskych bariér v úložiskách rádioaktívnych odpadov / Zuzana Haasová, Renáta Adamcová
  In: Odpady 2004. - ISBN 80-968214-4-X. - Spišská Nová Ves : SLOVZEOLIT, 2004. - S. 99-107
 41. AFD Sací tlak vybraných bentonitov meraný psychrometrickým prístrojom WP4C / Magdaléna Dziaková, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1236-1241 [online]
 42. AFD Porovnanie stanovenia medze tekutosti metódou Enslin-Neff a kužeľovou skúškou / Magdaléna Dziaková, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1293-1298 [CD-ROM]
 43. AFD Alternatívne metódy pre laboratórne stanovenie vybraných vlastností bentonitov / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2006 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-88974-78-X. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2006. - S. 1-12 [CD-ROM]
 44. AFD Sací tlak nesaturovaného bentonitu BKT / Magdaléna Kondrcová, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1200-1205 [online]
 45. AFD Stanovenie zrnitosti zemín prístrojom Sedigraph / Matej Lúchava ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1256-1261 [CD-ROM]
 46. AFD Grain-size distribution vs. shear strength: a case study of the Klodne landslide in the Polish Flysch Zone / Aleksandra Deregowska ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1204-1209 [CD-ROM]
 47. AFD Priepustnosť krasových pôd / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geológia a životné prostredie 2004. - ISBN 80-88974-54-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2004. - S. 49-52
 48. AFD Inžiniersko-geologické informácie v hrudke historického muriva - príklad výskumu pri podlimitnom množstve zeminy / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Inžinierska geológia 2016 : Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike : Zborník 8. konferencie inžinierska geológia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4573-4. - Bratislava : STU, 2016. - 16-23 [USB kľúč]
 49. AFD Vplyv ľudského faktora na výsledky skúšky hutniteľnosti zeminy / Renáta Adamcová, Vladimír Bilohuščin, Matej Lúchava
  In: Výskum a technický rozvoj v cestnom staviteľstve : 19. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-89565-16-0. - Bratislava : Kongres STUDIO, 2014. - S. 46-52
 50. AFD Stanovenie stlačiteľnosti a súčiniteľa konsolidácie zemín v základovej škáre protihlukovej steny v Lamači / Matej Lúchava, Rudolf Tornyai, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1279-1284 [CD-ROM]
 51. AFD Vplyv kameniva na kvalitu betónu / Oľga Nováková, Renáta Adamcová
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1308-1313 [CD-ROM]
 52. AFD Porovnanie bentonitu BKT s bentonitom K45 z ložiska Kopernica / Jana Deliová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1209-1214 [CD-ROM]
 53. AFD Výskum vybraných typov pôd krasových oblastí ako bariér znečistenia podzemných vôd anorganickými látkami / Renáta Adamcová ...[ et al.]
  In: Hydrogeochémia ´01. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 2001. - S. 27-34
 54. AFD Orientačné posúdenie adsorbčných vlastností vybraných zemín / Renáta Adamcová
  In: Výsledky, problémy a perspektívy inžinierskej geológie v Slovenskej republike. - ISBN 80-967154-2-9. - Bratislava : SAIG, 1994. - S. 121-126
 55. AFD Selected soil types as pollution barriers in Slovak and Croatian karst areas / Rastislav Skalský ... [et al.]
  In: Soil anthropization. Roč. 6. - ISBN 80-85361-87-6. - Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2001. - S. 153-161
 56. AFD Migrácia ťažkých kovov v podloží odkaliska Banská Štiavnica - Lintich / Renáta Adamcová
  In: Hydrogeochémia '96. - Bratislava : Katedra hydrogeológie PRIF UK, 1996. - S. 97-106
 57. AFD Obsah ílovitej frakcie - problematický bod posúdenia vhodnosti zeminy do minerálnych tesnení skládok odpadu / Marcela Kišová, Renáta Adamcová
  In: Geológia a životné prostredie. - ISBN 80-88974-25-9. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2001. - S. 98-101
 58. AFD Schwermetallmigration im Untergrund ausgewahlter / Renáta Adamcová, Fritz Thule Madsen
  In: Odpady 96. - ISBN 80-7078-405-9. - Ostrava : VŠB TU, 1996. - S. 220-227
 59. AFD Minerálne tesnenia s vysokým obsahom piesčitej frakcie - skúsenosti zo zahraničia a vlastné poznatky / Renáta Adamcová, Marcela Kišová
  In: Environmetálna geológia. - Košice : Katedra geológie a mineralógie TU, 1999. - S. 39-77
 60. AFD Vlastnosti dnových sedimentov Slnečných jazier v Senci vyťažených pri ich čistení / Juraj Miškolczi, Renáta Adamcová
  In: Geochémia 2010. - ISBN 978-80-89343-40-9. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. - S. 107-110
 61. AFD Príspevok ku systémovej analýze disjunktívov / Renáta Adamcová
  In: Systémové prístupy v inžinierskogeologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 1988. - S. 85-88
 62. AFD Vplyv minerálneho zloženia ílovitých tesniacich bariér na retardáciu stopových prvkov / Renáta Adamcová, Franz Ottner
  In: Odpady 97. - Košice : Copy Center, 1997. - S. 242-249
 63. AFD Ekologická koncepcia nakladania s komunálnym odpadom - praktické skúsenosti zo Švajčiarska / Renáta Adamcová
  In: Odpady 98. - ISBN 80-70785-993. - Košice : Copy Center, 1998. - S. 39-45
 64. AFD Poznatky o termofyzikálnych aspektoch vybraných slovenských bentonitov / Renáta Adamcová, Martin Valter, Belo Füri
  In: Geológia a životné prostredie 2008. - ISBN 978-80-89343-06-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav D. Štúra, 2008. - S. 75-80
 65. AFG Comparison of standard shrinkage tests and first shrinkage parameters of Slovak bentonites / Renáta Adamcová
  In: Informátor. - No. 49 (2012), s. 109
 66. AFG Effect of bentonite compaction on the orientation of smectite particles / Igor Stríček ... [et al.]
  In: 3rd Mid-European Clay Conference. - ISBN 953-6076-09-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2006. - S. 87
 67. AFG Thermal expansion of rocks, a part of extremely slow slope displacements / Ján Vlčko ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 9 [elektronický zdroj]. - Katlenburg-Lindau : Copernicus, EGU, 2007. - Art. No. 07949 [online]
 68. AFG Hydromechanical behaviour of compacted BKT bentonite during saturation / Renáta Adamcová, Magdaléna Kondrcová
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický dokument] : 21. - Göttingen : Copernicus, 2019. - S. [1-1], Art. No. 10484 [online]
 69. AFG Revitalisation of Sun Lakes in Senec, Slovakia: utilisation analyses of fine bottom sediments / Renáta Adamcová, Ingeborg Wimmer-Frey, Martin Valter
  In: European Clay Conference EUROCLAY 2011. - Ankara : Dumat, 2011. - S. 378
 70. AFG Hydraulic conductivity of karst soils / R. Adamcová ... [et al.]
  In: 1st Conference on Applied Environmental Geology (AEG´03) in Central and Eastern Europe. BE-228. - Vienna : Umweltbundesamt, 2003. - S. 6-8
 71. AFG Deterioration of the Sasov castle (Slovakia) and replacement material for the weathered building stone / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Acta Mineralogica-Petrographica. Abstract series, Vol. 6. - Szeged : University of Szeged, 2010. - S. 135
 72. AFG Weathering of building stone of the Medieval Sasov Castle in Slovakia: Indication and aipact of the mineral alteration / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Geologica Balcanica. - Vol. 39, No.1-2 (2010), s. 18-19
 73. AFG A new device for swelling/shrinking tests on bentonites / Renáta Adamcová, Magdaléna Dziaková, Tom Schanz
  In: Scientific Research Abstracts : Volume 9. - ISBN 978-88-7522-087-7. - Bari : Digilabs, 2018. - S. [1-1]
 74. AFG Tonige Böden aus slowakischen Karstgebieten - Tonmineralogie versus Durchlässigkeit / Renáta Adamcová ... [ et al. ]
  In: Berichte der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V., 9. - Wien : DTTG, 2002. - S. 1
 75. AFG Súčiniteľ mikro-Deval ako ukazovateľ kvality prírodného kameniva / Tatiana Durmeková, Renáta Adamcová
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník Abstrakt. - ISBN 978-80-87487-24-2. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019. - S. 21-21
 76. AFG Heavy metal retention in polymineral clays / Renáta Adamcová
  In: Acta mineralogica-petrographica. - Vol. 41, Suppl. B (2000), s. 5
 77. AFG The choice of optimum Localization of PSPs Ipeľ cavern by graphical methods / Renáta Adamcová, Štefan Szabo
  In: International Meeting of Young Geologists. - Budapest : Hungarian Geological Institute, 1991. - S. 111-112
 78. AFG Interdisciplinary characteristic of fine-grained soil cover in carbonate karst areas / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: 12th International Clay Conference "2001 a Clay Odyssey" and 3rd International Symposium on Activated Clays. - Bahia Blanca : Universidad Nacional del Sur, 2001. - S. 90
 79. AFG Migration of inorganic pollutants throught bottom clay liners of selected Austrian waste deposits / H. Kugler ... [et al.]
  In: EUROCLAY 1999. Conference of the European Clay Groups Association. - ISBN 83-909970-2-9. - Krakov : ECGA, 1999. - S. 105
 80. AFG Migration and retardation of pollutants from municipal landfills in clayey bottom liners / Renáta Adamcová, Franz Ottner
  In: Carpathian-Balkan Geological Association 16. Congress. - [S.l.] : [s.n.], 1998. - S. 38
 81. AFG The response of two bentonites to an acid and/or thermal attack / Renáta Adamcová, Martin Valter, Michael Ploetze
  In: Mineralogia - Special Papers. - Vol. 33, Sp. Iss. 2 (2008), s. 35
 82. AFH Difúzia štiepnych produktov U-235 na Slovenských bentonitoch / Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová, Renáta Adamcová
  In: Súčasnosť a perspektívy riešenia starých banských záťaží 2. Zborník recenzovaných abstraktov. - ISBN 978-80-557-0549-1. - Banská Bystrica : FPV UMB, 2013. - S. 44-45
 83. AFH Svahové deformácie a riacionálne využívanie územia / Renáta Adamcová, Rudolf Ondrášik
  In: Zborník referátov z 2. pracovného stretnutia riešiteľov vedecko-vzdelávacích projektov pre Centrum vedy. - Bratislava : Nadácia SCHOLA LUDUS, 1991. - S. 54-56
 84. AFH Zosuvy a iné svahové deformácie / Renáta Adamcová
  In: Zborník referátov z 2. pracovného stretnutia riešiteľov vedecko-vzdelávacích projektov pre Centrum vedy. - Bratislava : Nadácia SCHOLA LUDUS, 1991. - S. 57-58
 85. AFH Geochémia z pohľadu inžinierskeho geológa pri výbere lokalít pre skládky odpadu / Renáta Adamcová
  In: Geochémia na Slovensku: história, súčasnosť a budúcnosť. - ISBN 80-85314-37-1. - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1994. - S. 75
 86. AGI IGHP prieskum v Karlovej Vsi / Mirko Matys, Peter Némethy, Renáta Adamcová
  Bratislava : Obecný úrad V, 1992
 87. AGI Výskum vlastností a využitia vybranej skupiny nerastných surovín : Záverečná správa o riešení Štátneho programu výskumu a vývoja 2003 SP 26/028 0C 00/028 0C 02 - časť Fyzikálne a mechanické vlastnosti tesniacich materiálov pre úložisko RAO. / Vladimír Šucha ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
 88. AGI Inžinierskogeologické modelovanie a optimalizačná analýza pre výstavbu PVE : Inžinierskogeologický výskum vybraných oblastí SSR. / Peter Wagner, Rudolf Ondrášik, Renáta Adamcová
  Bratislava : Geologický ústav D. Štúra, 1988
 89. AGI Inžinierskogeologické hodnotenie porušenosti a napätosti horninového prostredia 1986-1988 : Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok racionálneho využívania geologických systémov. / Renáta Adamcová, Tatiana Durmeková, Rudolf Holzer
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1988
 90. AGI Mapy vhodnosti územia okresu Trnava na situovanie skládok odpadu 1:50 000 / Miroslav Hrašna ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1993
 91. BEF Príklad výskumu abiotických faktorov zdravia triaxiálnym prístrojom / Matej Lúchava, Renáta Adamcová
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 105-113 [online]
 92. BFA Preparation of Slovak HDTMA-bentonite for U(VI) adsorption study / Adrián Krajňák ... [et al.]
  In: 6th Mid-European Clay Conference 2014. - Dresden : DTTG, 2014. - S. 324
 93. BFA Hydromechanical properties of a commercial bentonite from Slovakia / Renáta Adamcová, Magdaléna Kondrcová
  In: International conference on clay science and technology [elektronický dokument]. - Paríž : European Clay Group Association, 2019. - S. 82-82 [online]
 94. BFA Pilot research on diffusion parameters of U-235 fission products in Slovak bentonites / Renata Adamcová ... [et al.]
  In: 15. International Clay Conference [elektronický zdroj]. - Rio de Janeiro : AIPEA, 2013. - S. 586 [online]
 95. BFA 10 years of exploitation: still the same Kopernica bentonite? / Renáta Adamcová ... [et al.]
  In: Euroclay 2015. - [Edinburgh] : [European Clay Groups Association], 2015. - S. 390
 96. DAI Retardačné schopnosti minerálnych tesnení skládok odpadu / Renáta Adamcová
  Bratislava : [s.n.], 2000
 97. GAI Mapy vhodnosti územia okresu Trnava na situovanie skládok odpadov 1:50 000 : orientačný výskum. / Miroslav Hrašna ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 1993
 98. GAI Slovensko - inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov, IGP / Ján Vlčko ... [et al.]
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, MŽP SR, 1998
 99. GII Vplyv ílovitej frakcie kameniva na kvalitu betónu / Oľga Nováková, Renáta Adamcová
  In: Slovenské združenie výrobcov kameniva. Časopis pre odborníkov. - Košice : Slovenské združenie výrobcov kameniva, 2016. - Roč. 7, č. 1 (2016), s. 18-21