Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra hydrogeológie

 

 

Hydrogeológia sa zaoberá:

pôvodom, výskytom, pohybom a režimom podzemnej vody, jej fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, jej vzťahom k povrchovým vodám, jej racionálnym využívaním a ochranou, využívaním a ochranou obyčajných, pitných, minerálnych a geotermálnych vôd, odvodňovaním banských diel a stavebných jám, prieskumom, monitoringom a sanáciami skládok a environmentálnych záťaží.

 

Možnosti uplatnenia získaných poznatkov:

-          pri riešení inžinierskogeologických a hydrogeologických úloh,

-          pri návrhoch situovania a zakladania stavieb,

-          v územnom a ekologickom plánovaní,

-          pri riešení vodohospodárskych a environmentálnych problémov.

Kde?

-          v súkromných geologických a stavebných spoločnostiach,

-          v štátnej správe a samospráve,

-          vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách.

Katedra poskytuje vysokoškolskú výučbu v odboroch hydrogeológia a environmentálna geológia v kontexte s ostatnými zložkami životného prostredia. Vedeckovýskumná práca katedry je zameraná na metódy výskumu, prieskumu a ochrany podzemných vôd. Rozvíja metódy sledovania kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností prírodných vôd, modelovania a prognózovania. Na pracovisku sa riešia úlohy základného hydrogeologického a hydrogeochemického výskumu, úlohy pre potreby hydrogeologickej praxe a vodného hospodárstva s ťažiskovým zameraním na racionálne využívanie, ochranu zdrojov pitných vôd, minerálnych a termálnych vôd z hľadiska kvantity a kvality, posudzovanie a hodnotenie antropogénnych vplyvov na hydrosféru.

 

Pedagogická činnosť

Štúdium hydrogeológie má na Prírodovedeckej fakulte UK dlhú tradíciu. Katedra hydrogeológie sa podieľa na výučbe predmetov v študijnom odbore 4.1.23 GEOLÓGIA na bakalárskom stupni štúdia v dvoch študijných programoch - GEOLÓGIA a GEOLÓGIA VO VYUŽÍVANÍ KRAJINY, a na magisterskom stupni štúdia v študijnom programe INŽINIERSKA GEOLÓGIA A HYDROGEOLÓGIA. V doktorandskom stupni štúdia je to podiel na výučbe v odbore 4.1.26 IŽINIERSKA GEOLÓGIA v študijnom programe INŽINIERSKA GEOLÓGIA.

 

link na bakalárske štúdium:

fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/studijny-odbor-geologia/

 

link na magisterské štúdium:

fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/magisterske-studium/

 

link na študijné programy:

fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/studijne-programy/

 

link na informačné listy predmetov:

fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/informacne-listy-predmetov/