Katedra geochémie

           Zameranie katedry geochémie vyplýva z jej interdisciplinárneho postavenia ako integrujúceho článku medzi geologickou a environmentálnou sekciou Prírodovedeckej fakulty UK. Cieľom je geochemický výskum abiotického prírodného prostredia z hľadiska geochémie endogénnych procesov alebo environmentálnej geochémie a výchova odborníkov. Pedagogické zameranie katedry je orientované na vysokoškolskú výučbu problematiky geochémie v jej širokom ponímaní v kontexte s ostatnými zložkami životného prostredia. Katedra širokou ponukou základných profilových a výberových predmetov umožňuje výchovu široko orientovaných odborníkov, ktorí sú schopní riešiť problémy vzťahu živej a neživej prírody. Poslucháči okrem znalostí z geologických najmä geochemických predmetov získavajú aj znalosti z biologických, geografických a ekologických odborov.

 

   Vedecko-výskumná práca katedry je zameraná na geochémiu životného prostredia. Objektom štúdia je prostredie zvetralín, pôd, vôd, skládok odpadu a odkalísk spojených s banskou činnosťou, štúdium a hodnotenie starých environmentálnych záťaží, štúdium antropogénnych sedimentov (elektrárenské popoly, odkaliská po spracovaní nerastných surovín), správanie sa pesticídov v pôdach i sedimentoch a medicínska geochémia. Sledovaná problematika zahŕňa otázky týkajúce sa jednotlivých sfér životného prostredia: napr. potenciálne toxické prvky v pôdach, správanie sa potenciálne toxických prvkov v úpravárenských procesoch, na haldách, odkaliskách, kvalita vôd, hydrogeochémia podzemných vôd, vplyv aplikácie hnojív, znečistenie povrchových tokov banskými vodami, štúdium vplyvu organických látok na migráciu prvkov.

 

       Pozornosť sa venuje aj endogénnej geochémii, ktorá v doterajšej histórii katedry dominovala. Štúdium je zamerané na exaktnú rekonštrukciu geodynamického prostredia a podmienok vzniku hornín a ich potenciálnu rudonosnosť s využitím geochémie stopových prvkov, typológie a štúdium petrofyzikálnych charakteristík.