Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Prjímacie konanie na Prírodovedeckú fakultu


Zmeny v letnom semestri AR 2019/20 v súvislosti s pandémiou

[30.03.2020] Aktualizovaný harmonogram štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave pre letný semester akademického roku 2019/20   > .PDF

[31.03.2020] Usmernenia harmonogramu štúdia pre LS AR 2019-20   > .PDF


Vybrané info (pozor, neúplné!)

> k semestru a skúškovému obdobiu

Výučba pre všetky ročníky v letnom semestri (vrátane terénnych cvičení a p., ak sa nepresunú do nasledujúceho AR) prebieha do 29. mája 2020

Skúšanie prebieha dištančnou metódou*:

  • pre študentov 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia v čase od 1. do 26. júna 2020 a výnimočne aj od 17. do 31. augusta 2020
  • pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka magisterského štúdia od 1. do 26. júna 2020 
> k odovzdaniu záverečných prác

Riadny termín odovzdania bakalárskych záverečných prác je do 31. mája 2020, opravný termín je do 27. júla 2020

Riadne termíny odovzdania diplomových záverečných prác sú dva:
 I. do 31. mája 2020
II. do 27. júla 2020 (tento je zároveň opravným termínom)

Práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe**

> k štátnym skúškam

Obhajoby bakalárskych prác prebehnú od 15. do 26. júna 2020 (riadny termín), resp. od 17. do 31. augusta 2020 (opravný termín) výlučne dištančnou metódou* **

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky prebehnú od 15. do 26. júna 2020 (I. riadny termín), resp. od 17. do 31. augusta 2020 (II. riadny termín, resp. opravný termín) výlučne dištančnou metódou* **

V prípade, že diplomová práca nevyhnutne vyžaduje dopracovanie, je možné po dohode s vedúcim diplomovej práce, garantom programu a vedúcim katedry absolvovať štátne skúšky pred odovzdaním diplomovej práce v júnovom termíne a obhajobu diplomovej práce v augustovom termíne

-----------

*Organizácia štúdia prebieha plne v intenciách jej dištančnej metódy, pričom výlučne v prípade oficiálneho usmernenia rektora UK a dekana PriF UK v rámci normalizácie akademického života nemožno vylúčiť návrat k metóde prezenčnej.

**Budú pripravené ďalšie usmernenia na administráciu.Najnovšie významné publikácie katedry (ukážka titulných listov)

Dovoľujeme si upozorniť na najnovšie publikácie členov katedry
Prehľad všetkých (a niektoré na stiahnutie) nájdete na stránke O katedre v časti "Publikačná činnosť (prehľad)" alebo na stránkach príslušných projektov (časť "Projekty" na stránke O katedre)
Záujemcovia o publikácie sa môžu obrátiť na prvého autora z katedry (kontakty) prípadne na knižnicu katedry 


Prírastky v knižnici a mapovom archíve katedry (ukážka obálok)

Nové tituly aj pre Vaše štúdium... Viac nájdete na stránke Archívy a knižnica


Ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác

Aktuálnu katedrovú ponuku tém bakalárskych prác pre ZEP a upGE a diplomových prác pre mZ-FI a mupGE nájdete na stránke Ponuka tém, pokyny a formulár k jej zadaniu na stránke Zadanie práce


Ponuky práce

Prípadné aktuálne ponuky práce rôznych inštitúcií blízke fyzickej geografii nájdete na našom facebooku