Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Nový sylabus pre predmet Didaktika chémie 2020

   Na tonto odkaze nájdete nový sylabus pre Didaktiku chémie

Deň otvorených dverí Prif UK 2020

24.1.2020 sa na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave uskutoční "Deň otvorených dverí" určený predovšetkým záujemcom o štúdium na tejto fakulte ale aj ostatným záujemcom z radov študentov stredných škôl...

Podujatie začne o 9:00 v miestnosti CH1-1

Viac na tomto linku


Inovatívny seminár II/3-4

Pre študentov sme pripravili  inovatívne cvičenie ako si vytvoriť jednoduchú edukačnú aplikáciu. Pozvali sme lektorov z FMFI UK A.Hrušeckú a R. Hrušeckého, ktorí pripravili pracovné listy pre aktívne cvičenie „Informatika pre neinformatikov“.

Inovatívne cvičenia sa konali 24.10.2019 a 28.10.2019  v Inkubátore inovatívnych učiteľov.

Viac obrazových informácií na tomto odkaze v sekcii Galéria (nižšie pod úvodným obrázkom).

Inovatívny seminár II

V zimnom semestri pokračujeme na KDPVPP s realizáciou  Inovatívneho semestra II  rámci realizácie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“.

V lete 2019 sme technicky dobudovali IIUM o experimentálne sety Pasco wireless senzorov pre predmety Chémia, Biológia, Fyzika, Geografia.

Na inovatívne cvičenie určené pre učiteľov KDPVPP ako aj študentov sme si pozvali učiteľa a zároveň edukačného experta na používanie senzorov vo výučbe z firmy ProfiMedia. pána Miroslava Staňeka.

Inovatívne cvičenie sa konalo 16.10.2019 od 9.30 do 13.00 hod v Inkubátore inovatívnych učiteľov.

Viac obrazových informácií na tomto odkaze v sekcii Galéria (nižšie pod úvodným obrázkom).

Seminár: Mobilné laboratórium s wifi senzormi

V rámci realizácie  rozvojového projektu MŠVVaŠ SR č. 002UK-2-1/2018 "Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť" pokračujeme v II. Inovatívnom semestri dvomi pracovnými workshopmi zameranými na experimentálnu prácu s najmodernejšími digitálnymi zariadeniami vhodnými pre vyučovací proces v prírodovedných predmetoch na všetkých stupňoch škôl. 

Termín - čas a miesto

16.10.2019 

9.50 - 11.20 hod   B-1/319 - IIUM

11.30 - 13.10 hod  B-1/319 - IIUM

Lektor: Miroslav Staněk – učiteľ a externý školiteľ firmy ProfiMedia.

CLIL - Content and Language Integrated Learning

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v spolupráci s Katedrou jazykov podporuje a odporúča študentom 3. ročníka učiteľského štúdia  nový voliteľný predmet CLIL. Študenti môžu získať nové jazykové a didaktické kompetencie, ktoré im pomôžu pre lepšie uplatnenie vo svojej profesii.


IIUM - Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft

viac info...


 

 


Email: prif.kdppuniba.sk

Vlastná webová stránka :  DIDAKTIKA.EU    


Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita.

V roku 2019 oslávime 100. výročie od založenia.

Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňujeme v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na našich 13 fakultách poskytujeme najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky bola na prírodovedeckej fakulte založená v roku 1986.