Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra botaniky

O nás

Katedra botaniky je hlavnou výukovou a výskumnou inštitúciou Univerzity Komenského v odbore taxonómie a systematiky rastlín, geobotaniky, palynológie a experimentálnej ekogenotoxikológie. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale aj k praktickým aplikáciám v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, medicíny, v ochrane fytogenofondu, ochrane a manažmente prírody, ochrane a tvorbe životného prostredia.

Spektrum predmetov ponúka študentom možnosť špecializovať sa a osvojiť si teoretické, ako aj praktické znalosti v jednotlivých disciplínach botaniky a realizovať vedecky orientovanú bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu v oblasti algológie, bryológie, mykológie, geobotaniky, kryptogamológie, fanerogamológie, fytocenológie, environmentálnej a indikačnej botaniky, aerobiológie alebo palynológie. Absolventi nachádzajú široké uplatnenie najmä v botanicky zameraných odvetviach, napríklad v lesníctve, záhradníctve, poľnohospodárstve, farmácii alebo v ochrane prírody. Majú možnosť zamestnať sa v múzeách, arborétach, agentúrach, firmách zaoberajúcich sa kvalitou, udržateľnosťou a ekologickou únosnosťou životného prostredia alebo sa aktívne zapájať do vedeckého a edukačného procesu na vysokých školách, SAV a ďalších výskumných inštitúciách.

Študenti aj široká verejnosť majú možnosť absolvovať sobotňajšie botanické exkurzie pod vedením skúsených odborníkov, populárno-náučné prednášky v rámci študentského klubu Sladké Drievko alebo navštíviť blízku Botanickú záhradu Univerzity Komenského, ktorej odborným poslaním je najmä pokusná aklimatizácia rôznych druhov rastlín.

Súčaťou katedry je herbár s medzinárodnou skratkou zbierky SLO, ktorý bol založený už v roku 1940. V súčasnosti zahŕňa viac než 175 000 položiek rastlín a húb. K vzácnym položkám patria zbery prvej slovenskej botaničky Izabely Textorisovej.

Od roku 1956 katedra vydáva časopis Acta Botanica Universitatis Comenianae, s predchádzajúcim názvom Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae, Botanica. Primárne je určený pre zamestnancov a študentov Katedry botaniky, ktorí tak majú možnosť informovať o svojich výsledkoch dosiahnutých počas riešenia projektov, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.

Taxonómia rastlín

V oblasti taxonómie má katedra svetovú prioritu vydania národného karyologického atlasu flóry a podieľa sa na objavoch nových taxónov pre vedu s využitím moderných molekulárnych metód. Jedným zo súčasných smerov výskumu sú adaptačné mechanizmy inváznych rastlín v rámci štúdie mikroevolúcie a taxonómie druhov. Ďalšou aktuálnou oblasťou je výskum genetickej diverzity a mechanizmov starnutia drevín a uchovania genofondu starých stromov s možnosťou jeho využitia pre skvalitnenie súčasných populácií.

Aeropalynológia

Aeropalynologická sekcia je súčasťou Európskej aeropalynologickej siete. Realizuje výskum zameraný predovšetkým na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu ovzdušia vo vzťahu k výskytu alergénnych biočastíc (peľových zŕn a hubových spór). Pravidelný peľový monitoring využíva volumetrický rotačný peľový lapač za účelom včasnej predpovede peľovej situácie s dôležitými výstupmi pre alergologickú prax.

Cytológia a ekogenotoxikológia

Laboratórium rastlinnej cytológie a ekogenotoxikológie sa zaoberá využitím rastlinných bioindikátorov pri hodnotení rôznych toxických vplyvov v laboratórnych podmienkach aj in situ. Na tomto pracovisku boli vyvinuté a štandardizované viaceré cytogenetické metódy a biotesty, ako napríklad metóda krátkodobých roztlakových preparátov, paralelný test fytotoxicity a mutagenity, tetrádový test spätného biomonitoringu, využitie mikrospór lokálnej flóry v indikácii ekogenotoxicty a tiež originálna metóda spätného monitoringu, kedy je možné vystopovať účinky znečistenia životného prostredia až o sto rokov späť vďaka herbárovým položkám.

Algológia

Algologická sekcia je orientovaná najmä na štúdium adaptácie oxyfototrofných organizmov na extrémne podmienky prostredia a polyfázický prístup k štúdiu vybraných cyanobaktérií a rias Antarktídy a Arktídy, ktorý kombinuje tradičné fenotypové charakteristiky s genotypovými molekulárnymi analýzami. Okrem toho sa na pracovisku začal realizovať interdisciplinárny výskum biologických pôdnych krúst z temperátnej oblasti, ktorý monitoruje ich druhovú diverzitu, ekologické charakteristiky týchto spoločenstiev a vplyv pôdnej fykoflóry na zmeny hydrofyzikálnych charakteristík pôdy a infiltráciu vody do pôdy.

Mykológia

V oblasti mykológie sa pracovisko zameriava na makroskopické huby. Využíva najmä metódy klasickej taxonómie. Výskumné programy sú cielené hlavne na taxonomické, ekologické alebo indikačné skupiny húb; sú nevyhnutným podkladom na celkové hodnotenie biotopov, tvorbu červených zoznamov (checklistov).

Bryológia

Bryologická skupina je v rámci Slovenska jedinečná výskumom historických lokalít, ako sú hrady, historické parky a cintoríny z hľadiska diverzity machorastov.