Alžbeta TAKÁČOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1.     Takáčová A. et al., (2012) Influence of selected biowaste materials pre-treatment on their anaerobic digestion https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:332485&fromLocationLink=false&theme=EPC

2.     Takáčová A. et al., (2013) A study of the phototoxic effect of Benzo[a] Pyrene on bacteria https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:277785&fromLocationLink=false&theme=EPC

3.     Takáčová A. et al., (2014), Biodegradation of Benzo[a]Pyrene through the use of algae

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:297632&fromLocationLink=false&theme=EPC

4.     Takáčová A. et al., (2013) Účinok imobilizovanej metylénovej modrej aktivovanej svetelným zdrojom na mikroorganizmy https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:279971&fromLocationLink=false&theme=EPC

5.     Takáčová A. et al., (2015) Degradation of BTEX by microalgae Parachlorella kessleri https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:301445&fromLocationLink=false&theme=EPC

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

(A. Takáčová -  spoluriešiteľ) VEGA projekt 1/0194/21: Ekologické hodnotenie revitalizovaného acidifikovaného územia.

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita I., 1.ročník, zimný semester,  povinný, 5 kreditov

Ekotoxikológia pre environmentalistov, 3. ročník, zimný semester, povinný, 4 kredity

Výskum a jeho aplikácia

Vo svojej vedeckej činnosti sa venujem prevažne problematike znečisteného prostredia. Centrum môjho záujmu je dekontaminácia prostredia, čistenie odpadových vôd a pôd, a zároveň využívanie ekotoxikologických testov na poli bioremediácií. Zaoberám sa prevažne využívaním mikroorganizmov a ich biochemických procesov no zároveň aj využívaním iných adsorpčných materiálov. Väčšina mojich publikácií je práve zameraná na mobilitu a odstraňovanie organických i anorganických polutantov z prostredia. Moja pracovná činnosť zároveň smeruje aj k odpadovému hospodárstvu a riešeniu problémov skládkovania, narábania s odpadmi či ich následného zhodnocovania, odberov vzoriek vo všetkých matriciach. Zároveň som držiteľom osvedčení o odbornej posudkovej spôsobilosti 07/17/P-1.8 v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (katalóg odpadov, skládkovanie a úprava odpadov) a odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia, súčasne som aj aktívnym členom Asociácie čistiarenských expertov SR.