Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stáž na BSK

Bratislavský samosprávny kraj hľadá šikovných študentov 2. až 5. ročníka, ktorí majú záujem zúčastniť sa odbornej stáže v dĺžke 6 mesiacov v oblasti stratégie, regionálneho rozvoja riadenia projektov počas aktuálneho semestra s nástupom stáže 1. apríla 2020 a trvaním do konca septembra 2020

Základné informácie o podmienkach stáže
  • stáž bude finančne ohodnotená podľa počtu odpracovaných hodín v sume od 100 do 200 €/mesiac
  • vo všeobecnosti študenti stážujú 20 hodín týždenne, pričom náplň a harmonogram práce sa dohodne individuálne podľa potrieb študenta a odboru
  • účelom stáže je rôzna výpomoc k plneniu úloh odboru a to najčastejšie prípravou odborných podkladov, vytvárania argumentačnej línie, napomáhanie pri písaní projektových zámerov a žiadostí o NFP, pomoc pri organizovaní podujatí a pod.
  • približný rámec aktivít odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov   .PDF
V prípade záujmu

Študent zašle CV a motivačný list e-mailom vedúcemu oddelenia stratégie a územného rozvoja Odboru SURaRP, Martinovi Hakelovi (martin.hakel@region-bsk.sk), prípadne Veronike Gálovej (veronika.galova@region-bsk.sk; 02 / 4826 4259)

Výber stážistov – na základe zaslaných materiálov a následného krátkeho osobného pohovoru

Významné v AR 2019/20

Preferovaní sú študenti 4. ročníka, nakoľko študenti 5. ročníka absolvujú štúdium spravidla ešte pred septembrom 2020 a na absolvovanie stáže je potrebné mať status študenta počas celého jej trvania 

Info o inštitúcii 

Bratislavský samosprávny kraj
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Oddelenie stratégie a územného rozvoja

sídlo a adresa: Sabinovská 12, 820 05 Bratislava 25

web: www.bratislavskykraj.sk
FB: www.facebook.com/bratislavskykraj.sk
Twitter: https://twitter.com/bsknasazupa
Flickr: https://www.flickr.com/photos/vucba/albums
Instagram: https://www.instagram.com/bratislavsky_samospravny_kraj/


Prípadné ďalšie info > doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.