Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášku Klubu učiteľov geovied


Banské odpady ako sekundárne zdroje nerastných surovín

prednáša prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.


streda 18. 9. 2019 od 14:30 do 17:00 h

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6
pavilón B1, prízemie, miestnosť Plus (B1-322)


pozvánka .PDF