Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

USMERNENIA HARMONOGRAMU ŠTÚDIA

Metodické usmernenie ku štátnym skúškam (ŠS), obhajobám záverečných prác na prvom a druhom stupni štúdia a opravným termínom skúšok v termíne od 17. do 31. augusta 2020 [.pdf]

pre letný semester akademického roka 2019 - 2020

Súbory download [.pdf] [.docx]

Letný semester (pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského štúdia)

Výučba v letnom semestri (vrátane cvičení, terénnych prác, odbornej a pedagogickej praxe) prebieha výlučne dištančnou metódou. Presnú metódu dištančnej výučby zvolí konkrétny pedagóg na základe svojich možností. Je žiaduce, aby každý, kto má na to technické zázemie, prednášal a viedol semináre v živom kontakte so študentmi, t.j. prostredníctvom online spojenia, ideálne cez aplikáciu Teams. Vedúci katedry riadi a koordinuje dištančnú výučbu na pracovisku. V prípade problémov sa obráti na vedúceho odbornej sekcie.

V prípade online prednášok a seminárov je žiaduce, aby výučba prebiehala v čase stanovenom rozvrhom. Pokiaľ vyučujúci nemá technické zázemie na výuku v režime online, odporúča sa, aby zaznamenal svoju prednášku off-line a následne ju sprístupnil študentom. V prípade nahratých prednášok, odporúčame prednášky dať do príslušného kanála v aplikácii Teams, prípadne moodle alebo na obvyklé miesta, kde sú informácie o predmete.

Študenti si môžu individuálne preniesť predmety, ktorých výučba je v súčasných podmienkach problematická (napr. terénne cvičenia, laboratórne cvičenia), do vyššieho ročníka.

Pedagógovia (po odsúhlasení príslušnou odbornou sekciou a Vedením PriF UK) môžu navrhnúť presun celého predmetu do vyššieho ročníka. O presune predmetov je pedagóg povinný informovať študentov.

V prípade predmetov, ktorých náplňou je viac foriem výučby je možné ukončiť časť predmetu dištančne a praktickú časť blokovo v ďalšom akademickom roku. Podrobnosti riešenia takýchto predmetov je nutné riešiť so študijným oddelením. O presune predmetov je pedagóg povinný informovať študentov.

1.    Výučba v letnom semestri sa ukončí do 29.05.2020

2.    Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe  sa presunú do ďalšieho ročníka, alebo ukončia dištančnou formou. Pedagóg je povinný oznámiť študentom ako sa bude predmet administrovať a v ktorom semestri.

3.    Pedagogická prax pre 1.ročník Mgr. stupňa učiteľského štúdia sa ukončí dištančnou formou.

4.    Skúškové obdobie začína 1.6. 2020 a končí 26. júna 2020. Vo výnimočných prípadoch je možné pokračovať v skúškovom období od 17. do 31. augusta 2020. V oboch obdobiach môžu byť administrované riadne aj opravné termíny.

Pohovory na témy bakalárskych prác sú plne v kompetencii jednotlivých pracovísk, musia byť však vykonané dištančnou formou.

Letný semester (pre 3. ročník bakalárskeho štúdia)

1.    Výučba v letnom semestri sa ukončí do 29.05.2020

2.    Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe  sa ukončia dištančnou formou.

3.    Pedagogická prax pre 3.ročník Bc. stupňa učiteľského štúdia sa ukončí dištančnou formou.

4.    Skúškové obdobie začína 1.6. 2020 a končí 26. júna 2020.

5.    V koordinácii s pedagógmi je študentom výrazne odporúčané, aby posledné dva týždne obdobia výučby (18. – 29. mája 2020) využili na organizáciu predtermínov skúšok a finalizáciu záverečnej práce.

6.    Riadny termín odovzdania bakalárskych záverečných prác je do 31. mája 2020, pričom práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe.

V prípade potreby žiadame vedúcich záverečných prác, aby upravili ciele práce a primerane k tomu aj jej obsah bez požiadaviek na ich praktickú časť, pokiaľ už nebola vykonaná.

7.    Riadny termín prihlásenia sa na štátne skúšky je do 31. mája 2020.

8.    Riadne termíny obhajob bakalárskych záverečných prác prebehnú od 15. do 26. júna 2020 výlučne dištančným spôsobom.

9.    Opravný termín odovzdania bakalárskych záverečných prác je do 27. júla 2020., pričom práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe.

10.  Opravný termín prihlásenia sa na štátne skúšky je do 27. júla 2020.

11.  Opravné termíny obhajob bakalárskych záverečných prác prebehnú od 17. do 31. augusta 2020 výlučne dištančným spôsobom. 

Prihlášky na magisterské štúdium sa môžu podávať od 1. apríla 2020.

Prijímacie pohovory na magisterské štúdium sa budú konať  1. júla 2020 dištančnou formou.

Letný semester (pre 2. ročník magisterského štúdia)

1.    Výučba v letnom semestri sa ukončí do 29.05.2020

2.    Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe  sa ukončia dištančnou formou. Predpokladáme, že takýchto predmetov je minimum.

3.    Skúškové obdobie začína 1.6. 2020 a končí 26. júna 2020.

4.    V koordinácii s pedagógmi je študentom výrazne odporúčané, aby posledné dva týždne obdobia výučby (18. – 29. mája 2020) využili na organizáciu predtermínov skúšok a finalizáciu záverečnej práce.

5.    Riadne termíny odovzdania, obhajob diplomových prác a štátnych skúšok sú v júnových aj augustových termínoch. V prípade, že diplomová práca nevyhnutne vyžaduje dopracovanie, je možné po dohode s vedúcim diplomovej práce, garantom programu a vedúcim zodpovedného pracoviska absolvovať štátne skúšky pred odovzdaním diplomovej práce v júnovom termíne a obhajobu diplomovej práce v augustovom termíne.

I.       Riadny termín odovzdania diplomových záverečných prác je do 31. mája 2020, pričom práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe.

Riadny termín prihlásenia sa na štátne skúšky je do 31. mája 2020.

Riadne termíny obhajob diplomových záverečných prác prebehnú od 15. do 26. júna 2020 výlučne dištančným spôsobom.

II.    Riadny termín odovzdania diplomových záverečných prác je do 27. júla 2020, pričom práce sa odovzdávajú výlučne v elektronickej podobe.

Riadny termín prihlásenia sa na štátne skúšky je do 27. júla 2020.

Riadny termín obhajob diplomových záverečných prác prebehnú od 17. do 31. augusta 2020 výlučne dištančným spôsobom.

6.    Upozorňujeme, že v prípade riadnych termínov obhajob diplomových prác a štátnic v auguste bude možné opravné termíny stanoviť až v budúcom akademickom roku.

Pre pedagogické kombinácie je potrebné dohodnúť obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky v súlade s harmonogramom MFFI UK, FiF UK a PdF UK. Je to plne v kompetencii katedry didaktiky PriF UK.

Technické možnosti obhajob a štátnic dištančnou formou budú predmetom osobitného dokumentu.

Dištančné vzdelávanie