Projekt "GEOVZDELÁVANIE"

Názov

Podpora geovedného vzdelávania prostredníctvom náučných chodníkov

Finančne podporuje

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA), Bratislava 

Evidenčné číslo

KEGA č. 065UK-4/2021

Vedúci

RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Doba riešenia

2021 až 2023

WWW

fns.uniba.sk/Geovzdelavanie

Kľúčové slová

Celoživotné vzdelávanie; geovedy; internetový portál; popularizácia; terénne exkurzie; náučný chodník.

Anotácia

Rozširujúca sa sieť čoraz kvalitnejších náučných chodníkov na Slovensku sa javí ako vhodný prostriedok na popularizáciu geovedných poznatkov priamo v teréne. Na Slovensku je v súčasnosti vybudovaných už viac ako 600 náučných lokalít, trás a chodníkov, pričom sa ich počet stálemení (rastie). Stránka Naucnechodniky.eu predstavuje jedinečnú databázu náučných chodníkov na Slovensku s potenciálom podporiť využívanie terénneho vyučovania a tiež popularizácie geovied. Pre efektívne vyučovanie je potrebné, aby učitelia zachytili najnovšie informácie a trendy vo svojom odbore. Realizáciou pravidelných odborných seminárov pre učiteľov, učitelia získavajú najnovšie informácie z geovied a odborovej didaktiky. Absolvovaním geovedných exkurzií a terénnych workshopov si rozšíria praktické kompetencie. Terénne vyučovanie je vhodným nástrojom pre vzbudenie záujmu žiakov a študentov o prírodovedné predmety, ktoré nie sú nimi v súčasnosti preferované.

Ciele

Realizáciou odborných seminárov formou prednášok či workshopov predpokladáme rozšíriť poznatky učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ o aktuálne trendy v geovedách a v modernom vyučovaní.

Praktické zručnosti a kompetencie učitelia nadobudnú počas plánovaných terénnych geovedne zameraných exkurzií, ktoré budú orientované na náučné chodníky na Slovensku a v regióne strednej Európy.

Počas terénnych exkurzií a workshopov budú účastníci využívať moderné technológie a overovať vhodnosť nami vytvorených didaktických materiálov.

Dôležitými cieľmi projektu sú priebežné dopĺňanie existujúcej databázy náučných chodníkov na Slovensku ako aj tvorba didaktických materiálov s geovedným zameraním, umožňujúcich aktívne využívanie náučných chodníkov nielen učiteľmi a ich žiakmi, ale aj širokou laickou verejnosťou.


Stránka Náučné chodníky na Slovensku

Jedným z cieľov projektu je dopĺňanie obsahu a údržba stránky o náučných chodníkoch na Slovensku, určenej učiteľskej ale i širokej verejnosti, ktorú sme vytvorili v rámci nášho minulého projektu

Náučné chodníky na Slovensku [online]. Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ©RRRR [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://naucnechodniky.eu