Projekt "Fyzikálna Geomorfometria"

Názov

Fyzikálna geomorfometria pre fyzickogeografický výskum

Finančne podporuje

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava  

Evidenčné číslo

APVV-22-0024

Vedúci

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Doba riešenia

Jún 2023 až jún 2027

WWW

fns.uniba.sk/fyzikalna

Anotácia

Fyzikálna geomorfometria zahŕňa štúdium geometrických vlastností georeliéfu v priamej väzbe na pôsobenie gravitačnej energie na povrchové procesy (dynamiku) a výsledky jeho dlhodobého pretvárania geomorfologickou prácou (genézu). Pri práci na fyzikálne založenej segmentácii georeliéfu sme dospeli k definovaniu systému navzájom prepojených fyzikálnogeomorfometrických charakteristík a indexov, ktoré majú jasnú genetickú, dynamickú i geosystémovú interpretáciu. Predpokladom je ich výpočet z presného a vhodne generalizovaného digitálneho modelu reliéfu. V projekte plánujeme teoretické doplnenie tohto systému (najmä o lokálne charakteristiky 3. rádu a 3D geomorfometriu) a utvorenie softvérových balíkov pre rutinné použitie vyvinutých fyzikálnogeomorfometrických postupov. Kľúčové je však testovanie ich robustnosti a efektívnosti vo fyzickogeografickom výskume. Predpokladáme, že naša elementárna segmentácia georeliéfu a charakteristiky sú schopné detegovať prejavy rôznych tektonických, fluviálnych, limnických, eolických a seizmogravitačných procesov a nimi utvorených geoekologických komplexov, ako aj odlíšiť dominanciu recentnej vodnej, eolickej a orbovej erózie v unikátnom katastrofickom geosystéme dunou hradeného paleojazera (povodie Rudavy vo Viedenskej panve). Budeme testovať aplikabilitu našej morfoštruktúrnej segmentácie a indexu ‘steady state‘ v detailnejšej mierke. Efekt drsnosti georeliéfu vyjadrenej ako ‘brzdiaca sila‘ plánujeme aplikovať pri výskume formovania krajinnej štruktúry (land use) ako aj interpretácie efektu náveternosti a záveternosti detegovaného zo zrážkových úhrnov na území Slovenska. Pre syntézu povrchového a podpovrchového vývoja vybraných krasových území na Slovensku hodláme využiť vyvinuté postupy 3D fyzikálnej geomorfometrie v kombinácii s povrchovou segmentáciou georeliéfu. Prínosom výskumu budú nové postupy pre inferenciu dynamiky a genézy reliéfu z jeho geometrickej formy ako aj nové regionálne poznatky.

Kľúčové slová

Geomorfometria; digitálne modelovanie terénu; geomorfometrické charakteristiky; segmentácia georeliéfu; generalizácia digitálneho modelu reliéfu; geosystém; morfotektonika; erózia pôdy; využitie krajiny; geomorfologické mapovanie.


Publikačné výstupy

2024

BÓNOVÁ, Katarína, BÓNA, Ján, GALLAY, Michal, HÓK, Jozef, BELLA, Pavel, PANCZYK, Magdalena, HRAŠKO, Ľubomír & MIKUŠ, Tomáš: Reconstruction of ancient drainage in the contact karst of the Harmanecká dolina Valley, Western Carpathians, based on mineralogical data from the allochthonous sediments and isobase geomorphometry. In: Earth Surface Processes and Landforms. 2024, 23 s.

MINÁR, Jozef, DRAGUT, Lucian, EVANS, Ian S., FECISKANIN, Richard, GALLAY, Michal, JENČO, Marián & POPOV, Anton: Physical geomorphometry for elementary land surface segmentation and digital geomorphological mapping. In: Earth-Science Reviews. 2024, 248, 104631.

MINÁR, Jozef & FESICKANIN, Richard: Geomorfometria I. Úvod do geomorfometrie a všeobecná geomorfometria. Bratislava: Univerzita Komenského, 2024. 94 s. ISBN 978-80-223-5758-6. – Vysokoškolská učebnica.

RUSINKO, Adam, FECISKANIN, Richard, DRUGA, Michal & MINÁR, Jozef: Generalization of LiDAR data for computing morphometric characteristics in land cover change modelling. In: International Conference State of Geomorphological Research in 2024. Abstracts (Křtiny, Czech Republic, 24 - 26 April 2024) [online]. [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: https://www.ugn.cas.cz/event/2024/cag/files/CAG-2024-abstracts.pdf (s. 9).

2023

FECISKANIN, Richard: DEM generalization using polygonal simplification. In: Geomorphometry 2023 Proceedings (Iași, Romania, 10-14 July 2023). Iași: Dpt. of Geography, Fac. of Geogr. and Geology, Alexandru Ioan Cuza University of Iași; Internat. Society of Geomorphometry, 2023. S. 14-17. ISBN 978-606-687-517-2. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7861927

DRUGA, Michal & MINÁR, Jozef: Cost distance and potential accessibility as alternative spatial approximators of human influence in LUCC modelling. In: Land Use Policy. Volume 132, September 2023, 106840. ISSN 0264-8377. 

MINÁR, Jozef & EVANS, Ian S.: Physical geomorphometry [online]. [cit. 2023-07-24]. Dostupné len zo stránky podujatia Geomorphometry2023 July 10 - 14 - Iasi, Romania [online]: https://www.geo.uaic.ro/geomorphometry2023/programme/, resp. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7802187

PIŠÚT, Peter, PROCHÁZKA, Juraj, UHERČÍKOVÁ, Eva, MATEČNÝ, Igor, RUSINKO, Adam & ČEJKA, Tomáš: Palaeomeander of the Rudava River (SW Slovakia) – an insight into the evolution of landscape and vegetation. In: Geografický časopis. 2023, roč. 75, č. 2, s. 125-158. ISSN 0016-7193.

RUSINKO, Adam & MINÁR, Jozef: The role of geomorphometric predictors in LUCC modeling. In: Geomorphometry 2023 Proceedings (Iași, Romania, 10-14 July 2023). Iași: Dpt. of Geography, Fac. of Geogr. and Geology, Alexandru Ioan Cuza University of Iași; Internat. Society of Geomorphometry, 2023. S. 70-73. ISBN 978-606-687-517-2. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7821717 


Medzinárodná letná škola

Spoluriešiteľské pracovisko, Ústav geografie PF UPJŠ v Košiciach, zdieľalo svoje skúsenosti a poznatky získavané v rámci riešenia projektu s organizátormi a účastníkmi medzinárodnej letnej školy International Remote Sensing Summer School, poriadanej talianskymi a medzinárodnými inštitúciami v dňoch 15. – 27. 7. 2023 na Sardínii. Členovia riešiteľského kolektívu projektu tu zabezpečovali výučbu ako aj zber dát bezpilotným leteckým systémom pomocou laserového skenera a hyperspektrálnej kamery. Viac v správe o priebehu a výsledkoch letnej školy > Vysychajúce jazero na Sardínii – objektom výskumu medzinárodnej školy doktorandov