Prehľad

2016
2017


Hárok 1: 2016

2016

študent
Loriána Demecsová
názov DP
Modulácia adaptívnej odpovedi vplyvom ťažkých kovov a nízkoteplotnej plazmy
názov v AJ
Modulation of adaptive response by heavy metals and no-thermal plasma
kľúčové slová
ťažké kovy, nízkoteplotná plazma, adaptívna odpoveď, Hordeum vulgare L., Comet assay, Hsp70
kľúč. slová v AJ
heavy metals, non-thermal plasma, adaptive response, Hordeum vulgare L., comet assay, Hsp70
strany
80
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
597dpštudent
Nikola Ďuríková
názov DP
Štúdium gastrointestinálnej mikroflóry a jej modulácie v etiológii kolorektálneho karcinómu.
názov v AJ
The study of gut microflora and its modulation in etiology of colorectal cancer
kľúčové slová
Kolorektálny karcinóm, APC gén, gastrointestinálna mikroflóra, intracelulárne baktérie
kľúč. slová v AJ
colorectal cancer, APC gene, gut microflora, intracellular bacteria
strany
96
školiteľ
Soňa Čierniková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
598dpštudent
Jaroslav Ferenc
názov DP
Nukleo-mitochondriálna komunikácia u kvasinky Saccharomyces cerevisiae prostredníctvom telomér
názov v AJ
Nucleo-mitochondrial communication in the yeast Saccharomyces cerevisiae mediated via telomeres
kľúčové slová
nukleo-mitochondriálna komunikácia, telomerický silencing, subtelomérové génové rodiny, oxidačný stres, gény COS.
kľúč. slová v AJ
nucleo-mitochondrial communication, telomeric silencing, subtelomeric gene families,oxidative stress, COS genes.
strany
89
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
599dpštudent
Matej Gazdarica
názov DP
Post-translačné modifikácie proteínu Sfr1- ich úloha v rekombinácii a meióze
názov v AJ
Post-translational modifications of Sfr1 protein - their role in recombination and meiosis
kľúčové slová
Sfr1, fosforylácia, homologická rekombinácia, Schizosaccharomyces pombe
kľúč. slová v AJ
Sfr1, phosphorylation, homologous recombination, Schizosaccharomyces pombe
strany
69
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
600dpštudent
Veronika Galisová
názov DP
Stanovenie potenciálneho mutagénneho účinku kvercetínu novozavedenou metódou SMART testu
názov v AJ
Evaluation of potential mutagenic effects of quercetin by means of a new SMART test method
kľúčové slová
mutagenita, kvercetín, SMART test, mitotická rekombinácia, Drosophila
kľúč. slová v AJ
mutagenicity, quercetin, SMART test, mitotic recombination, Drosophila
strany
72
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
601dpštudent
Ivana Goffová
názov DP
Stabilita mitochondriálneho genómu v bunkách kvasiniek bez funkčného mitochondriálneho HMG-box obsahujúceho proteínu
názov v AJ
Stability of mitochondrial genome in yeast lacking functional mitochondrial HMG-box containing protein
kľúčové slová
akonitáza, HMG-box proteín, kvasinky, mitochondrie, mitochondriálna DNA, nukleoid
kľúč. slová v AJ
aconitase, HMG-box protein, mitochondria, mitochondrial DNA, nucleoid, yeast
strany
77
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
602dpštudent
Peter Gorilák
názov DP
Charakteristika DNA-väzbových vlastností proteínu Teb1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
Characterization of DNA-binding properties of Teb1 protein of the yeast Schizosaccharomyces pombe
kľúčové slová
teloméry viažúce proteíny, SpTeb1, SpTaz1, Myb doména, Schizosaccharomyces pombe
kľúč. slová v AJ
telomere binding proteins, SpTeb1, SpTaz1, Myb domain, Schizosaccharomyces pombe
strany
74
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
603dpštudent
Barbora Huraiová
názov DP
Charakteristika predpokladaných otvorených čítacích rámcov v kvasinke S. pombe
názov v AJ
Characterization of putative open reading frames in the fission yeast S. pombe
kľúčové slová
meióza, S. pombe, krátky ORF, Western blot
kľúč. slová v AJ
meiosis, S. pombe, short ORF, Western blot
strany
92
školiteľ
Juraj Gregáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
604dpštudent
Jana Kružliaková
názov DP
Účinok nízkych dávok ionizujúceho žiarenia v ľudských kmeňových bunkách
názov v AJ
The effect of low dose ionizing radiation in human stem cells
kľúčové slová
ľudské kmeňové bunky, pupočníková krv, DNA opravné fokusy, γ-H2AX pan-staining, imunofluorescencia, prietoková cytometria
kľúč. slová v AJ
human stem cells, umbilical cord blood, DNA repair foci, γ-H2AX pan-staining, imunofluorescence, flow cytometry
strany
81
školiteľ
Eva Marková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
605dpštudent
Jana Plavá
názov DP
Úloha fosforylácie proteínu Swi5 u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
The role of phosphorylation of the Swi5 protein in the fission yeast
kľúčové slová
Swi5, fosforylácia, oprava dvojvláknových zlomov DNA, segregácia chromozómov, Schizosaccharomyces pombe
kľúč. slová v AJ
Swi5, phosphorylation, DSB repair, chromosome segregation, Schizosaccharomyces pombe
strany
87
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
606dpštudent
Marek Puškár
názov DP
Vplyv kvercetínu v podmienkach in vitro a in vivo
názov v AJ
In vitro and in vivo effect of quercetin
kľúčové slová
kvercetín, Saccharomyces cerevisiae, meď, Comet assay, antioxidant
kľúč. slová v AJ
quercetin, Saccharomyces cerevisiae, copper, Comet assay, antioxidant
strany
62
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
607dpštudent
Aneta Šidíková
názov DP
Otázka medzibunkovej komunikácie a jej genetiky v kultúre bičíkovcov rodu Euglena.
názov v AJ
A question of intercellular communication and its genetics within the cultures of flagellates of the genus Euglena.
kľúčové slová
quorum sensing, Euglena, farnezol, ABC tranportéry, biotechnológia rias
kľúč. slová v AJ
quorum sensing, Euglena, farnesol, ABC tranporters, algal biotechnology
strany
64
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
608dp

Hárok 2: 2017

2017

študent
Klaudia Babišová
názov DP
Výskyt apokrinnej sekrécie u zástupcov čeľade Drosophilidae a hlbšia proteomická analýza apokrinného sekrétu u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Apocrine secretion among members of the family Drosophilidae and advances in the in-depth proteomic analysis of the apocrine secretion in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila, slinné žľazy, apokrinná sekrécia, kuklenie, proteomika
kľúč. slová v AJ
Drosophila, salivary glands, apocrine secretion, pupation, proteomics
strany
75
školiteľ
Robert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
609bpštudent
Ľudmila Bendíková
názov DP
Štúdium nových prometastatických funkcií nádorovo asociovanej karbonickej anhydrázy IX.
názov v AJ
Study of new prometastatic functions of tumor associated carbonic anhydrase IX.
kľúčové slová
karbonická anhydráza IX, selektíny, adhézia, metastatický proces, extravazácia
kľúč. slová v AJ
carbonic anhydrase IX, selectins, adhesion, metastatic process, extravasation
strany
89
školiteľ
Eliška Švastová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
610bpštudent
Mária Brodňanová
názov DP
Identifikácia a expresia chuťových receptorov v čreve Bombyx mori
názov v AJ
Identification and expression of gustatory receptors in the gut of Bombyx mori
kľúčové slová
chuťové receptory hmyzu, chuť, črevo, zmyslové orgány, Bombyx mori, in situ hybridizácia
kľúč. slová v AJ
insect gustatory receptor, taste, gut, sensory organs, Bombyx mori, in situ hybridization
strany
60
školiteľ
Dušan Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
611bpštudent
Nikola Čanigová
názov DP
Comparative analysis of mitochondrial HMG box-containing proteins
názov v AJ
Komparatívna analýza mitochondriálnych HMG box obsahujúcich proteínov
kľúčové slová
HMG box proteins, Abf2, succinylation, electrophoretic mobility shift assay, CRISPR-Cas9
kľúč. slová v AJ
HMG box proteíny, Abf2, sukcinylácia, elektroforetická gélová retardácia, CRISPR-Cas9
strany
100
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
612bpštudent
Ivana Ďurovcová
názov DP
Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku bisfenolu A
názov v AJ
Determination of potential genotoxic effect of bisphenol A
kľúčové slová
bisfenol A, Comet assay, oxidačný stres, prietoková cytometria
kľúč. slová v AJ
bisphenol A, Comet assay, flow cytometry, oxidation stress
strany
82
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
613bpštudent
Katarína Fabišíková
názov DP
Vplyv jednonukleotidových polymorfizmov génu CYP2D6 na farmakogenetiku opioidných analgetík
názov v AJ
Impact of single nucleotide polymorphisms in the CYP2D6 gene on the opioid pharmacogenetics
kľúčové slová
cytochrómy P450, CYP2D6, farmakogenetika, farmakoterapia, genetický polymorfizmus, opioidné analgetiká
kľúč. slová v AJ
cytochromes P450, CYP2D6, pharmacogenetics, pharmacotherapy, genetic polymorphism, opioid analgesics
strany
83
školiteľ
Ľubica Krajčíová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
614bpštudent
Daniel Filip
názov DP
Characterization of a new protein required for proper chromosome segregation during meiosis II
názov v AJ
Charakterizácia nového proteínu potrebného pre správnu segregáciu chromozómov počas druhého meiotického delenia
kľúčové slová
meiosis, chromosome missegregation, Schizosaccharomyces pombe, iron
kľúč. slová v AJ
meióza, missegregácia chromozómov, Schizosaccharomyces pombe, železo
strany
95
školiteľ
Juraj Gregáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
615bpštudent
Dominika Gahurová
názov DP
Izolácia a molekulárna analýza mutantov Chlamydomonas reinhardtii získaných inzerčnou mutagenézou
názov v AJ
Isolation and molecular analysis of Chlamydomonas reinhardtii mutants generated by insertional mutagenesis
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, inzerčná mutagenéza, fosfatázy, hygromycín B
kľúč. slová v AJ
Chlamydomonas reinhardtii, insertional mutagenesis, phosphatases, hygromycin B
strany
79
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
616bpštudent
Naďa Gregušová
názov DP
Účinok anorganických nanomateriálov na dynamiku cytoskeletu a biologickú odpoveď podocytov in vitro
názov v AJ
Impact of inorganic nanomaterials on cytoskeletal dynamics and biological response of podocytes in vitro
kľúčové slová
podocyty, nanočastice, cytoskelet, obličky
kľúč. slová v AJ
podocytes, nanoparticles, cytoskeleton, kidney
strany
91
školiteľ
Andrea Bábelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
617bpštudent
Ľudmila Holubová
názov DP
Sledovanie adaptívnej odpovede vyvolanej nízkoteplotnou plazmou v Pisum sativum L.
názov v AJ
Monitoring of adaptive response induced by non-thermal plasma in Pisum sativum L.
kľúčové slová
adaptívna odpoveď; Hsp70; nízkoteplotná plazma; Pisum sativum L.; poškodenie DNA
kľúč. slová v AJ
adaptive response; Hsp70; non-thermal plasma; Pisum sativum L.; DNA damage
strany
57
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
618bpštudent
Ivana Hubayová
názov DP
Sledovanie kombinovaných účinkov hyperforínu, hypericínu a manumycínu A na rôznych modelových systémoch
názov v AJ
Assessment of combined effects of hyperforin, hypericin and manumycin A on different model systems
kľúčové slová
Amesov test; CFGE; Comet assay; DNA topology assay; genotoxicita; Hypericum perforatum L.; hyperforín; hypericín; manumycín A; Spot test
kľúč. slová v AJ
Ames test; CFGE; Comet assay; DNA topology assay; genotoxicity; Hypericum perforatum L.; hyperforin; hypericin; manumycin A; Spot test
strany
66
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
619bpštudent
Ivana Jamrichová
názov DP
Izolácia a molekulárna analýza reparačne deficitných mutantov Chlamydomonas reinhardtii použitím inzerčnej mutagenézy
názov v AJ
Isolation and molecular analysis of repair-deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii using insertional mutagenesis
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, transformácia, inzerčná mutagenéza, reparačné mechanizmy, pHyg3, PCR
kľúč. slová v AJ
Chlamydomonas reinhardtii, transformation, insertional mutagenesis, repair mechanisms, pHyg3, PCR
strany
80
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
620bpštudent
Barbora Keresztesová
názov DP
Štruktúra a funkcia mitochondriálnych heat shock proteínov
názov v AJ
Structure and function of mitochondrial heat shock proteins
kľúčové slová
kvasinky, mitochondrie, heterologická expresia, purifikácia
kľúč. slová v AJ
yeasts; mitochondria; heterologic expression; purification
strany
95
školiteľ
Vladimír Pevala
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
621bpštudent
Martina Klapáková
názov DP
Vzťah štruktúry a aktivity tyrozolových glykozidov študovaný cell-free (bezbunkovými) metódami a v ľudských bunkách kultivovaných in vitro
názov v AJ
Structure - activity relationship of tyrosol glycosides studied by cell-free assays and in human cells cultured in vitro
kľúčové slová
salidrozid, tyrozol glykozidové analógy, Kométový test, antioxidačný potenciál, DNA topologický test, DNA-protektívne účinky
kľúč. slová v AJ
salidroside, tyrosol glycoside analogues, Comet assay, antioxidant potential, DNA topology assay, DNA-protective effects
strany
71
školiteľ
Eva Horváthová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
622bpštudent
Lucia Koláriková
názov DP
Odpoveď na ionizačné žiarenie v subpopuláciách hematopoetických buniek pupočníkovej krvi a leukemických pacientov
názov v AJ
Response to ionizing radiation in subpopulations of hematopoietic cells from umbilical cord blood and leukemic patients
kľúčové slová
DNA opravné fokusy, hematopoetické bunky, leukémia, ionizačné žiarenie, apoptóza, CD markery
kľúč. slová v AJ
DNA repair foci, hematopoietic cells, leukemia, ionizing radiation, apoptosis, CD markers
strany
91
školiteľ
Eva Marková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
623bpštudent
Kristína Kopecká
názov DP
Experimentálna evolúcia s bičíkovcom Euglena gracilis - navodenie mnohobunkovosti
názov v AJ
Experimental evolution with the flagellate Euglena gracilis - induction of multicellularity
kľúčové slová
experimentálna evolúcia, Euglena gracilis, prechod k mnohobunkovosti, kalpaín Dek1
kľúč. slová v AJ
experimental evolution, Euglena gracilis, transition to multicellularity, calpain Dek1
strany
65
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
624bpštudent
Patrícia Lukáčová
názov DP
Zlúčeniny selénu a ich metabolizmus vedúci k toxicite u kvasiniek
názov v AJ
Selenium compounds and their metabolism leading to toxicity in yeast
kľúčové slová
selén, antioxidant, resveratrol, DSB, ROS, Saccharomyces cerevisiae
kľúč. slová v AJ
selenium, antioxidant, resveratrol, DSB, ROS, Saccharomyces cerevisiae
strany
70
školiteľ
Miroslav Chovanec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
625bpštudent
Martin Marônek
názov DP
Účinok nízkoteplotnej plazmy na modelový organizmus Drosophila melanogaster
názov v AJ
The effect of low-temperature plasma on the model organism Drosophila melanogaster
kľúčové slová
nízkoteplotná plazma, Drosophila, SMART test, mutagenéza
kľúč. slová v AJ
low-temperature plasma, Drosophila, SMART test, mutagenesis
strany
63
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
626bpštudent
Lea Mináriková
názov DP
Funkcia proteínu Teb1 v kvasinke Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
The function of Teb1 protein in yeast Schizosaccharomyces pombe
kľúčové slová
proteín Teb1, teloméry, telomerické proteíny, DNA opravné procesy
kľúč. slová v AJ
Teb1 protein, telomeres, telomeric proteins, DNA repair pathway
strany
68
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
627bpštudent
Michaela Mišová
názov DP
Identifikácia proteínových partnerov proteínu Teb1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
Identification of Schizosaccharomyces pombe proteins interacting with Teb1p
kľúčové slová
Schizosaccharomyces pombe, teloméry, Teb1, kvasinkový dvojhybridný systém, koimunoprecipitácia
kľúč. slová v AJ
Schizosaccharomyces pombe, telomeres, Teb1, yeast two hybrid system, coimmunoprecipitation
strany
90
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
628bpštudent
Patrícia Pecháčová
názov DP
Fotoprotektívny potenciál éterického oleja Lavandula angustifolia v bunkových líniách kože
názov v AJ
Photoprotective potential of essential oil Lavandula angustifolia in skin cell lines
kľúčové slová
éterický olej Lavandula angustifolia, UVA žiarenie, ľudské keratinocyty HaCaT, ľudský malígny melanóm HMB-2
kľúč. slová v AJ
Lavandula angustifolia essential oil, UVA radiation, human keratinocytes HaCaT, human melanoma HMB-2
strany
68
školiteľ
Katarína Kozics
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
629bpštudent
Silvia Radenkovič
názov DP
Regulácia pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 (PDHK1) cAMP signalizačnou dráhou
názov v AJ
Regulation of pyruvate dehydrogenase kinase 1 (PDHK1) by cAMP signaling pathway
kľúčové slová
Pyruvát dehydrogenáza kináza 1, nádorový metabolizmus, cAMP signalizačná dráha, PKA
kľúč. slová v AJ
Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1, cancer metabolism, cAMP signaling pathway, PKA
strany
73
školiteľ
Tereza Goliaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
630bpštudent
Valéria Scholtzová
názov DP
Štúdium posttranslačných modifikácií kohezínových podjednotiek Rec8 a Psm1 u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
The study of post-translational modifications of the cohesin subunits Rec8 and Psm1 in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe
kľúčové slová
kohezín, rDNA, meióza, mitóza, metylácia, acetylácia
kľúč. slová v AJ
cohesin, rDNA, meiosis, mitosis, methylation, acetylation
strany
79
školiteľ
Juraj Gregáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
631bpštudent
Jana Špačková
názov DP
Analýza mutantov s poruchou meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
Analysis of mutants with defect in meiotic division of yeast Schizosaccharomyces pombe
kľúčové slová
horse-tail pohyb; meióza; profáza; Schizosaccharomyces pombe
kľúč. slová v AJ
horse-tail movement; meiosis; prophase; Schizosaccharomyces pombe
strany
61
školiteľ
Katarína Gaplovská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
632bpštudent
Terézia Valkovičová
názov DP
Funkčná analýza natívneho telomérového proteínu CpRap1 a jeho skrátenej verzie
názov v AJ
The function analysis of native temolere protein CpRap1 and its short version
kľúčové slová
Rap1, teloméra, C. parapsilosis
kľúč. slová v AJ
Rap1, telomere, C. parapsilosis
strany
110
školiteľ
Martina Neboháčová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
633bpštudent
Gabriela Veselá
názov DP
Analýza radiačne indukovaných preleukemických fúznych génov v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi
názov v AJ
Analysis of radiation-induced preleukemic fusion genes in umbilical cord blood mononuclear cells
kľúčové slová
preleukemické klony, fúzne gény, 'real-time' kvantitatívna PCR, pupočníková krv
kľúč. slová v AJ
preleukemic clones, fusion genes, real-time quantitative PCR, umbilical cord blood
strany
71
školiteľ
Milan Škorvaga
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
634bpštudent
Dominika Vešelényiová
názov DP
Kalpaíny u vybraných zástupcov kmeňa Euglenozoa
názov v AJ
Calpains in organisms from the phylum Euglenozoa
kľúčové slová
kalpaíny, Euglenozoa, CysPc doména, E. grailis, E. longa
kľúč. slová v AJ
calpains, Euglenozoa, CysPc, E. grailis, E. longa
strany
68
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
635bp