Prehľad

2011
2012
2013
2014
2015


Hárok 1: 2011

2011

študent
Al Beyroutiová Maja
názov DP
Study of potential bioprotective effect of hyperforin
názov v AJ

kľúčové slová
hyperforin, Drosophila melanogaster, antimutagen, mutagen, mutations, mutagenicity, toxicity
strany
96
školiteľ
Lucia Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
490 dpštudent
Déžiová Ľudmila
názov DP
Molekulárno-genetická analýza polymorfizmov v génoch CYP2C9 a VKORC1 vplývajúcich na antikoagulačnú terapiu warfarínom
názov v AJ
Molecular-genetic analysis of polymorphisms in VKORC1 and CYP2C9 genes affecting warfarin anticoagulation therapy
kľúčové slová
warfarín, CYP2C9, VKORC1, farmakogenetika
strany
70
školiteľ
Róbert Petrovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
491 dpštudent
Eichler Tomáš
názov DP
Nové proteínové komponenty koncov chromozómov netradičných druhov kvasiniek zahrnuté v udržiavaní telomér a ich prepojenie s bunkovým delením
názov v AJ
Novel nonconventional yeast telomeric protein components involved in telomere maintenance and their interconnection with cell division
kľúčové slová
teloméra, udržiavanie telomér, teloméry-viažuce proteíny, DNA-viažuca Myb doména, SpTip1, YlTay1, Schizosaccharomyces pombe, Yarrowia lipolytica, meióza
strany
111
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
492 dpštudent
Gemzová Karina
názov DP
Oxidačné poškodenia a oprava DNA v ľudských lymfocytoch vo vzťahu k výžive a obezite
názov v AJ
DNA oxidation and repair in human lymphocytes in relation to nutrition and obesity.
kľúčové slová
zlomy DNA, oxidačné poškodenia DNA, kométová metóda,výživa, obezita, biomonitorovanie, populačná štúdia
strany
77
školiteľ
Mária Dušinská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
493 dpštudent
Jiríčkova Kristína
názov DP
Genotoxické účinky nanočastíc využívaných v medicíne na ľudských lymfocytoch. Individuálna vnímavosť na expozíciu nanočasticami
názov v AJ
Genotoxic effects of the nanoparticles used in medicine on human lymphocytes. Individual susceptibility to nanoparticles exposure
kľúčové slová
nanomedicína, nanočastice, genotoxicita, nanotoxikológia, individuálna vnímavosť, DNA zlomy, oxidačné poškodenia DNA, metóda comet assay
strany
100
školiteľ
Mária Dušinská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
494 dpštudent
Konkoľová Jana
názov DP
Štúdium mutácií v génoch kódujúcich peroxizómové proteíny
názov v AJ
Study of the mutations in genes encoding peroxisomal proteins
kľúčové slová
peroxizómy, PEX gény, X-viazaná adrenoleukodystrofia, Zellwegerov syndróm, peroxizómové ochorenia
strany
68
školiteľ
Róbert Petrovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
495 dpštudent
Kriška Ján
názov DP
Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií: kauzálne mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2
názov v AJ
Hereditary breast and ovarian cancer: causal mutations in BRCA1 and BRCA2 genes
kľúčové slová
BRCA1, BRCA2, hereditárny karcinóm prsníka/ovárií, patologické mutácie, VUS
strany
84
školiteľ
Ján Konečný
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
496 dpštudent
Kyjacová Lenka
názov DP
Funkčná analýza telomerázovej RNA a vplyv teploty na dĺžku telomér kvasinky Candida parapsilosis
názov v AJ
Functional analysis of telomerase RNA and effect of temperature on telomere length of the yeast Candida parapsilosis.
kľúčové slová
teloméry; telomerázová RNA; templátová doména; CS2a; Hsp90; vysoká teplota; filamentácia; Candida parapsilosis
strany
104
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
497 dpštudent
Libiaková Michaela
názov DP
Sledovanie účinku hyperforínu na rastlinné a ľudské bunky
názov v AJ
Assessment of the effect of hyperforin on plant and human cells.
kľúčové slová
hyperforín, SCGE, CFGE, Chlamydomonas reinhardtii, Pisum sativum L., ľudské lymfocyty
strany
65
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
498 dpštudent
Mateášiková Bianka
názov DP
Trans-splicing jadrom kódovaných génov pre chloroplastové proteíny u bičíkovca Euglena gracilis
názov v AJ
Trans-splicing of nuclear encoded genes for chloroplast proteins of the flagellate
kľúčové slová
Euglena gracilis, spliced leader RNA (SL-RNA), trans-splicing, jadrom kódované gény pre chloroplastové proteíny, regulácia expresie génov
strany
79
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
499 dpštudent
Mikulášková Dana
názov DP
Genetické markery neuroblastómu
názov v AJ
Genetic markers of neuroblastoma
kľúčové slová
neuroblastóm, amplifikácia MYCN, delécia 1p, FISH, tumorové tkanivo
strany
79
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
500 dpštudent
Nahácka Zuzana
názov DP
Funkcie génov apoptotickej dráhy pri regulácii apokrinnej sekrécie v slinných žľazách Drosophila melanogaster
názov v AJ
The function of genes of apoptotic pathway in regulation of apocrine secretion in salivary glands of Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, apokrinná sekrécia, apoptotické gény, slinné žľazy
strany
72
školiteľ
Róbert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
501 dpštudent
Paulenda Tomáš
názov DP
SNP v géne ABCB1 u pacientok s karcinóm prsníka
názov v AJ
The SNPs in ABCB1 gene in patients with breast cancer
kľúčové slová
multilieková rezistencia, ABCB1, Pgp, SNP, karcinóm prsníka, personalizovaná terapia
strany
91
školiteľ
Eva Weismanová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
502 dpštudent
Páchniková Gabriela
názov DP
Polymorfizmy v génoch súvisiacich s kardiovaskulárnymi ochoreniami
názov v AJ
Polymorphisms in genes associated with cardiovascular diseases
kľúčové slová
Kardiovaskulárne ochorenia, Apo E, GHSR, MTHFR, 9p21, SNP, rizikové faktory, asociačná studia
strany
75
školiteľ
Božena Smolková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
503 dpštudent
Pečeňová Ľudmila
názov DP
Vývinová a tkanivovo-špecifická expresia Met proteínu sprostredkujúceho signalizáciu juvenilného hormónu počas metamorfózy u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Developmental and tissue-specific expression of Met protein mediating juvenile hormone signaling during metamorphosis in Drosophila melanogaster.
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, metamorfóza, juvenilný hormón, ekdyzón, Met proteín
strany
55
školiteľ
Róbert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
504 dpštudent
Petrušová Martina
názov DP
Molekulárno-genetické patológie SHOX génu a ich diagnostika
názov v AJ
Molecular-genetic pathology and diagnostics of SHOX gene
kľúčové slová
SHOX gén, regulácia rastu kostí, SHOX haploinsuficiencia, Léri-Weill syndróm, Turnerov syndróm, MLPA diagnostika, terapia rastovým hormónom
strany
92
školiteľ
Ján Chandoga
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
505 dpštudent
Pilchová Ivana
názov DP
Mapovanie génu UVSX2 Chlamydomonas reinhardtii metódou map- based cloning
názov v AJ
Mapping the Chlamydomonas reinhardtii UVSX2 gene using the method of map-based cloning
kľúčové slová
reparačné mechanizmy, UV senzitívny mutant, mapovanie, kotransformácia, Chlamydomonas reinhardtii
strany
68
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
506 dpštudent
Smolová Silvia
názov DP
Funkčné a bezpečnostné vlastnosti acidorezistentných baktérií mliečneho kysnutia z bryndze
názov v AJ
Functional and safety properties of acid-resistant lactic acid bacteria from Bryndza cheese
kľúčové slová
baktérie mliečneho kysnutia, funkčnosť, bezpečnosť, bryndza, lactic acid bacteria, functionality, safety, Bryndza cheese
strany
94
školiteľ
Anna Belicová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
507 dpštudent
Zelinková Hana
názov DP
Mutácie androgénového receptora a ich vzťah k patologickým stavom
názov v AJ
Mutations of androgen receptor and their relation to pathological states
kľúčové slová
AR, CAG repetície, AIS, rakovina prostaty, Kennedyho choroba
strany
79
školiteľ
Ján Chandoga
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
508 dpštudent
Labudová Tatiana
názov DP
Kam až siaha genetika - tvorba webovej stránky
názov v AJ
Limits of genetics - web site creation
kľúčové slová
genetika, webová stránka, informačné a komunikačné technológie, dotazník
strany
63
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
509 dp PEDštudent
Sabatovičová Lucia
názov DP
Zhodnotenie výučby genetiky na stredných školách a hľadanie atraktívnejších prístupov k jej vyučovaniu
názov v AJ
Evaluation of teaching genetics in secondary schools and finding more attractive appoaches to teaching genetics
kľúčové slová
výučba genetiky, učebné postupy, učené pomôcky, príprava na vyučovaciu hodinu, väzba génov
strany
92
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
510 dp PED

Hárok 2: 2012

2012

študent
Birčák Erik
názov DP
Optimalizácia podmienok PCR z templátov bohatých na GC oblasti s potenciálnym využitím v cielenej mutagenéze
názov v AJ
Optimization of PCR conditions for GC-rich templates with the potential use in targeted mutagenesis
kľúčové slová
PCR, optimalizácia, GC páry, Chlamydomonas, gén
strany
83
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
511 dpštudent
Čižmár Daniel
názov DP
Analýza funkcie Myb domén vo väzbe proteínu Tay1 na teloméry Yarrowia lipolytica
názov v AJ
The role of Myb domains in binding of telomere-associated protein Tay1 to telomeric DNA in Yarrowia lipolytica
kľúčové slová
teloméra, telomeráza, Yarrowia lipolytica, teloméru-viažúce proteíny
strany
80
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
512 dpštudent
Debreová Michaela
názov DP
Úloha hypoxiou indukovaného nádorového proteínu CAIX v bunkovej migrácii
názov v AJ
The role of hypoxia-induced carbonic anhydrase IX in cell migration
kľúčové slová
hypoxia, karbonická anhydráza IX, regulácia pH, bunková migrácia, hepatocytový rastový faktor
strany
87
školiteľ
Eliška Švastová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
513 dpštudent
Hadariová Lucia
názov DP
Zisťovanie prítomnosti vybraných plastidových génov u stabilných bielych mutantov bičíkovca Euglena gracilis
názov v AJ
The detection of the presence of chosen plastid genes in stabile bleached Euglena gracilis mutants
kľúčové slová
endosymbióza, bleaching, plastidový genóm, mixotrofia, biele mutanty
strany
58
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
514 dpštudent
Hríbiková Katarína
názov DP
Identifikácia druhu biologického materiálu v stope z miesta činu analýzou RNA
názov v AJ
Identification of the biological material type in the stain recovered from crime scene using RNA analysis
kľúčové slová
mRNA profilizácia, miRNA profilizácia, druh biologického materiálu, forenzná stopa
strany
119
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
515 dpštudent
Chromá Katarína
názov DP
Potenciálna úloha PRP4 kinázy v nukleotidovej excíznej oprave
názov v AJ
Potential role of PRP4 kinase in nucleotide excision repair
kľúčové slová
nukleotidová excízna oprava, PRP4 kináza, mRNA zostrih, obnova transkripcie
strany
71
školiteľ
Leon H. F. Mullenders
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
516 dpštudent
Ikréniová Martina
názov DP
Sledovanie bioaktívneho účinku rastlinného extraktu z Gentiana asclepiadea
názov v AJ
Assessment of bioactive effect of plant extract from Gentiana asclepiadea
kľúčové slová
Gentiana acslepiadea, Comet assay, antigenotoxický účinok, DPPH assay, antioxidačný účinok, adaptívna odpoveď
strany
87
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
517 dpštudent
Imreová Petronela
názov DP
Cytogenetické štúdium potenciálneho genotoxického a antimutagénneho účinku hyperforínu in vitro
názov v AJ
Cytogenic Study of Potential Genotoxic and Antimutagen Effect of Hyperforin in vitro
kľúčové slová
chromozómové aberácie, hyperforín, genotoxický/antimutagénny účinok, in vitro
strany
98
školiteľ
Ivan Chalupa
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
518 dpštudent
Ivaničová Zuzana
názov DP
Evolúcia a domestikácia tetraploidných pšeníc
názov v AJ
Tetraploid wheat evolution and domestication
kľúčové slová
evolúcia, tetraploidné pšenice, sekvenovanie, vznik poľnohospodárstva, bifletický pôvod
strany
95
školiteľ
Peter Civáň
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
519 dpštudent
Juhásová Anna
názov DP
Sledovanie bioprotektívnych účinkov extraktov z Hypericum perforatum L.
názov v AJ
Assesment of bioprotect effect of extracts from Hypericum perforatum L.
kľúčové slová
Hypericum perforatum L.; hyperforín; Chlamydomonas reinhardtii; CFGE; RP-HPLC; DPPH test; Reducing power test
strany
59
školiteľ
Andrea Ševčovičová, Pavol Koiš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
520 dpštudent
Kellovská Lucia
názov DP
Modulácia genotoxicity a genotoxickej adaptácie indukovanej zeocínom po pôsobení rastlinných extraktov
názov v AJ
Modulation of genotoxicity and genotoxic adaptation induced by zeocin after treatment with plant extracts
kľúčové slová
adaptívna odpoveď/genotoxická adaptácia, zeocín, Armoracia rusticana, DSBs rejoining
strany
81
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
521 dpštudent
Klusová Veronika
názov DP
Biologická aktivita Salvia officinalis a jej zložiek v systéme in vitro
názov v AJ
Biological activity of Salvia officinalis and its compounds in system in vitro
kľúčové slová
Salvia officinalis, kyselina ursulová, kyselina oleánolová, MTT test, Comet assay
strany
65
školiteľ
Katarína Kozics
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
522 dpštudent
Krebesová Rozvita
názov DP
Vplyv karvakrolu podávaného in vivo na schopnosť primárnych potkaních buniek iniciovať proces reparácie DNA
názov v AJ
Effect of carvacrol administered in vivo on the ability of primary rat cells to initiate DNA repair process
kľúčové slová
éterické oleje, karvakrol, oxidačné poškodenie DNA, oprava DNA, primárne potkanie testikulárne bunky, kométový test
strany
80
školiteľ
Eva Horváthová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
523 dpštudent
Lajdová Dana
názov DP
Vnútrobunková lokalizácia mitochondriálneho HMG proteínu YlMhb1 kvasinky Yarrowia lipolytica
názov v AJ
Cellular localization of mitochondrial HMG protein YlMhb1 of yeast Yarrowia lipolytica
kľúčové slová
HMG proteín, Yarrowia lipolytica, Saccharomyces cerevisiae, GFP
strany
68
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
524 dpštudent
Makroczyová Jana
názov DP
Asymmetric cell division in Bacillus subtilis
názov v AJ
Asymmetric cell division in Bacillus subtilis
kľúčové slová
Bacillus subtilis, sporulácia, bunkové delenie, Min systém, sigma faktor
strany
79
školiteľ
Imrich Barák
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
525 dpštudent
Ondrisková Elena
názov DP
Molekulárna diagnostika a genotypizácia Borrelia burgdorferi sensu lato
názov v AJ
Molecular diagnostic and genotyping of Borrelia burgdorferi sensu lato
kľúčové slová
Borrelia burgdorferi sensu lato, Ixodes ricinus, RFLP, SSCP, DNA sekvenovanie
strany
78
školiteľ
Markéta Derdáková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
526 dpštudent
Vreštiaková Magdaléna
názov DP
Porovnanie potenciálneho genotoxického účinku hyperforínu a hypericínu na ľudské lymfocyty
názov v AJ
Comparison of potential genotoxicity of hyperforin and hypericin in human lymphocytes
kľúčové slová
hyperforín; hypericín; genotoxický účinok; Comet assay; Constant field gel electrophoresis; CFGE; fotodynamická terapia; PDT
strany
64
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
527 dpštudent
Vyparinová Katarína
názov DP
DNA opravné fokusy v diagnostike a individualizácii liečby nádorov
názov v AJ
DNA repair foci in diagnostics and treatment of cancer
kľúčové slová
dvojvláknové zlomy, γ-H2AX fokusy, 53BP1 fokusy, kinetika opravy fokusov indukovaných ionizujúcim žiarením, rádiosenzitivita
strany
82
školiteľ
Eva Marková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
528 dpštudent
Záhonová Kristína
názov DP
Funkčné kópie plastidových génov v jadre bičíkovca Euglena gracilis – realita či artefakt?
názov v AJ
Functional copies of plastid genes in the nucleus of the flagellate Euglena gracilis – reality or artifact?
kľúčové slová
cis- a trans-splicing, endosymbióza, polyA chvost, SL-RNA, plastóm, expresia génov
strany
75
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
529 dp

Hárok 3: 2013

2013

študent
Filip Brázdovič
názov DP
Funkčná analýza génu MHR1 z kvasinky Candida parapsilosis
názov v AJ
Functional analysis of the MHR1 gene from the yeast Candida
kľúčové slová
Candida parapsilosis, rekombinácia, MHR1, teloméry, mitochondriálna DNA
strany
80
školiteľ
Jozef Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
530 dpštudent
Andrea Cillingová
názov DP
Funkčná analýza génu CPAG03406 kvasinky Candida parapsilosis
názov v AJ
Functional analysis of the gene CPAG03406 of the yeast Candida parapsilosis
kľúčové slová
Candida parapsilosis, gentisátová dráha, transkripčný faktor Zn2Cys6 , funkčná analýza
strany
76
školiteľ
Jozef Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
531 dpštudent
Veronika Čapláková
názov DP
Analýza molekulárno-genetických markerov MGMT, IDH1 a IDH2 v diagnostike malígnych gliómov
názov v AJ
Analysis of molecular-genetic markers MGMT, IDH1 and IDH2 in diagnostics of malignant gliomas
kľúčové slová
glioblastómy, metylácia, O6-metylguanín DNA metyltransferáza (MGMT), izocitrát dehydrogenáza (IDH), somatické mutácie IDH
strany
95
školiteľ
Ján Markus
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
532 dpštudent
Filip Červenák
názov DP
Genetická a biochemická analýza proteínu Tay1 kvasinky Yarrowia lipolytica
názov v AJ
Genetic and biochemic analysis of protein Tay1 from yeast Yarrowia lipolytica
kľúčové slová
teloméry, Yarrowia lipolytica, Tay1
strany
72
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
533 dpštudent
Iveta Červenková
názov DP
Optimalizácia metód pre transgenézu priadky morušovej, Bombyx mori
názov v AJ
Optimalization of methods for transgenesis of the silkworm, Bombyx mori
kľúčové slová
Bombyx mori, piggyBac, attP, φC31 integráza , kutikulové proteíny, bakulovírusy
strany
89
školiteľ
Dušan Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
534 dpštudent
Lenka Dolešová
názov DP
Somatické mutácie v géne EGFR u pacientov s nádormi pľúc a ich vplyv na biologickú terapiu
názov v AJ
Somatic mutation in EGFR gene in patients with lung cancer and their impact on biological therapy
kľúčové slová
nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC), receptor epidermálneho rastového faktora (EGFR), somatické EGFR mutácie, inhibítory tyrozínkináz (TKI)
strany
86
školiteľ
Michal Konečný
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
535 dpštudent
Jana Feruszová
názov DP
Sledovanie účinkov látok obsiahnutých v Hypericum perforatum L. na rôznych testovacích systémoch
názov v AJ
Monitoring the effects of substances contained in Hypericum perforatum L. on the various test systems
kľúčové slová
hypericín; hyperforín; fotodynamická terapia; apoptóza, viabilita; Comet assay; microarray
strany
100
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
536 dpštudent
Michala Gáfriková
názov DP
Úloha bioprotektívnych látok pri redukcii genotoxicity
názov v AJ
The role of bioprotective compounds in the reduction of genotoxicity
kľúčové slová
Armoracia rusticana, antioxidačný potenciál, biomodulácia, dezmutagén
strany
97
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
537 dpštudent
Sandra Hányšová
názov DP
Biochemická a molekulárno – genetická diagnostika mukopolysacharidóz
názov v AJ
Biochemical and molecular – genetic diagnostics of mucopolysaccharidoses
kľúčové slová
mukopolysacharidózy, glykozaminoglykány, lyzozómové enzýmy, gén IDUA, gén SGSH, diagnostika
strany
102
školiteľ
Ján Chandoga
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
538 dpštudent
Hajnalka Horváthová
názov DP
Indukcia a analýza potenciálnych mutantov Chlamydomonas reinhardtii v oprave dvojvláknových zlomov DNA použitím inzerčnej mutagenézy
názov v AJ
Induction and analysis of potential mutants Chlamydomonas reinhardtii with defect in DNA double strand breaks repair using insertion mutagenesis
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, pHyg3, transformácia jadra, inzerčná mutagenéza, rekombinácia
strany
103
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
539 dpštudent
Lenka Chodáková
názov DP
Sledovanie potenciálneho bioprotektívneho účinku kvercetínu na vybraných modelových objektoch
názov v AJ
Evaluation of potential bioprotective effect of quercetin on selected model objects
kľúčové slová
kvercetín, bioprotektívny účinok, Saccharomyces cerevisiae, Salmonella typhimurium, Ames test, Comet assay
strany
64
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
540 dpštudent
Mária Janubová
názov DP
Úloha transkripčného faktora NFI v senescencii
názov v AJ
The role of transcription factor NFI in senescence
kľúčové slová
senescencia, nukleárny faktor I – NFI, p21, p53, terapia rakoviny
strany
92
školiteľ
Miroslava Kretová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
541 dpštudent
Miriama Juhosová
názov DP
Mitochondriálne myopatie spôsobené mutáciami SURF1 a POLG1 génov
názov v AJ
Mitochondrial myopathy caused by mutations in genes SURF1 and POLG1
kľúčové slová
mitochondriálne ochorenia, OXPHOS, Leighov syndróm, SURF1 gén, DNA polymeráza γ, POLG1 gén
strany
129
školiteľ
Ján Chandoga
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
542 dpštudent
Lenka Jurčišinová
názov DP
Kvantitatívna analýza biologického materiálu na forenzné účely
názov v AJ
Quantitative analysis of biological material for forensic purposes
kľúčové slová
identifikácia telesných sekrétov, miRNA profilizácia, forenzná stopa
strany
104
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
543 dpštudent
Katarína Juríková
názov DP
Nekonvenčné kvasinky ako model pre štúdium telomér a sirotských génov
názov v AJ
Non-conventional yeasts as a model for the study of telomeres and orphan genes
kľúčové slová
glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza, moonlighting proteíny, telomerické proteíny, sirotské gény, nekonvenčné kvasinky
strany
100
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
544 dpštudent
Lucia Karvaiová
názov DP
DNA metylácia v promótore génu pre estrogénový receptor 1 pri karcinómoch prsníka
názov v AJ
: DNA methylation in the promoter of estrogen receptor 1 gene in breast cancer.
kľúčové slová
gén pre estrogénový receptor 1, DNA metylácia, pyrosekvenovanie, karcinóm prsníka.
strany
92
školiteľ
Iveta Zmetáková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
545 dpštudent
Martin Kéry
názov DP
Regulácia expresie proteínov ovplyvnených prítomnosťou karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách
názov v AJ
Regulation of expression of proteins affected by the presence of carbonic anhydrase IX (CA IX) in tumor cells
kľúčové slová
karbonická anhydráza IX (CA IX), rakovina, HIF-1α, cap-závislá translácia
strany
68
školiteľ
Juraj Kopáček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
546 dpštudent
Magdaléna Krásna
názov DP
Identifikácia bunkových proteínov ovplyvnených perzistentnou infekciou vírusu lymfocytárnej choriomeningitídy
názov v AJ
Identification of cellular proteins affected by peristent infection with lymphocytic choriomeningitis virus
kľúčové slová
interakcia vírus-bunka, LCMV MX, perzistentná infekcia
strany
85
školiteľ
Jana Tomášková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
547 dpštudent
Ivona Kubalová
názov DP
Stanovenie potenciálnej antioxidačnej aktivity resveratrolu a jeho imínových analógov a sledovanie ich účinkov na ľudské lymfocyty
názov v AJ
Determination of potential antioxidant activity of resveratrol and its imine analogues and monitoring their effects on human lymphocytes
kľúčové slová
resveratrol, imínové analógy, antioxidačná aktivita, comet assay, oxidačný stres, BER
strany
80
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
548 dpštudent
Mária Macejová
názov DP
Odlišná citlivosť bičíkovcov Euglena gracilis a Euglena longa k antibaktériovým látkam
názov v AJ
Different sensitivity of flagellates Euglena gracilis and Euglena longa to antibacterial drugs
kľúčové slová
plastidy ako chemoterapeutické ciele, antibiotiká, bleaching, plastidový genóm, mixotrofia, rudimentárne plastidy
strany
68
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
549 dpštudent
Kristína Procházková
názov DP
Charakterizácia veľkého lineárneho plazmidu v kmeni Streptomyces aureofaciens CCM3239
názov v AJ
Characterization of large linear plasmid from Sreptomyces aureofaciens CCM3239
kľúčové slová
auricín, Streptomyces, lineárny plazmid, antibiotiká, polyketid, regulácia
strany
90
školiteľ
Renáta Nováková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
550 dpštudent
Tichá Oľga
názov DP
DPYD a TYMS génové polymorfizmy v predikcii toxicity na 5- fluorouracil
názov v AJ
DPYD and TYMS gene polymorphisms in prediction of 5-fluorouracil toxicity
kľúčové slová
5-fluorouracil (5-FU), multiplexná SNaPshot analýza, predikcia toxicity, dihydropyrimidín dehydrogenáza (DPD), DPYD, TYMS, génové polymorfizmy, tymidýn syntáza (TS),
strany
90
školiteľ
Zdena Bartošová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
551 dpštudent
Alexandra Zibrinová
názov DP
Expresia a úloha receptorov v nervových a endokrinných orgánoch Bombyx mori
názov v AJ
Expression and role of receptors in nervous and endocrine organs in Bombyx mori
kľúčové slová
Bombyx mori; corpora allata; juvenilné hormóny; receptory; neuropeptidy; biogénne amíny; promótory
strany
95
školiteľ
Dušan Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
552 dp

Hárok 4: 2014

2014

študent
Lucia Barkocziová
názov DP
Detekcia zárodočných mutácií v génoch asociovaných s hereditárnym nepolypóznym karcinómom kolorekta
názov v AJ
Detection of germline mutations in genes associated with hereditary nonpolyposis colorectal cancer
kľúčové slová
Lynchov syndróm, HNPCC, mismatch reparačné gény, zárodočná mutácia, mikrosatelitová instabilita, genomické sekvenovanie, MLPA
strany
83
školiteľ
Katarína Závodná
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
553 dpštudent
Kristína Bodnárová
názov DP
Sledovanie účinkov emodínu na rôznych modelových systémoch
názov v AJ
Assessment of the effects of emodin in different model systems
kľúčové slová
Hypericum perforatum L.; emodín; genotoxicita; DNA protektívny účinok; Comet assay
strany
78
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
554 dpštudent
Dušan Braný
názov DP
Fylogenéza hexaploidných taxónov pšeníc
názov v AJ
Phylogenesis of hexaploid wheat taxa
kľúčové slová
fylogenéza, hexaploidné taxóny, Triticum aestivum, Q gén, DArT Polymorfizmus
strany
94
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
555 dpštudent
Jana Brósková
názov DP
Vplyv vybraných antibaktériových látok na nefotosyntetizujúceho bičíkovca Euglena longa
názov v AJ
The effects of selected antibacterial agents on non-photosynthetic flagellate Euglena longa
kľúčové slová
pôvod plastidov, endosymbióza, rudimentárny plastóm, antibaktériové látky, úloha plastidov u nefotosyntetizujúcich organizmov
strany
86
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
556 dpštudent
Henrieta Dudeková
názov DP
Efekt expresie ľudskej katalytickej podjednotky telomerázy na mitochondrie Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Effect of Expression of Human Telomerase Catalytic Subunit on Mitochondria of Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
hTERT, mitochondrie, oxidačný stres, homeostáza mtDNA, Saccharomyces cerevisiae
strany
85
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
557 dpštudent
Zuzana Grmanová
názov DP
Štúdium post-translačných modifikácií komponentov komplexu DNA ligázy IV
názov v AJ
Study of post-translational modifications of components of the DNA ligase IV complex
kľúčové slová
DSB, NHEJ, DNA ligáza IV, Lif1
strany
82
školiteľ
Miroslav Chovanec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
558 dpštudent
Júlia Hunková
názov DP
Tranzientná expresia cudzorodých génov v rastlinách pomocou vírusového vektora
názov v AJ
Transient expression of heterologous genes in plants using a viral vector
kľúčové slová
vírusový vektor, biolistika, expresia, Nicotiana benthamiana
strany
68
školiteľ
Zdeno Šubr
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
559 dpštudent
Lenka Kalinková
názov DP
Charakterizácia unikátnej mitochondriálnej reverznej transkriptázy Fusarium oxysporum
názov v AJ
Characterization of unique mitochondrial reverse transcriptase of Fusarium oxysporum
kľúčové slová
reverzná transkriptáza, Fusarium oxysporum, mitochondrie, heterológna expresia
strany
80
školiteľ
Katarína Višacká
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
560 dpštudent
Barbora Kráľová
názov DP
Domestikačný syndróm tetraploidných pšeníc
názov v AJ
Domestication syndrome of tetraploid wheat.
kľúčové slová
domestikačný syndróm, tetraploidná pšenica, vypĺňanie zrna, CWI gény, RT-qPCR
strany
100
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
561 dpštudent
Lucia Lauková
názov DP
Hľadanie potenciálnych proteínových partnerov telomerického Tay1 proteínu u kvasinky Yarrowia lipolytica
názov v AJ
Searching for potential protein partners of telomeric Tay1 protein in yeast Yarrowia lipolytica
kľúčové slová
Yarrowia lipolytica, teloméry, telomerické proteíny, YlTay1p
strany
74
školiteľ
Regina Sepšiová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
562 dpštudent
Dušan Loderer
názov DP
Sledovanie potenciálnych bioprotektívnych účinkov emodínu
názov v AJ
Investigation of potential bioprotective effect of emodin
kľúčové slová
emodín, antioxidačná aktivita, Saccharomyces cerevisiae, superoxid dismutáza, kataláza, Real time PCR
strany
70
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
563 dpštudent
Lukáš Jakl
názov DP
Príprava experimentálneho systému na analýzu potenciálnych partnerov proteínu Mug152/Teb1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
Preparation of an experimental system for the analysis of a putative interaction partners of Mug152/Teb1 protein in the yeast Schizosaccharomyces pombe
kľúčové slová
teloméry, Mug152, Tgc1, Hmo1, Upf1, Schizosaccharomyces pombe
strany
83
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
564 dpštudent
Mária Mattová
názov DP
Izolácia a molekulárna analýza reparačne deficitných mutantov Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Isolation and molecular analysis of Chlamydomonas reinhardtii repair-deficient mutants
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, inzerčná mutagenéza, PCR, rekombinácia, inzercia
strany
120
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
565 dpštudent
Petra Priščáková
názov DP
Sledovanie výskytu polymorfizmov v géne HERV-W v preeklamptických embryách
názov v AJ
Monitoring of HERV-W gene polymorphisms in the embryos with symptoms of preeclampsia
kľúčové slová
preeklampsia, HERV-W, syncytín 1, trofoblast, polymorfizmus
strany
87
školiteľ
Helena Gbelcová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
566 dpštudent
Simona Saksonová
názov DP
Kombinované pôsobenie nízkoteplotnej plazmy a ťažkých kovov u Pisum sativum L. v adaptívnej odpovedi
názov v AJ
The combinated effect of low-temperature plasma and heavy metals on Pisum sativum L. in adaptive response
kľúčové slová
nízkoteplotná plazma; ťažké kovy; Pisum sativum L.; adaptívna odpoveď; oxidačný stres; Comet assay; Hsp70
strany
88
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
567 dpštudent
Zuzana Šándorová
názov DP
Komparatívna analýza SL sekvencií a SL RNA rôznych eukaryotických druhov
názov v AJ
Comparative analysis of SL sequences and SL RNAs of various eukaryotic species
kľúčové slová
trans-zostrih, zarovnanie, SL RNA, sekundárna štruktúra, Sm viažuce miesto
strany
127
školiteľ
Matej Vesteg
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
568 dpštudent
Marek Šlenker
názov DP
Bioinformatická analýza divergencie divorastúcich a domestikovaných foriem tetraploidných pšeníc
názov v AJ
Bioinformatic analysis of divergence of wild and domesticated forms of tetraploid wheats
kľúčové slová
pšenica, fylogenéza, DNA polymorfizmus, DArT, fylogenetické stromy a siete
strany
100
školiteľ
Roman Dušinský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
569 dpštudent
Martina Šnegoňová
názov DP
Deriváty kvercetínu - príprava, antioxidačné vlastnosti a ich interakcie s biomakromolekulami
názov v AJ
Quercetin derivatives – preparation, antioxidant properties and their interaction with biomacromolecules
kľúčové slová
kvercetín, rutín, antioxidant, afinitná elektroforéza, kovový komplex
strany
112
školiteľ
Pavol Koiš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
570 dpštudent
Zuzana Sňahničanová
názov DP
Odpoveď buniek Chlamydomonas reinhardtii na ťažké kovy
názov v AJ
The response of Chlamydomonas reinhardtii cells to heavy metal stress
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, meď, heat shock stresová odpoveď, antioxidačné enzýmy, real time PCR
strany
74
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
571 dpštudent
Simona Trubačová
názov DP
Experimentálne indukovaná degradácia genómu plastidov u fotosyntetizujúceho bičíkovca Euglena gracilis
názov v AJ
Experimentally induced degradation of the plastid genome in photosynthetic flagellate Euglena gracilis
kľúčové slová
pôvod plastidov, degradácia plastómu, strácanie plastidových génov, antibaktériové látky, bleaching
strany
86
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
572 dpštudent
Romana Valenčíková
názov DP
Úloha génu CgPDR16 v kontrole susceptibility kvasiniek Candida glabrata
názov v AJ
The role of the CgPDR16 gene in susceptibility control of Candida glabrata
kľúčové slová
Candida glabrata, CgPDR16, CgPDR1, MDR, RT-PCR
strany
98
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
573 dpštudent
Lenka Vokálová
názov DP
Rádiosenzitivita a DNA oprava v ľudských hematopoetických kmeňových a leukemických bunkách
názov v AJ
Radiosensitivity and DNA repair in human leukemic and stem cells
kľúčové slová
: Leukémia, dvojvláknové zlomy, DNA reparačné fokusy, hematopoetické kmeňové bunky, pupočníková krv, apoptóza
strany
74
školiteľ
Eva Marková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
574 dpštudent
Soňa Vyskočilová
názov DP
Genetická variabilita prírodných izolátov kvasinky Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Genetic variability of natural isolates of Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
polymorfizmy, mitochondriálna DNA, petite mutanty, elektroforetická karyotypizácia
strany
69
školiteľ
Jozef Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
575 dpštudent
Lucia Zeiselová
názov DP
Úloha telomér v odpovedi bunky na zmenu iónových pomerov
názov v AJ
The Role of Telomeres in Ion Homeostasis
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, MTC gény, teloméra, ionofór, valinomycín
strany
106 strán + 4 prílohy
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
576 dpštudent
Nikola Bľachová
názov DP
Mylné predstavy žiakov stredných škôl o delení buniek
názov v AJ
Misconceptions of secondary school students about cell division
kľúčové slová
miskoncepcie, mitóza, pedagogický výskum
strany
57 strán + 11 prílohy
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
577 dpštudent
Katarína Ďunďová
názov DP
Nové prístupy k hodnoteniu vedomostí z genetik - základné genetické pojmy
názov v AJ
New approaches to assessing knowledge of genetics - basic genetic terms
kľúčové slová
didaktické testy, interview, pojmové mapovanie, základné genetické pojmy
strany
82
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
578 dp

Hárok 5: 2015

2015

študent
Daniela Brišková
názov DP
Využitie jednokópiových jadrových génov pre rekonštrukciu fylogenézy, vzniku a evolúcie polyploidov v rode Alyssum.
názov v AJ
Use of single copy nuclear genes in reconstructing phylogeny, origin and evolution of polyploids in the genus Alyssum
kľúčové slová
Alyssum, fylogenéza, jednokópiové jadrové gény, klonovanie, polyploidia, SSCP
kľúč. slová v AJ
Alyssum, cloning, phylogeny, polyploidy, single copy-nuclear genes, SSCP
strany
119
školiteľ
Judita Zozomová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
579dpštudent
Veronika Cetlová
názov DP
Je možné experientálne eliminovať chloroplasty z riasy Chromera velia?
názov v AJ
Is it possible to eliminate experimentally chloroplasts from the alga Chromera velia?
kľúčové slová
apikomplexné parazity, eliminácia chloroplastov, degradácia plastómu, komplexné plastidy, anibaktériové látky
kľúč. slová v AJ
apicomplexan parasites, plastid elimination, plastome degradation, complex plastids, antibacterial compounds
strany
61
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
580dpštudent
Ján Frankovský
názov DP
Charakterizácia mitochondriálnej proteín kinázy YGR052w Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Characterization of Saccharomyces cerevisiae mitochondrial protein kinase YGR052w
kľúčové slová
kvasinky; mitochondrie; proteín kináza
kľúč. slová v AJ
yeasts; mitochondria; protein kinase
strany
100
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
581dpštudent
Jana Harsányiová
názov DP
Fotoprotektívny účinok éterického oleja Lavandula angustifolia v systéme in vitro
názov v AJ
Photoprotective effect of essential oil Lavandula angustifolia in vitro
kľúčové slová
éterický olej Lavandula angustifolia, HaCaT, HMB-2, antioxidačné enzýmy, fotoprotektívny účinok
kľúč. slová v AJ
Lavandula angustifolia essential oil, HaCaT, HMB-2, antioxidant enzymes, photoprotective effect
strany
83
školiteľ
Katarína Kozics
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
582dpštudent
Silvia Jargašová
názov DP
Štúdium posttranslačných modifikácií kohezínových podjednotiek Psm1 a Psm3 u kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
The study of posttranslational modifications of the cohesin subunits Psm1 and Psm3 in the fission yeast
kľúčové slová
kohezín, posttranslačné modifikácie, oprava DNA poškodení, Schizosaccharomyces pombe
kľúč. slová v AJ
cohesin, posttranslational modifications, DNA repair, Schizosaccharomyces pombe
strany
107
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
583dpštudent
Eva Kurilová
názov DP
Štúdium interakcie génu PDR16 s génmi biosyntetických dráh lipidov kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
The study of PDR16 gene interaction with genes of lipid biosynthetic pathways in yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
PDR16, MDR, metabolizmus fosfolipidov, metabolizmus sterolov
kľúč. slová v AJ
PDR16, MDR, sterol metabolism, phospholipid metabolism
strany
88
školiteľ
Vladimíra Džugasová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
584dpštudent
Stanislav Kyzek
názov DP
Modulácia genotoxického účinku zeocínu nízkoteplotnou plazmou
názov v AJ
Modulation of genotoxic effects of zeocin by non-thermal plasma
kľúčové slová
adaptívna odpoveď, Comet assay, genotoxicita, nízkoteplotná plazma, Pisum sativum L., zeocín
kľúč. slová v AJ
adaptive response, Comet assay, genotoxicity, non- thermal plasma, Pisum sativum L., zeocin
strany
81
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
585dpštudent
Soňa Michlíková
názov DP
Regulation of septin dynamics by septin-binding protein Bni5 in Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Regulácia dynamiky septínov prostredníctvom septín-viažuceho proteínu Bni5 v Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
Septin, protein kinase, cytokinesis, Bni5, Elm1
kľúč. slová v AJ
Septín, proteín kináza, cytokinéza, Bni5, Elm1
strany
105
školiteľ
Marian Farkašovský
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
586dpštudent
Ivana Mišová
názov DP
Analýza lokalizácie proteínu Mug152 v bunkách kvasinky Schizosaccharomyces pombe
názov v AJ
Analysis of Mug152 protein localization in fission yeast Schizosaccharomyces pombe
kľúčové slová
Schizosaccharomyces pombe, Mug152, Teb1, lokalizácia, teloméry
kľúč. slová v AJ
Schizosaccharomyces pombe, Mug152, Teb1, localization, telomeres
strany
89
školiteľ
Katarína Procházková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
587dpštudent
Martina Mrvová
názov DP
Vplyv antihistaminík a nedostatku horčíka na genetický aparát plastidov bičíkovca Euglena gracilis
názov v AJ
The effect of antihistamines and magnesium deficiency on the plastid genome of the flagellate Euglena gracilis
kľúčové slová
bleaching, chloroplasty, biele mutanty, degradácia plastómu, eliminácia plastidov
kľúč. slová v AJ
bleaching, chloroplasts, white mutants, plastome degradation, plastid elimination
strany
74
školiteľ
Juraj Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
588dpštudent
Zuzana Naščáková
názov DP
Analýza mutantov Chlamydomonas reinhardtii, získaných inzerčnou mutagenézou, citlivých na poškodenia DNA spôsobené alkylačnými látkami.
názov v AJ
Analysis of Chlamydomonas reinhardtii mutants obtained by insertional mutagenesis, sensitive to DNA damages caused by alkylating agents.
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, inzerčná mutagenéza, alkylačné látky, reparačné mechanizmy
kľúč. slová v AJ
Chlamydomonas reinhardtii, insertional mutagenesis, alkylating agents, repair pathways
strany
97
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
589dpštudent
Nikoleta Pavelková
názov DP
Sledovanie účinkov aristoforínu v rôznych modelových systémoch
názov v AJ
Assesment of the aristoforin effects in different model systems
kľúčové slová
Hypericum perforatum L.; hyperforín; aristoforín; genotoxicita; toxický/mutagénny účinok; Comet assay; CFGE; DNA topology assay; Spot test; Amesov test
kľúč. slová v AJ
Hypericum perforatum L.; hyperforin; aristoforin; genotoxicity; toxic/mutagenic effect; Comet assay; CFGE; DNA topology assay; Spot test; Ames test
strany
66
školiteľ
Eliška Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
590dpštudent
Lucia Sokolová
názov DP
Proteínové interakcie v procese asymetrického delenia buniek Bacillus subtilis
názov v AJ
Protein interactions in the process of asymmetric cell division of Bacillus subtilis
kľúčové slová
Bacillus subtilis, sporulácia, SpoIIE, proteín-proteínové interakcie
kľúč. slová v AJ
Bacillus subtilis, sporulation, SpoIIE, protein-protein interactions
strany
95
školiteľ
Katarína Muchová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
591dpštudent
Stanislava Stojkovičová
názov DP
Charakterizácia génov kódujúcich proteíny potrebné pre rezistenciu na antibiotikum auricín v kmeni Streptomyces aureofaciens CCM 3239
názov v AJ
Characterization of genes encoding proteins included in auricin resistance in Streptomyces aureofaciens CCM 3239
kľúčové slová
auricín, Streptomyces, antibiotiká, polyketidy, regulácia, rezistencia na antibiotiká
kľúč. slová v AJ
auricin, Streptomyces, antibiotics, polyketides, regulation, antibiotic resistance
strany
120
školiteľ
Renáta Nováková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
592dpštudent
Simona Švajdová
názov DP
Stanovenie korelácie medzi expresiou vybraných ABC génov a vývojom rezistencie u pacientok s karcinómom prsníka: návrh personalizovanej terapie
názov v AJ
Determination of correlation between the expression of selected ABC genes and development of multidrug resistance in breast cancer patients: a proposal of personalized therapy
kľúčové slová
karcinóm prsníka, ABC transportéry, mnohopočetná lieková rezistencia (MDR), personalizovaná terapia, RT-PC
kľúč. slová v AJ
breast cancer, ABC transporters, multidrug resistance (MDR), personalized therapy, RT-PCR
strany
75
školiteľ
Eva Weismanová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
593dpštudent
Mária Ujacká
názov DP
Charakterizácia promótorov rozpoznávaných deviatimi homológmi sigma faktora SigB v Streptomyces coelicolor a3(2)
názov v AJ
Characterization of promoters recognized by nine homologues of sigma factor SigB in Streptomyces coelicolor a3(2)
kľúčové slová
sigma faktory, promótor, Streptomyces, odozva na stres, diferenciácia
kľúč. slová v AJ
sigma factors, promoter, Streptomyces, stress response, differentiation
strany
112
školiteľ
Dagmar Homerová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
594dpštudent
Zuzana Vandeliová
názov DP
Pôsobenie oridonínu a BAY 11-7082 v kombinácii s cisplatinou na bunkové línie ľudského ovariálneho karcinómu
názov v AJ
Effect of oridonin and BAY 11-7082 in combination with cisplatin on human ovarian carcinoma cell lines
kľúčové slová
rezistencia, oridonín, BAY 11-7082, cisplatina, NF-κB, Nrf2, ovariálny karcinóm
kľúč. slová v AJ
resistance, oridonin, BAY 11-7082, cisplatin, NF-κB, Nrf2, ovarian carcinoma
strany
87
školiteľ
Jozef Duraj
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
595dpštudent
Patrícia Žižkovičová
názov DP
Analýza zmiešaných stôp vo forenznej genetike s využitím metód sekvenovania novej generácie
názov v AJ
Analysis of mixture samples in forensic genetics with utilisation of next generation sequencing method
kľúčové slová
forenzná genetika, sekvenovanie novej generácie, zmiešané stopy, STR (short tandem repeats) markery
kľúč. slová v AJ
forensic genetics, next generation sequencing, mixture samples, STR (short tandem repeats) markers
strany
116
školiteľ
Barbara Sviežená
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
596dp