Prehľad

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010


List 1: 2000

2000

študent
Martina Bacigálová
názov DP
Využitie jednobunkovej gélovej elektroforézy pri testovaní účinku cytostatík v podmienkach in vitro
názov v AJ

kľúčové slová
SCGE, MTT test, araC, bleomycine, UVB
strany
61
školiteľ
Alena Gábelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
327 dpštudent
Hana Dingová
názov DP
Detekcia účinku šobovskej vody a definovaných chemických látok aplikovaných na baktérie a plazmidovú DNA
názov v AJ

kľúčové slová
acidifikovaná banská voda, kyselina alfa-lipoová, sulfoetyl chitín-glukán, karboxymetyl chitín-glukán, genotoxicita, komutagén, plazmidová DNA, voľné kyslíkové radikály
strany
77
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
328 dpštudent
Jana Krutá
názov DP
Analýza reparačne-defektného kmeňa Chlamydomonas reinhardtii uvsX-205
názov v AJ

kľúčové slová
UV-sensitive mutant Chlamydomonas reinhardtii, UV-dosage survival curves, mutation and genetic analysis
strany
88
školiteľ
Daniel Vlček
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
329 dpštudent
Denisa Liszeková
názov DP
Morfogenetická a molekulárna analýza pôsobenia juvenilného hormónu počas metamorfózy u Drosophila melanogaster
názov v AJ

kľúčové slová
Drosophila melanogaster, metamorphosis, juvenile hormone, ecdysone
strany
69
školiteľ
Róbert Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
330 dpštudent
Klaudia Marková
názov DP
Detekcia integrácie hPC génu v genóme transgénnych králikov
názov v AJ

kľúčové slová
PCR, detekcia, transgén, integrácia, WAP-hPC
strany
51
školiteľ
Peter Chrenek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
331 dpštudent
Matrina Markovičová
názov DP
Genetický polymorfizmus bielkovín krvi plemien oviec chovaných na slovensku
názov v AJ

kľúčové slová

strany
51
školiteľ
Milan Margetín
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
332 dpštudent
Peter Novota
názov DP
Určovanie alel lokusu HLA-DPB1 a ich význam v medicínskej praxi
názov v AJ

kľúčové slová
HLA, PCR-RFLP, PCR-SSP, HLA-DPB1 typing, recombination, immunogenity of HLA-DP antigenes, frequencies of HLA-DPB1 in Slovaks, relative response
strany
55
školiteľ
Ivana Shawkatová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
333 dpštudent
Roman Šutka
názov DP
Analýza expresie včelieho génu MRJP1 v transgénnych tabakoch
názov v AJ

kľúčové slová
včela, materská kašička, MRJP1, nutričná hodnota, transfekcia, tabak, expresia proteínov
strany
64
školiteľ
Jaroslav Klaudiny
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
334 dpštudent
Regina Weisenpacherová
názov DP
Urogenitálne chlamýdiové infekcie a ich detekcia metódami molekulárnej genetiky
názov v AJ

kľúčové slová
chlamýdia trachomatis, sexuálne prenosné ochorenia, polymerázová reťazová reakcia (PCR), Amplicor PCR
strany
63
školiteľ
Margita Lukáčová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
335 dpštudent
Anna Fabinyová
názov DP
Štúdium fytotoxického a mutagénneho účinku acidifikovanej vody z lokality Smolník na Vicia sativa L. a Faba vulgaris MOENCH.
názov v AJ

kľúčové slová

strany
59
školiteľ
Viola Dúhová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
335A dp
Nahor

List 2: 2001

2001

študent
Tatiana Fislová
názov DP
Detekcia potenciálneho mutagénneho účinku biorepelentného prípravku Repelan a potenciálneho antimutagénneho účinku extraktu z Muscari racemusum
názov v AJ

kľúčové slová
biorpelent, mutagenita, antimutagenita, REPELAN, extrakt z muscari racemosum, flavonoidy
strany
100
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
360 dpštudent
Marta Šimonovičová
názov DP
Detekcia horizontálnej rezistencie pšenice (Triticum L.) voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis DC. F. sp. Tritici Speer) v skorom ontogenetickom štádiu hostiteľa
názov v AJ
Detecion of horizontal resistance of wheat (Triticum L.) against powdery milldew (Blumeria graminis DC. F. sp. Tritici Speer) at the early ontogenetic host´s stage
kľúčové slová
horizontálna rezistencia, pšenica, múčnatka trávová, infekčný cyklus, kvantitatívne metódy hodnotenia rezistencie
strany
89
školiteľ
Miroslav Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
351 dpštudent
Judita Sadovská
názov DP
Identifikácia mitochondriálneho proteínu kvasinky Candida parapsilosis viažúceho dvojvláknovú telomerickú DNA
názov v AJ
Identification of a mitochondrial protein of the yeast Candida parapsilosis binding telomeric double-stranded DNA
kľúčové slová
lineárna mtDNA, teloméry, dsDNA, viažúci proteín, replikácia mtDNA, C. parapsilosis
strany
89
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
350 dpštudent
Monika Priwitzerová
názov DP
Možnosti uplatnenia cytogenetických metód pri tvorbe in vitro testovacieho systému chemosenzitivity nádorových buniek
názov v AJ
The use of the cytogenetic methods for in vitro drug-sensitivity testing in tumor cells
kľúčové slová
in vitro chemosenzitivita, chromozómové aberácie, mikrojadrá, malígny melanóm, absolútny prírastok buniek, index jadrového delenia (NDI)
strany
114
školiteľ
Ivan chalupa
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
349 dpštudent
Andrea Mazúrová
názov DP
Chromozómové abnormality u pacientov s APL
názov v AJ
Chromosomal aberrations in APL patients
kľúčové slová
akútna promyelocytová leukémia (APL), prídatné chromozómové abnormality, t(15;17)(q22;q21), PML-RARA S/L izoforma
strany
101
školiteľ
Ivana Hojsíková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
346 dpštudent
Lenka Králová
názov DP
Analýza faktorov mužskej neplodnosti
názov v AJ
Study of factors of male infertility
kľúčové slová
mužská neplodnosť, počet spermií, motilita spermií, morfológia spermií
strany
75
školiteľ
Jozef Války
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
345 dpštudent
Zuzana Kiršnerová
názov DP
Metódy detekcie, frekvencia a prognostický význam chromozómových aberácií pri detských akútnych lymfoblastových leukémiách (ALL)
názov v AJ
Methods of detection, frequency and prognostic significance of chomosomal aberations in childhood acute lymphoblastic leucenia (ALL)
kľúčové slová
detská akútna lymfoblastová leukémia, chromozómové abnormality
strany
78
školiteľ
Gabriela Kirschnerová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
343 dpštudent
Mário Juhás
názov DP
Detekcia MMS, gamma a UV žiarením indukovaných poškodení DNA S. cerevisiae a Ch. reinhardtii pomocou pulznej gélovej elektroforézy
názov v AJ
Detection of MMS, gamma and UV irradiation induced damage of S. cerevisiae and Ch. reinhardtii DNA by pulsed field gel electrophoresis
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, mutagén, oprava DNA, PFGE, poškodenie DNA, rad9, Saccharomyces cerevisiae, uvs11
strany
90
školiteľ
Miroslava Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
342 dpštudent
Martin Hojsík
názov DP
Vplyv dlhodobého pôsobenia vybraných chemomutagénov na dediferenciačné procesy, kalusové kultúry a génovú expresiu u podzemnice olejnej
názov v AJ
Long therm effect of selected chemomutagens on dedifferenciation, calli cultures and gene expression in peanut
kľúčové slová
podzemnica olejná, azid sodný, MNNG, dediferenciácia, organogenéza, PNA proteín
strany
86
školiteľ
Elena Hlinková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
341 dpštudent
Ján Futas
názov DP
Dedičné poruchy metabolizmu aminokyselín
názov v AJ

kľúčové slová
amino acids, inborn errors of metabolism, diagnosis, GC-MS, ethylchloroformatr
strany
89
školiteľ
Ján Chandoga
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
340 dpštudent
Andrea Danková
názov DP
Sledovanie potenciálneho genotoxického a antimutagénneho účinku prírodných chemických zlúčenín
názov v AJ

kľúčové slová

strany
86
školiteľ
Eva Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
340A dpštudent
Ivana Baborová
názov DP
Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku prípravku Repelan a antimutagénneho účinku extraktu z Muscari racemosum na modelovom systéme kvasiniek
názov v AJ

kľúčové slová

strany
65
školiteľ
Viera Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
340B dp
Nahor

List 3: 2002

Rok 2002

študent
Tatiana Burjanivová
názov DP
Určovanie alel lokusov HLA-A a HLA-B sekvenovaním a využitie v transplantačnom programe
názov DP v AJ
Determination of the HLA-A and HLA-B alelic locuses by the sequenation and its use in the transplantation programme
kľúčové slová
DNA-typinig, HLA-A, HLA-B, sequence based typing, histocompatibility testing, PCR
strany
52
školiteľ
M. Slaninová, D. Kuba
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
361dštudent
Soňa Bernátová
názov DP
Polymorfizmus DNA: lokusy D13S317, D7S820, D16S539 a ich využitie vo forenznej analýze
názov DP v AJ
DNA polymorphism: STR polymorphic loci D13S317, D7S820, D16S539 and their use in forensic analysis
kľúčové slová
STR, DNA polymorphism, loci D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, TH01, TPOX, polymorphic information content, forensic DNA analysis, silver staining
strany
84
školiteľ
M. Trebatická, J. Matúšek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
362dštudent
Silvia Kamasová
názov DP
Detekcia potenciálneho genetického a antimutagénneho účinku extraktu z Muscari racemosum na Vicia sativa L. a Vicia faba L.
názov DP v AJ
Detection of potencial genetic and antimutagenic effect of an extract of Muscari racemosum on Vicia sativa L. and Vicia faba L.
kľúčové slová
Muscari racemosum, homoisoflavonoids, clastogenicity/anticlastogenicity
strany
89
školiteľ
V. Dúhová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
363dštudent
Andrea Kunová
názov DP
Frekvencia a dynamika génov virulencie múčnatky trávovej na jačmeni (Blumeria graminis f.sp. hordei) na Slovensku v rokoch 2000-2001
názov DP v AJ
Barley powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) virulence genes frequency and dynamics in Slovakia in 2000-2001
kľúčové slová
barley powdery mildew, specific virulence, resistance genes, complexity, virulence frequency
strany
80
školiteľ
S. Plesník
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
364dštudent
Zuzana Lampartová
názov DP
Podiel homologickej rekombinácie na oprave oxidačných poškodení DNA v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Possible role of homologous recombination in repair of oxidative DNA damage in Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
oxidative damage, homologous recombination, RAD-51, RAD-52, recA, DNA repair
strany
80
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
365dštudent
Monika Lazarová
názov DP
Detekcia genotoxických faktorov a hodnotenie ochranných účinkov vitamínov E a C použitím kométového testu
názov DP v AJ
Detection of genotoxic factor and evaluation of protective effects of vitamin E and C in the comet assay
kľúčové slová
comet assay, DNA damage, B[a]P, 5,9-diMeDBC, urban air particulate matter, antioxidant vitamins
strany
74
školiteľ
E. Miadoková, D. Slameňová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
366dštudent
Zuzana Valovičová
názov DP
Využitie mikrojadrového testu na detekciu klastogénnych/aneugénnych účinkov 7H-dibenzo[c, g]karbazolu a jeho orgán-špecifického derivátu 5,9-dimetyldibenzo[c, g]karbazolu
názov DP v AJ
Clastogenicity/aneugenicity of 7H-dibenzo[c, g]carbazole and its organ specific derivate 5,9-dimethyldibenzo[c, g]carbazole in human hepatoma Hep G2 and V79MZh1A2 cells
kľúčové slová
micronucleus assay, antikinetochore immunostaining, telomere specific DNA-probe, V79MZh1A2 cells, Hep G2 cells, 7H-dibenzo[c, g]carbazole, 5,9-dimethyldibenzo[c, g]carbazole
strany
60
školiteľ
A. Gábelová, V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
367dštudent
Emília Baldovská
názov DP
Solanum tuberosum v kultúre in vitro-mikropropagácia, tuberizácia a kalogenéza
názov DP v AJ
Solanum tuberosum cultivated in vitro-micropropagation, tuberisation and callus production
kľúčové slová
Solanum tuberosum, micropropagation, tuberisation, callus production
strany
76
školiteľ
M. Miklovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
368dštudent
Marián Turcovský
názov DP
Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku etylmetánsulfonátu a potenciálneho antimutagénneho účinku glukomanánu na testovacom systéme Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
The monitoring of potencial of genotoxic effect of ethylmethansulfonate and potential antimutagene effect of glukomannane for testing systeme Drosophila melanogaster
kľúčové slová
genotoxic effect EMS, mutagenic effect EMS, antimutagenic activity, glucomannan
strany
64
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
369dštudent
Martina Perďochová
názov DP
Testovanie toxického a mutagénneho účinku prípravku glukomannanu a etylmetánsulfonátu na Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
Testing of toxic and mutagene effect of glucomannan appliance and ethylmethansulfonate to Drosophila melanogaster
kľúčové slová
genotoxic effect EMS, mutagenic effect EMS, antimutagenic activity, glucomannan
strany
77
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
370dštudent
Tatiana Suchá
názov DP
Biochemická a antifugálna funkcia niektorých PR a DR proteínov u jačmeňa infikovaného múčnatkou jačmennou
názov DP v AJ
Biochemical and antifugal function of some PR and DR proteins synthesized in barley infected with powdery mildew
kľúčové slová
barley, powdery mildew, extra and intracellular proteins, glucanases, chitinanses
strany
88
školiteľ
E. Hlinková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
371dštudent
Alexandra Farkašová
názov DP
Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku peroxidu vodíka a potenciálneho antimutagénneho účinku glukomannanu izolovaného z Candida utilis na modelovom systéme Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Assessment of potential genotoxic effect of hydrogen peroxide and potential antimutagenic effect of glucomannan isolated from Candida utilis on model object Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
oxygen free radicals, oxidative DNA damage, Saccharomyces cerevisiae, hydrogen peroxide, antimutagenic activity, glucomannan
strany
73
školiteľ
M. Slaninová, D. Kuba
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
373dštudent
Mária Mináriková
názov DP
Sledovanie kombinovaného pôsobenia glukomananu a azidu sodného na jačmeň jarný
názov DP v AJ
Observation of combined effect of glucomannan and sodium azide to barley
kľúčové slová
antimutagenic effect, Candida utilis, glucomannan, , heat-shock proteins, Hordeum vulgare L., SDS-PAGE, sodium azide
strany
80
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
372d
Nahor

List 4: 2003

Rok 2003

študent
Aster Alemayehu
názov DP
Štúdium interakcie génov PSO3 a RAD51 v oprave oxidačných poškodení u Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Study of interaction of the PSO3 and RAD51 genes of Saccharomyces cerevisiae in oxidative DNA damage repair
kľúčové slová
oxidative DNA damage, homologous recombination, PSO3, RAD51, non-homologous end-joininig
strany
73
školiteľ
V.Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
374dštudent
Soňa Svidová
názov DP
Hodnotenie potenciálneho antimutagénneho účinku glukomananu
názov DP v AJ
Evaluation of antimutagenic effect of glucomannan
kľúčové slová
glucomannan, antimutagenicity, bioprotective effect, Ames assay, Chlamydomonas reinhardtii, DNA-topology assay
strany
87
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
375dštudent
Mária Pacanovská
názov DP
Konštrukcia plazmidu s recA+ génom E. coli na zvýšenie frekvencie homologickej rekombinácie u Chlamydomonas reinhardtii
názov DP v AJ
Construction of the plasmid with E. coli recA gene for increasing of the frequency homologous recombination in Chamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
Rec A protein, Chlamydomonas reinhardtii, nuclear tranformation, homologous recombination, gene disruption
strany
102
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
376dštudent
Silvia Petrezsélyová
názov DP
Integrita a udržiavanie mitochondriálneho genómu Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Integrity and maintenance of mitochondrial genome of Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
mitochondria, ethidium bromide, ionophores, petite mutants, S. cerevisiae
strany
68
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
377dštudent
Michaela Hudecová
názov DP
PR- a DR- proteíny, ich biochemická a imunologická analýza
názov DP v AJ
PR- and DR- proteins their biochemical and imunological analysis
kľúčové slová
powdery mildew, barley, PR-proteins, chitinases, non-specific polyclonal antibody
strany
96
školiteľ
E. Hlinková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
378dštudent
Katarína Závodná
názov DP
Detekcia potenciálneho antimutagénneho účinku derivátov β-glukánov na Vicia sativa L. a Vicia faba L.
názov DP v AJ
Detection of potential antimutagenic effect of derivates of β-glucans on Vicia sativa L. and Vicia faba L.
kľúčové slová
β-glucans, sulfoethylglucan, carboxymethylglucan, Vicia sativa L., Vicia faba L., phytotoxicity, mutagenicity, antimutagenicity
strany
100
školiteľ
V. Dúhová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
379dštudent
Michal Konečný
názov DP
Identifikácia Y špecifických sekvencií u pacientok s Turnerovým syndrómom
názov DP v AJ
Identification of the Y chromosome specific sequention on female Turner
kľúčové slová
Turner syndrome, SHOX, Y specific sequences, GBY
strany
84
školiteľ
M. Trebatická, M. Lukáčová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
380dštudent
Zuzana Lovásová
názov DP
Protektívny efekt vitamínov A a E voči klastogénnemu účinku N-nitrózomorfolínu v podmienkach in vitro
názov DP v AJ
Protective effect of vitamins A and E against the clastogenic effect of N-nitrosomorpholine in vitro
kľúčové slová
N-nitrosomorpholine, N-nitroso compounds, cytogenetic, chromosome aberrations, vitamin A, vitamin E, benzo(a)pyrene, metabolic activation
strany
118
školiteľ
J. Grolmus, I. Chalupa
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
381dštudent
Katarína Nagyová
názov DP
Nové gény špecifickej rezistencie voči múčnatke trávovej (Blumeria graminis DC f.sp.tritici Speer) na pšenici (Triticum aestivum L.)
názov DP v AJ
New genes of specific resistance of wheat (Triticum aestivum L.) against powdery mildew (Blumeria graminis DC f.sp.tritici Speer)
kľúčové slová
powdery mildew, Blumeria graminis DC.f.sp.tritici, Triticum aestivum, bread wheat, resistance genes, TAM 110, Tam 202, multiple allelism
strany
113
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
382dštudent
Tatiana Železníková
názov DP
Genetické vyšetrovacie metódy používané v detekcii diagnosticky a prognosticky významnej t(8;21)(q22;q22) u pacientov s AML-M2
názov DP v AJ
Genetic methods used for detection of t(8;21): diagnostic and prognostic significant translocation in AML-M2 patients
kľúčové slová
AML-M2, detection of t(8;21), AML1-ETO fusion gene
strany
84
školiteľ
M.Trebatická, K. Marková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
383dštudent
Vladimíra Vranová
názov DP
Chronická myeloická leukémia v súvislosti s autológnou a alogénnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek
názov DP v AJ
Chronic myeloic leukaemia associated with autologous and allogeneic haematopoietic stem cells transplantation
kľúčové slová
chronic myeloic leukaemia (CML), t(9;22)(q34;q11), autologous and allogeneic stem cells transplantation, secondary chromosomal aberrations
strany
103
školiteľ
M. Trebatická, A. Tóthová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
384dštudent
Ivica Šubjaková
názov DP
Potenciálny antimutagénny účinok glukomananu
názov DP v AJ
Potential antimutagenic effect of glucomannan
kľúčové slová
antimutagenic potential, Salmonella typhimurium, green algae, statistic evaluation
strany
89
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
385dštudent
Mária Brimichová
názov DP
Testovanie potenciálneho genotoxického účinku etylmetánsulfonátu a sulfoetylglukanu na testovacom systéme Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
Potential genotoxicity assessment ethylmethansulphonate and sulphoethylglucane on Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, mutagenic activity, antimutagenic activity, sulphoethylglucane
strany
121
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
386dštudent
Ivana Burdová
názov DP
Testovanie potenciálnych antimutagénnych vlastností sulfoetylglukánu na Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
Testing of the potential antimutagenic effect of sulphoethylglucane on Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, mutagenic activity, antimutagenic activity, sulphoethylglucane
strany
94
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
387d
Nahor

List 5: 2004

Rok 2004

študent
Monika Fuseková
názov DP
Konštrukcia expresnej kazety s bakteriálnym E. coli recA+ génom pre jednobunkovú zelenú riasu Chlamydomonas reinhardtii
názov DP v AJ
Construction of expression cassette with bacterial E. coli recA+ gene for unicellular green algae Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
RecA protein, homologous recombination, gene targeting, Chlamydomonas reinhardtii, NHEJ (non-homologou DNA end joining)
strany
86
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
388dštudent
Katarína Hermanská
názov DP
Odpoveď rad52 a yku70 mutantov Saccharomyces cerevisiae k oxidačnému stresu
názov DP v AJ
Response of the Saccharomyces cerevisiae rad52 and yku70 mutants to oxidative stress
kľúčové slová
homologou recombination, non-homologous end-joining, double-strand break, Saccharomyces cerevisiae, oxidative damaging agents
strany
61
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
390dštudent
Radoslav Benkovský
názov DP
Chromozómové abnormality u pacientov s mnohopočetným myelómom/plazmocytómom
názov DP v AJ
Chromosomal abnormalities in patients with multiple myeloma-plasmocytoma
kľúčové slová
MM/plasocytoma, detection of IgH rearragements, del 13q and del 6q
strany
70
školiteľ
M. Trebatická, G. Kirschnerová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
389dštudent
Erika Kiovská
názov DP
Hodnotenie jadrového zrenia oocytov ošípanej a ľudských oocytov
názov DP v AJ
Evaluation of the nuclear maturation of pork and human oocytes
kľúčové slová
infertility, meiosis, oocyte maturation, follicle-stimulating hormone
strany
89
školiteľ
M. Trebatická, J. Války
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
392dštudent
Zuzana Moráňová
názov DP
Sledovanie potenciálneho antimutagénneho a bioprotektívneho účinku sulfoetylglukánu
názov DP v AJ
Research on potential antimutagenic and bioprotective effect of sulfoethylglucan
kľúčové slová
Sulphoethyl glucan, Chlamydomonas reinhardtii, Salmonella typhimurium, Ames assay, Revitalization assay
strany
82
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
393dštudent
Katarína Kachničová
názov DP
Cytogenetická charakterizácia vnímavosti lymfocytov periférnej krvi na radiačné poškodenie in vitro
názov DP v AJ
Cytogenetic characterization of peripheral lymphocyte responsiveness to in vitro induced radiation damage
kľúčové slová
in vitro assay, radiosensitivity, X-radiation, adaptive response(AR), chromosomal aberrations, cytokinesis-block, micronucleus assay (CB MN)
strany
104
školiteľ
M. Trebatická, I. Chalupa
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
391dštudent
Barbora Mrázová
názov DP
Senzitivita populácií múčnatky trávovej (Blumeria graminis f.sp. hordei) na jačmeni voči vybraným fungicídnym prípravkom na Slovensku v rokoch 2001, 2002 a 2003
názov DP v AJ
Sensitivity of populations of barley powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei) against selected fungicides in Slovakia in 2001, 2002 and 2003
kľúčové slová
Barley powdery mildew (Blumeria graminis f.sp. hordei), fungicide, fungicide sensitivity, fungicide resistance
strany
99
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
394dštudent
Ivana Vráblová
názov DP
Stanovenie antimutagénneho a bioprotektívneho účinku sulfoetylglukánu na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Assessement of antimutagenic and bioprotective effect of sulphoethylglucane on yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae , beta-glucane, sulphoethylglucane, ofloxacine, hydrogenperoxide, antimutagenic, bioprotective
strany
92
školiteľ
V. Vlčková
sekcia

katedra

signatúra
študent
Jarmila Nováková
názov DP
Potenciálny antimutagénny účinok sulfoetylglukánu
názov DP v AJ
Potential antimutagenic effect of sulphoethylglucane
kľúčové slová
sulphoethylglucane, antimutagenic, Ames assay, Chlamydomonas reinhardtii
strany
87
školiteľ
E. Miadoková
sekcia

katedra

signatúra
študent
Ivana Vrablová
rok
2004
názov DP
Sledovanie antimutagénneho a bioprotektívneho účinku sulfoetylglukanu na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ

kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, beta-glucan, sulfoethylglucan, ofloxacin, hydrogen-peroxide, antimutagenic, bioprotective
strany
92
školiteľ
Viera Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
394A dp
Nahor

List 6: 2005

Rok 2005

študent
Peter Civáň
názov DP
Štúdium genetickej diverzity a evolučných vzťahov Triticum turgidum sbsp. dicoccum pomocou molekulárnych markerov
názov DP v AJ
Study of genetic diversity and evolutionary relationships of Triticum turgidum sbsp. dicoccum by molecular markers
kľúčové slová
emmer wheat, Triticum turgidum sbsp. dicoccum (Schrank), RAPD, AFLP, genetic diversity, cluster analysis, neolithic, spread od agriculture
strany
91
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
395dštudent
Daniela Gabčová
názov DP
Overenie možnosti fyzickej interakcie Pso2 proteínu s proteínmi zahrnutými v oprave dvojvláknových zlomov DNA v Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Verification of a possibility of physical interaction between Pso2 protein and the proteins that participate in DNA double -strand break repair in Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
Pso2, DNA-double strand break repair, two-hybrid system, Saccharomyces cerevisiae
strany
76
školiteľ
M. Chovanec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
396dštudent
Marian Herceg
názov DP
Detekcia delécií v "hot spots" oblastiach DMD génu u pacientov s Duchenneovou/Beckerovou muskulárnou dystrofiou
názov DP v AJ
Detection of deletions in "hot spots" regions of DMD gene of patiens with Duchenne/Becker muscular dystrophy
kľúčové slová
Duchenne muscular dystrophy, Becker muscular dystrophy, dystrophin, carriers, mosaicism, mPCR
strany
79
školiteľ
M. Lukáčová, J. Grolmus
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
397dštudent
Monika Hlavová
názov DP
Detekcia potenciálneho antimutagénneho účinku extraktu z Cynara cardunculus L. na Vicia sativa L. a Vicia faba L.
názov DP v AJ
Detection of potencial antimutagenic effects of an extract of Cynara cardunculus L. on Vicia sativa L. and Vicia faba L
kľúčové slová
Cynara cardunculus L., flavones, mutagenicity/antimutagenicity
strany
84
školiteľ
V. Dúhová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
398dštudent
Zuzana Holešová
názov DP
Polymorfizmy génov súvisiacich s metabolizmom testosterónu a ich vzťah k priestorovým schopnostiam u nadaných detí
názov DP v AJ
Polymorphism of genes related to metabolism of testosterone and its relationship with spatial visualisation of gifted children
kľúčové slová
androgen receptor, 5-alpha reductase, aromatase, polymorphism, gifted children, intelligence, mental rotation, spatial visualization, testosterone
strany
53
školiteľ
D. Ostatníková, Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
399dštudent
Slavomír Kinský
názov DP
Štúdium bunkovej morfogenézy na nekonvenčnej kvasinke Yarrowia lipolytica
názov DP v AJ
Study of cell morphology of non-conventional yeast Yarrowia lipolytica
kľúčové slová
Yarrowia lipolytica, dimorphism, signaling pathways, metal ions, RHF1
strany
67
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
400dštudent
Michaela Kováčiková
názov DP
Štúdium LAMMER proteínkinázy kódovanej génom Doa a charakterizácia jej izoforiem počas ontogenézy u Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
Study of LAMMER protein kinase encoded by Doa gene and characterization of their isoformes during ontogenesis of Drosophila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, LAMMER protein kinases, DOA, 3D model, polytene chromosome
strany
91
školiteľ
R. Farkaš
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
401dštudent
Zuzana Kováčová
názov DP
Biochemická funkcia vybraných bázických PR a DR proteínov identifikovaných v intercelulárnom extrakte infikovaných primárnych listov jačmeňa v období sporulácie patogéna
názov DP v AJ
Biochemical function of some basic PR and DR - proteins identified in the intercellular extracts of infected barley primary leaves in the period pathogen sporulation
kľúčové slová
powdery mildew, barley, PR-proteins, glucanases, non-specific polyclonal antibody
strany
95
školiteľ
H. Hlinková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
402dštudent
Katarína Poloncová
názov DP
Interakcie aromatických uhľovodíkov v binárnych zmesiach, cicavčie bunky V79MZh1A1 ako modelový systém
názov DP v AJ
Interactions of aromatic hydrocarbons in binary mixtures: mammalian cell line V79MZh1A1 as a model system
kľúčové slová
aromatic hydrocarbon, V79MZh1A1, benzo[a]pyrene, 7H-dibenzo[c,g]carbazole
strany
59
školiteľ
A. Gábelová, E. Miadoková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
403dštudent
Slavomíra Naďová
názov DP
Antimutagénny a bioprotektívny účinok karboxymetyl glukánu na modelovom organizme Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Antimutagenic and bioprotective effect of carboxymethyl glucan in model organism Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
antimutagenicity, bioprotectivity, beta-glucan, carboxymethyl glucan, 4-nitroquinoline-N-oxide, ofloxacin, Saccharomyces cerevisiae
strany
77
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
U
katedra

signatúra
404dštudent
Katarína Tóthová
názov DP
Hodnotenie potenciálneho antimutagénneho a bioprotektívneho účinku karboxymetyl glukánu
názov DP v AJ
Evaluation of potential antimutagenic and bioprotective effects of carboxymethyl glucan
kľúčové slová
antimutagenicity, bioprotectivity, beta-glucan, carboxymethyl glucan
strany
87
školiteľ
E. Miadoková
sekcia
U
katedra

signatúra
405dštudent
Lucia Stachová
názov DP
Detekcia potenciálneho antimutagénneho účinku extraktu z Cynara cardunculus L. na Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
Detection of potential antimutagenic effect of extract from Cynara cardunculus L. on Drosophila melanogaster
kľúčové slová
anti mutagenity, Cynara cardunculus L., Drosophila melanogaster
strany
100
školiteľ
M. Trebatická
sekcia
U
katedra

signatúra
406dštudent
Eva Vajdová
názov DP
Zmeny v zastúpení membránových proteínov v primárnych listoch jačmeňa infikovaných múčnatkou jačmennou Blumeria graminis v období sporulácie patogéna
názov DP v AJ

kľúčové slová
barley, powdery mildew, extra and intracellular proteins, beta-1,3-glucanase, chitinases
strany
88
školiteľ
H. Hlinková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
407d
Nahor

List 7: 2006

Rok 2006

študent
Marieta Cagánová
názov DP
Chromozóm 18Q ako prediktívny faktor v štádiu II kolorektálneho karcinómu
názov DP v AJ
Chromosome 18Q as a predictive factor in stage II colorectal cancer
kľúčové slová
chromosome 18q, DCC gene, colorectal cancer, prognostic factor, resistance to chemotherapy
strany
76
školiteľ
Ilenčíková, D.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
408dštudent
Ivana Daubnerová
názov DP
Nové stratégie zvyšovania účinnosti cielenej modifikácie génov v jadre jednobunkovej riasy Chlamydomonas reinhardtii
názov DP v AJ
New strategies of increasing effectiveness of gene modification in the nucleus of algae Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
homologous recombination, gene targeting, Chlamydomona sreinhardtii, Rec A protein, "ends-in" and "ends-out" recombination
strany
113
školiteľ
Slaninová, M.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
409dštudent
Zuzana Ďatková
názov DP
Genetická regulácia programovanej bunkovej smrti v slinných žľazách Drosophila melanogaster
názov DP v AJ
Genetic regulation of programme cell death in salivary glands of Drososphila melanogaster
kľúčové slová
Drosophila melanogaster, programmed cell death, vATPase D, apocrine secretion
strany
95
školiteľ
Farkaš, R.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
410dštudent
Hamzová Alena
názov DP
Analýza mutantov riasy Chlamydomonas reinhardtii s predpokladanou poruchou v regulácii bunkového cyklu po poškodení DNA
názov DP v AJ
Analysis of mutants of the alga Chlamydomonas reinhardtii with predicted defect in cell cycle regulation after DNA damage
kľúčové slová
DNA repair, cell cycle regulation, Chlamydomonas reinhardtii, uvsX1 and uvsX2 mutants, checkpoint control
strany
99
školiteľ
Ševčovičová, A.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
411dštudent
Kolejáková Katarína
názov DP
Identifikácia mutácií v DHCR7 géne u pacientov so Smith-Lemli-Opitzovým syndrómom
názov DP v AJ
Identification of mutations in the DHCR7 gene in patients with Smith-Lemli-Opitz syndrome
kľúčové slová
Smith-Lemli-Opitz syndrome, 7-dehydrocholesterol reductase, DHCR7 gene, cholesterol, 7-dehydrocholesterol, inborn error of cholesterol synthesis, sonic hedgehog
strany
125
školiteľ
Chandoga, J.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
412dštudent
Kusenda Branislav
názov DP
Ovplyvnenie expresie proteinu p53 pomocou RNA interferencie
názov DP v AJ
Modulation of expresion protein p53 by RNA interference
kľúčové slová
RNA interferencia, siRNA, miRNA, shRNA, p53
strany
81
školiteľ
Pospíšilová, Š.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
413dštudent
Mátelová Lenka
názov DP
Agresívnosť a selekcia v populáciách múčnatky trávovej na pšenici z územia Slovenska
názov DP v AJ
Aggressiveness and selection in population of powdery mildew on Triticum on Slovakia regions
kľúčové slová
aggressiveness, powdery mildew, wheat, Triticum, selection, race non-specific resistance
strany
69
školiteľ
Švec, M.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
414dštudent
Pražmáriová Eva
názov DP
Hodnotenie potenciálneho antimutagénneho a bioprotektívneho účinku karboxymetylglukánu v in vivo a in vitro podmienkach
názov DP v AJ
In vitro and in vivo detection of potential antimutagenic and bioprotective effects of carboxymethylglucan
kľúčové slová
Carboxymethyl glucan, antimutagenicity, antikarcinogenicity, bioprotective effects, Ames assay, DNA-topology assay, pBR322, Salmonella typhimurium, Chlamydomonas reinhardtii
strany
112
školiteľ
Miadoková, E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
415dštudent
Višacká Katarína
názov DP
CamtHMG1:Mitochondriálny proteín Candida albicans s potenciálnou úlohou v stabilizácií mtDNA
názov DP v AJ
CamtHMG1:Mitochondrial protein of Candida albicans with potential role in stabilization of mtDNA
kľúčové slová
Candida albicans, mt-nucleoid, DNA binding protein, mtDNA packaging, CamtHMG1
strany
95
školiteľ
Tomáška, Ľ.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
416dštudent
Hunčíková Ivana
názov DP
Tvorba výučbového CD disku "Molekulové základy dedičnosti"
názov DP v AJ

kľúčové slová

strany
102
školiteľ
Trebatická, M.
sekcia
U
katedra
Ma-Bi
signatúra
430dštudent
Masárová Elena
názov DP
Tvorba výučbového CD disku "Genetická premenlivosť"
názov DP v AJ

kľúčové slová

strany
84
školiteľ
Trebatická M.
sekcia
U
katedra
Ma-Bi
signatúra
431dštudent
Melicherčíková Slávka
názov DP
Internetová stránka ako informačný most medzi vedeckou a stredoškolskou genetikou
názov DP v AJ
Internet web site as information bridge between scientific and educational genetics
kľúčové slová
Chlamydomonas reinhardtii, cryopresrvation, ryoprotectant, DMSO, genetics, teaching, internat, didactic tool, communication
strany
84
školiteľ
Gálová, E.
sekcia
U
katedra
EN-BI
signatúra
417dštudent
Mydliarová Zuzana
názov DP
Využitie informačných technológií a interaktívnych vzdelávacích hier privýučbe genetiky
názov DP v AJ
Using information technologies and interactive educational games in teaching genetics
kľúčové slová
learning plans, schemas and standarts, information and communication technologies, game "milionaire", genetics practica
strany
97
školiteľ
Trebatická, M.
sekcia
U
katedra
Ma-Bi
signatúra
418dštudent
Sokolíková Andrea
názov DP
Optimalizácia metódy dlhodobého uskladnenia zbierky mutantov Chlamydomonas reinhardtii
názov DP v AJ
Optimalization of methods of storage of Chlamydomonas reinhardtii mutants
kľúčové slová
Clamydomonas reinhardtii, cryopreservation, metanol, IKT, web site
strany
86
školiteľ
Ševčovičová, A.
sekcia
U
katedra
EN-BI
signatúra
419dštudent
Marcela Kopásková
rok
2006
názov DP
Sledovanie potenciálneho antimutagénneho účinku flavonoidov získaných z extraktu Cynara cardunculus L., na modelovom systéme Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Antimutagenic effect of flavonoids from extract cynara cardunculus L. in model systems Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
antimutagenicity, Cynara cardunculus L., 4-nitroquinoline-N-oxid, ofloxacin, Saccharomyces cerevisiae D7
strany
80
školiteľ
Viera Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
419A dp
Nahor

List 8: 2007

Rok 2007

študent
Bancíková Zuzana
názov DP
Genetické a enviromentálne parametre ovplyvňujúce stabilitu mitochondriálneho genómu kvasinky Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Genetic and environmental factors influencing the stability of mitochondrial genome of the yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
mitochondria, mitochondrial DNA (mtDNA), MDM31, MDM32, MDM38
strany
65
školiteľ
Tomáška Ľ.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
420dštudent
Halászová Erika
názov DP
Hodnotenie antimutagénneho a bioprotektívneho účinku niektorých prírodných látok v in vitro podmienkach
názov DP v AJ
Assessment of antimutagenic and bioprotective effects of some natural substances in vitro
kľúčové slová
natural substances, antimutagenic, anticarcinogenic, bioprotective effect, Ames assay, DNA topology assay, Revitalization assay, Salmonella typhimurium, pBR322, L1210
strany
93
školiteľ
Miadoková E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
421dštudent
Kautmanová Hana
názov DP
Vakuolárno – mitochondriálna komunikácia indukovaná nigericínom u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
názov DP v AJ
Vacuolar and mitochondrial communication induced by nigericin in the yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
nigericin, autophagy, vacuolar fragmentation, MDM31, MDM32, MRS2, mitochondrial tubulation
strany
105
školiteľ
Tomáška Ľ.; Kiššová I.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
422dštudent
Krascsenitsová Eva
názov DP
Indukcia a poškodenie po pôsobení seleničitanom sodným u S. cerevisiae
názov DP v AJ
DNA damage induced by sodium selenite in S. cerevisiae
kľúčové slová
selenium, sodium selenite, oxidative stress, DNA damage, DNA repair, Saccharomyces cerevisiea
strany
71
školiteľ
Vlčková V.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
423dštudent
Mydliková Zuzana
názov DP
Optimalizácia metódy polyploidizácie pšenice
názov DP v AJ
Optimalization of chromosome dubling technique
kľúčové slová
colchicine, polyploidation, polyploidy, Triticum monococcum, Aegilops, .... microscopical preparation, alloploidy, chromosome doubling
strany
92
školiteľ
Švec M.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
424dštudent
Strháková Ľubica
názov DP
Gény na Y chromozóme a poruchy pohlavného vývinu
názov DP v AJ
Genes on Y chromosome and sexual development disorders
kľúčové slová
AZF microdeletions, Y specific sequences, PCR method, DAX 1 gene
strany
103
školiteľ
Behulová R.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
425dštudent
Tomášová Radoslava
názov DP
Postradiačné zmeny v morfológii a v génovej expresii kalusovej kultúry Arachis hypogaea L. indukované ionizujúcim žiarením s rozdielnym koeficientom LET
názov DP v AJ
Postradiation changes in the morphology and gene expression of peanut calli culture Arachis hypogaea L. induced with ionizing radiation with different LET
kľúčové slová
peanut, ionizing radiation with different LET, PNA protein, growth processes, cells lenght polymorphism
strany
86
školiteľ
Hlinková E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
426dštudent
Turčániová Veronika
názov DP
Štúdium cytotoxických, genotoxických a DNA-protektívnych účinkov eukalyptolu, karvakrolu a tymolu na leukemickú bunkovú kultúru K562
názov DP v AJ
Study of cytotoxic, genotoxic and DNA-protective effects of eucalyptol, carvacrol and thymol on leukemia cell line K562
kľúčové slová
essential oils, carvacrol, eucalyptol, thymol, Comet Assay™, hydrogen peroxide, cytotoxicity, genotoxicity, antioxidative effects, DNA damage
strany
69
školiteľ
Horváthová E.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
427dštudent
Alföldiová Ľubica
názov DP
Sledovanie potenciálneho antimutagénneho a antioxidačného účinku hypericínu
názov DP v AJ
Study of potencial antimutagenetic and antioxidant effect of hypericin
kľúčové slová
hypericin, mutagenicity/antimutagenicity, Ames assay, DPPH assay
strany
85
školiteľ
Miadoková E.
sekcia
U
katedra
Bi-Ma
signatúra
428dštudent
Behilová Petra
názov DP
Použitie kryokonzervácie pri uchovávaní kmeňov Chlamydomonas reinhardtii
názov DP v AJ
Usage of kryopreservation for preserving of Chlamydomonas reinhardtii strains
kľúčové slová
69
strany
29952
školiteľ
Gálová E.
sekcia
U
katedra

signatúra
429dštudent
Patrícia Gaserová
rok
2007
názov DP
Sledovanie potenciálneho genotoxického/antimutagénneho účinku hypericínu na modelovom systéme Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
The testing of potencial genotoxic/antigenotoxic effect of hypericin in model system Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
genotoxicita, antigenotoxicita, hypericín, 4-nitrochinolín-N-oxid, uV žiarenie , Saccharomyces cerevisiae
strany
77
školiteľ
Viera Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
431A dpštudent
Monika Komjátiová
rok
2007
názov DP
Vplyv hypericínu na zelenú riasu Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Impact of hypericin against green alga Chla,ydomonas reinhardtii
kľúčové slová
hypericín, ľubovník bodkovaný, Chlamydomonas reinhardtii, bioprotektovita, metyl-metánsulfonát, genetika, vyučovanie
strany
83
školiteľ
Andrea Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
431B dp
Nahor

List 9: 2008

2008

študent
Csányiová Zuzana
názov DP
Cytogenetické štúdium potenciálneho genotoxického a antimutagénneho účinku hypericínu in vitro
názov v AJ
Cytogenetical study of potencial genotoxic and antimutagenic effect of hypericin in vitro
kľúčové slová
hypericin, genotoxicity, antimutagenic effect, chromosome aberrations, cytochrome P450, MRPs
strany
105
školiteľ
I. Chalupa
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
432 dpštudent
Hašplová Katarína
názov DP
Porovnanie modelových rastlinných objektov vhodných pre Comet assay
názov v AJ
Comparison of plant model organisms suitable for Comet assay
kľúčové slová
comet assay, single cell gel electrophoresis, Arabidopsis thaliana, Allium cepa, Nicotiana tabacum, DNA damage, ethyl methanesulfonate
strany
93
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
dpštudent
Hroššová Dominika
názov DP
Účinnosť rôznych typov vektorov v homologickej rekombinácii Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
The efficience of different vector types in homologous recombination Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
homologous recombination, Chlamydomonas reinhardtii, non-homologous recombination, silent mutations, ssDNA vectors
strany
95
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
dpštudent
Hudecová Alexandra
názov DP
Fluorescenčná in situ hybridizácia na rastlinných modelových organizmoch
názov v AJ
Fluorescence in situ hybridization on plant model organisms
kľúčové slová
Fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH), Arabidopsis thaliana, Allium cepa, TUNEL assay, anafázny most
strany
80
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
dpštudent
Konôpková Ľubica
názov DP
Lokalizácia expresie dh génu u priadky morušovej (Bombyx mori) a identifikácia jeho promótorovej oblasti
názov v AJ
Localisation of dh gene expression in silkworm Bombyx mori and identification of (genes) promotor element
kľúčové slová
diuretic hormone, Bombyx mori, CNS, ecdysis, baculoviruses
strany
79
školiteľ
D. Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
dpštudent
Kyselá Veronika
názov DP
Enzým DPOR v rôznych vývojovo odlišných fotosyntetizujúcich organizmoch
názov v AJ
The enzyme DPOR in various evolutionary different photosynthetic organisms
kľúčové slová
Protochlorophyllide, chlorophyll synthesis, green in the dark, LPOR, DPOR, photosynthesis
strany
64
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
4?? dpštudent
Laláková Jana
názov DP
Charakterizácia mutantov Saccharomyces cerevisiae selektívne rezistentných na ionofóry valinomycín a nigericín
názov v AJ
Characterization of Saccharomyces cerevisiae mutants selectively resistant to ionophores valinomycin and nigericin
kľúčové slová
mitochondria, morphology, distribution of mitochondria, ion homeostasis, ionophores, ion transport, ergosterol, S. cerevisiae
strany
83
školiteľ
Ľ. Tomáška, S. Petrezsélyová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
438 dpštudent
Mániková Dominika
názov DP
Genotoxický účinok seleničitanu sodného na reparačne defektné kmene Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Genotoxic effect of sodium selenite on repair-defective strains of Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
sodium selenite, oxidative damage, DNA repair, S. cerevisiae
strany
70
školiteľ
V. Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
439 dpštudent
Nováková Jana
názov DP
Štúdium biologických vlastností proteínu CpCce1
názov v AJ
The study of biological functions of protein CpCce1
kľúčové slová
Cce1, CpCce1, Hollidayova štruktúra, mitochondriálny genóm, t-circles,  Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilosis (Cce1, CpCce1, Holliday junction, mitochondrial genome, t-circles, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilosis)
strany
57
školiteľ
J. Nosek, D. Fričová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
440 dpštudent
Pančík Peter
názov DP
Geografická diferenciácia mnohoštetov s využitím molekulárnych markerov
názov v AJ
Geographical differentiation of goatgrasses (Aegilops L.) using molecular markers
kľúčové slová
goatgrasses, Aegilops cylindrica, geographical differentiation, intraspecific genetic diversity, RAPD, PCR-SSR
strany
67
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
441 dpštudent
Predajňa Lukáš
názov DP
Využitie metódy AFLP na diferenciáciu taxónov v čeľadi Brassicaceae
názov v AJ
Utilization of AFLP method for differentiation in Brassicaceae family
kľúčové slová
AFLP method, genotype identification, interspecific differentiation, gene flow, interspecific hybridization
strany
59
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
442 dpštudent
Remáková Martina
názov DP
Vplyv herbicídov na fotosyntetizujúceho bičíkovca Euglena gracilis
názov v AJ
Effect of herbicides on the photosynthetic flagellate Euglena gracilis
kľúčové slová
Euglena gracilis, herbicides, chloroplasts, bleaching, toxicity, genotoxicity
strany
55
školiteľ
J. Krajčovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
443 dpštudent
Tarabčák Ľubomír
názov DP
Expresia génov pre neuropeptidy sNPF, KDH a CCAP u motýľa Bombyx mori a funkčná analýza ich promótorových elementov
názov v AJ
sNPF, KDH and CCAP neuropeptide gene expression in silkworm Bombyx mori and identification of their promotor elements
kľúčové slová
sNPF, KDH, CCAP, baculovirus, ecdysis, Bombyx mori, EGFP
strany
79
školiteľ
D. Žitňan
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
444 dpštudent
Vajsová Andrea
názov DP
Toxické účinky t-BHP na pečeňové bunky HepG2 a ich redukcia karvakrolom
názov v AJ
Toxical effects of t-BHP on hepatoma cells HepG2 and their reduction by carvacrol
kľúčové slová
oxidative stress, t-BHP, antioxidants, carvacrol, HepG2 cells
strany
63
školiteľ
D. Slameňová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
445 dp
Nahor

List 10: 2009

2009
študent Bartošová Zdenka
názov DP Analysis of function and the mechanism of regulation of the telomeric protein Taz1 in Schizosaccharomyces pombe
názov v SJ Analýza funkcie a mechanizmu regulácie telomerického proteínu Taz1 u kvasinky Schizosaccharomyces pombe.
kľúčové slová Taz1, telomeric proteins, truncated protein, RNA-hairpin, yeast, Schizosaccharomyces pombe; Taz1, telomerické proteíny, skrátený proteín, RNA vlásenka, kvasinky, Schizosaccharomyces pombe
strany 95
školiteľ Ľ. Tomáška, S. Gunišová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 446 dp


študent Gáliková Martina
názov DP Úloha apoptotickej mašinérie v apokrinnej sekrécii: model Drosophila
názov v AJ Role of apoptotic machinery in the apocrine secretion: a view from Drosophila
kľúčové slová slinné žľazy, Drosophila melanogaster, PCD, apokrinná sekrécia, Dark, Dronc, Buffy; salivary glands, Drosophila melanogaster, PCD, apocrine secretion, Dark, Dronc, Buffy
strany 90
školiteľ R. Farkaš
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 447 dp


študent Gnipová Anna
názov DP Inzerčná mutagenéza ako nástroj na získavanie reparačne-deficitných mutantov Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ Insertional mutagenesis as a tool to obtain repair-deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová inzerčná mutagenéza, reparačné mechanizmy, Chlamydomonas reinhardtii, transformácia; insertional mutagenesis, repair mechanisms, Chlamydomonas reinhardtii, transformation
strany 89
školiteľ A. Ševčovičová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 448 dp


študent Chovanová Lucia
názov DP Sledovanie účinku prírodných látok na mieru rozoznávania poškodenia DNA
názov v AJ Study on potential effects of natural compounds on DNA damage recognition
kľúčové slová carvacrol, testicular cells, modified comet assay, DNA repair
strany 88
školiteľ E. Horváthová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 449 dp


študent Jamroškovič Ján
názov DP Štúdium génu MNX3 kódujúceho hydrochinón hydroxylázu v Candida parapsilosis
názov v AJ Study of gene MNX3 coding hydroquinone hydroxylase in Candida parapsilosis
kľúčové slová hydrochinón hydroxyláza, FAD-závislé monooxygenázy, morfogenéza, Candida parapsilosis, biodegradácia, benzén, fenol; hydroquinone hydroxylase, FAD-dependent monooxygenases, morphogenesis, Candida parapsilosis, biodegradation, benzene, phenol
strany 61
školiteľ J. Nosek, Z. Holešová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 450 dp


študent Jurkovičová Michaela
názov DP Geneticky podmienené poruchy konjugácie bilirubínu
názov v AJ Genetically based defects of bilirubin conjugation
kľúčové slová Gilbertov syndróm, UGT1A1, A(TA)7TAA, -3279T>G, Crigler-Najjar syndróm; Gilbert syndrome, UGT1A1, A(TA)7TAA, -3279T>G, Crigler-Najjar syndome
strany 105
školiteľ J. Chandoga
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 451 dp


študent Kováčiková Ines
názov DP Protektívne účinky karboxymetyl chitín-glukánu voči alkylačným a oxidačným poškodeniam DNA v ľudských bunkách
názov v AJ Protective effects of carboxymethyl chitin-glukan against alkylating and oxidative DNA damage in human cells
kľúčové slová karboxymetyl chitín-glukán, HepG2 a HeLa bunky kultivované in vitro, jednobunková gélová elektroforéza, DNA-protektívny účinok glukánov; carboxymethyl chitin-glucan, HepG2 and HeLa cells cultured in vitro, single-cell gel electroforesis, DNA-protective ef
strany 83
školiteľ D. Slameňová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 452 dp


študent Klepsatel Peter
názov DP Vzťah jednotlivých domén proteínu ARK k apokrinnej sekrécii v slinných žľazách Drosophila melanogaster
názov v AJ Relationship among the different domains of the ARK protein and the apocrine secretion in the salivary glands of Drosophila melanogaster
kľúčové slová ARK, apokrinná sekrécia, Drosophila, apoptóza; ARK, apocrine secretion, Drosophila, apoptosis
strany 73
školiteľ R. Farkaš
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 453 dp


študent Loduhová Jana
názov DP Kvasinky Saccharomyces cerevisiae ako model štúdia oxidačných a antioxidačných účinkov seleničitanu sodného
názov v AJ Yeast Saccharomyces cerevisiae as a model of oxidant and antioxidant studies of sodium selenite
kľúčové slová seleničitan sodný, oxidačný/antioxidačný účinok, oprava DNA, Saccharomyces cerevisiae; sodium selenite, oxidant/antioxidant effect, DNA repair, Saccharomyces cerevisiae
strany 92
školiteľ V. Vlčková
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 454 dp


študent Lukáčková Lívia
názov DP Prader-Williho a Angelmanov syndróm: príklady poruchy genómového imprintingu
názov v AJ Prader-Willi and Angelman syndrome: examples of genomic imprinting disorders
kľúčové slová epigenetics, genomic imprinting, DNA methylation, imprinting centre, Prader-Willi syndrome, Angelman syndrome, SNRPN gene, UBE3A gene, PWS/AS critical region
strany 100
školiteľ J. Chandoga
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 455 dp


študent Mališová Lucia
názov DP Acellulárny kométový test
názov v AJ Acellular comet assay
kľúčové slová kométový test, alkylačné agensy, SCGE, Allium cepa, etyl metánsulfonát, DNA poškodenie, Salvia officinalis L., Origanum vulgare L.; comet assay, alkylating agens, the SCGE, Allium cepa, ethyl methanesuphonate, DNA damage, Salvia officinalis L., Origanum v'_x000C_2
X_x000C_
strany 71
školiteľ E. Gálová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 456 dp


študent Mattošová Slavomíra
názov DP Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika morbus Gaucher
názov v AJ Biochemical and molecular-genetic diagnosis of morbus Gaucher
kľúčové slová Gaucherova choroba, glukocerebrozidáza, GBA, chitotriozidáza; Gaucher disease, glucocerebrosidase, GBA, chitotriosidase
strany 123
školiteľ J. Chandoga
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 457 dp


študent Mendelová Andrea
názov DP Analýza génovej expresie u pacientov s kolorektálnym karcinómom ako prostriedok monitoringu diseminácie
názov v AJ Analysis of gene expression in colorectal patients as a means of monitoring dissemination
kľúčové slová kolorektálny karcinóm, analýza génovej expresie, klastrová a pca analýza; colorectal cancer, analysis expression level, cluster and pca analysis
strany 100
školiteľ D. Ilenčíková
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 458 dp


študent Messingerová Lucia
názov DP Vyšetrenie genetických aberácií prostredníctvom magnetickej separácie buniek s imuno značením u pacientov s mnohopočetným myelómom
názov v AJ Screening of chromosomal aberrations by the magnetic separation cells with immuno labeling in patients with multiple myeloma
kľúčové slová multiple myeloma, immunomagnetic separation of plasma cells, chromosome aberrations, FISH, cyclin D1
strany 92
školiteľ D. Ilenčíková
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 459 dp


študent Mészárosová Melinda
názov DP Využitie kvasiniek Saccharomyces cerevisiae na ďalšiu in vivo analýzu ľudského komplexu DNA ligáza IV/XRCC4
názov v AJ Utilization of the yeast Saccharomyces cerevisiae for further in vivo analysis of the human complex DNA ligáza IV/XRCC4
kľúčové slová DSB, NHEJ, LIG4 syndróm, komplex DNA ligáza IV/XRCC4; DSB, NHEJ, LIG4 syndrome, complex DNA ligase IV/XRCC4
strany 61
školiteľ M. Chovanec
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 460 dp


študent Mikulášová Petra
názov DP Vplyv individuálnej genetickej variability vybraných biotransformačných enzýmov na riziko vzniku rakoviny prsníka
názov v AJ Influence of individual genetics variability of selected biotransformation enzymes on the risk of the breast cancer
kľúčové slová rakovina prsníka, biotransformácia, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NQO1, polymorfizmus, environmentálne faktory; breast cancer, biotransformation, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NQO1, polymorphism, environmetal factors
strany 74
školiteľ A. Horská
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 461 dp


študent Mikulášová Zuzana
názov DP 11q23/MLL+ Akútna myeloblastová leukémia
názov v AJ 11q23/MLL+ Acute myeloblastic leukemia
kľúčové slová akútna myeloblastová leukémia (AML), MLL gén, abnormalita; acute myeloblastic leukemia (AML), MLL gene, abnormality
strany 100
školiteľ D. Ilenčíková
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 462 dp


študent Pleceníková Andrea
názov DP Homologická rekombinácia v zelenej riase Chlamydomonas reinhardtii a jej ovplyvnenie pomocou DNA kaziet s rôznou topológiou
názov v AJ Homologous recombination in the green alga Chlamydomonas reinhardtii and its improvement with different DNA topologies
kľúčové slová Chlamydomonas reinhardtii, homologická rekombinácia, transformácia jadra, jednovláknová DNA; Chlamydomonas reinhardtii, homologous recombination, nuclear transformation, single-stranded DNA
strany 89
školiteľ M. Slaninová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 463 dp


študent Polláková Veronika
názov DP Optimalizácia transformácie jadrového genómu Chlamydomonas reinhardtii a jej využitie pri inzerčnej mutagenéze
názov v AJ Optimalization of Chlamydomonas reinhardtii nuclear transformation and its aplication by insertional mutagenesis
kľúčové slová Chlamydomonas reinhardtii, reparačné mechanizmy, inzerčná mutagenéza, transformácia jadrového genómu; Chlamydomonas reinhardtii, DNA repair pathways, insertional mutagenesis, nuclear transformation
strany 94
školiteľ A. Ševčovičová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 464 dp


študent Trošan Peter
názov DP Paralelné použitie bakteriálnych markerových génov kódujúcich rezistenciu na hygromycín B a paromomycín v transformácii Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ Parallel use of bacterial marker genes coding resistance to hygromycin B and paromomycin in transformation to Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová Chlamydomonas reinhardtii, selective markers, antibiotic resistance, hygromycin B, paromomycin
strany 85
školiteľ M. Slaninová
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 465 dp


študent Venit Tomáš
názov DP Heterológna expresia génu pre Taz1 proteín v Saccharomyces cerevisiae - evolučné implikácie
názov v AJ Heterologous expression of gene encoding Taz1 protein in Saccharomyces cerevisiae - evolution implication
kľúčové slová teloméra, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Taz1, scRap1; telomere, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Taz1, scRap1
strany 72
školiteľ Ľ. Tomáška, J. Kramara
sekcia B
katedra B-KGE
signatúra 466 dp


študent Šandor Lukáš
názov DP Učebná pomôcka ako nástroj na zvýšenie záujmu študentov stredných škôl o predmet genetika
názov v AJ
kľúčové slová ťažké kovy, hliník, IKT, učebná pomôcka; heavy metals, aluminium, ICT, teaching aid
strany 68
školiteľ A. Ševčovičová
sekcia U Env-Bio
katedra B-Kge
signatúra 467 bp
Nahor

List 11: 2010

2010

študent
Lucia Achbergerová
názov DP
Regulácia expresie génu pre permeázu Git1p
názov v AJ
Regulation of gene expression Git1p permease
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, amfotericín B, nystatín, permeáza, Git1p
strany
62
školiteľ
RNDr. Peter Griač, CSc.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
468 dpštudent
Tomáš Augustín
názov DP
Efektivita homologického začlenenia DNA fragmentu počas jednotlivých fáz bunkového cyklu u Chlamydomonas reinhardtii
názov v AJ
Effectivity of homologous recombination-mediated DNA integration during different phases of cell cycle in Chlamydomonas reinhardtii
kľúčové slová
bunkový cyklus, homologická rekombinácia, Chlamydomonas reinhardtii, synchronizovaná kultúra
strany
74
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
469 dpštudent
Ľudovít Bielik
názov DP
Frekvencia mikrojadier v periférnych lymfocytoch u ľudí a obezita
názov v AJ
Frequency of micronuclei in peripheral blood lymphocytes in human population and obesity
kľúčové slová
obezita, mikrojadro, mikrojadrový test, DNA poškodenie, lymfocyty, cytochalazín
strany
52
školiteľ
Mária Dušinská
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
470 dpštudent
Zuzana Dobiašová
názov DP
Expresia homológu reparačného génu OGG1 z Candida parapsilosis v Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Expression homologue of repair gene OGG1 from Candida parapsilosis in Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
8-oxoguanín, bázová excízna oprava, 8-oxoguanín DNA N-glykozyláza, Saccharomyces cerevisiae, Candida parapsilosis, funkčná komplementácia
strany
93
školiteľ
Viera Vlčková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
471 dpštudent
Jaroslava Durdiaková
názov DP
Rekonštitúcia cicavčej VEGF- závislej signálnej dráhy v kvasinke Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Reconstitution of mammalian VEGF-dependent signal transduction pathway in yeast Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
rekonštitúcia, VEHG, VEGFR2, fosforylácia, S. cerevisiae
strany
89
školiteľ
Ľubomír Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
472 dpštudent
Anna Farkašová
názov DP
Genetic diagnostics of malignant Burkitt lymphoma
názov v AJ
Genetic diagnostics of malignant Burkitt lymphoma
kľúčové slová
Burkittov lymfóm, molekulárne a diagnostické metódy, P53, NBS1, K-RAS
strany
92
školiteľ
D. Ilenčíková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
473 dpštudent
Karol Fidler
názov DP

názov v AJ

kľúčové slová

strany

školiteľ

sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
474 dpštudent
Matej Horváth
názov DP
Charakterizácia potenciálnych cdc14 mutantov u Drosophila melanogaster
názov v AJ
Characterization of potential cdc14 mutants in Drosophila melanogaster
kľúčové slová
bunkový cyklus, fosfatázy, kinázy, Drosophila melanogaster, CDC14
strany
85
školiteľ
L.Mentelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
475 dpštudent
Viera Kajabová
názov DP
Alkyltransferáza Chlamydomonas reinhardtii a jej úloha pri oprave DNA poškodení
názov v AJ
Chlamydomonas reinhardtii alkyltransferase and its role in DNA damage repair
kľúčové slová
alkylačné látky, alkylačné poškodenia, O6-alkylguanín, Chlamydomonas reinhardtii, O6-alkylguanín-DNA alkyltransferáza, metyltransferáza
strany
74
školiteľ
A. Ševčovičová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
476 dpštudent
Katarína Kliková
názov DP
Bioprotektívny účinok extraktu zo Salvia officinalis L.
názov v AJ
Bioprotective effect of extract from Salvia officinalis L.
kľúčové slová
Salvia officinalis L., antioxidačný účinok, Pisum sativum L., zeocin, DNA topology assay, DPPH assay, Reducing power assay, Comet assay
strany
87
školiteľ
E. Gálová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
477 dpštudent
Ľubica Krajčíová
názov DP
Molekulárno-genetická analýza jednonukleotidových polymorfizmov v géne pre tiopurín-S-metyltransferázu ovplyvňujúcich cytotoxicitu tiopurínových liečiv
názov v AJ
Molecular genetic analysis of single nucleotide polymorphism of thiopurine S-methyltransferase affectiong cytotoxicity of thiopurine drugs
kľúčové slová
tiopurín-S-metyltransferáza, polymorfizmus, tiopurínové liečivá, cytotoxicita, slovenská populácia
strany
81
školiteľ
R. Pertovič
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
478 dpštudent
Zuzana Majerčíková
názov DP
Hereditárne polypózy asociované s mutáciou v MYH géne
názov v AJ
Hereditary polyposis associated with mutation of MYH gene
kľúčové slová
hereditárne polypózy, MYH asociovaná polypóza, MYH gén, bázová excízna oprava
strany
63
školiteľ
D.Ilenčíková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
479 dpštudent
Veronika Michalcová
názov DP
Molekulárno-taxonomické zaradenie pšenice Kamut markerovou technikou TERGAP
názov v AJ
Molecular-taxonomical classification of Kamut wheat by marker technology TERGAP
kľúčové slová
Kamut, tetraploidné pšenice, fylogenetický strom, gény rezistencie, retrotranspozóny, AFLP, TERGAP
strany
90
školiteľ
M. Švec
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
480 dpštudent
Andrea Miháliková
názov DP
Charakterizácia mutantov kvasinky Yarrowia lipolytica s nefunkčnou telomerázou
názov v AJ
Characterization of Yarrowia lipolytica mutants with nonfunctional telomerase
kľúčové slová
teloméry, telomeráza, teloméry viažuce proteíny, Yarrowia lipolytica
strany
64
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
481 dpštudent
Alžbeta Pavlíková
názov DP
Biologická aktivita magnetickej nanokoloidnej kvapaliny v podmienkach in vitro
názov v AJ
Biological activity of magnetic nanocolloid liquid in vitro
kľúčové slová
nanočastice, bunková línia A549, genotoxická aktivita, cytotoxická aktivita, surfaktanty
strany
77
školiteľ
A. Gábelová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
482 dpštudent
Jana Petrovičová
názov DP
Funkčná analýza mitochondriálnych HMG box obsahujúcich proteínov kvasiniek
názov v AJ
Functional analysis of mitochondrial HMG box containing proteins of yeasts
kľúčové slová
Saccharomyces cerevisiae, mitochondriálne nukleoidy, mitochondriálna DNA, proteíny HMG, Abf2p, Gcf1p
strany
99
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
483 dpštudent
Magdaléna Slávová
názov DP
Kvasinky ako modelový organizmus na pochopenie molekulárnych detailov LIG4 syndrómu
názov v AJ
Yeasts as a model organisms for unerstanding molecular details of LIG4 syndrome
kľúčové slová
NHEJ, DSBs, LIG4 syndrómm DNA ligáza IV
strany
73
školiteľ
Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
484 dpštudent
Alexandra Somsedíková
názov DP
Molekulárne markery pre stanovenie individuálnej citlivosti k žiareniu v rádioterapii nádorov prsníka
názov v AJ
Molecular markers for prediction of individual radiosensitivity in breast cancer therapy
kľúčové slová
rádioterapia, rádiosenzitivita, dvojvláknové zlomy DNA, DNA opravné lokusy, hypertermia
strany
69
školiteľ
Eva Marková
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
485 dpštudent
Lucia Šimoničová
názov DP
Effect of mutations in the Pso2 – dependent DNA repair pathway on the stability of nuclear telomeres in Saccharomyces cerevisiae
názov v AJ
Effect of mutations in the Pso2-dependent DNA repair pathway on the stability of nuclear telomeres in Saccharomyces cerevisiae
kľúčové slová
dĺžka telomér, oprava medzivláknových krížových väzieb, Pso2, Saccharomyces cerevisiae, Southernova hybridizácia
strany
74
školiteľ
Ľ. Tomáška
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
486 dpštudent
Soňa Valuchová
názov DP
Teloméry Chlamydomonas reinhardtii a ich ovplyvnenie znížením expresie Ku80
názov v AJ
Telomeres of Chlamydomonas reinhardtii and their response to
under-expression of Ku80
kľúčové slová
teloméry, Ku80, miRNA, Chlamydomonas reinhardtii
strany
88
školiteľ
M. Slaninová
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
487 dpštudent
Ivana Zavadiaková
názov DP
Funkčná analýza génu MNX2 z patogénnej kvasinky Candida parapsilosis kódujúceho NAD(P)H-závislú flavoproteínovú monooxygenázu
názov v AJ
Functional analysis of the MNX2 gene from the yeast Candida parapsilosis encoding NAD(P)H-dependent flavoprotein monooxygenase
kľúčové slová
Candida parapsilosis, flavoproteín monooxygenáza, hydroxybenzoáty, hydroxybenzény, MNX2, 3-hydroxybenzoát 6-hydroxyláza, terbinafín
strany
78
školiteľ
Jozef Nosek
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
488 dpštudent
Zuzana Židová
názov DP
Vybrané polymorfizmy v imunologických génoch a ich možný vzťah k diabetes mellitus typu 2 a metabolickému syndrómu
názov v AJ
Selected polymorphisms in immunological genes and their possible relationship to type 2 diabetes and metabolic syndrome
kľúčové slová
diabetes mellitus typ 2, metabolický syndróm, subklinický zápal, SNP, interleukíny
strany
79
školiteľ
Z. Džupinková; D. Kuba
sekcia
B
katedra
B-KGE
signatúra
489 dp

Nahor